LUKA 21

1A Yeezu tɩ zɛw nɩ zu nyɛ̃ a nɩbɛ na ƴãwnɛ a bɛ de-kʋb bome a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ libie daga pʋɔ a. Tɛra dem tɩ nɛ bɛ. 2Ʋ mɩ̀ tɩ nyɛ̃ nɩ pɔw-kʋɔr nãw sob kãw ʋ lɔb wɛr-bi-ɓɛlɛ ayi ƴãw. 3A Yeezu tɩ yel a: «Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a pɔw-kʋɔr nãw sob ŋa tɩr a zuo a ŋmãa bɛ ŋa za. 4Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bɛ ŋa za a, a bɛ libi-dɔwlɛ pʋɔ n'a bɛ ír tɩr. Ɛ cɛ a ʋl a, a ʋ nãw pʋɔ a, a al za ʋ na tɛr nãá faa nɩ ʋ tʋɔra a, alɛ n'a ʋ de tɩr.» 5Nɩbɛ bɛ mɩnɛ tɩ ƴɛrɛ nɩ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ vɩɛlʋ ƴɛrʋ, a kʋsɛ-vɩɛlɩ nɩ a Naaŋmɩn barka puoru bome na tɩ ɩ ʋ vɩɛl a. A Yeezu tɩ yel bɛ na: 6«A a ŋa nyɩ na jɩrɛ a, bibir na vɩɛ na kʋsɛ-ŋmale kʋ̃ cãa dɔwlɩ kʋsɩɛr zu ɛ, bɛ na ŋmɛr ɩ a za bɛr.» 7Bɛ tɩ sowr ʋ na: «Wul-wul-kara a, debor daar a, a yele a ŋa na ta? Ɛ a bãwfʋ n'ɩ buor na na wul kɛ a ta na a?» 8A Yeezu tɩ sɔw na: «Nyɩ gu vla bɛ taa wa tule nyɩ ɛ. Nɩ-yaga na wa na yel kɛ a mãa yúor ƴãw n'a, wa yere: ‹Mãa n'ɩ a Kɩrɩta›, nɩ kɛ: ‹A daar ta na.› Nyɩ taa tuur bɛ ɩ. 9Nyɩmɛ wa wone bɛ ƴɛrɛ zɛbr nɩ dam-taa ƴɛrʋ a, nyɩ ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, a fɛr a kɛ a a ŋa za ta baarɩ, ɛ a cãa kʋ̃ ɩ a baarʋ n'a pɛtɛlʋ lɛ ɩ.» 10A Yeezu tɩ yel a ƴãw pʋɔ: «Tẽw nɩ tẽw na mɩ́ ìr a taw tuori taa, ɛ nãà nɩ nãà taw tuori taa. 11A tẽsɔw kɔbr na damnɛ nɩ yaga. Baal-faar nɩ kɔ̃ na be n a ziir a mɩnɛ. Nyɩ na nyɛ̃ nɩ pʋl-vʋ̃ɔ yele nɩ nɔ-ɓãa-yele na yi a salom zu a. 12Ɛ cɛ bɛ na dãw na nyɔw nyɩ, dɔwrɩ nyɩ, ɛ́ a a ŋa za bãw ta. Bɛ na nyɔw nyɩ na kʋ̀ a Zifʋ mɩnɛ puoru-diru nɩ-bɛrɛ. Bɛ na ƴãw nyɩ nɩ gaso pʋɔ, bɛ na tɛr nyɩ na cen nɩ ƴɛrʋ zie, na-mɩnɛ nɩ a na-kpɛ̃ɛ lɩɛrbɛ niŋé a ɩ̃ yúor ƴãw: 13a na ɩ na nyɩ dɩ a ɩ̃ dãsɩɛ. 14Nyɩ ta dɩ tuo cɔbrɛ a lɛ nyɩ na na ƴɛr faa nyɩ tʋɔra a ɩ. 15Mãa mɩŋa na ƴãw nɩ ƴɛrʋ a nyɩ nʋ́ɔrɩ́, ɛ kʋ̀ nyɩ yã-bãwfʋ na na ɩ a nyɩ dɔ̃ dem ƴɛrʋ bɔr a. 16A nyɩ sãà nɩ a nyɩ mã tɛɛ za na nyɔw nyɩ na, a nyɩ yɛbr, a nyɩ yir dem, nɩ a nyɩ barɩ, ɛ́ bɛ na ƴãw na bɛ kʋ́ nɩ-yaga a nyɩ pʋɔ. 17Nɩbɛ za na hɩ̃ɛn nyɩ nɩ a ɩ̃ yúor ƴãw. 18Ɛ cɛ a nyɩ zukɔbr been bɛ bɔrɛ ɩ. 19A nyɩ kanyir dɩb pʋɔ n'a nyɩ na páw a nyɔ-vʋʋrʋ.» 20«Nyɩmɛ wa nyɛ̃ sojarɩ bɛ jil koli a Zeruzalɛm tẽw a, nyɩ̃ɩm bãwnɩ a a lɛn daar kɛ a ʋ ŋmɛr-bɛrʋ ta na. 21A lɛn daar, bɛlɩ dem nãà wa be Zude tẽw a, bɛ zɔrɛ duor tan pʋɔ; bɛlɩ dem nãà wa be a tẽw pʋɔ a, bɛ yi zaa; bɛlɩ dem nãà wa be wɛrʋ pʋɔ a, bɛ ta lɛb kule a tẽw pʋɔ ɩ. 22A alɩ bibie nɛ, a Naaŋmɩn na ɩ na kpɩɛrʋ páw a ʋ nɩ-bʋʋrɛ. Lɛ n'a a yele al za na sɛb a, na tu. 23Baw-bio dem n'ɩ a pɔwbɛ bɛl na na ɩ pɔw-pee bɩɩ ƴɛnɛ bibiir a bibie a ŋa pʋɔ a; wahala kpɛ̃ɛ na sɩrɩ na lo a tẽw pʋɔ, ɛ a Naaŋmɩn suur ìr a nɩ-bʋʋrɛ bɛ ŋa ƴãw. 24A bɛ dɔ̃ dem na kʋ́ n bɛ mɩnɛ nɩ zɛbr-sɔ-bɛrɛ, ɛ́ nyɔw a bɛ ŋmaarɛ cen nɩ a nɩ-bʋʋr-yoru za sɔgɔ. A tɩbɛ dem na ŋmɛr ɩ a Zeruzalɛm bɛr cʋmcʋm, ɛ́ gu a tɩbɛ dem naalʋ tɩ baarɩ.» 25«Bãwfʋ na sãá nɩ a mʋ̃tɔ̃w pʋɔ, a cuw nɩ a ŋmar-bie pʋɔ. Ɛ a tẽw zu ka dɛ̃bɩ̃-kpɛ̃ɛ na nyɔw nɩ a nɩ-bʋʋrɛ za, a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ damnʋ nɩ a kʋ̃ɔ-mie gɔmɛ̃ na ƴãw bɛ nɩ pʋl-vʋ̃ɔ. 26A kpɩɛrʋ na na páw a tẽ-daa za a dɛ̃bɩ̃ɛ na gbĩni nɩ a nɩbɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a salom zu bʋ̃-iri na dam ɩ a za. 27Lɛ na bɛ na nyɛ̃ a Nɩsaal Bie ʋ be zũzuwr pʋɔ waar, tɛr kpɛnʋ nɩ yúor-vɩɛlʋ-danʋ. 28A yele a ŋa wa tĩ ɩrɛ a, nyɩɩm dʋɔ zuru, a nyɩ faafʋ pɩɛlɛ na.» 29A Yeezu tɩ lɔb ɩ zʋkpar ŋa kʋ̀ bɛ: «Nyɩ nyɛ̃ a kãkã-tɩɛ nɩ a tɩrʋ za a; 30alɛ wa tɔ̃mnɛ va-paalɛ nɩ wuli paalɛ a, nyɩ mɩ́ bãwnɩ a na, ɛ nɩr bɛ yel kʋ̀ nyɩ ɛ, kɛ a nyĩi daar tarɛ na; 31lɛ mɩ̀ n'a, nyɩmɛ wa nyɛ̃ a a ŋa za a ɩrɛ a, nyɩ bãw kɛ a Naaŋmɩn-Naalʋ pɩɛl a. 32Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa kʋ̃ kpi baar ɛ, ɛ a a ŋa za ta. 33A tẽsɔw nɩ a salom na tɔl a, ɛ cɛ a ɩ̃ ƴɛrʋ bɛ be za na tɔl ɛ.» 34«Nyɩ gùre nyɩ tʋɔra vla, ta saw a faalʋ, a dãa-kuolu nɩ a tẽw ŋa zu nyɔ-vʋʋrʋ bʋ̃-bɔbrɩ wa dĩ a nyɩ socie tɛr ɛ, nyɩ ta saw a bibir ŋa wa ur vɩɛ a nyɩ zu ɛ. 35Ʋ na sɩrɩ na lo pàw a tẽ-daa nɩbɛ za mɛ̃ mɩ̃ɛ a. 36Nyɩ bɛr gʋ̃ɔ ɛ puore kʋra lɛ: lɛ n'a bɛ na nyɛ̃, nyɩ bɛ sɛwnɩ a yel-tuor a ŋa za na waar a ɩ, ɛ nyɛ̃ nyɩ sɛwnɩ sa-ƴẽwn arʋ a Nɩsaal Bie niŋé.» 37A mʋ̃tɔ̃w, a Yeezu mɩ́ tɩ be n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ kanɛ nɩ a nɩbɛ; ɛ a zie wa sɔb a, ʋ̃ʋ cen a tãw ʋl zu bɛ na bʋɔlɛ kɛ Olivʋ-tɩɩr tãw a, tɩ gã. 38Ɛ a zie wa vɩɛrɛ a, a nɩbɛ za mɩ́ wa n a ʋ zie a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ, kɛ́ bɛ wa bɛr wõ a ʋ ƴɛrʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\