LUKA 20

1Bibir kãw, a Yeezu tɩ be n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ kanɛ nɩ a nɩbɛ ɛ hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀. Bɛ wa bere na a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ, nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ, nɩ a Zifʋ nɩbɛ nɩ-kore, wa ta a be, 2sowr ʋ: «Nyɩnɛ n'a fʋ páw a sɔr ɩrɛ a a ŋa? Ɛ ãa n'ʋ kʋ̀ fʋ a sɔr ŋa? Yel tɩ nyɛ̃.» 3A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Ɩ̃ mɩ̀ na sowri nyɩ nɩ sowr-been. Nyɩ yel ɩ̃ nyɛ̃: 4a suob a Zã na tɩ tɩrɛ a, Naaŋmɩn zie n'a ʋ yi bɩɩ nɩsaalbɛ zie n'a?» 5Bɛ tɩ ƴɛr a sɔw taa yel a ŋa: «Tɩmɛ wa yel kɛ: ‹Naaŋmɩn zie n'a›, ʋ na sowri tɩ na: ‹Bʋ̃ʋ so nyɩ bɛ saw de a Zã yele?› 6Ɛ tɩmɛ wa yel: ‹Nɩsaalbɛ zie n'a›, a nɩbɛ na lɔb ɩ tɩ nɩ kʋsɛbɛ kʋ́, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ tɩ bãwnɩ a na k'aa Zã ɩ n Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ.» 7Lɛ n'a bɛ tɩ sɔw: «Tɩ bɛ bãw a Zã suob yi-waa zie ɩ.» 8A Yeezu tɩ yel bɛ na: «A mãa mɩ̀ a, ɩ̃ kʋ̃ yel kʋ̀ nyɩ be ɩ̃ na páw a sɔr ɩrɛ a a ŋa a ɩ.» 9Al pùorí, a Yeezu tɩ lɔb ɩ zʋkpar ŋa kʋ̀ a zu-sɛbla: «Nɩr kãw tɩ ƴãw nɩ puo sɛl divɛ̃-tɩɩr. Ʋ tɩ de ʋ na kʋ̀ nɩbɛ kɛ́ bɛ kaarɛ, ɛ́ bɛ wa lãw a wɔmɛ, ɛ ʋ yi yɔb na tɩ kɔwrɩ. 10A wɔmɛ deb daar na wa ta a, ʋ tõ n a ʋ tõ-tõ-bie kãw k'ʋʋ cen a po-kaarbɛ tɩ põ a tɩɩr wɔmɛ ír a ʋ dem tɩr. Ɛ cɛ a po-kaarbɛ tɩ nyɔw nɩ a tõ-tõ-bie pɔb ɛ bɛr ʋ, ʋ lɛb kul nũ-zawl. 11A púo sob tɩ lɛb a tõ tõ-tõ-bie ƴẽn sob, bɛ mɩ̀ lɛ tɩ nyɔw pɔb, ɛ tʋ tʋ bɛr ʋ kul nũ-zawl. 12A púo sob tɩ lɛb a tõ a ata sob, ʋ cen bɛ tɩ nyɔw ʋ pɔb ƴãw bàalʋ ɛ diw ʋ bɛr. 13A lɛ n'a a púo sob tɩ yel ʋ tʋɔra: ‹Ɩ̃ pãa lɛ ɩ ŋmɩn? Ɩ̃ na tõ n a ɩ̃ bi-nɔna za, a mɩnɛ kãw, bɛ na tɩ tɛr ɩ ƴãwfʋ a ʋ zie!› 14Ɛ cɛ a po-kaarbɛ na tɩ nyɛ̃ a bie ʋ waar a, bɛ tɩ yel a kʋ̀ taa: ‹Nyɛ̃ a gbã-dɩrɛ! Nyɩ wa tɩ kʋ́ ʋ ɛ so a gbã-dɩ-bome!› 15Bɛ tɩ nyɔw nɩ a bie, a divɛ̃-tɩɩr puo pʋɔ be, lɔb bɛr yẽw ɛ kʋ́.» «A na ɩ a ŋa a, a púo sob na ɩ bɛ nɩ ŋmɩn? 16Ʋ na wa na wa kʋ́ a po-kaarbɛ bɛ ŋa ɛ de a púo kʋ̀ nɩ-yoru.» A zu-sɛbla na wa wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, bɛ yel a: «Al bɛ ɩrɛ ɩ!» 17Ɛ cɛ a Yeezu tɩ jɩr bɛ nɩ gbẽgbẽ ɛ sowri bɛ: «Alɛ wa ɩ a ŋa a, a Sɛb-sõw ƴɛr-bir ŋa pɛr ɩ bo: ‹A kʋsɩɛr ʋl a yir-mɩɛrbɛ na ír lɔb bɛr a, lɩɛb ɩ a yir pɛr kʋsɩɛr?› 18Nɩr za wa lo ŋmɛ a kʋsɩɛr ŋa a, a sob na kar a, ɛ nɩr za zu a kʋsɩɛr ŋa nãa lore a, ʋ na nɛ nɩ a sob ŋmɛr.» 19A Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nɩ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ tɩ bɔbr ɩ a Yeezu nyɔwfʋ a pɛr nɛ pʋɔ, ɛ cɛ bɛ tɩ zɔ n a nɩbɛ dɛ̃bɩ̃ɛ; bɛ tɩ bãwnɩ a na bɛlɛ na nɛ bɛ ʋ lɔb a zʋkpar jɩɛr ɩ a. 20A lɛ n'a bɛ tɩ tĩ piwre a Yeezu. Bɛ tɩ tõ n nɩbɛ a ʋ zie, nɩbɛ na bɛlɩ ɩ nɩ-vɩɛlɩ a, kɛ́ bɛ tɩ piwri nyɔw ʋ a ʋ ƴɛrʋ pʋɔ. Bɛ tɩ bɔbr kɛ bɛ ɩ a lɛ nyɔw ʋ ƴãw a na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ nuru pʋɔ. 21Bɛ tɩ sowr ɩ sowru ŋa a Yeezu: «Wul-wul-kara a, tɩ bãwnɩ a na, a fʋ ƴɛrʋ nɩ a fʋ wulu tu n sɔr, fʋ bɛ jɩrɛ nɩr niwn kpɩɛr a sob ɛ, fʋ wule nɩ a nɩbɛ a Naaŋmɩn sɔr nɩ yel-mɩŋa. 22Yel tɩ nyɛ̃: sɔr be n be kɛ́ tɩ yarɛ a zuru-yar kʋ̀rɛ a Sezaar bɩɩ sɔr bɛ ka be?» 23A Yeezu na tɩ bãwnɩ a bɛ yã-faa a, ʋ yel bɛ na: 24«Nyɩ wul mɛ̃ libir ɩ̃ nyɛ̃. Ãa niwn nɩ ãa sɛbrʋ n'ɩ a a ŋa na wi a libir zu a?» Bɛ tɩ sɔw na: «Sezaar dem a.» 25A Yeezu yel bɛ: «Ɛ lɛ̀ɛ, nyɩ kʋ̀ a Sezaar a alɩ bome nɛ ʋ na so a, ɛ kʋ̀ a Naaŋmɩn alɩ bome nɛ a Naaŋmɩn na so a.» 26Bɛ bɛ tɩ tʋ̃ɔ nyɔw ʋ a ʋ ƴɛrʋ pʋɔ a nɩbɛ niŋé ɩ. A sɔwfʋ ŋa nɩ̃ɛ na tɩ ɓãa bɛ nʋɔr bɛ ɩ gbili. 27Sadiseyɛ̃ bɛ mɩnɛ kãw tɩ wa na wa páw a Yeezu. Bɛlɛ nɛ bɛ mɩ́ yel kɛ kũu-pʋɔ-lɛ-yib bɛ be ɩ. Bɛ tɩ sowr ʋ nɩ a sowru ŋa: 28«Wul-wul-kara a, a Mõyiir sɛb ɩ nɔ-ƴãwna ŋa kʋ̀ tɩ: ‹Ɛ́ nɩr wa tɛr yɛb ʋ kul pɔw bɛ dɔw bie ɛ kpi a, ɛ ʋ̃ʋ kul a ʋ yɛb pɔw-kʋɔr dɔw kʋ̀ ʋ.› 29Lɛ n'a yɛbr ayopõi kãw tɩ be be: a dãw-niwn sob kul pɔw bɛ dɔw ɛ, ɛ kpi; 30a ayi sob kul a pɔw-kʋɔr, 31a pùorí, a ata sob mɩ̀ kul a pɔw-kʋɔr. A bɛ za ayopõi tɩ tɔ. Bɛ tɩ kpi na ɛ bɛ dɔw ɛ. 32Tɛr lɛɛɛ a pɔw mɩ̀ pãa wa bɩɛrɩ kpi. 33A na ɩ a ŋa a, a kũu-pʋɔ-lɛ-yib daar a, a pɔw ŋa na ɩ n ãa pɔw, bɛ za ayopõi na kul ʋ lɩɛrɩ taa a?» 34A Yeezu tɩ yel bɛ na: «A tẽw zu ka nɩbɛ nɛ bɛ kule taa. 35Ɛ cɛ a bɛlɩ dem a Naaŋmɩn na nyɛ̃ bɛ sɛwnɩ a nɩdaar zie a, nɩ a kũu-pʋɔ-lɛ-yib a, bɛl bɛ kule taa ɩ, 36bɛ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ kpi ɛ: bɛ ŋmɛ̃ na mɛ̃ malkɩ mɩnɛ a, bɛ ɩ n Naaŋmɩn bibiir, bɛ na lɛb yi a kũu pʋɔ a ƴãw. 37Ɛ a kũu-pʋɔ-lɛ-yib yele ƴãw a, a Mõyiir mɩŋa wul a a sãá a tuw ʋ na tɩ nyɛ̃ ʋ dɩrɛ a pɛr, a lɛ ʋ na tɩ bʋɔlɩ a Sore kɛ: ‹ Abraham Naaŋmɩn, Ɩzaakɩ Naaŋmɩn, nɩ Zakɔb Naaŋmɩn a.› 38Nɩ-kũuni Naaŋmɩn bɛ n'ʋ ɛ, nɩ-vʋʋrɩ Naaŋmɩn n'ʋ. Ʋl ƴãw n'a bɛ za vʋʋrɛ.» 39A Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ bɛ mɩnɛ tɩ de nɩ a ƴɛrʋ yel: «Wul-wul-kara a, fʋ ƴɛr ɩ vla!» 40Bɛ bɛ tɩ cãa saw sowre ʋ bom kãw za ɩ. 41A lɛ n'a a Yeezu tɩ yel bɛ: «Ŋmɩŋmɩn n'a bɛ na tʋ̃ɔ yel kɛ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra ɩ n a Daviir bʋ̃-dɔwra? 42A Daviir tɔr za yel ɩ a ŋa a Sɛb-sõw yielu sɛbɛ pʋɔ: ‹A Sore Naaŋmɩn yel ɩ a ɩ̃ Sore: zɩ̃ a ɩ̃ dʋrʋ lowr 43ɛ gu ɩ̃ wa tɩ fɛr a fʋ dɔ̃ dem ƴãw a fʋ pile, bɛ lɩɛbɩ a fʋ gbɛɛ dɔwlʋ zie.› 44A Daviir bʋɔlɛ ʋ nɩ ʋ Sore, ŋmɩŋmɩn n'a ʋ na ɩ a Daviir bʋ̃-dɔwra?» 45A zu-sɛbla za tɩ bɛrɛ na wone a Yeezu ƴɛrʋ. Ʋ tɩ yel ɩ a ʋ po-tuurbɛ a zu-sɛbla niŋé: 46«Nyɩ gu nyɩ tʋɔra a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ ƴãw: bɛ mɩ́ bɔbr a kɛ bɛ su kpar-wowr cɔlɛ gʋɔr ɩ, ɛ nɔnɛ kɛ a nɩbɛ puore bɛ a nɩ-yaga tuor-taa ziir, ɛ nɔnɛ a niŋé da-kɔwr a puoru-dìrú nɩ a cuwr dɩb ziir. 47Bɛ dɩrɛ nɩ a pɔw-kɔbɛ lɔbr, ɛ mɩ́ bɛlɩ puore puor-wowr. A bɛ dɔwrʋ na zuo nɩ a nɩbɛ za dem.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\