LUKA 4

1A Yeezu tɩ yi n a Zurdɛ̃ mànɩ́ lɛb wa, ɛ a Vʋʋrʋ Sõw tɩ paalɩ ʋ. A Vʋʋrʋ sõw tɩ tɛr ʋ na kpɛ n a wɛja-kpalɛ pʋɔ, 2be n'a a Gɛgɛra tɩ bɛlɩ ʋ bibie lɩz'a ayi ƴãw. Ʋ bɛ tɩ dɩ bom za a bibie al pʋɔ ɩ, ɛ a na wa tɔl baar a, kɔ̃ nyɔw ʋ na. 3Lɛ n'a a Gɛgɛra tɩ yel ʋ «Fʋ̃ʋ wa ɩ a Naaŋmɩn Bie a, fʋ̃ʋ ƴãw a kʋsɩɛr ŋa ʋ lɩɛbɩ bʋ̃-dɩra» 4Ɛ cɛ a Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «Bɛ sɛb a yel: ‹Bʋ̃-dɩrɩ tɛwr bɛ n'a guole a nɩsaal ɛ.› » 5A Gɛgɛra tɩ tɛr ʋ na do n zie na zɛw a zu, tɩ ƴãw k'ʋ bɛl da-ƴẽn daadaa nyɛ̃ a tẽ-daa na-mɩnɛ naalʋ ten za, 6ɛ ʋ yel ʋ: «Ɩ̃ na kʋ̀ b ɩ a kpɛ̃nʋ a ŋa za, nɩ a yúor a naalʋ ten a ŋa na waar ɩ a: mãa n'ʋ bɛ kʋ̀ a a ŋa za, ɛ ɩ̃ mɩ̀ na tʋ̃ɔ na de a kʋ̀ ʋlɩ sob nɛ ɩ̃ na bɔbr a. 7Lɛ so, fʋ̃ʋ wa pùori mɛ̃ nɩ fʋ tʋɔra siwru a, fʋ̃ʋ na so a za.» 8Ɛ cɛ a Yeezu tɩ yel ʋ na: «Bɛ sɛb a kɛ: ‹A Sore fʋ Naaŋmɩn yõ n'ʋ fʋ na gbine dume puore nɩ fʋ tʋɔra siwru, ʋl yõ n'ʋ fʋ na maalɛ.› » 9Al pùorí a Gɛgɛra tɩ tɛr ɩ a Yeezu cen nɩ a Zeruzalɛm, tɩ ɓáw ʋ do n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ nyʋ́ɔrɩ́ za ɛ yel ʋ: «Fʋ̃ʋ wa ɩ a Naaŋmɩn Bie a, fʋ̃ʋ yi a ka, ɛ ƴaw tɩ lo a tẽw; 10mɛ̃ bɛ taa sɛb kɛ ‹Naaŋmɩn na ƴãw nɩ nʋɔr kʋ̀ a ʋ malkɩ mɩnɛ kɛ́ bɛ gùre fʋ.› 11Lɛ nɩ kɛ: ‹Bɛ na ɓaabɩ fʋ nɩ a bɛ nuru pʋɔ, kɛ́ a fʋ gbɛr taa wa mab ŋmɩɛr kʋsɩɛr ɛ.› » 12Ɛ cɛ a Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «Bɛ yel a kɛ: ‹Ta bɛlɩ a Sore fʋ Naaŋmɩn ɛ.› » 13A Gɛgɛra na tɩ bɛlɩ ʋ a bɛl-bʋʋrɛ za gu a, ʋ tɩ cen na ɛ bɛr ʋ, ɛ gu a daar nãa wa ta a. 14A Yeezu tɩ lɛb a wa a Galile, tɛr a Vʋʋrʋ Sõw kpɛ̃nʋ, ɛ a ʋ yúor yi pàw a zie ʋl za. 15Ʋ tɩ kanɛ nɩ nɩ a nɩbɛ a puoru-diru pʋɔ, ɛ a nɩbɛ za tɩ danɛ ʋ. 16A Yeezu tɩ wa n a Nazarɛtɩ, a be ʋ na tɩ baa a, wa kpɛ a puoru-dĩ̀ó, mɛ̃ a lɛ ʋ na mɩ̀ ɩ a Zifʋ mɩnɛ pɩɛnʋ-bibir za a, ɛ ìr k'ʋʋ kanɩ a sɛbɛ. 17Bɛ tɩ de nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi sɛbɛ kʋ̀ ʋ, ʋ dɔlɛ tɩ nyɛ̃ a zie nɛ bɛ na sɛb a ƴɛr-bie a ŋa a: 18«A Sore Vʋʋrʋ siw mɛ̃ na, ʋ kaa na ir mɛ̃ ka nũu ƴãw mɛ̃ k'ɩ̃ɩ tɩ yel a Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀ a nan dem. Ʋ tõ m a k'ɩ̃ɩ tɩ hieri a faafʋ kʋ̀ a gaso pʋɔ dem, ɛ yel a zɔn kɛ bɛ na lɛb a nyɛrɛ, k'ɩ̃ɩ tɩ faa a bɛlɩ dem bɛ na dɔwrɛ a, 19k'ɩ̃ɩ tɩ yel a Sore maalʋ yuon na tarɛ a.» 20A Yeezu tɩ lɛb a pili a sɛbɛ kʋ̀ a sõwne, ɛ zɩ̃. A nɩbɛ za na tɩ be a puoru-dĩ̀ó be a, tɩ jɩrɛ ʋ nɩ gbẽgbẽ. 21Lɛ n'a ʋ pãa tɩ nyɔw nɩ bɛ a ƴɛrʋ yel: «A dɩ̃a a, a Sɛb-sõw ƴɛr-bie a ŋa nyɩ na wõ a, a tu n a nyɩ ƴãw.» 22A nɩbɛ za tɩ pore nɩ a ʋ yo-vla, ɛ mɩ́ tɩ nyɔw nʋɔr a ƴɛr-vɩɛlɩ na tɩ yire a ʋ nʋ́ɔrɩ́ a ƴãw, ɛ tɩ sowre: «A Zuzɛb bi-dɛb bɛ n'ɩ a ŋa ɩ?» 23Ɛ cɛ a Yeezu tɩ yel bɛ na: «Mɛ̃ nyɩ taa na lɔb a zʋkpar ŋa kʋ̀ m: ‹Dɔwta a, sanɩ fʋ tʋɔra!› A yele al za tɩ na wõ k'aa maal ɩ a Kafarnawɔm a, mɩ̀ maal a a fʋ tẽw pʋɔ ka!» 24A Yeezu tɩ lɛb a yel ƴãw pʋɔ: «Sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: nɩr bɛ dier Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ yele a ʋ tẽ-dɔwra pʋɔ ɩ. 25Yel-mɩŋa n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a Eli daar a, pɔw-kɔbɛ bɛ tɩ tɛr vuo a Ɩsɩrayɛl tẽw pʋɔ ɩ, a lɛ a saa na tɩ ŋmãa ar yome ata nɩ cuwr ayʋɔb ƴãw, ɛ kɔ̃-kpɛ̃ɛ tɩ lo a tẽw za a. 26Ɛ cɛ a bɛ been kãw za zie bɛ n'a a Naaŋmɩn tɩ tõ a Eli ɛ, pɔw-kʋɔr kãw na tɩ kpɩɛr Sarɛta, Sɩdɔ̃ tẽw vuo pʋɔ a, ʋl zie n'a a Naaŋmɩn tɩ tõ ʋ. 27Kɔn mɩ̀ bɛ tɩ tɛr vuo a Ɩsɩrayɛl tẽw pʋɔ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Elize daar ɛ, ɛ cɛ a bɛ been kãw za bɛ tɩ nyɛ̃ sanʋ ɛ, a bɛ ɩ Naamã na yi Siiri a ɩ.» 28Bɛ na tɩ wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, bɛ za tɩ nyɛ̃ nɩ suur yaga, a puoru-dĩ̀ó be. 29Bɛ tɩ ìr a dá a Yeezu yi zaa nɩ a tẽw pʋɔ. Ɛ a bɛ tẽw na tɩ mɛ̃ tãw zu a, bɛ tɛr ɩ a Yeezu cen nɩ zie kãw na ɩ cũgbulu a, kɛ bɛ tɩ daa ʋ lɔb. 30Ɛ cɛ ʋ tɩ tɔl ɩ a bɛ sɔgɔ yi cere. 31A lɛ n'a a Yeezu tɩ yi a be siw a Galile tẽw kãw pʋɔ bɛ na bʋɔlɛ Kafarnawɔm a. Ʋ tɩ kanɛ nɩ a nɩbɛ a Zifʋ mɩnɛ pɩɛnʋ-bibir. 32A ʋ kanʋ tɩ tɛr ɩ fãw, a dɛ ɓã bɛ nɛɛ. 33Nɩr kãw kɔ̃tɔ̃-faa na damnɛ a, tɩ be n a puoru-dĩ̀ó be. Ʋ tɩ ŋmɛ n cɛl kpɛ̃w za yel: 34«Alɛ wɛ! Tɩɩm nɩ fʋ̃ʋ mɩ̀ bʋnʋ̀, Nazarɛtɩ tẽw Yeezu u? Fʋ wa na kɛ fʋ wa ɩ tɩ lo. Ɩ̃ bãw fʋ na: a Naaŋmɩn Nɩ-sõw nɛ b!» 35A Yeezu tɩ tanɩ ʋ na yel: «Pàw a nʋɔr ɛ yi zaa a nɩr ŋa pʋɔ!» A kɔ̃tɔ̃-faa tɩ nyɔw nɩ a dɛb nɛ lɔb ɩ tẽw a nɩbɛ sɔgɔ, ɛ yi ɛ bɛr ʋ, ɛ bɛ sãw ʋ zie za ɩ. 36Dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ nyɔw nɩ a bɛlɩ dem za na tɩ be a be a, bɛ yere kʋ̀rɛ taa: «Ƴɛr-bʋ̃ʋ n'ɩ a ŋa? Ʋ mɩ́ tanɩ nɩ a kɔ̃tɔ̃-faar nɩ fãw k'aa yi, ɛ a yi.» 37Ɛ a ʋ yúor tɩ yi na làarɩ a ziir za, a ʋlɩ vuo nɛ pʋɔ. 38A Yeezu na tɩ yi a puoru-dĩ̀ó a, ʋ cen nɩ Sɩmʋ̃ yir. Ƴã-tʋl-faa kãw tɩ tɛr ɩ a Sɩmʋ̃ dɩɛm-mã; bɛ tɩ zɛlɛ nɩ a Yeezu k'ʋʋ ɩ ɩb kãw a ʋ ƴãw. 39Ʋ tɩ gũu na cɔw a baal ɛ tanɩ a ƴã-tʋlʋ, a ƴã-tʋlʋ bɛr ʋ, ʋ ìr daadaa lɛ kaarɛ a bɛ zie. 40A mʋ̃tɔ̃w na wa kpɛ a, bɛ tɛr ɩ a baalbɛ za, na tɛr baal-pɛ-bʋʋrɛ za a, wa n a ʋ zie. Ʋ mí tɩ ír ɩ nuru dɔwlɩ a bɛ za been been zu sanɩ bɛ. 41Kɔ̃tɔ̃-faar yaga mɩ́ tɩ yire nɩ a bɛ yaga pʋɔ cɩɩrɛ yere nɩ: «Fʋ ɩ n a Naaŋmɩn Bie!» Ɛ cɛ a Yeezu tɩ tanɛ a na, ɛ bɛ sawr a ƴɛrɛ ɩ, a na tɩ bãw kɛ ʋlɛ n'ɩ a Kɩrɩta a ƴãw. 42A zie na wa vɩɛrɛ a, ʋ yi na cen wɛja pʋɔ. A zu-sɛbla tɩ bɔbr ʋ na; bɛ na wa nyɛ̃ ʋ a, bɛ bɔbr a kɛ bɛ nyɔw ʋ tɛr, ʋ ta cen kɛ bɛr bɛ ɩ. 43Ɛ cɛ a Yeezu tɩ yel bɛ na: «A fɛr a k'ɩ̃ɩ mɩ̀ hieri a Naaŋmɩn-Naalʋ Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀ tẽ- yoru. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, al ƴãw n'a a Naaŋmɩn tõ m.» 44Ʋ tɩ hiere nɩ a Yel-nʋ̃ɔ̀ a Zude tẽw puoru-dìrú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\