LUKA 19

1A Yeezu tɩ kpɛ na tɔlɛ a Zeriko tẽw pʋɔ. 2Dɛb kãw tɩ be n be, a yúor dɩ kɛ Zase. Ʋ tɩ ɩ n zuru-yar-dierbɛ nɩ-kpɛ̃ɛ, ɛ tɩ kpɛ naalʋ. 3Ʋ tɩ bɔbr a k'ʋʋ nyɛ̃ ãa n'ɩ a Yeezu, ɛ́ bɛ tɩ tʋɔr ɛ, a zu-sɛbla na bɛ tɩ dɩ vuo, ɛ ʋ ɩ nɩ-ŋmãa a. 4Lɛ so ʋ tɩ zɔ tɔl nidaa tɩ do brale-kãkã-tɩɛ zu, k'ʋʋ tʋ̃ɔ nyɛ̃ a Yeezu na na tɔl a be a. 5A Yeezu na wa ta a be a, ʋ dʋ̃ɔ nɩ zu uori kaa ɛ yel ʋ: «Zase e, siw fɔ̃w, a fɛr a k'ɩ̃ɩ gã a fʋ yir a dɩ̃a.» 6A Zase tɩ siw nɩ fɔ̃w lɛ, ɛ de a Yeezu sãanʋ nɩ nʋ̃ɔ̀. 7A nɩbɛ na tɩ nyɛ̃ a lɛ a, bɛ tɩ zɛbr ɩ bɛ za yere nɩ: «Yel-bier-maalɛ yir a ʋ cen.» 8Ɛ cɛ a Zase tɩ ar ɩ a Sore niŋé ɛ yel ʋ: «Sore e, nyɛ̃, ɩ̃ na de nɩ a ɩ̃ bʋ̃-tɛrɩ põ-zɛ̃-taa zie kʋ̀ nan dem, ɛ mãa wa dãw sãw nɩr a, ɩ̃ na lɛb a maal ʋ gb'a anaar dɔwlɩ.» 9Lɛ n'a a Yeezu tɩ yel a ʋ ƴãw: «A dɩ̃a a, a faafʋ wa n a yir ŋa ƴãw, a sob ŋa mɩ̀ na ɩ Abraham bie a ƴãw. 10Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Nɩsaal Bie wa na k'ʋʋ wa bɔ, ɛ́ faa a bɛl na tɩ bɔr a.» 11A nɩbɛ na tɩ bɛrɛ wone a ƴɛr-bie a ŋa a, a Yeezu tɩ lɔb ɩ zʋkpar ƴãw pʋɔ, ʋ na tɩ pɩɛlɛ a Zeruzalɛm, ɛ a nɩbɛ tɩ manɛ kɛ a Naaŋmɩn-Naalʋ na sãá nɩ a pɛr nɛ pʋɔ a. 12Ʋ tɩ yel a: «Nãà yir nɩr kãw tɩ cen nɩ tẽ-zãana, k'aa na-kpɛ̃ɛ tɩ kʋ̀ ʋ a naalʋ ʋ lɛb wa n a ʋ tẽw pʋɔ. 13Ʋ na tɩ yire a, ʋ bʋɔl ɩ nɩbɛ pie a ʋ tõ-tõ-biir pʋɔ, wa põ bɛ salmɛ̃-libi-be-ƴẽni ɛ yel bɛ: ‹Nyɩ yɛ̀rɛ nɩ ɛ gu a ɩ̃ lɛ-waa daar.› 14Ɛ cɛ a ʋ tẽw dem bɛ tɩ nɔnɛ ʋ ɛ, ɛ tɩ tõ nɩbɛ a ʋ pùorí kɛ́ bɛ tɩ yel a na-kpɛ̃ɛ: ‹Tɩ bɛ bɔbr k'ʋʋ dɩrɛ naalʋ a tɩ zu ɛ.› 15Ɛ cɛ, ʋ na wa de a naalʋ baarɩ lɛb wa a, ʋ ƴãw na bɛ bʋɔlɩ a tõ-tõ-biir bɛl ʋ na tɩ põ a libie a, k'ʋʋ wa bãw a lɛ ŋa za na páw a. 16A dãw niwn-sob tɩ taw na ta yel: ‹Zu-sob i, a libir ʋl fʋ na kʋ̀ m a, ɩ̃ páw nɩ nɩ salmɛ̃-libie pie.› 17A nãà tɩ yel ʋ na: ‹A vɩɛl a, tõ-tõ-bi-vla nɛ b! Fʋ na tu yel-cãpile pùor vla a, dɩ naalʋ ten pie zu.› 18A ayi sob tɩ wa na wa yel: ‹Zu-sob i, a libir ʋl fʋ na kʋ̀ m a, ɩ̃ páw nɩ nɩ salmɛ̃-libie anũu.› 19A nãà mɩ̀ tɩ yel ɩ a ayi sob ŋa mɛ̃ a dãw-niwn sob a: ‹So ten anũu.› 20A kãw tɩ wa na wa yel: ‹Zu-sob i, nyɛ̃ a fʋ libir, ɩ̃ tɩ 'lẽ nɩ nɩ pɛn bin. 21Ɩ̃ tɩ zɔrɛ fʋ na, a fʋ yele na kpɛmɛ a ƴãw: fʋ mɩ́ de nɩ bom fʋ na bɛ bin a, ɛ́ cɛ̀ ci be fʋ na bɛ bʋ̀r a.› 22A nãà tɩ yel ʋ na: ‹Tõ-tõ-bi-faa ŋa, fʋ lɛb a ŋmɛlɩ ƴɛr nyɔw fʋ tʋɔra. Fʋ tɩ bãwnɩ a na a ɩ̃ yele na kpɛmɛ a, ɩ̃ mɩ́ de bom ɩ̃ na bɛ bin a, ɛ́ cɛ̀ ci be ɩ̃ na bɛ bʋ̀r a, 23ɛ bʋ̃ʋ n'ʋ so fʋ bɛ ƴãw a ɩ̃ libir ban pʋɔ? Ɩ̃ na tɩ lɛb wa a, ɩ̃ nãa de ʋ na lãw nɩ dɔwlɛ.› 24Al pùorí, ʋ tɩ yel ɩ a nɩbɛ na tɩ be a be a: ‹Nyɩ faa a ʋ salmɛ̃-libir kʋ̀ a sob nɛ na tɛr a pie a.› 25Bɛ tɩ yel ʋ na: ‹Zu-sob i, ʋ tɛr ɩ pie wɛ!› 26A nãà tɩ sɔw na: ‹Ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: a sob nɛ na tɛr a a, bɛ na kʋ̀ ʋ na dɔwlɩ, ɛ a sob nɛ na bɛ tɛr a a, bɛ na faa nɩ a blã al ʋ na tɛr a. 27Ɛ a ɩ̃ dɔ̃ dem bɛl a, a nɩbɛ bɛl na bɛ tɩ bɔbr k'ɩ̃ɩ dɩ naalʋ a bɛ zu a, nyɩ nyɔw bɛ wa n a ɩ̃ niŋé ka wa ŋmaarɩ bɛ kɔkɛɛ.› » 28A Yeezu na wa ƴɛr a ŋa baar a, ʋ tɔl a de a zu-sɛbla niwn duor a Zeruzalɛm. 29Ʋ na tɩ tarɛ a Bɛtɩfaze nɩ a Betani a, pɩɛlɩ a tãw ʋl bɛ na bʋɔlɛ a Olivʋ-tɩɩr tãw a, ʋ tõ n a ʋ po-tuurbɛ ayi 30ɛ yel bɛ: «Nyɩ cen a tẽw ŋa na be a nyɩ nidaa a pʋɔ. Nyɩmɛ wa tɩ kpɩɛr a tẽw pʋɔ a, nyɩ na nyɛ̃ nɩ bõw bile na 'lẽ a, nɩr za bɛ zɔm ʋ sɛr ɛ, nyɩ cɛr ʋ wa n. 31Ɛ́ nɩr wa sowre nyɩ: ‹Bʋnʋ ƴãw n'a nyɩ cɛrɛ a bõw bile a?› Nyɩɩm sɔw: ‹A Sore tɛr ɩ ʋ yel-ɩra.› » 32A nɩbɛ ayi bɛl bɛ na tɩ tõ a, tɩ cen na tɩ nyɛ̃ a ɩ mɛ̃ a lɛ a Yeezu na tɩ yel kʋ̀ bɛ a. 33Bɛ na tɩ cɛrɛ a bõw bile a, a bõw bile dem tɩ sowri bɛ na: «Bʋnʋ ƴãw n'a nyɩ cɛrɛ a bõw bile ŋa?» 34Bɛ tɩ sɔw na: «A Sore tɛr ɩ ʋ yel-ɩra.» 35Bɛ tɩ kpa n a bõw bile wa n a Yeezu zie, wa de a bɛ kparɩ yɛ́r pàw ʋ, ɛ ƴãw a Yeezu do zɔm. 36A Yeezu tɩ zɔm ɩ a bõw bile cere nɩ, ɛ a nɩbɛ de niwn yɛ́rɛ a bɛ kparɩ pàwr a sɔr. 37A Yeezu tɩ cɛ nɩ blã na siw a Olivʋ-tɩɩr tãw, ɛ́ bɛ wa bere a ʋ po-tuurbɛ za nɩ bɛ pɛr, cɩlɛ cɛ n a Naaŋmɩn danʋ, a nɔ-ɓãa-yele ʋ na tɩ maalɩ bɛ nyɛ̃ a ƴãw. 38Bɛ tɩ yere na: «A Naaŋmɩn, ʋ maalɩ a nãà na waar a Sore yúor ƴãw a! Ƴã-ɓaarʋ, a be a salom zu, bɛ cɛ a Naaŋmɩn danʋ a saa zu za!» 39Farizɩ̃ɛ bɛ mɩnɛ kãw na tɩ be a zu-sɛbla pʋɔ a, tɩ yel ɩ a Yeezu: «Wul-wul-kara a, kpãa a fʋ po-tuurbɛ!» 40A Yeezu tɩ sɔw na: «Ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, bɛlɛ wa ɩ gbili a, a kʋsɛbɛ na caarɛ na.» 41A Yeezu na tɩ pɩɛlɩ a Zeruzalɛm nyɛ̃ a tẽw a, ʋ kõ n a ʋ ƴãw. 42Ʋ tɩ yere na: «A fʋ̃ʋ mɩ̀ a, fʋ̃ʋ tɩ ɩ mɛ̃ fʋ bãw nɩ a dɩ̃a bibir a lɛ fʋ na na ɩ páw a ƴã-ɓaarʋ a! Ɛ cɛ we! A yel ŋa sɔwl ɩ a fʋ zie, fʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɛ̃ ʋ ɛ. 43Sɩza, bibie na vɩɛ nɩ a fʋ zu, a fʋ dɔ̃ dem na mɛ dacin viiri koli fʋ, bɛ na ŋmãa na jil fʋ ɛ gbʋ́nɛ́ fʋ a lõbowe za. 44Bɛ na ŋmɛr fʋ na bɛr ɛ kʋ́ a fʋ nɩbɛ, ɛ́ bɛ kʋ̃ bɛr kʋsɩɛr ʋ cãa dɔwlɩ kʋsɩɛr zu ɛ, fʋ na bɛ saw bãw a daar ʋl a Naaŋmɩn na wa k'ʋʋ wa faa fʋ a ƴãw.» 45Al pùorí, a Yeezu tɩ kpɛ n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ tɩ diw a yɛ-yɛrbɛ. 46Ʋ tɩ yere na kʋ̀rɛ bɛ: «Bɛ sɛb a yel: ‹A ɩ̃ yir na ɩ n puoru yir›, ɛ́ nyɩɩm wa de ʋ ɩ nyãnyuwr sɔwlʋ zie.» 47Bibir za, a Yeezu mɩ́ tɩ be n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ kanɛ nɩ a nɩbɛ. A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ, nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ, nɩ a Zifʋ nɩbɛ nɩ-kore, tɩ bɔbr ɩ a ʋ kʋ́b; 48ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ bãw lɛ bɛ na na ɩ a ɩ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nɩbɛ za tɩ sɛr a kpa a ʋ ƴɛrʋ bɛr-wob ƴãw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\