LUKA 15

1A zuru-yar-dierbɛ nɩ a yel-bebe dem tɩ tawr a tarɛ a Yeezu zie bɛ za, kɛ́ bɛ bɛr wõ a ʋ ƴɛrʋ. 2A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ tɩ zɛbr a yere nɩ: «A nɩr ŋa a, ʋ nɔnɛ nɩ a yel-bebe dem ɛ lãw dɩrɛ nɩ bɛ!» 3Lɛ n'a a Yeezu tɩ lɔb zʋkpar ŋa kʋ̀ bɛ: 4«A nyɩ buor sob ʋ na tɛr píir kʋba, a pɛr-been wa bɔr, ʋ bɛ tɩɛ a kʋba for bir al bɛr a wɛja pʋɔ, ɛ bɔ a ʋl na bɔr a, wa tɩ nyɛ̃ ʋ? 5Ɛ ʋ na wa nyɛ̃ ʋ a, ʋ ɓaw ʋ na va baw 6cɩlɛ kule nɩ, tɩ ta a yir bʋɔlɩ a ʋ barɩ nɩ a ʋ sɩman dem yel bɛ: ‹Nyɩ wa lãw nɩ mɛ̃ tɩ cɩlɛ, ɩ̃ lɛb a nyɛ̃ a ɩ̃ pɛ́rʋ na tɩ bɔr a.› 7Ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a ŋa n'a a na ɩ nʋ̃ɔ̀ yaga a tẽ-vla pʋɔ, a yel-bier-maalɛ been yõ na lɩɛbɩ a ʋ ɩb a ƴãw, zuo a nɩ-mɩn kʋba for bir na bɛ tɛr a bɛ ɩb lɩɛbʋ yel-ɩra a.» 8«Bɩɩ pɔw buor sob ʋ na tɛr salmɛ̃ wɛr-bie pie, ɛ wɛr-bi-been wa bɔr, ʋ bɛ ƴãw fɩ̃tɩlɛ, pɩɩr ɩ a yir, ɛ ƴãw fãw bɔ tɩ nyɛ̃ ʋ? 9Ɛ ʋ na wa nyɛ̃ ʋ a, ʋ bʋɔl ɩ a ʋ cɛnbɛ nɩ a ʋ sɩman pɔw taabɛ yel bɛ: ‹Nyɩ wa lãw nɩ mɛ̃ tɩ cɩlɛ, ɩ̃ lɛb a nyɛ̃ a ɩ̃ wɛr-bir na tɩ bɔr a.› 10Ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a ŋa n'a a mɩ́ ɩ nʋ̃ɔ̀ a Naaŋmɩn malkɩ mɩnɛ zie, a yel-bier-maalɛ been yõ na mɩ́ lɩɛbɩ a ʋ ɩb a ƴãw.» 11A Yeezu tɩ cãa na lɛ yel: «Nɩr kãw tɩ tɛr ɩ bi-dɛbr ayi. 12A bi-dɛb-bile tɩ yel ɩ a sãà: ‹Ɩ̃ sãà a, a fʋ bome a na sɛw kɛ tɩ de a fʋ kũu pùorí a, kʋ̀ mãa a ɩ̃ dem.› A sãà tɩ de nɩ a ʋ bome põ kʋ̀ bɛ. 13Bibie blã lɛ pùorí, a bi-dɛb-bile tɩ wob ɩ a ʋ bome za ɓã taa yi cen nɩ tẽ-zãana kãw, tɩ bʋnɩ ɩrɛ, sãw a za bɛr. 14Ʋ na wa dɩ a za baar a, kɔ̃-faa tɩ lo n a ʋlɩ tẽw nɛ pʋɔ, lɛ n'a bom za nãw pãa tɩ nyɔw ʋ. 15Ʋ tɩ cen na tɩ kpɛ tome a tẽw nɛ nɩr kãw zie, ʋ ƴãw ʋ cen a ʋ pu-pʋɔ tɩ gùre a dobaar. 16A bie tɩ tɩɛrɛ na k'ʋʋ nãá nɩ̃ɛ mɩ́ páw a tɩ-wɔmɛ̃ al a dobaar na mɩ́ 'wɔbr a, 'wɔb paal a nyagɛ, ɛ nɩr za bɛ mɩ́ tɩ kʋ̀ ʋ ɛ. 17Lɛ n'a ʋ tɩ tɩɛr ʋ pʋɔ ɛ yel ʋ tʋɔra: ‹Ɩ̃ sãà tõ-tõ-biir ɩ bɛ ŋa yãwmɛ̃, ɛ mɩ́ dɩ bʋ̃-dɩrɩ guu bɛr, ɛ mãa wa zɩ̃ ka kɔ̃ kʋ̀rɛ mɛ̃ ɛ! 18Ɩ̃ na ìr a lɛb cen a ɩ̃ sãà zie tɩ yel ʋ: ɩ̃ sãà a, ɩ̃ sãw nɩ a Naaŋmɩn nɩ a fʋ̃ʋ za. 19Ɩ̃ bɛ cãa sɛwnɩ kɛ́ bɛ bʋɔlɛ mɛ̃ a fʋ bi-dɛb ɛ. Ɩrɛ mɛ̃, mɛ̃ a fʋ tõ-tõ-bie kãw a.› 20Lɛ n'a ʋ tɩ ìr lɛb kule a ʋ sãà zie.» «Ʋ na tɩ cãa zãá nɩ a yir a, a sãà tɩ nyɛ̃ ʋ na, nɩbaalʋ za kpɛ ʋ; ʋ tɩ zɔ na tuor ʋ, nyɔw ʋ weri ɛ pùor ʋ. 21A bi-dɛb tɩ yel ʋ na: ‹Ɩ̃ sãà a, ɩ̃ sãw nɩ a Naaŋmɩn nɩ a fʋ̃ʋ za. Ɩ̃ bɛ cãa sɛwnɩ kɛ́ bɛ bʋɔlɛ mɛ̃ a fʋ bi-dɛb ɛ...› 22Ɛ cɛ a sãà tɩ yel ɩ a ʋ tõ-tõ-biir: ‹Nyɩ kpɛ fɔ̃w tɩ de a kpar-bal-bie wa su ʋ ; nyɩ ƴãw ʋ nũ-tʋʋr a nóbírí, ɛ ƴãw ʋ nafawr a gbɛ̃ɛ́. 23Nyɩ nyɔw a nadeli-'wɔr wa n wa kʋ́, tɩ maal ɩ cuw wõ nʋ̃ɔ̀, 24bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a ɩ̃ bi-dɛb ŋa tɩ kpi na, ɛ lɛb wa vʋʋrɛ, ʋ tɩ bɔr a, ɛ ɩ̃ lɛb wa nyɛ̃ ʋ.› Bɛ tɩ nyɔw nɩ a cuw dɩb.» 25«A bi-dɛ-kpɛ̃ɛ ʋl tɩ be n a pu-pʋɔ. Ʋ na tɩ lɛb kule waar wa tarɛ pɩɛlɛ a yir a, ʋ wõ n jile na ŋmɩɛr a, nɩ bɩnɛ bɛ na ƴawr a. 26Ʋ tɩ bʋɔl ɩ a tõ-tõ-bie kãw wa sowri kaa bom nɛ na n'ʋ ɩrɛ a. 27A tõ-tõ-bie nɛ yel ʋ: ‹A fʋ yɛb ʋ lɛb wa, a fʋ sãà kʋ́ a nadeli- 'wɔr, ʋ na lɛb nyɛ̃ ʋ k'ʋ tɛr ƴã-ɓaarʋ a ƴãw.› 28Lɛ n'a a bi-dɛ-kpɛ̃ɛ tɩ nyɛ̃ suur ɛ zawrɩ a kpɛb. A sãà tɩ yi na tɩ zɛlɛ ʋ k'ʋʋ kpɛ. 29Ɛ cɛ ʋ tɩ sɔw na yel a sãà: ‹Nyɛ̃, yome a ŋa za n'a ɩ̃ so a fʋ tome tone ɛ bɛ dãw zawrɩ a fʋ nʋɔr ɛ ; ɛ cɛ fʋ bɛ dãw kʋ̀ m bùle k'ɩ̃ɩ lãw nɩ a ɩ̃ barɩ maal ɩ cuw ɛ. 30Ɛ cɛ a fʋ bie ŋa, na de a fʋ bome tu n pɔwbɛ puòr sãw a za bɛr a, ʋ na wa lɛb wa a, fʋ kʋ́ n a nadeli-'wɔr kʋ̀ ʋ!› 31A sãà tɩ yel ʋ na: ‹Ɩ̃ bie e, mãa nɩ fʋ̃ʋ nɛ bɛ kʋra lɛ, a ɩ̃ bome za a, fʋ̃ʋ so a. 32Ɛ cɛ a tɩ fɛr a kɛ tɩ maalɩ cuw wõ n nʋ̃ɔ̀, a fʋ yɛb ŋa na tɩ kpi ɛ lɛb wa vʋʋrɛ a ƴãw, ʋ na tɩ bɔr ɛ ɩ̃ lɛb wa nyɛ̃ ʋ a ƴãw.› »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\