LUKA 17

1A Yeezu tɩ yel ɩ a ʋ po-tuurbɛ: «A bɛ tɛr ɩb ɛ, yele na be n be tawr a nɩbɛ ƴãwn a yel-bier pʋɔ. Ɛ cɛ baw-bio sob n'ɩ a sob nɛ na mɩ́ wa n a yele a ŋa a. 2Bɛlɛ ɩ mɛ̃ bɛ 'lẽ nɩ kʋsɛ-kpɛ̃ɛ ƴãw ʋ kɔ̀kɔ́rɩ́, ɛ daa ʋ lɔb ƴãw kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ a, alɛ na sa ʋ, ʋ na na ɩ a bãbaalbɛ bɛ ŋa kãw ʋ lo a yel-bier pʋɔ a. 3Nyɩ gu nyɩ tʋɔra vla.» «A fʋ yɛb wa ɩ sãw fʋ a, wul ʋ; ɛ́ ʋlɛ wa saw a ʋ sãwna a, dɩ suur kʋ̀ ʋ. 4Ɛ bibi-been pʋɔ, ʋlɛ wa sãw fʋ gb'a ayopõi, ɛ a gb'a ayopõi ƴãw ʋ lɛb wa yel fʋ: ‹Ɩ̃ sãw na› a, fʋ na dɩ n suur kʋ̀ ʋ.» 5A nɩ-toni tɩ yel ɩ a Sore: «Ɩ a tɩ Naaŋmɩn saw-deb ʋ bɛrmɛ̃ dɔwlɩ.» 6A Sore tɩ sɔw na: «Nyɩmɛ tɩ ɩ mɛ̃ nyɩ tɛr ɩ a Naaŋmɩn saw-deb ʋ bɛrmɛ̃ mɛ̃ seneve bir a, nyɩ nãá tɩ yel ɩ a brale kãkãw ŋa na ar a: ‹Vʋ̃ɔ tɩ ba a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ›, ɛ ʋ nãá saw nɩ a nyɩ nʋɔr.» 7«Nyɩ buor sob ʋ na tɛr tõ-tõ-bie ʋ kʋɔr bɩɩ arɛ nɩ bome, ɛ wa yi a wɩɛ pʋɔ wa ta ʋ yel ʋ: ‹Wa fɔ̃w wa zɩ̃ dɩ?› 8Ʋ kʋ̃ nɩ̃ɛ vɛ̃ kɛ yel ʋ: ‹Maalɩ a bʋ̃-dɩrɩ kʋ̀ m, su a fʋ tõ-tõ-kparɩ kaa nɩ ɩ̃ zie, ɩ̃ dɩ kɛ nyũ baarɩ, al pùorí, fʋ mɩ̀ na dɩ na kɛ nyũ ɛ?› 9Ʋ tɛr ɩ puoru san a tõ-tõ-bie ŋa zie, ʋ na tu a lɛ ʋ na ƴãw a nʋɔr kʋ̀ ʋ a bɩɩ? 10Lɛ n'a a mɩ̀ ŋmɛ̃ a nyɩ zie: nyɩmɛ wa maalɩ a alɩ bome nɛ za a Naaŋmɩn na yel a, nyɩɩm yel nyɩ tʋɔra: ‹Tõ-tõ-biir tɛwr ɩ tɩ, tɩ tome n'a tɩ tõ.› » 11A Yeezu na tɩ cere a Zeruzalɛm a, ʋ tɩ tu na yi a Samaari nɩ a Galile ten cara pʋɔ. 12Ʋ na tɩ kpɩɛr tẽ-cãpile kãw pʋɔ a, kɔn pie tɩ wa na wa tuor ʋ. Bɛ tɩ tɛw na ar zãá, 13ɛ cɩɩrɛ kpɛ̃w za: «Yeezu, Wul-wul-kara a, zɔ tɩ nɩbaalʋ!» 14A Yeezu tɩ nyɛ̃ bɛ na ɛ yel bɛ: «Nyɩ cen tɩ wul nyɩ tʋɔra a Naaŋmɩn bawr-maalbɛ.» Zɩ̃ kɛ bɛ na tɩ be a sɔr zu cere a, bɛ tɩ sanɩ na. 15A bɛ kãw na tɩ nyɛ̃ ʋ sanɩ a, ʋ lɩɛb ɩ pùor zɛw kɔkɔr danɛ nɩ a Naaŋmɩn waar ɩ, 16wa lo vɔblɩ muru a Yeezu gbɛɛ ƴãw, puore ʋ yaanɩ. Ɛ cɛ Samaari tẽw nɩr tɩ n'ʋ. 17Lɛ n'a a Yeezu pãa tɩ sowri: «A bɛ za pie bɛ nɛ bɛ sanɩ ɛ? A pi-waɩ bɛl na cɛ a, nyɩnɛ n'a bɛ be? 18A bɛ kãw za bɛ yel k'ʋʋ lɛb wa danɩ a Naaŋmɩn, a bɛ ɩ a sãan ŋa yõ ɩ?» 19Al pùorí, a Yeezu tɩ yel ʋ na: «Ìr cere, a fʋ Naaŋmɩn saw-deb faa fʋ na.» 20A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ sowr ɩ a Yeezu: «Debor daar a a Naaŋmɩn-Naalʋ na ta?» Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «A Naaŋmɩn-Naalʋ waa kʋ̃ sãá ɩ. 21Bɛ kʋ̃ yel a ʋ ƴãw kɛ: ‹Nyɛ̃ ʋ ka›, bɩɩ: ‹Ʋlɛ n'ɩ ŋan ka lowr ɛ›. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nyɩ bãwnɩ a, a Naaŋmɩn-Naalʋ be n a nyɩ sɔgɔ. 22Lɛ n'a ʋ tɩ yel a ʋ po-tuurbɛ: «Bibie waar a na vɩɛ, ɛ̀ nyɩ na bɔbr kɛ nyɩ nyɛ̃ a Nɩsaal Bie daar mʋ̃tɔ̃-been yõ, ɛ kʋ̃ nyɛ̃ ʋ ɛ. 23Bɛ na yere na kʋ̀rɛ nyɩ: ‹Nyɩ nyɛ̃ ʋ ka, ʋ be n ka lowr.› Nyɩ taa cere ɩ, nyɩ taa dãwnɛ taa a be ɩ. 24Mɛ̃ a lɛ saa na mɩ́ nyɩwrɩ yi ka tɩ sãá ka a, lɛ n'a a Nɩsaal Bie mɩ̀ na ŋmɛ̃ a ʋ waa bibir. 25Ɛ cɛ a fɛr a k'ʋʋ wõ tuo yaga, ɛ́ a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa zawr ʋ bɛr baarɩ. 26A lɛ a yele na tɩ ɩ a Nowe daar a, lɛ n'a a mɩ̀ na ɩ a Nɩsaal Bie daar. 27A nɩbɛ tɩ dɩrɛ na ɛ nyúur, a dɛbr tɩ kule nɩ pɔwbɛ, ɛ a pɔwbɛ kule sɩrbɛ, tɩ ta n a ʋlɩ bibir nɛ a Nowe na kpɛ a gbor-kpɛ̃ɛ pʋɔ a; lɛ n'a a kʋ̃ɔ-paalʋ tɩ wa, a nɩbɛ za tu kʋ̃ɔ kpi. 28A mɩ̀ na cãa na lɛ ŋmɛ̃ mɛ̃ a Lɔtɩ daar a: a nɩbɛ tɩ dɩrɛ na ɛ nyúur, bɛ tɩ daar ɩ bome ɛ kʋɔrɛ bome, bɛ tɩ kʋɔr a ɛ mɩɛr yie; 29ɛ cɛ a ʋlɩ bibir nɛ za a Lɔtɩ na tɩ yi a Sodɔm tẽw pʋɔ a, Naaŋmɩn ɩ na vũu nɩ cirbi siw a Sodɔm zu mɛ̃ saa a, kʋ́ a nɩbɛ za. 30A ŋa n'a a mɩ̀ na ŋmɛ̃ a ʋlɩ bibir a Nɩsaal Bie na na wul ʋ tʋɔra a.» 31«A ʋlɩ bibir nɛ a, sob nɛ wa be gàrʋ́ ɛ a ʋ bome be dĩ̀ó a, ʋ ta siw k'ʋʋ tɩ de a ɩ; lɛ mɩ̀ n'a, sob nɛ na be pu-pʋɔ a, ʋ ta lɛb pùor kul yir ɛ. 32Nyɩ lɛb tɩɛrɩ a Lɔtɩ pɔw yele. 33Sob nɛ na cɩrɛ nɩ a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ a, na bɔr ʋ na bɛr; ɛ́ sob nɛ wa bɔr a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ bɛr a, ʋ na páw ʋ na. 34Ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a ʋlɩ tɩ̃ɩsɔw nɛ a, nɩbɛ ayi na be n gado-been zu, bɛ wa tɛr been ɛ bɛr been. 35Pɔwbɛ ayi na lãw na ƴɛrɛ zɔ̃, bɛ wa tɛr been ɛ bɛr been. [ 36Dɛbr ayi na be n pu-pʋɔ, bɛ wa tɛr been ɛ bɛr been.»] 37A po-tuurbɛ tɩ de nɩ a ƴɛrʋ sowr ʋ: «Nyɩnɛ n'a a a ŋa za na ɩ, Sore e?» Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «A be a bʋ̃-kũu na na be a, be n'a a sidume mɩ̀ na gbone taa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\