LUKA 14

1Pɩɛnʋ-bibir kãw, a Yeezu tɩ kpɛ n a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ-kpɛ̃ɛ kãw zie a dɩb ƴãw; a nɩbɛ tɩ piwre ʋ na. 2Zɩ̃ kɛ po-paal sob kãw tɩ ar ɩ a Yeezu niŋé. 3A Yeezu tɩ de nɩ a ƴɛrʋ sowri a Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-karɩ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ: «Bɛ na tʋ̃ɔ na sanɩ baal a pɩɛnʋ-bibir bɩɩ bɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ?» 4Ɛ cɛ bɛ tɩ ɩ n gbili. A lɛ n'a a Yeezu tɩ tɔ a baal sanɩ ʋ, ɛ ƴãw ʋ kule. 5Al pùorí ʋ yel bɛ: «A nyɩ buor sob bie bɩɩ naab ʋ na lo bule pʋɔ ʋ bɛ cen tɩ ír ʋ daadaa lɛ, a pɩɛnʋ-bibir saa n'a a?» 6Bɛ bɛ tɩ tʋ̃ɔ nyɛ̃ sɔwfʋ a ka ɩ. 7A Yeezu na tɩ nyɛ̃ a nɩbɛ bɛ na bʋɔlɩ a cuw zie, bɛ kaarɛ ire a da-kɔwr na bin a nisɔw a, ʋ lɔb ɩ zʋkpar ŋa kʋ̀ bɛ: 8«Bɛlɛ wa bʋɔlɩ fʋ kul-taa cuw zie a, fʋ̃ʋ ta cen tɩ kaa ir zɩ̃ma zie zɩ̃ a nisɔw ɛ. Bɛ nãa mab a bʋɔlɩ nɩr na zuo fʋ a, ɛ a ʋlɩ sob nɛ na bʋɔlɩ nyɩ a, 9fʋ̃ʋ nɩ a fʋ tɔ sob a, nãà mab a yel fʋ: ‹Ìr ɛ cɛ a fʋ zɩ̃ma zie kʋ̀ ʋ.› Fʋ na ìr a nɩ vĩ siw a pɛ́rɩ́. 10Bɛlɛ wa bʋɔlɩ fʋ cuw zie a, fʋ̃ʋ nɩ̃ɛ tɩ zɩ̃ a pɛ́rɩ́ za. Lɛ n'a a ʋlɩ sob na bʋɔlɩ fʋ a, wa wa a, ʋ na yel fʋ na: ‹Ɩ̃ bá a, ìr tɔl do nĩdaa.› A lɛ pʋɔ a, fʋ na nyɛ̃ nɩ ƴãwfʋ a cuw-dɩrbɛ za niŋé. 11Sob nɛ za na zɛwr ʋ tʋɔra a, bɛ na siwr ʋ na, ɛ sob nɛ za na siwre ʋ tʋɔra a, bɛ na zɛw ʋ na.» 12A Yeezu mɩ̀ tɩ yel ɩ a sob nɛ na bʋɔl ʋ a: «Fʋ̃ʋ mɩ́ wa bʋɔlɛ nɩbɛ dɩb ƴãw, gbãgbãw daar bɩɩ zaanʋɔra a, ta mɩ́ bʋɔlɩ a fʋ barɩ, nɩ a fʋ yɛbr, nɩ a fʋ nɩbɛ nɩ a fʋ sɩman dem bɛl na tɛr a a ɩ, alɛ bɛ ɩ lɛ, bɛ mɩ́ nãa bʋɔlɩ fʋ na tɩ ƴãw fʋ yaa a san. 13A na ɩ lɛ a, fʋ̃ʋ wa maalɛ cuw a, fʋ̃ʋ bʋɔlɩ a nan dem, a nɩ-kɔwr, a wʋbr nɩ a zɔn. 14Ɛ cɛ nʋ̃ɔ̀ na kpɩɛr fʋ na, bɛ na kʋ̃ tʋ̃ɔ kʋ̀ b bom za yaa a san a. A nɩ-mɩn kũu-pʋɔ-lɛ-yib daar a, fʋ na páw nɩ a sã-ya.» 15Nɩr kãw na tɩ lãw dɩrɛ nɩ bɛ a, na wa wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, ʋ yel ɩ a Yeezu: «Zu-nʋ̃ɔ̀ sob n'ɩ a sob nɛ na na pʋɔ a Naaŋmɩn-Naalʋ cuw dɩb pʋɔ a!» 16A Yeezu tɩ yel ʋ na: «Nɩr kãw tɩ cɔbr ɩ cuw dɩb bʋɔlɩ nɩ nɩ-yaga. 17A dɩb daar na wa ta a, ʋ tõ n a ʋ tõ-tõ-bie k'ʋʋ tɩ yel a nɩbɛ ʋ na bʋɔlɩ a: ‹Nyɩ pãa wa, bom za cɔbr a baarɩ!› 18Ɛ cɛ bɛ za been been tɩ yere na bɛ na kʋ̃ tʋ̃ɔ a. A dãw-niwn sob tɩ yel ʋ na: ‹Ɩ̃ da n púo daar yɩ̃ɛ ŋa, a fɛr k'ɩ̃ɩ cen tɩ jɩr kaa; ɩ̃ zɛlɛ na kɛ fʋ ƴãw mɛ̃ gaafara.› 19A ƴẽn sob kãw tɩ yel ʋ na: ‹Ɩ̃ daar dà n nĩ-kʋɔrɩ pie cere nɩ k'ɩ̃ɩ tɩ kɔ n kaa; ɩ̃ zɛlɛ na kɛ fʋ ƴãw mɛ̃ gaafara.› 20Kãw mɩ̀ lɛ tɩ yel a: ‹Pɔw n'ʋ ɩ̃ cãa kul baar a ŋa, alɛ so ɩ̃ kʋ̃ tʋ̃ɔ wa ɩ.› 21A tõ-tõ-bie tɩ lɛb a kul tɩ yel a sɔwfʋ a ŋa, bɛ na sɔw a, kʋ̀ a ʋ nɩ-kpɛ̃ɛ. A yir nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ nyɛ̃ nɩ suur ɛ yel a tõ-tõ-bie: ‹Yi cen fɔ̃w a nɩbɛ tuor-taa ziir, nɩ a tẽw pʋɔ sɛɛ pʋɔ tɩ tɛr a nan dem, a nɩ-kɔwr, a zɔn nɩ a wʋbr wa n a ka.› 22A tõ-tõ-bie tɩ lɛb a wa a pùorí wa yel: ‹Nɩ-kpɛ̃ɛ ɛ, ɩ̃ tõ n a lɛ fʋ na yel a, ɛ cɛ a zie cãa bɛ paalɩ ɛ!› 23Lɛ n'a a nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ yel ʋ: ‹Yi lo a poru sɛɛ, lanɛ a dabáwr ɛ fɛr a nɩbɛ ƴãw bɛ wa kpɛ, a ɩ̃ yir tʋ̃ɔ paalɩ. 24Mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a bɛlɩ dem ɩ̃ na tɩ bʋɔlɩ a, a bɛ kãw za kʋ̃ lɛm a ɩ̃ bʋ̃-dɩrɩ ɛ.› » 25Zu-sɛbla na bɛ dɩ vuo a, tɩ páw nɩ a Yeezu lo a sɔr cere. Ʋ tɩ lɩɛb a yel bɛ: 26«Nɩr wa wa a ɩ̃ zie ɛ bɛ nɔnɛ mɛ̃ zuo a ʋ sãà, a ʋ mã, a ʋ pɔw, a ʋ bibiir, a ʋ yɛbr nɩ yeepuuli, nɩ a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ tɔr za a, ʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ a ɩ̃ po-tuure ɩ. 27Sob nɛ na bɛ tuo a ʋ da-gara tuur ɩ mɛ̃ a, kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ a ɩ̃ po-tuure ɩ. 28A nyɩ buor sob ʋ na bɔbr k'ʋʋ ŋmãa yi-cõcowla, ɛ́ bɛ dãw de niwn zɩ̃ tẽw sɔr a libie nyɛ̃, a na ta na bɩɩ a kʋ̃ ta. 29Alɛ bɛ ɩ lɛ, ɛ ʋlɛ wa sʋ̃ɔ́ a yir pɛr ɛ bɛ tʋ̃ɔ mɛ baar a, bɛlɩ dem za nãa mɩ́ wa nyɛ̃ ʋ a, na mɩ́ ɩrɛ ʋ na laar, 30ɛ yere: ‹Nyɛ̃ nɩr na tĩ yir pɛr, ɛ bɛ tʋ̃ɔ ŋmãa baar a!› 31Bɩɩ, na-buor sob ʋ na ìr tuore a ʋ tɔ sob kɛ́ bɛ zɛb, ɛ́ bɛ dãw de niwn zɩ̃ kɛ bɛl nyɛ̃, ʋ na tʋ̃ɔ na nɩ nɩbɛ tur pie zɛb ɩ a ʋ tɔ sob na waar a ʋ ƴãw nɩ nɩbɛ tur lɩzɛr a bɩɩ? 32Ʋlɛ wa nyɛ̃ ʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ a, ɛ cɛ a ʋ tɔ sob na cãa zãá a, ʋ na tõ n nɩbɛ bɛ tɩ zɛlɩ a ƴã-ɓaarʋ. 33Lɛ mɩ̀ n'a, a nyɩ pʋɔ a, nɩr bɛ wa zawrɩ a ʋ bʋ̃-tɛrɩ za bɛr a, ʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ a ɩ̃ po-tuure ɩ.» 34«Sɩza n'a, a nyaarʋ ɩ n bʋ̃-nʋ̃ɔ̀. Ɛ cɛ a nyaarʋ nʋ̃ɔ̀ wa yi a, bʋ̃ʋ n'ʋ bɛ na ƴãw a lɛb nʋmɛ̃? 35A bɛ cãa vɩɛl a tẽsɔw ƴãw nɩ a pʋɔrʋ ƴãw ɛ, bɛ mɩ́ lɔb a na bɛr yẽw. Sob nɛ na tɛr tobe bɛr-wob ƴãw a, ʋ bɛrɛ wone.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\