LUKA 23

1A ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ za tɩ ír a tɛr a Yeezu cen nɩ a Pɩlatɩ zie. 2Bɛ tɩ nyɔw nɩ a ʋ sãwna manʋ yere nɩ: «Tɩ nyɛ̃ nɩ a nɩr ŋa ʋ ƴãwnɛ damnʋ a tɩ bʋʋrɛ pʋɔ, ɛ diwr a nɩbɛ bɛrɛ kɛ bɛ ta yarɛ a zuru-yar kʋ̀rɛ a Sezaar ɛ, ɛ yere kɛ ʋlɛ n'ɩ a Kɩrɩta, a Nãà.» 3A Pɩlatɩ tɩ sowr ɩ a Yeezu a ŋa: «Fʋ ɩ n a Zifʋ mɩnɛ nãà bɩɩ?» A Yeezu sɔw: «Fʋ̃ʋ n'ʋ yere.» 4A Pɩlatɩ tɩ yel ɩ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a zu-sɛbla: «Ɩ̃ bɛ nyɛ̃ yel-faa za a nɩr ŋa zie ʋ sɛwnɩ dɔwrʋ ɛ.» 5Ɛ̀ bɛ lɛb tur yel ʋ: «Ʋ damnɛ nɩ a nɩbɛ a Zude tẽw za pʋɔ nɩ a ʋ kanʋ, ɛ cɛ a Galile tẽw n'a ʋ tĩ wa ta n a ka.» 6A Pɩlatɩ na wa wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, ʋ sowr a: «Galile tẽw nɩr ʋ bɩɩ?» 7Ɛ ʋ na wa bãw ʋ ɩ Erɔdɩ tẽw nɩr a, ʋ tɩɛ ʋ na bɛr kɛ́ bɛ cen nɩ ʋ a Erɔdɩ zie, ʋ mɩ̀ na tɩ be a Zeruzalɛm a bibie al pʋɔ a. 8A Erɔdɩ na tɩ nyɛ̃ a Yeezu a, nʋ̃ɔ̀ tɩ ɩrɛ ʋ nɩ yaga. Koro za n'a ʋ tɩ bɔbr a ʋ nyɛb. Ʋ tɩ wone na bɛ na manɛ a ʋ yele yaga a, lɛ so ʋ tɩ tɩɛrɛ k'ʋʋ nãá maalɩ nɔ-ɓãa-yel kãw ʋ nyɛ̃. 9Ʋ tɩ tɛr ɩ sowru yaga a ʋ zie, ɛ cɛ a Yeezu bɛ tɩ sɔw bom za ɩ. 10A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ, nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ tɩ ar a ƴɛrɛ kpɛ̃w za manɛ a Yeezu sãwna. 11A Erɔdɩ nɩ a sojarɩ bɛl na gùre ʋ a, tɩ jewr ɩ a Yeezu, ɛ ɩ ʋ la. Bɛ tɩ de nɩ dɛpaal-kparʋ su ʋ, ɛ lɛb daa ʋ bɛr a Pɩlatɩ zie. 12A ʋlɩ bibir nɛ tɔr za, a Erɔdɩ nɩ a Pɩlatɩ na tɩ ɩ dɔ̃ dem a, bɛ lɩɛb ɩ barɩ. 13A Pɩlatɩ tɩ bʋɔl ɩ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Zifʋ mɩnɛ nɩ-kore ɓã taa, 14ɛ yel bɛ: «Nyɩ nyɔw nɩ a nɩr ŋa wa n a ɩ̃ zie, wa yel k'ʋʋ damnɛ nɩ a nɩbɛ. Mãa mɩŋa sowr ʋ nɩ a nyɩ niŋé, ɛ́ bɛ nyɛ̃ sãwna kãw za a yele al pʋɔ nyɩ na mɩlɛ nɩ ʋ a ɩ. 15A Erɔdɩ mɩ̀ bɛ tɩ nyɛ̃ sãwna a ʋ zie ɩ, ʋ na lɛb daa ʋ bɛr kʋ̀ tɩ a. A na ɩ a ŋa a, a nɩr ŋa bɛ maalɩ yel za na sɛwnɩ kũu a ɩ. 16Lɛ so, ɩ̃ na ƴãw na bɛ fɔb ʋ ɛ lɛb bɛr ʋ.» [ 17A Tɔlʋ cuw za a, a mɩ́ tɩ fɛr a ʋ lɛb bɛr nɩ-pàwra kãw kʋ̀ bɛ.] 18Bɛ za tɩ lãw na cɩɩrɛ yere nɩ: «Kʋ́ a nɩr ŋa! Ɛ lɛb bɛr a Barabasɩ kʋ̀ tɩ!» 19A Barabasɩ nɛ tɩ kʋ́ n nɩr damnʋ kãw pʋɔ na tɩ dam a tẽw pʋɔ a, ɛ̀ bɛ nyɔw ʋ pàw. 20A Pɩlatɩ na tɩ bɔbr k'ʋʋ faa a Yeezu a, ʋ tɩ lɛb a de a ƴɛrʋ a bɛ zie. 21Ɛ cɛ bɛ tɩ cɩɩrɛ na yere nɩ: «Kpa ʋ da-gara zu! Kpa ʋ da-gara zu!» 22A Pɩlatɩ tɩ lɛb a yel bɛ a gb'a ata sob ƴãw: «Bʋ̃nʋ yel-faa n'ʋ ʋ maalɩ? Ɩ̃ bɛ nyɛ̃ bom za na sɛwnɩ kũu a ɩ. Ɩ̃ na ƴãw na bɛ fɔb ʋ, ɛ ɩ̃ lɛb bɛr ʋ.» 23Bɛ tɩ lɛb a bãw ŋmɩɛr cɛlsɩ yere nɩ k'ʋʋ kpa ʋ da-gara zu. A bɛ cɛlsɩ tɩ ire na duor. 24Lɛ n'a a Pɩlatɩ tɩ yel k'ʋʋ na saw nɩ a bɛ zɛlʋ. 25Ʋ tɩ lɛb a bɛr a sob nɛ na tɩ be a gaso pʋɔ damnʋ nɩ nɩr kʋ́b ƴãw a, a ʋl a nɩbɛ na tɩ bɔbr kɛ bɛ lɛ bɛr a. A Yeezu ʋl a, ʋ tɩ bɛr ʋ na kʋ̀ bɛ kɛ bɛ maal ɩ a bɛ pʋ-tɩɛrʋ. 26Bɛ na tɩ tɛr a Yeezu cere nɩ a, bɛ nyɔw nɩ Sɩɩrɛn tẽw dɛb kãw na tɩ dɩ kɛ Sɩmʋ̃ a, ɛ tɩ yi wɩɛ pʋɔ kule a, ƴãw k'ʋ tuo a da-gara tuur ɩ a Yeezu. 27A Zeruzalɛm tẽw dem nɩ-yaga tɩ tuur ɩ a Yeezu. Pɔwbɛ tɩ pʋɔ na tuo nuru zũú kone nɩ a ʋ ƴãw. 28A Yeezu tɩ lɩɛb a yel bɛ: «Zeruzalɛm pɔwbɛ ɛ, nyɩ ta kone mãa ƴãw ɛ! Nyɩ kone a nyɩɩm mɩŋa ƴãw, nɩ a nyɩ bibiir ƴãw. 29Bibie waar a na vɩɛ bɛ na yere: ‹Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ a pɔw-ãanbɛ nɩ a bɛl na bɛ ƴɛnɩ bibiir a, nɩ a pɔwbɛ bɛl na bɛ dɔw a!› 30A lɛn daar a, bɛ na yere nɩ a tan: ‹Nyɩ lo guri tɩ!› ɛ yere a tãli: ‹Nyɩ sɔwlɩ tɩ!› 31Bɛlɛ wa ɩrɛ a da-ɓaar a ŋa a, ŋmɩŋmɩn n'a bɛ nãa ɩ a da-kõw?» 32Bɛ mɩ̀ tɩ tɛr ɩ yel-fa-maalbɛ ayi kãw lãw nɩ a Yeezu cere nɩ a kʋ́b. 33Bɛ na wa ta a zie nɛ bɛ na bʋɔlɛ kɛ «Zu-ŋman» a, bɛ kpa n a Yeezu a da-gara zu, lãw nɩ a yel-fa-maalbɛ, a kãw a ʋ dʋrʋ lowr, ɛ kãw a ʋ gʋba lowr. 34A Yeezu tɩ yel a: «Ɩ̃ Sãà a, dɩ suur kʋ̀ bɛ: bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ bɛ bãw ʋlɩ bom nɛ bɛ na ɩrɛ a ɩ.» Al pùorí, bɛ tɩ gba n a ʋ kparɩ põ. 35A nɩbɛ tɩ ar a bɛlɛ. A nɩ-bɛrɛ bɛl tɩ kpɔwrɛ ʋ na yere nɩ: «Ʋ faa nɩ nɩ-yoru, ʋ faa ʋ tʋɔra, ʋlɛ wa n'ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra, a ʋl ʋ na kaa ir a.» 36A sojarɩ mɩ̀ tɩ ɩrɛ ʋ na laar, ɛ mɩ́ tɩ taw pɩɛlɩ ture ʋ dã-miiru 37ɛ yere: «Fʋ̃ʋ wa ɩ a Zifʋ mɩnɛ nãà a, fʋ̃ʋ faa fʋ tʋɔra!» 38Bɛ tɩ sɛb a ƴãw a ʋ zu-sɔw: «A sob ŋa n'ɩ a Zifʋ mɩnɛ nãà.» 39A yel-fa-maalbɛ bɛl bɛ na tɩ kpa a da-gara zu a, a kãw mɩ̀ tɩ tʋʋr ɩ a Yeezu yere nɩ: «Fʋ̃ʋ bɛ tʋ̃ɔ n'ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra ɩ? Faa fʋ tʋɔra lãw nɩ tɩ!» 40A ʋ tɔ sob tɩ sɔw ʋ na, ɛ nyɔw ʋ gɔnɛ yere nɩ: «Fʋ dɛ bɛ zɔrɛ a Naaŋmɩn bɩɩ? Fʋ̃ʋ mɩ̀ na be a tuo-been nɛ pʋɔ a? 41Tɩɩm dem sɛw na: a tɩ ɩ-ɩrɩ san n'a tɩ yarɛ. Ɛ cɛ ʋl bɛ maalɩ yel-faa kãw za ɩ.» 42Ɛ́ tɩ yel: «Yeezu u, fʋ̃ʋ wa dɩ a naalʋ a lɛn daar a, fʋ̃ʋ taa yiire mɛ̃ bɛrɛ ɩ.» 43A Yeezu lɛb yel ʋ: «Yel-mɩŋa sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ fʋ, a dɩ̃a, fʋ na lãw nɩ mɛ̃ na be a paradi pʋɔ.» 44A gbãgbãw na tɩ cɛ blã na ŋmɛ a, lige tɩ yɛ́r a pàw a tẽ-daa za tɩ ta n a mʋ̃tɔ̃w gɔ̃wfʋ daar, 45a mʋ̃tɔ̃w na tɩ bɔr a ƴãw. Lɛ n'a a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ pɛn tɩ man a sɔwlɩsɔw ɛ ɓar ziir ayi. 46A Yeezu tɩ lɔb ɩ cɛl yel: «Ɩ̃ Sãà a, ɩ̃ de nɩ a ɩ̃ vʋʋrʋ ƴãw a fʋ nuru pʋɔ.» Ʋ na wa yel a ŋa baar a, ʋ ŋmãa nɩ vʋʋrʋ. 47A sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ na tɩ nyɛ̃ a yele a ŋa na ɩ a, ʋ danɩ nɩ a Naaŋmɩn yel: «Sɩza, a nɩr ŋa tɩ ɩ n Nɩ-mɩŋa!» 48A nɩbɛ bɛl za na tɩ wa ar bɛ́lɛ a, bɛ na wa nyɛ̃ a yele a ŋa a, bɛ lɛb a kone a bɛ sãwna kule nɩ. 49A Yeezu nɩ-bãwnɩ za tɩ ar a zãá, lãw nɩ a pɔwbɛ bɛl na tɩ yi a Galile tu ʋ wa a, bɛ za tɩ bɛ́lɛ nɩ a yele a ŋa. 50Dɛb kãw na tɩ dɩ kɛ Zuzɛb a, tɩ pʋɔ nɩ a nɩ-bɛrɛ lãw nɛ pʋɔ na so a ƴɛrʋ-maalʋ a. Ʋ tɩ ɩ n nɩ-vla nɩ nɩ-mɩŋa, ʋ bɛ tɩ saw tu a bɛ pʋ-tɩɛrʋ nɩ a bɛ ɩ-ɩrɩ a Yeezu ƴãw ɛ. Ʋ tɩ yi n Arimate, Zude tẽw, ɛ́ tɩ gùre a Naaŋmɩn-Naalʋ. 52Ʋ tɩ cen na tɩ páw a Pɩlatɩ zɛlɩ a Yeezu ƴãgan, 53yaw ʋ a da-gara zu pili nɩ gãw, ũù yaa pʋɔ bɛ na tɩ tuw kʋsɩɛr pʋɔ ɛ bɛ ũù nɩr sɛr a. 54A pɩɛnʋ-bibir cɔbrʋ tɩ n'a, ɛ a pɩɛnʋ-bibir tɩ tĩ tarɛ. 55A pɔwbɛ bɛl na tɩ bɩɛlɩ a Yeezu a Galile wa n a, tɩ tu n a Zuzɛb. Bɛ tɩ jɩr ɩ a yaa, nɩ a lɛ bɛ na tɩ gaalɩ a Yeezu ƴãgan a. 56Al pùorí, bɛ tɩ lɛb a kul tɩ cɔbrɩ kãa-nyuure nɩ tʋrali. Ɛ a pɩɛnʋ-bibir a, bɛ tɩ zɩ̃ na pɩɛnɩ, mɛ̃ a lɛ a nʋɔr na ƴãw a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\