LUKA 2

1A lɛn daar, a Sezaar Ogusi tɩ ƴãw nɩ nʋɔr kɛ́ bɛ sɔr a tẽ-daa zu-sɛbla za bãw bɛ nʋɔr. 2A sɔrʋ dãw-niwn sob ŋa tɩ maal ɩ a lɛn daar Kirinisi na tɩ ɩ a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ a Siiri tẽw pʋɔ a. 3A nɩbɛ za mɩ́ tɩ cen na bɛ tɩ sɔr bɛ, ŋa za a ʋ tẽ-yira pʋɔ. 4A Zuzɛb mɩ̀ tɩ yi n a Galile, Nazarɛtɩ tẽw pʋɔ, ɛ do a Zude, a Daviir tẽw ʋl pʋɔ bɛ na bʋɔlɛ kɛ Bɛtɩlɛm a, ʋ na tɩ ɩ a Daviir bʋʋrɛ nɩ a ʋ yir nɩr a ƴãw. 5Ʋ tɩ tɛr ɩ a ʋ pɔw Marya na ta dɔwfʋ a cen nɩ a sɔrʋ ƴãw. 6A Marya dɔwfʋ bibir tɩ páw bɛ nɩ a be. 7A Marya tɩ dɔw nɩ a ʋ pɔwsɩ-bie, dɛble, de pɛnɛ pili nɩ ʋ gaalɩ dʋn-laa pʋɔ, bɛ na tɩ bɔ gaa-zie gu a sãanbɛ-dĩ̀ó a ƴãw. 8A ʋlɩ tẽw nɛ pʋɔ a, dʋ̃-cɩ̃ɩnbɛ tɩ be n be, gánɛ a wɩɛ pʋɔ gùre a bɛ dʋn tɩ̃ɩsɔwr za. 9A Sore malkɩ kãw tɩ sãá nɩ a bɛ zie, ɛ a Sore vɩɛlʋ cãa pili pàw bɛ, kɛ̀ dɛ̃bɩ̃ɛ dɛ nyɔw bɛ yaga za. 10A malkɩ tɩ yel bɛ na: «Nyɩ ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, yel-vla na na ɩrɛ nʋ̃ɔ̀ a Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ za a n'ʋ, ɩ̃ waar k'ɩ̃ɩ wa yel kʋ̀ nyɩ. 11Faarɛ dɔw nɩ a nyɩ ƴãw a dɩ̃a, a Daviir tẽw pʋɔ, ʋlɛ n'ɩ a Kɩrɩta, a Sore. 12A ʋ bãwfʋ n'ɩ ŋa: nyɩ na tɩ nyɛ̃ nɩ bɩ-pɩɩla na pili pɛnɛ gã nɩ dʋn-laa pʋɔ a. 13Bɛ wa bere na, malkɩ-yaga siw páw a dãw-niwn sob bɛ danɛ a Naaŋmɩn yere nɩ: 14‹Naaŋmɩn so danʋ a sa-zu za, ɛ a ʋ nɩ-nɔnɩ so ƴã-ɓaarʋ a tẽw zu ka›. » 15A malkɩ mɩnɛ na tɩ bɛr bɛ ɛ lɛb do a tẽ-vla pʋɔ a, a dʋ-cɩ̃ɩnbɛ tɩ yere na kʋ̀rɛ taa: «Nyɩ ɩ tɩ ta a Bɛtɩlɛm nyɛ̃ a yel ŋa na ɩ a Sore yel kʋ̀ tɩ a.» 16Bɛ tɩ páw na cen tɩ nyɛ̃ a Marya nɩ a Zuzɛb nɩ a bɩ-pɩɩla na gã a dʋn-laa pʋɔ a. 17Bɛ na tɩ nyɛ̃ baar a, bɛ tɩ manɩ nɩ a lɛ a malkɩ na yel kʋ̀ bɛ a bie ƴãw a. 18A bɛlɩ dem za na tɩ wone a dʋ̃-cɩ̃ɩnbɛ manʋ a, mɩ́ tɩ nyɔw nɩ nʋɔr. 19A Marya ʋl tɩ tɛr ɩ a yele a ŋa za tɩɛrɛ a ʋ socir pʋɔ. 20Al pùorí, a dʋ̃-cɩ̃ɩnbɛ tɩ lɛb a danɛ a Naaŋmɩn kule nɩ, ɛ íre a ʋ yúor a yele a ŋa ƴãw, bɛ na tɩ wõ ɛ nyɛ̃ a tu mɛ̃ a lɛ bɛ na tɩ yel kʋ̀ bɛ a. 21A bibie anĩ sob na wa vɩɛ a, ɩ a bie yʋɔr-ŋmãafʋ bibir a, bɛ por ɩ a ʋ yúor kɛ Yeezu. A yúor ŋa n'ʋ a malkɩ tɩ tɩr, ɛ a mã bɛ tɛr a ʋ pʋɔ sɛr ɛ. 22A bibir na wa vɩɛ, bɛ na na tu a bɛ dɛwr-so-bɛrʋ tub mɛ̃ a lɛ a Mõyiir-Wulu na ƴãw a, a Yeezu sãà nɩ a ʋ mã tɩ ɓáw ʋ na cen nɩ a Zeruzalɛm, kɛ́ bɛ tɩ de ʋ kʋ̀ a Sore, 23mɛ̃ a lɛ bɛ na sɛb a Sore Wulu sɛbɛ pʋɔ a: «Pɔwsɩ-bie za na ɩ dɛble a, bɛ na de ʋ na kʋ̀ a Sore.» 24Bɛ mɩ̀ tɩ tɛr ɩ a bawr-maal-bom waar ɩ a bawr maalʋ ƴãw, mɛ̃ a lɛ a Sore Wulu na ƴãw a: «Ŋmã-daa nɩ ŋmã-pɔw, bɩɩ na-ŋmã-pɔ́lɛ́ ayi.» 25Zɩ̃ kɛ nɩr kãw tɩ be n a Zeruzalɛm dɩ kɛ Sɩmɩ̃ɔ. Ʋ tɩ ɩ n nɩ-mɩŋa ɛ ƴãwnɛ a Naaŋmɩn. Ʋ tɩ gùre nɩ a mɔwlʋ a Ɩsɩrayɛl nãá wa nyɛ̃ a, ɛ a Vʋʋrʋ sõw tɩ be a ʋ zie. 26A Vʋʋrʋ Sõw tɩ ɩ na ʋ bãwnɩ a, kɛ ʋlɛ bɛ wa nyɛ̃ a Sore Nɩ-kabra, k'ʋʋ kʋ̃ kpi ɛ. 27A Vʋʋrʋ Sõw tɩ dam ʋ na ƴãw ʋ wa a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ. A Yeezu sãà nɩ a ʋ mã na tɩ tɛr ʋ kpɩɛr ɩ kɛ bɛ tɩ tu a tub a ʋ ƴãw, mɛ̃ a lɛ a Sore Wulu sɛbɛ na yel a, 28a Sɩmɩ̃ɔ tɩ de nɩ a bie Yeezu ƴãw a ʋ nuru pʋɔ, ɛ pùori a Naaŋmɩn yaanɩ yel: 29«Sore e, ƴɛrɛ ŋa a, fʋ na tʋ̃ɔ na bɛr a fʋ tõ-tõ-bie ʋ kule nɩ ƴã-ɓaarʋ mɛ̃ a lɛ fʋ na yel a. 30A ɩ̃ mimie sɩrɩ na nyɛ̃ a fʋ faafʋ, 31fʋ na cɔbrɩ a nɩ-bʋʋrɛ za niŋé a: 32ʋ ɩ n cãa na na ɩ a tẽ-daa nɩ-bʋʋrɛ za bãw fʋ a, ɛ ɩ a fʋ nɩ-bʋʋrɛ Ɩsɩrayɛl yúor-vɩɛlʋ-danʋ.» 33Nɔ-ɓãan tɩ nyɔw nɩ a bie sãà nɩ a ʋ mã, a yele a Sɩmɩ̃ɔ na tɩ yere caarɛ nɩ ʋ a ƴãw. 34A Sɩmɩ̃ɔ tɩ maalɩ bɛ na ɛ yel a bie mã Marya: «Nyɛ̃, a fʋ bie ŋa na so na nɩ-yaga lo ɛ nɩ-yaga lɛb ìr a Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ pʋɔ, ʋ na ɩ n bãwfʋ bɛ ŋmɩɛr ɩ nɔ-kpɛn. 35Lɛ n'a nɩ-yaga pʋ-tɩɛr-sɔwlɩ na sãá. Ɛ a fʋ̃ʋ tɔr za a, kpɩɛrʋ na kpɛ b a, ɩ mɛ̃ sʋɔ na cɔr a fʋ socir puo a.» 36Pɔw- Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ kãw mɩ̀ tɩ be n a be, Ana, Fanɩɛl pɔwyaa, na tɩ ɩ a Asɛɛr yir dɔwlʋ nɩr a. Ʋ tɩ kor ɩ yaga. Ʋ na tɩ kul a sɩr maalɩ yome ayopõi a n'a, 37ʋ ɩ a pɔw-kʋɔr tɩ ta a yome lɩz'a anaar nɩ anaar. Ʋ bɛ tɩ cere zãanɛ nɩ a Zeruzalɛm Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ ɩ, ɛ tone a Naaŋmɩn mʋ̃tɔ̃w nɩ tɩ̃ɩsɔw. Ʋ mɩ́ tɩ tɛr ɩ mʋta-tuo ɛ puore. 38Ʋ na tɩ ta a be a ʋlɩ tɛm nɛ tɔr za pʋɔ a, ʋ danɛ nɩ a Naaŋmɩn ɛ manɛ a bie yele kʋ̀rɛ a bɛlɩ dem za na tɩ gùre a Zeruzalɛm faafʋ a. 39Bɛ na tɩ tu a yele za, a Sore Wulu sɛbɛ na ƴãw nʋɔr kɛ bɛ mɩ́ tu a, bɛ lɛb a cen a Galile, a bɛ tẽw Nazarɛtɩ. 40A bie ʋl tɩ kɛrɛ na ɛ bɩrɛ nɩr, yã-bãwfʋ tɩ be n a ʋ zie yaga, ɛ a Naaŋmɩn maalʋ tu ʋ. 41Yome za, a Yeezu sãà nɩ a ʋ mã mɩ́ tɩ cen nɩ a Zeruzalɛm a Zifʋ mɩnɛ Tɔlʋ cuw ƴãw. 42A Yeezu na wa nyɛ̃ yome pie nɩ ayi a, bɛ tɛr ʋ na do n a cuw ƴãw a Zeruzalɛm, mɛ̃ a lɛ a tub na tuur a yome za a. 43Ɛ cɛ a cuw na wa dɩ yi baarɩ bɛ lɛb kule a, a bie Yeezu tɩ cãa na be a Zeruzalɛm, ɛ a ʋ sãà nɩ a ʋ mã bɛ bãwnɩ a ɩ. 44Bɛ tɩ tɩɛr k'ʋʋ be n a bɛ sɔr-lãw-cen-taabɛ pʋɔ, ɛ cen mʋ̃tɔ̃w ɓil za, al pùorí bɛ nyɔw a ʋ bɔb, a bɛ nɩbɛ nɩ a bɛ nɩ-bãwnɩ pʋɔ. 45Ɛ cɛ bɛ na bɛ tɩ nyɛ̃ ʋ a, bɛ lɛb a bɔ ʋ tɩ sãá nɩ a Zeruzalɛm. 46Bibie ata pùorí n'a bɛ tɩ nyɛ̃ ʋ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ, ʋ zɩ̃ a Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-karɩ sɔgɔ, bɛrɛ wone a bɛ ƴɛrʋ tɛr ɩ sowru a bɛ zie. 47A bɛlɩ dem za na tɩ wone a ʋ ƴɛrʋ a, mɩ́ tɩ nyɔw nɩ nʋɔr, a yã ʋ na tɩ bãw a ƴãw, nɩ a sɔwfʋ ʋ na mɩ́ tɩ sɔw a ƴãw. 48A Yeezu sãà nɩ a ʋ mã na tɩ nyɛ̃ ʋ a, nʋɔr ɓãa bɛ na, ɛ a mã yel ʋ: «Ɩ̃ bie e, bʋ̃ʋ n'ʋ so fʋ ɩ tɩ a ŋa? Nyɛ̃, mãa nɩ a fʋ sãà pĩ n pee bɔbr ɩ fʋ gʋɔrɩ.» 49Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «Bʋnʋ ƴãw n'a nyɩ nɩ̃ɛ bɔbr mɛ̃? Nyɩ bɛ tɩ bãw kɛ a fɛr a k'ɩ̃ɩ be a ɩ̃ sãà yir pʋɔ ɩ?» 50Ɛ cɛ a ʋ ƴɛrʋ ŋa ʋ na tɩ ƴɛr kʋ̀ bɛ a, bɛ bɛ tɩ bãw a ʋ pɛr ɛ. 51Ʋ tɩ siw na páw bɛ, lɛb wa a Nazarɛtɩ; ʋ tɩ sawr ɩ a bɛ nʋɔr. A ʋ mã tɩ maal a tɛr a yele a ŋa za vla a ʋ socir pʋɔ. 52A Yeezu ʋl a, a yã-bãwfʋ, a ƴãgan kɛrʋ nɩ a pʋ-pɩɛlʋ, a a ŋa za tɩ kɛrɛ nɩ a ʋ zie, a Naaŋmɩn niŋé nɩ a nɩsaalbɛ niŋé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\