LUKA 24

1A kɔsɩɛra bibir biɓaar-pipi, a pɔwbɛ tɩ ìr a cen a yaa pɛr nɩ a tʋrali nɩ a kãa-nyuure bɛ na tɩ cɔbrɩ a. 2Bɛ tɩ nyɛ̃ nɩ a kʋsɩɛr ʋ bìlì yi zaa a bɔw nʋ́ɔrɩ́. 3Bɛ tɩ kpɛ na, ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ nyɛ̃ a Sore Yeezu ƴãgan ɛ. 4Bɛ na bɛ tɩ bãw ŋmɩŋmɩn za n'a bɛ na tɩɛrɛ a, dɛbr ayi wa tɩ sãá na ar a bɛ zie, su kparɩ na nyɩwrɛ a. 5Dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ nyɔw nɩ a pɔwbɛ bɛ su zuru. A dɛbr tɩ yel bɛ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ bɔbr nɩ-vʋʋra a kũuni pʋɔ? 6Ʋ bɛ be ka ɩ, ʋ lɛb a yi a kũu pʋɔ. Nyɩ lɛb tɩɛrɩ a lɛ ʋ na yel kʋ̀ nyɩ a lɛn daar ʋ na tɩ cãa be a Galile a: 7‹A fɛr a bɛ mɩl a Nɩsaal Bie nyɔw ƴãw a yel-bebe dem nuru pʋɔ, ɛ́ bɛ kpa ʋ da-gara zu, ɛ ʋ lɛb yi a kũu pʋɔ a bibie ata sob daar.› » 8Lɛ n'a a pɔwbɛ tɩ lɛb tɩɛrɩ bãwnɩ a Yeezu ƴɛr-bie. 9Bɛ na tɩ yi a yaa pɛr lɛb wa a, bɛ manɩ nɩ a za kʋ̀ a Pie-nɩ-been nɩ a ʋ po-tuurbɛ bɛl za na tɩ cɛ a. 10Madala tẽw Marya, Zãn nɩ Zakɩ mã Marya tɩ nɛ bɛ. A pɔwbɛ bɛl mɩ̀ na tɩ bɩɛlɛ bɛ a, mɩ̀ tɩ manɛ nɩ a ʋlɩ bʋ̃-been nɛ kʋ̀rɛ a Yeezu nɩ-toni. 11A tɩ sãá nɩ ƴɛrʋ na bɛ tɛr pɛr a, a bɛ zie, ɛ̀ bɛ bɛ saw de a pɔwbɛ ƴɛrʋ ɛ. 12Ɛ cɛ a Pɩɛr tɩ ìr a zɔ cen a yaa pɛr, tɩ muuli nyɛ̃ a pɛnɛ tɛwr. Ʋ tɩ lɛb a kul, ɛ nɔ-ɓãa nyɔw ʋ yaga a yel ŋa na tɩ ɩ a ƴãw. 13A ʋlɩ bibir nɛ tɔr za, a Yeezu po-tuurbɛ ayi kãw tɩ cere nɩ tẽle kãw pʋɔ bɛ na bʋɔlɛ Emayisɩ a, na tɩ zãá nɩ a Zeruzalɛm mɛ̃ kilo pie nɩ ayi a. 14A yele al za na tɩ ɩ a, alɛ n'a bɛ tɩ manɛ cere nɩ. 15Zɩ̃ kɛ bɛ na tɩ ƴɛrɛ ŋmɩɛr ɩ nɔ-kpɛn a, a Yeezu mɩŋa tɩ wa na wa páw bɛ, bɛ za lãw cere. 16Bɛ tɩ nyɛ̃ ʋ na, ɛ bʋ̃-kãw ɩ bɛ bɛ bãw kɛ ʋlɛ n'ʋ ɛ. 17A Yeezu tɩ sowri bɛ na: «Bʋ̃ʋ ƴɛrʋ n'a nyɩ ƴɛrɛ cere nɩ?» Bɛ tɩ tɛw na ar, ɛ sãw niŋe. 18A bɛ kãw, a yúor na dɩ kɛ Kilopasɩ a, tɩ sɔw na yel: «Fʋ̃ʋ yõ n'ʋ ɩ sãan a Zeruzalɛm, bɛ bãw a yele na ɩ a bibie a ŋa pʋɔ a ɩ?» 19Ʋ lɛb sowri bɛ: «Bʋ̃ʋ yele?» Ɛ bɛ yel ʋ: «A Nazarɛtɩ tẽw Yeezu yele: a dɛb ŋa na tɩ ɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ, tɛr fãw a ʋ ɩ-ɩrɩ nɩ a ʋ ƴɛrʋ pʋɔ, a Naaŋmɩn nɩ a nɩbɛ niŋé a. 20A tɩ bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a tɩ nɩ-kore nyɔw na tɩr bɛ kʋ́, bɛ kpa ʋ da-gara zu. 21Tɩɩm tɩ tɩɛrɛ na kɛ ʋlɛ n'ʋ nãá wa faa a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ. Ɛ cɛ bibie ata n'ɩ dɩ̃a a yele a ŋa na ɩ a. 22Yel-mɩŋa n'a, pɔwbɛ bɛ mɩnɛ kãw na yi a tɩ pʋɔ a, vʋ̃ɔ tɩ nɩ pʋ̀lá yaga za: bɛ cen nɩ a yaa pɛr zi-lige, 23bɛ tɩ nyɛ̃ a ʋ ƴãgan ɛ. Ɛ lɛb wa yel kʋ̀ tɩ kɛ bɛ nyɛ̃ nɩ malkɩ mɩnɛ bɛ yel bɛ kɛ a Yeezu vʋʋrɛ na. 24A tɩ taabɛ bɛ mɩnɛ cen nɩ a yaa pɛr, tɩ nyɛ̃ a yele a tu mɛ̃ a lɛ a pɔwbɛ na manɩ a, ɛ cɛ a Yeezu ʋl a, bɛ bɛ nyɛ̃ ʋ ɛ». 25Lɛ n'a a Yeezu yel bɛ: «Bʋ̃ʋ pãa ɩ nyɩ bɛ tɛr tɩɛrʋ, ɛ a nyɩ socie kpɛ vanana a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ ƴɛrʋ sawfʋ ƴãw a? 26A bɛ tɩ fɛr kɛ a Kɩrɩta wõ tuo ɛ bãw nyɛ̃ a yúor-vɩɛlʋ-danʋ bɩɩ?» 27Ʋ tɩ tĩ nɩ a Mõyiir sɛbr pʋɔ nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ za sɛbr pʋɔ, ɛ manɩ a yele za na caarɩ ʋ a Sɛb-Son pʋɔ a kʋ̀ bɛ. 28Bɛ na tɩ tarɛ a tẽle ʋl bɛ na cere a, a Yeezu tɩ bãw na kɛ ɩ mɛ̃ ʋ cãa na tɔlɛ nidaa a. 29Ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ sawr ɛ, ɛ yere: «Ɩ tɩ za lãw tɛw a ka, a zaanʋɔra ta na, ɛ a zie kʋ̃ yaa kɛ sɔb ɛ!» A Yeezu tɩ tɛw nɩ a be kpɛ a bɛ zie. 30Bɛ na tɩ lãw zɩ̃ a dɩb ƴãw a, ʋ de nɩ a dipɛ̃, pùori a Naaŋmɩn yaanɩ ɛ ŋma põ kʋ̀ bɛ. 31Lɛ n'a a bɛ mimie tɩ yuo ɛ bɛ bãw kɛ ʋlɛ n'ʋ. Ɛ cɛ ʋ tɩ bɔr ɩ a bɛ niŋé be. 32Bɛ tɩ yere na kʋ̀rɛ taa: «A tɩ tɩɛrʋ bɛ tɩ damnɛ tɩ a sɔr zu ɛ? A lɛ ʋ na tɩ ƴɛrɛ nɩ tɩ, ɛ ire a Sɛb-Son ƴɛr-bie pɛɛ kʋ̀rɛ tɩ a ɩ?» 33Bɛ tɩ ìr ɩ daadaa lɛ lɛb cen a Zeruzalɛm. Bɛ tɩ nyɛ̃ nɩ a Yeezu nɩ-toni pie nɩ been nɩ a bɛ taabɛ bɛ ɓã taa. 34Bɛ tɩ yel bɛ na: «Sɩza n'a, a Sore lɛb a yi, Sɩmʋ̃ nyɛ̃ ʋ na!» 35A bɛl mɩ̀ tɩ manɩ nɩ a yele al na ɩ a sɔr zu a, nɩ a bɛ mɩ̀ na tɩ bãw kɛ a Yeezu n'ʋ, a lɛn daar ʋ na tɩ ŋmarɛ a dipɛ̃ a. 36Bɛ tɩ cãa na ƴɛrɛ wa bere a Yeezu tɔr za ar a bɛ sɔgɔ, ɛ yel bɛ: «A ƴã-ɓaarʋ, ʋ be a nyɩ zie!» 37Pʋl-vʋ̃ɔ nɩ dɛ̃bɩ̃ɛ za tɩ nyɔw bɛ na: bɛ tɩ manɛ kɛ nyãakpɩ̃ɩn n'ʋ bɛ nyɛ̃. 38Ɛ cɛ a Yeezu tɩ yel bɛ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so a dɛ̃bɩ̃ɛ, ɛ bʋ̃ʋ so a bʋnʋ nyɩ na bʋnɛ a? 39Nyɩ nyɛ̃ a ɩ̃ nuru nɩ a ɩ̃ gbɛɛ, mãa tɔr za n'ʋ! Nyɩ tɔ m kaa, nyãakpɩ̃ɩn bɛ tɛr ƴãgan nɩ kɔbɛ mɛ̃ nyɩ na nyɛ̃ ɩ̃ tɛr a ɩ.» 40Ʋ tɩ yel ɩ a lɛ, ɛ wul bɛ a ʋ nuru nɩ a ʋ gbɛɛ. 41A nʋ̃ɔ̀ na bɛ tɩ saw bɛ na saw kɛ sɩza n'a a, ɛ a nɔ-ɓãa nyɔw bɛ tɩ zuo a, a Yeezu tɩ sowri bɛ na: «Nyɩ tɛr ɩ bʋ̃-dɩra a ka a?» 42Bɛ tɩ kʋ̀ ʋ nɩ zʋm-sɩ̃ɛna ŋmãa, 43ʋ de 'wɔb a bɛ niŋé. 44Al pùorí ʋ yel bɛ: «Ƴɛrʋ a ŋa n'a ɩ̃ tɩ ƴɛr kʋ̀ nyɩ, a lɛn daar ɩ̃ na tɩ cãa be a nyɩ zie a: a yele al za bɛ na sɛb caar ɩ mɛ̃ a Mõyiir-Wulu sɛbɛ pʋɔ a, a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ sɛbr pʋɔ, nɩ a Sɛb-sõw yielu sɛbɛ pʋɔ a, a fɛr a kɛ a tu.» 45Lɛ n'a ʋ pãa tɩ yuo a bɛ yã a Sɛb-sõw bãwfʋ ƴãw, 46ɛ yel bɛ: «A ŋa n'a bɛ tɩ sɛb: ‹A Naaŋmɩn Nɩ-kabra na wõ n tuo, ɛ lɛb yi a kũuni pʋɔ a bibie ata sob, 47ɛ́ bɛ na tĩ nɩ a Zeruzalɛm ɛ hieri yel a ɩb-lɩɛbʋ yele kʋ̀ a nɩ-bʋʋrɛ za, a ʋ yúor ƴãw, bɛ tʋ̃ɔ páw a bɛ yel-bebe suur.› 48Nyɩmɛ nɛ bɛ ɩ a yele a ŋa dãsɩɛ dem. 49Ɛ a mãa a, a ʋlɩ bom nɛ a ɩ̃ Sãà na ƴãw nʋɔr k'ʋʋ na tɩr a, ɩ̃ na ɩ na ʋ wa a nyɩ zu. Nyɩɩm ƴãw a, nyɩ be a Zeruzalɛm tẽw pʋɔ ɛ gu nyɩ wa tɩ páw a fãw na yi a saa zu a.» 50Al pùorí, a Yeezu tɩ tɛr bɛ na tɩ ta n Betani lowr, zɛw a nuru maal ɩ bɛ. 51Ʋ tɩ kʋ̀rɛ bɛ nɩ a maalʋ wa bʋ́r yi a bɛ pʋɔ cen a tẽ-vla. 52Bɛ tɩ lo na gbĩ dume a ʋ niŋé, al pùorí bɛ lɛb cen a Zeruzalɛm, ɛ́ nʋ̃ɔ̀ tɩ kpɩɛr bɛ yaga. 53Bɛ mɩ́ tɩ be n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ kʋra lɛ, danɛ a Naaŋmɩn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\