LUKA 3

1A Tɩbɛɛr Sezaar naalʋ dɩb yome pie nɩ anũu sob daar, a lɛn daar a Pɔ̃sɩ-Pɩlatɩ na tɩ ɩ a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ a Zude tẽw a, a lɛn daar a Erɔdɩ na tɩ ɩ a Galile tẽw nàle a, ɛ a ʋ yɛb Filib ɩ a Ɩtuure nɩ a Tɩrakonida ten nàle a, ɛ Lɩzanɩasɩ ɩ a Abɩlɛn tẽw nàle a, 2a lɛn daar a An nɩ Kayifʋ na tɩ ɩ a Zifʋ mɩnɛ bawr-maal-karɩ a, lɛn daar a, a Zakari bi-dɛb Zã tɩ wõ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ a wɛja-kpalɛ pʋɔ. 3A Zã tɩ ìr a zɔ cɔlɩ a Zurdɛ̃ man vuo za, hiere yere kɛ a nɩbɛ lɩɛbɩ a bɛ ɩb, ɛ saw de a suob a bɛ yel-bebe suur dɩ-kʋ̀b ƴãw; 4a tu mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi na tɩ sɛb a ʋ sɛbɛ pʋɔ a: «Nɩr kãw kɔkɔr cɩɩrɛ nɩ a wɛja-kpalɛ pʋɔ: Nyɩ maalɩ a Sore sɔr, nyɩ kɔ a ʋ soli dɛnɩ ƴãw a tori. 5Fʋɔla za na paal a do, tã-kpɛ̃ɛ za nɩ tãle za na tuw na siw man, sɔr za na gɔ̃w a na tori na, sɔr za na ɩ kokobokobo a na man nɩ taa, 6ɛ bʋ̃-vʋʋra za na nyɛ̃ nɩ a Naaŋmɩn faafʋ. » 7A Zã tɩ yere na kʋ̀rɛ a zu-sɛbla na tɩ waar a ʋ zie a suob deb a: «Dɔpan bʋʋrɛ bɛ ŋa! Ãa n'ʋ wul nyɩ a lɛ nyɩ na na ɩ nɩɩrɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ maalʋ suur na waar a bɛr? 8Nyɩ ɩ a sãá a nyɩ ɩ-ɩrɩ pʋɔ kɛ́ nyɩ lɩɛb ɩ a nyɩ ɩb, ɛ taa wa tɩɛrɛ nyɩ pʋɔ yere kɛ: ‹Tɩ sãà n'ɩ Abraham ɛ!› Mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a kʋsɛbɛ a ŋa na gã a, Naaŋmɩn na tʋ̃ɔ na ɩ a lɩɛbɩ Abraham bibiir. 9A lɛr ɩ ŋan be a tɩɩr sɩɛ ƴãw baarɩ ; tɩɛ nɛ za na bɛ wɔ̃nɛ wɔ̃-vɩɛlɩ a, bɛ na cɛ ʋ na ŋmãa lɔb ƴãw vũùmí.» 10A zu-sɛbla tɩ sowre ʋ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ a fɛr kɛ tɩ pãa ɩrɛ a?» 11A Zã tɩ sɔw bɛ na: «Nɩr wa tɛr kparɩ ayi a, ʋ̃ʋ ír kʋ̀ a ʋ tɔ na bɛ tɛr ʋ a, ɛ nɩr na tɛr a dɩrɛ a, ʋ mɩ̀ ɩrɛ a lɛ.» 12A zuru-yar-dierbɛ mɩ̀ tɩ wa na wa de a suob ɛ sowri ʋ: «Wul-wul-kara a, bʋ̃ʋ n'ʋ a fɛr kɛ tɩ ɩrɛ?» 13Ʋ yel bɛ: «Nyɩ ta mɩ́ ŋmãa libie dɔwlɩ a lɛ bɛ na ƴãw a zu ɛ.» 14Sojarɩ mɩ̀ tɩ sowri ʋ na: «Ɛ tɩɩm, bʋ̃ʋ n'ʋ a fɛr kɛ tɩ ɩrɛ?» Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «Nyɩ ta farɛ bɩɩ ŋmarɛ ziri dier nɩr libir ɛ, nyɩ mɩ́ de a nyɩ yar tɛwr.» 15A nɩbɛ za tɩ gùre na kɛ bʋ̃-kãw na ɩ na, ɛ tɩɛrɛ bɛ pʋɔ kɛ a Zã taa ɩrɛ wa n'ɩ a Kɩrɩta. 16Lɛ n'a a Zã tɩ yel kʋ̀ bɛ za: «Kʋ̃ɔ n'a mãa kʋ̀rɛ nɩ nyɩ a suob, ɛ cɛ nɩr be n a ɩ̃ pùor waar, kpɛmɛ zuo mɛ̃, ɩ̃ mɩ̀ bɛ sɛwnɩ na cɛr a ʋ nafawr bʋ̃-'lẽni ɛ. Ʋl a, Vʋʋrʋ Sõw nɩ vũu pʋɔ n'a ʋ na kʋ̀ nyɩ a suob. 17Ʋ tɛr ɩ ci bʋ̃-yɛla a ʋ nũú, a ʋ ci yɛ́lʋ ƴãw; ʋ na ƴãw nɩ a ci-bie a ʋ bòwrí ɛ nyɩw a ur bɛr, a dɩrɛ vũu na bɛ tɛr kpiiru daar a pʋɔ.» 18A Zã tɩ cãa na tɛr wulu ƴɛr-bie yaga a nɩbɛ zie, ɛ a a ŋa n'a ʋ tɩ hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀rɛ bɛ. 19Ʋ tɩ yere nɩ a Galile tẽw nàle Erɔdɩ, ʋ na tɩ de a Erodɩadɩ na ɩ a ʋ yɛb pɔw a ƴãw, nɩ a yel-faar al za ʋ na tɩ maalɩ a ƴãw. 20Lɛ n'a a Erɔdɩ nɩ̃ɛ lɛb tɩ maalɩ yel-faa ŋa dɔwlɩ: ʋ tɩ nyɔw nɩ a Zã pàw gaso pʋɔ. 21A nɩbɛ za na tɩ de a suob baarɩ a, a Yeezu mɩ̀ de baarɩ ɛ puore a, a salom tɩ yuo na, 22ɛ a Vʋʋrʋ Sõw siw a ʋ zu tɛr ƴãgan mɛ̃ na-ŋmam a; kɔkɔr tɩ yi n a salom zu yere: «Fʋ̃ʋ n'ɩ a ɩ̃ Bi-nɔna, a ɩ̃ pʋɔ pɛlɩ nɩ a fʋ ƴãw.» 23A Yeezu na wa tɩ tine a ʋ tome a, ʋ tɛr a ta yome lɩzɛr nɩ pie. A nɩbɛ tɩ tɩɛrɛ na kɛ Zuzɛb bi-dɛb ʋ, ɛ a Zuzɛb ɩ Eli bi-dɛb, 24Eli ɩ Matatɩ bi-dɛb, Matatɩ ɩ Levi bi-dɛb, Levi ɩ Mɛlɩkɩ bi-dɛb, Mɛlɩkɩ ɩ Yanayi bi-dɛb, Yanayi ɩ Zuzɛb bi-dɛb, 25Zuzɛb ɩ Matatɩasɩ bi-dɛb, Matatɩasɩ ɩ Amɔsɩ bi-dɛb, Amɔsɩ ɩ Nawum bi-dɛb, Nawum ɩ Ɛsɩlɩ bi-dɛb; Ɛsɩlɩ ɩ Nagayi bi-dɛb, 26Nagayi ɩ Maatɩ bi-dɛb, Maatɩ ɩ Matatɩasɩ bi-dɛb, Matatɩasɩ ɩ Semeyin bi-dɛb, Semeyin ɩ Yosekɩ bi-dɛb, Yosekɩ ɩ Yoda bi-dɛb; 27Yoda ɩ Yoanan bi-dɛb, Yoanan ɩ Ereza bi-dɛb, Ereza ɩ Zorobabɛl bi-dɛb, Zorobabɛl ɩ Salatɩɛl bi-dɛb, Salatɩɛl ɩ Neri bi-dɛb, 28Neri ɩ Mɛlɩkɩ bi-dɛb, Mɛlɩkɩ ɩ Adi bi-dɛb, Adi ɩ Kosam bi-dɛb, Kosam ɩ Ɛlɩmadam bi-dɛb, Ɛlɩmadam ɩ Ɛɛr bi-dɛb, 29Ɛɛr ɩ Yeezu bi-dɛb, Yeezu ɩ Eliezɛɛr bi-dɛb, Eliezɛɛr ɩ Yorim bi-dɛb, Yorim ɩ Matatɩ bi-dɛb, Matatɩ ɩ Levi bi-dɛb, 30Levi ɩ Sɩmɩ̃ɔ bi-dɛb, Sɩmɩ̃ɔ ɩ Zuda bi-dɛb, Zuda ɩ Zuzɛb bi-dɛb, Zuzɛb ɩ Yonam bi-dɛb, Yonam ɩ Elɩakɩm bi-dɛb, 31Elɩakɩm ɩ Melea bi-dɛb, Melea ɩ Mɛna bi-dɛb, Mɛna ɩ Matata bi-dɛb, Matata ɩ Natam bi-dɛb, Natam ɩ Daviir bi-dɛb, 32Daviir ɩ Zese bi-dɛb, Zese ɩ Yobɛdɩ bi-dɛb, Yobɛdɩ ɩ Boozɩ bi-dɛb, Boozɩ ɩ Sala bi-dɛb, Sala ɩ Nasɔ̃ bi-dɛb, 33Nasɔ̃ ɩ Amɩnadab bi-dɛb, Amɩnadab ɩ Adɩmɩn bi-dɛb, Adɩmɩn ɩ Arnɩ bi-dɛb, Arnɩ ɩ Ɛsɩrɔm bi-dɛb, Ɛsɩrɔm ɩ Farɛsɩ bi-dɛb, Farɛsɩ ɩ Zuda bi-dɛb, 34Zuda ɩ Zakɔb bi-dɛb, Zakɔb ɩ Ɩzaakɩ bi-dɛb, Ɩzaakɩ ɩ Abraham bi-dɛb, Abraham ɩ Tara bi-dɛb, Tara ɩ Nakoor bi-dɛb, 35Nakoor ɩ Serugi bi-dɛb, Serugi ɩ Arago bi-dɛb, Arago ɩ Falɛkɩ bi-dɛb, Falɛkɩ ɩ Ebɛɛr bi-dɛb, Ebɛɛr ɩ Sala bi-dɛb, 36Sala ɩ Kayinam bi-dɛb, Kayinam ɩ Arfasadɩ bi-dɛb, Arfasadɩ ɩ Sɛm bi-dɛb, Sɛm ɩ Nowe bi-dɛb, Nowe ɩ Lamɛkɩ bi-dɛb, 37Lamɛkɩ ɩ Matuzala bi-dɛb, Matuzala ɩ Enɔkɩ bi-dɛb, Enɔkɩ ɩ Yarɛtɩ bi-dɛb, Yarɛtɩ ɩ Maleleyɛl bi-dɛb, Maleleyɛl ɩ Kayinam bi-dɛb, 38Kayinam ɩ Enɔsɩ bi-dɛb, Enɔsɩ ɩ Sɛtɩ bi-dɛb, Sɛtɩ ɩ Adama bi-dɛb, Adama ɩ Naaŋmɩn bi-dɛb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\