LUKA 18

1A Yeezu tɩ lɔb ɩ zʋkpar ŋa, k'ʋʋ wul a ʋ po-tuurbɛ a na fɛr kɛ́ bɛ puore kʋra lɛ ɛ taa bɛrɛ towtow a. 2Ʋ tɩ yel bɛ na: «Ƴɛr-maalɛ kãw tɩ be n tẽw kãw pʋɔ. Ʋ bɛ tɩ zɔrɛ Naaŋmɩn ɛ, ɛ ʋ mãko bɛ tɩ ka nɩr za ƴãw ɛ. 3A ʋlɩ tẽw nɛ pʋɔ, pɔw-kʋɔr kãw mɩ̀ tɩ be n be, mɩ́ tɩ wa zɛlɛ ʋ yere nɩ: ‹Maalɩ a ƴɛrʋ wul a ɩ̃ yel-mɩŋa, mãa nɩ a ɩ̃ dɔ̃ sob cara pʋɔ.› 4A ƴɛr-maalɛ tɩ zawr a, a tɩ cɛlɩ. Al pùorí, ʋ wa yel ʋ tʋɔra: ‹Mãa saa bɛ zɔrɛ Naaŋmɩn, ɛ ɩ̃ mãko bɛ ka nɩr za ƴãw a, 5ɛ cɛ a pɔw-kʋɔr ŋa na balɛ mɛ̃ a, ɩ̃ na maal ɩ a ƴɛrʋ wul a ʋ yel-mɩŋa, ʋ ta waar kʋra lɛ wa sɔbr mɛ̃ niwn ɛ!› » 6A Sore tɩ yel a ƴãw pʋɔ: «Nyɩ maal wõ vla a lɛ a ƴɛr-maal-faa sob ŋa na yel a. 7Ɛ a Naaŋmɩn ʋl kʋ̃ wul a ʋ nɩ-kaa-iri yel-mɩŋa ɩ, bɛl na kone cɔwr ʋ mʋ̃tɔ̃w nɩ tɩ̃ɩsɔw za a? Ʋ na cɛlɩ nɩ a bɛ sõwfʋ ƴãw bɩɩ? 8Mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ: ʋ na wul ɩ a bɛ yel-mɩŋa fɔ̃w lɛ. Ɛ cɛ a Nɩsaal Bie wa wa a, ʋ na nɩ̃ɛ na nyɛ̃ a Naaŋmɩn-saw-deb a tẽw zu u?» 9A Yeezu tɩ lɛb a lɔb zʋkpar ŋa caar ɩ nɩbɛ bɛ mɩnɛ kãw na tɩ tɩɛrɛ kɛ bɛ ɩ n nɩ-mɩn a, ɛ bʋɔlɛ a bɛ taabɛ nɩ-faar a: 10«Nɩbɛ ayi tɩ do n a Zeruzalɛm Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ kɛ́ bɛ tɩ pùori; a kãw tɩ ɩ n Farizɩ̃ɛ, ɛ kãw ɩ zuru-yar-diere. 11A Farizɩ̃ɛ tɩ ar ɩ sa-ƴẽwn, ɛ puore a ŋa a ʋ socir pʋɔ: ‹Naaŋmɩn ɩ, ɩ̃ puore fʋ nɩ yaanɩ, ɩ̃ na bɛ ŋmɛ̃ mɛ̃ a nɩbɛ za a ƴãw, na ɩ nyãnyuwr, yel-fa-maalbɛ, nɩ pɩ̃ɔ-yel-bier-maalbɛ a; ɩ̃ mɩ̀ cãa na puore fʋ yaanɩ, ɩ̃ na bɛ ŋmɛ̃ mɛ̃ a zuru-yar-diere ŋa a. 12Ɩ̃ mɩ́ tɛr ɩ mʋta-tuo gb'a ayi a kɔsɩɛr-been pʋɔ, ɩ̃ mɩ́ põ nɩ a ɩ̃ bome ziir pie ír zi-been kʋ̀ b.› 13Ɛ cɛ a zuru-yar-diere ʋl tɩ ar a zãá, ɛ́ bɛ tɩ saw na dʋ̃ɔ zu ɛ, ɛ tɩ lɔbr nɩbaal-nuru yere nɩ: ‹Naaŋmɩn ɩ, zɔ ɩ̃ nɩbaalʋ, mãa na ɩ yel-bebe sob a.› 14Mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a zuru-yar-diere ŋa tɩ páw nɩ a vɩɛlʋ lɛb siw kul ɩ a ʋ yir, ɛ bɛr a Farizɩ̃ɛ. Sob nɛ za na zɛwr ʋ tʋɔra a, bɛ na siwr ʋ na, ɛ sob nɛ za na siwre ʋ tʋɔra a, bɛ na zɛw ʋ na.» 15Nɩbɛ tɩ tɛr ɩ bɩ-pɩɩlɛ tɛɛ za wa n k'aa Yeezu wa tɔ bɛ. A po-tuurbɛ na tɩ nyɛ̃ a lɛ a, bɛ tɩ tanɛ bɛ na. 16Ɛ cɛ a Yeezu tɩ ƴãw na bɛ tɛr a bɩ-pɩɩlɛ wa n a ʋ zie, ɛ ʋ yel: «Nyɩ bɛr a bibiir bɛ wa a ɩ̃ zie, nyɩ ta diwr bɛ bɛrɛ ɩ: a bɛlɩ dem na ŋmɛ̃ taa nɩ bɛ a, bɛlɛ so a Naaŋmɩn-Naalʋ. 17Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: nɩr bɛ wa saw de a Naaŋmɩn-Naalʋ mɛ̃ bi-bile a, ʋ kʋ̃ kpɛ a ʋ pʋɔ ɩ.» 18Zifʋ mɩnɛ nɩ-kpɛ̃ɛ kãw tɩ sowr ɩ a Yeezu: «Wul-wul-kara a, fʋ̃ʋ na ɩ nɩ-vla a, bʋ̃ʋ n'ʋ a fɛr k'ɩ̃ɩ ɩrɛ tʋ̃ɔ páw a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a?» 19A Yeezu tɩ yel ʋ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so fʋ bʋɔlɛ mɛ̃ nɩ-vla? Nɩr za bɛ vɩɛl ʋ bɛ ɩ Naaŋmɩn yõ ɩ. 20Fʋ bãw nɩ a Naaŋmɩn nɛ-ƴãwnɩ: ‹Ta maalɩ pɔw-gaa-yel-bier ɛ; ta kʋ́ nɩr ɛ; ta zu ɛ; ta dɩ dãsɩɛ ziri ɛ; ƴãwnɛ fʋ sãà nɩ fʋ mã.› » 21A nɩ-kpɛ̃ɛ nɛ tɩ sɔw na: «Ɩ̃ tu n a Naaŋmɩn nɛɛ a ŋa za a ɩ̃ pɔ̀lʋ daar za.» 22A Yeezu na tɩ wõ a a ŋa a, ʋ yel ʋ na: «Bʋ̃-been yõ n'ʋ cãa cɛ fʋ: kʋɔrɩ a fʋ bʋ̃-tɛrɩ za, de a libie põ nan dem, ɛ fʋ na tɛr ɩ na-bome a tẽ-vla pʋɔ, al pùorí, wa tuur mɛ̃.» 23A nɩr nɛ na tɩ wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, pʋ-sãwna tɩ nyɔw ʋ na bɛ dɩ vuo ɩ, ʋ tɩ sɩrɩ na kpɛ naalʋ yaga. 24A Yeezu na tɩ nyɛ̃ ʋ, ʋ sãw niwn a, ʋ yel a: «Nyɛ̃ a tɛra dem Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ kpɛb na kpɛmɛ a! 25Sɩza, nyɔ̃wmɛ̃ na na yi mɩsɩn vʋɔ́rɩ́ a, a ɩ n mɔlɛ zuo a tɛra sob na na kpɛ a Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ a.» 26A nɩbɛ na tɩ bɛrɛ wone a, tɩ yel a: «Alɛ wa ŋmɛ̃ a ŋa a, ãa n'ʋ pãa na tʋ̃ɔ nyɛ̃ a faafʋ a?» 27A Yeezu tɩ sɔw na: «Bom nɛ a nɩsaalbɛ na kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ a, Naaŋmɩn mɩ́ tʋ̃ɔ na ɩ.» 28A lɛ n'a a Pɩɛr tɩ yel: «Nyɛ̃, tɩ bɛr ɩ a tɩ bʋ̃-tɛrɩ za ɛ wa tuur fʋ.» 29A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, sob nɛ na saw bɛr a ʋ yir, a ʋ pɔw, a ʋ yɛbr, a ʋ nɩbɛ bɩɩ a ʋ bibiir a Naaŋmɩn-Naalʋ ƴãw a, 30na páw nɩ a a ŋa za ʋ na bɛr a dɔwlɩ, a ƴɛrɛ ŋa, ɛ a pùorí ʋ cãa lɛ páw a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a ƴãw pʋɔ.» 31A Yeezu tɩ tɛr ɩ a nɩ-toni pie nɩ ayi taw yi n bɛ tɛwr zie tɩ yel bɛ: «Nyɩ nyɛ̃, tɩ duor ɩ a Zeruzalɛm. A lɛ za a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ na tɩ dãw sɛb yel a Nɩsaal Bie ƴãw a, na tu na. 32Bɛ na nyɔw ʋ na ƴãw nɩ-bʋʋr-yoru nuru pʋɔ, bɛ ɩ ʋ la, tʋ ʋ zʋmɛ, ɛ pʋʋrɩ mʋtaar waarɩ ʋ; 33bɛ na fɔb ʋ na, ɛ kʋ́ ʋ, ɛ a bibie ata sob ʋ lɛb yi a kũu pʋɔ.» 34Ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ bãw a ƴɛrʋ ŋa pɛr ɛ. A ƴɛr-bie a ŋa pɛr tɩ sɔwl ɩ a bɛ zie, bɛ bɛ tɩ bãw ʋlɩ bom nɛ ƴɛrʋ a Yeezu na ƴɛrɛ a ɩ. 35A Yeezu na tɩ tarɛ a Zeriko tẽw a, zɔ̃w kãw tɩ zɩ̃ n a sɔr nʋɔr zɛlɛ. 36Ʋ na tɩ wõ nɩ-yaga na cere tɔlɛ a, ʋ sowr a ʋlɩ bom nɛ na n'ʋ a. 37Bɛ tɩ yel ʋ na kɛ Nazarɛtɩ tẽw Yeezu n'ʋ tɔlɛ. 38A lɛ n'a ʋ tɩ ŋmɛ cɛl yel: « Daviir bi-dɛb Yeezu u, zɔ ɩ̃ nɩbaalʋ!» 39A bɛlɩ dem na tɩ cere a nidaa a, tɩ tanɛ ʋ na k'ʋʋ bɛr gɔmɛ̃, ɛ cɛ a zɔ̃w nɩ̃ɛ na lɛ tɩ bãw cɩɩrɛ kpɛ̃w za: «Daviir bi-dɛb ɩ, zɔ ɩ̃ nɩbaalʋ!» 40A Yeezu tɩ tɛw na ar ɛ yel kɛ́ bɛ tɛr ʋ wa n. Ʋ na wa ta a, a Yeezu sowr ʋ na: 41«Bʋ̃ʋ n'ʋ fʋ bɔbr k'ɩ̃ɩ ɩ kʋ̀ b?» Ʋ tɩ sɔw na: «Sore e, ɩ ɩ̃ lɛb nyɛrɛ!» 42A Yeezu tɩ yel ʋ na: «Lɛb nyɛrɛ, a fʋ Naaŋmɩn saw-deb faa fʋ na.» 43A pɛr nɛ pʋɔ, ʋ tɩ lɛb a nyɛrɛ ɛ tuur a Yeezu, danɛ nɩ a Naaŋmɩn. A zu-sɛbla za na tɩ nyɛ̃ a a ŋa a, bɛ mɩ̀ tɩ danɛ nɩ a Naaŋmɩn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\