LUKA 16

1Al pùorí, a Yeezu tɩ yel ɩ a ʋ po-tuurbɛ: «Nɩr kãw na tɩ kpɛ naalʋ a, tɩ tɛr ɩ bʋ̃-kaarɛ, ɛ̀ bɛ wa yel kʋ̀ ʋ k'aa ʋ bʋ̃-kaarɛ sãwnɛ nɩ a ʋ bome bɛrɛ. 2A nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ bʋɔl ʋ na wa yel ʋ: ‹Ɩ̃ wõ na kɛ fʋ ɩrɛ nɩ ŋmɩn a? Manɩ a lɛ fʋ na kaarɛ a ɩ̃ bome zie a kʋ̀ m, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, dɩ̃a na ta a, fʋ kʋ̃ cãa ɩ a ɩ̃ bʋ̃-kaarɛ ɩ.› 3A bʋ̃-kaarɛ tɩ tɩɛr ɩ ʋ pʋɔ: ‹A ɩ̃ nɩ-kpɛ̃ɛ na faa nɩ a ɩ̃ tome. Ɩ̃ na ɩ n ŋmɩn? Ɩ̃ bɛ tɛr fãw a tẽsɔw kɔb ƴãw ɛ, ɛ vĩ ɩrɛ mɛ̃ a zɛlʋ ƴãw. 4Ɛ cɛ ɩ̃ bãw nɩ a lɛ ɩ̃ na na ɩ, bɛlɛ wa diw mɛ̃ bɛr a ɩ̃ bome kaafʋ tome pʋɔ a, mãa nyɛ̃ nɩbɛ bɛ kʋ̀ m taw-lanʋ zie a bɛ yie pʋɔ a.› 5Lɛ n'a ʋ tɩ bʋɔlɩ a ʋ nɩ-kpɛ̃ɛ samɛ dem za, be-ƴẽni ƴẽni, wa n wa sowri a dãw-niwn sob: ‹A ŋmɩn san n'a fʋ tɛr a ɩ̃ nɩ-kpɛ̃ɛ zie?› 6Ʋ sɔw: ‹Kãá dʋwr kʋba san n'a!› A bʋ̃-kaarɛ yel ʋ: ‹Nyɛ̃ a fʋ san sɛbɛ, zɩ̃ fɔ̃w lɛ ɛ sɛb lɩz'a ayi nɩ pie.› 7Ʋ tɩ lɛb a sowri a kãw: ‹Ɛ fʋ̃ʋ, a ŋmɩn san n'a fʋ tɛr?› Ʋ sɔw: ‹Ci vʋɔrɩ kʋba.› A bʋ̃-kaarɛ yel ʋ: ‹Nyɛ̃ a fʋ san sɛbɛ, sɛb lɩz'a anaar.› 8A nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ mʋʋr ɩ a bʋ̃-kaarɛ ŋa ɩb na bɛ tori a, a yã-maalʋ ʋ na tɩ maalɩ a ƴãw. A tẽw ŋa zu nɩbɛ sɩrɩ na kpɛ yã a bɛ taabɛ zie zuo a cãa pʋɔ nɩbɛ.» 9«Ɛ cɛ mãa yere na kʋ̀rɛ nyɩ, nyɩ de a nyãnyu-libie a ŋa ír ɩ barɩ, alɛ bɛ wa cãa a nyɩ nũú a, a barɩ bɛ ŋa bɛ̃ɛ de nyɩ a kpɛb ziir na bɛ tɛr sãwfʋ daar a pʋɔ. 10Nɩr na tɛr yel-mɩŋa yel-pʋrɩ ƴãw a, ʋ mɩ̀ mɩ́ tɛr ɩ yel-mɩŋa yel-kpɛ̃ɛ ƴãw; ɛ nɩr na bɛ tɛr yel-mɩŋa yel-pʋrɩ ƴãw a, ʋ mɩ̀ bɛ mɩ́ tɛr yel-mɩŋa yel-kpɛ̃ɛ ƴãw ɛ. 11Nyɩ bɛ wul a kɛ nyɩ ɩ n nɩ-mɩn a nyãnyu-libie yele pʋɔ ɩ, ɛ ãa n'ʋ na saw de bʋ̃-sɩza kʋ̀ nyɩ nyɩ kaarɛ? 12Nyɩ bɛ tɛr ɩ yel-mɩŋa a zawlɛ bom kaafʋ pʋɔ ɩ, ɛ ãa n'ʋ na de a nyɩ dem kʋ̀ nyɩ?» 13«Tõ-tõ-bie kãw za kʋ̃ tʋ̃ɔ nɩ-bɛrɛ ayi tome tõ ɩ: alɛ bɛ ɩ lɛ, ʋ na hɩ̃ɛn nɩ a dãw-niwn sob ɛ nɔnɛ a ayi sob; bɩɩ a dãw-niwn sob ʋ ʋ na tu, ɛ bɛ ŋmɛlɛ kaar a ayi sob ɛ. Nyɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ lãw ɩ a Naaŋmɩn nɩ a libir tõ-tõ-biir ɛ.» 14A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ na nɔnɛ a libie, ɛ́ tɩ bɛr wõ a Yeezu ƴɛrʋ a ŋa za a, tɩ ɩrɛ ʋ na laar. 15A Yeezu tɩ yel bɛ na: «A nyɩɩm a, nyɩ mɩ́ ɩrɛ nɩ a nɩsaalbɛ niŋé mɛ̃ nɩ-mɩn n'ɩ nyɩ a, ɛ cɛ Naaŋmɩn bãw nɩ a nyɩ pʋɔ ŋmɛ̃a: bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn bɛ nɔnɛ a ʋlɩ bom nɛ a nɩsaal na mɩ́ nyɛ̃ ʋ ɩ kpɛ̃ɛ a ɩ.» 16«A Naaŋmɩn-Wulu nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ wulu tu na tɩ ta a Zã-Bati daar. Ɛ cɛ a na tĩ a Zã-Bati daar a, a nɩbɛ wõ n a Naaŋmɩn-Naalʋ Yel-nʋ̃ɔ̀ bɛ na hier a, ɛ́ nɩsaal za mɩ́ ƴãw fãw bɔbr k'ʋʋ kpɛ a Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ. 17A salom nɩ a tẽw na tɔl ɩ mɔlɛ lɛ zuo a Naaŋmɩn-Wulu yel-cãpile kãw za na na tɔl a.» 18«Dɛb za, na bɛr a ʋ pɔw ɛ kul pɔw-yũo a, maal ɩ pɔw-gaa yel-bier, ɛ́ nɩr na kul pɔw a sɩr na bɛr a, ʋ maal ɩ pɔw-gaa yel-bier.» 19«Nɩr kãw tɩ be n be kpɛ naalʋ yaga. Ʋ tɩ suur ɩ fɔbr-vɩɛlɩ vɩɛlɩ, a daarʋ na kpɛmɛ a, ɛ dɩrɛ cuw bʋ̃-dɩ-kãanɩ bibi-vɩɛrɩ za. 20Nãw sob kãw, bɛ na bʋɔlɛ kɛ Lazaar a, tɩ gã nɩ a nãà dɩ̃dɔr nʋɔr: a ʋ ƴãgan za tɩ ɩ n natɩɛ. 21Ʋ tɩ bɔbr a k'ʋʋ nãá mɩ́ páw a nãà bʋ̃-dɩ-ŋmaarɛ na lore a tẽw a tɩ dɩ tɩw, ɛ cɛ baar a nɩ̃ɛ mɩ́ tɩ wa lɛnɛ a ʋ natɩɛ. 22Ɛ cɛ a nãw sob wa kpi na, a malkɩ mɩnɛ ɓaw ʋ cen nɩ a Abraham zie; a nãà mɩ̀ kpi, bɛ ũù ʋ. 23A tɩ wone ʋ nɩ yaga a nɩ-kũuni tẽw pʋɔ be. Ʋ wa dʋɔ nɩ zu wɩɛr tɩ nyɛ̃ a Abraham, ɛ a Lazaar zɩ̃ kɔwlɩ ʋ. 24Lɛ n'a ʋ tɩ lɔb cɛl yel: ‹Ɩ̃ sãà Abraham ɩ, zɔ ɩ̃ nɩbaalʋ, ɛ ƴãw a Lazaar cen tɩ tõ nobir kʋ̃ɔ̀mɩ́ wa ɓãa nɩ mɛ̃ zɛl, ɩ̃ wone nɩ tuo yaga a vũu a ŋa pʋɔ.› 25Ɛ cɛ a Abraham tɩ yel ʋ na: ‹Ɩ̃ bie e, lɛb tɩɛrɩ bãwnɩ fʋ na páw a nʋ̃ɔ̀ a fʋ tẽw zu nyɔ-vʋʋrʋ pʋɔ, ɛ a Lazaar páw a tuo a. Ƴɛrɛ ŋa a, ʋ nyɛrɛ nɩ mɔwlʋ a ka, ɛ fʋ mɩ̀ nɩ̃ɛ wone tuo. 26A ŋa za fʋ na saa yere a, bɛ ƴãw nɩ gbʋlãkowr-kpɛ̃ɛ a nyɩɩm nɩ a tɩɩm cárá, kɛ́ a bɛlɩ dem nãa wa bɔbr kɛ bɛ mɩ́ wa a nyɩ zie a, bɛ ta tʋ̃ɔ ɩ, ɛ nɩr mɩ̀ ta mɩ́ yi a nyɩ zie be ɛ wa a tɩ zie ka ɩ.› 27A nãà yel: ‹Alɛ wa ɩ lɛ a, ɩ̃ zɛlɛ fʋ na, ɩ̃ sãà a, kɛ fʋ tõ a Lazaar a ɩ̃ sãà yir pʋɔ. 28Ɩ̃ tɛr ɩ yɛbr anũu. Ʋ tɩ yel kʋ̀ bɛ kɛ́ bɛ maal ɩrɛ, taa wa nanɩ waar a tuo-wob zie ka ɩ.› 29A Abraham tɩ yel ʋ na: ‹A Mõyiir nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ be n be, bɛ bɛrɛ wone a bɛ ƴɛrʋ.› 30A nãà lɛb yel: ‹Lɛ bɛ n'a ɩ, ɩ̃ sãà Abraham ɩ, nɩr wa ɩ mɛ̃ ʋ yi n a kũuni pʋɔ cen a bɛ zie a, bɛ na lɩɛb ɩ a bɛ ɩb.› 31Ɛ cɛ a Abraham tɩ sɔw ʋ na: ‹Bɛlɛ bɛ wa wone a Mõyiir nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ ƴɛrʋ a, ɛ nɩr saa yi a kũuni pʋɔ cen a, bɛ cãa kʋ̃ saw ɛ.›


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\