LUKA 6

1A Zifʋ mɩnɛ pɩɛnʋ-bibir kãw, aYeezu nɩ a ʋ po-tuurbɛ tɩ tɔlɛ nɩ poru pʋɔ. A ʋ po-tuurbɛ tɩ ŋmarɛ nɩ a ci-zuru ŋmɩɩnɛ 'wɔbr. 2Farizɩ̃ɛ bɛ mɩnɛ kãw tɩ yel bɛ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ tone ton na bɛ sɛw a pɩɛnʋ-bibir a?» 3A Yeezu tɩ sɔw na yel bɛ: «Nyɩ nɔ̃w bɛ kanɩ a lɛ a Daviir nɩ a ʋ taabɛ na tɩ tõ, a kɔ̃ na tɩ kpɩɛr bɛ a bɩɩ? 4A lɛ ʋ na tɩ kpɛ a Naaŋmɩn yir pʋɔ de a dipɛ̃, bɛ na mɩ́ bin a Naaŋmɩn niŋé a, 'wɔb ɛ mɩ̀ kʋ̀ a ʋ taabɛ bɛ 'wɔb a ɩ? A dipɛ̃ a ŋa a, nɩr bɛ tɛr sɔr na 'wɔb a ɩ, alɛ bɛ ɩ bawr-maalbɛ tɛwr a.» 5Ʋ tɩ cãa na yere kʋ̀rɛ bɛ: «A Nɩsaal Bie ɩ n a pɩɛnʋ-bibir sòb.» 6A pɩɛnʋ-bibir ƴẽn sob, a Yeezu tɩ kpɛ n a Zifʋ mɩnɛ puoru-dĩ̀ó kanɛ nɩ a nɩbɛ. Nɩr kãw, a dʋrʋ nũu na tɩ kpi a, tɩ be n a be. 7A Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-karɩ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ piwre nɩ a Yeezu, kɛ́ bɛ nyɛ̃ ʋ na sanɩ nɩ nɩr a pɩɛnʋ-bibir bɩɩ, bɛ tʋ̃ɔ tɛr ɩ ʋ ƴɛrʋ. 8Ɛ cɛ a Yeezu tɩ bãw nɩ a bɛ tɩɛrʋ. Lɛ so ʋ yel a nũ-kũu sob: «Ìr ar a ka a nɩbɛ niŋé.» Ʋ ìr ar. 9A Yeezu yel bɛ: «Nyɩɩm n'a ɩ̃ sowre: a pɩɛnʋ-bibir a, vla n'a a nɩr tɛr sɔr na tʋ̃ɔ maalɩ bɩɩ faa n'a? Nɩr ʋ a sob tɛr sɔr na faa bɩɩ na bɛr ʋ kpi?» 10Ʋ tɩ jɩr ɩ a bɛ za tɩ tɔ, ɛ yel a nũ-kũu sob: «Dɔl a fʋ nũu.» Ʋ dɔl, ɛ a nũu lɛb kpɛ̃w. 11A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-karɩ tɩ nyɛ̃ nɩ suur pi kɔkɛɛ. Bɛ tɩ tĩ na bʋrɛ taa a ʋlɩ bom nɛ bɛ na na tʋ̃ɔ ɩ a Yeezu a. 12A alɩ bibie nɛ pʋɔ, a Yeezu tɩ tɔl a do tãw zu k'ʋʋ tɩ pùori. Ʋ tɩ pùor ɩ a Naaŋmɩn a tɩ̃ɩsɔw-ɓil za. 13A zie na wa vɩɛ a, ʋ bʋɔl ɩ a ʋ po-tuurbɛ wa kaa ir pie nɩ ayi a bɛ pʋɔ, por a bɛ yúor kɛ nɩ-toni: 14Sɩmʋ̃, ʋ na por a yúor kɛ Pɩɛr a, nɩ a ʋ yɛb Ãdere, Zakɩ, Zã, Filib, Batelemi, 15Matie, Toma, Alfe bi-dɛb Zakɩ, Sɩmʋ̃ bɛ na bʋɔlɛ kɛ Zelɔtɩ a, 16Zakɩ bi-dɛb Zuda nɩ Zuda Ɩsɩkarɩɔtɩ na wa mɩl a Yeezu a. 17A Yeezu tɩ siw nɩ a tãw, ʋlɛ nɩ a ʋ nɩ-toni. Ʋ tɩ tɛw na ar zi-tɩ̃tal pʋɔ. A ʋ po-tuurbɛ yaga tɩ ar ɩ a be, lãw nɩ zu-sɛbla na bɛ tɛr vuo ɩ yi a Zude tẽw za, nɩ Zeruzalɛm, nɩ kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr ten Tɩ́ɩ̀r nɩ Sɩdɔ̃ wa a. 18Bɛ tɩ wa na kɛ bɛ wa bɛr wõ a ʋ ƴɛrʋ, ɛ ʋ sanɩ a bɛ bàalʋ ; ʋ mɩ̀ tɩ cãa na sanɩ a bɛlɩ dem kɔ̃tɔ̃-faar na tɩ fɛrɛ a. 19A zu-sɛbla za tɩ bɔbr ɩ a ʋ tɔb, fãw kãw na mɩ́ tɩ yire a ʋ pʋɔ sanɛ bɛ za a ƴãw. 20Lɛ n'a a Yeezu tɩ jɩr a ʋ po-tuurbɛ ɛ yel bɛ: «Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ nyɩ, nyɩɩm nan dem: nyɩmɛ so a Naaŋmɩn-Naalʋ! 21Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ nyɩ, nyɩɩm kɔ̃ na kpɩɛr a ƴɛrɛ ŋa a: nyɩ nãa tɩw na! Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ nyɩ, nyɩɩm na kone a ƴɛrɛ ŋa a: nyɩ nãa laar a!» 22«Zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ nyɩ, a lɛn daar a nɩsaalbɛ nãa wa hɩ̃ɛn nyɩ, ɛ zawrɛ a nyɩ yele ɛ tʋʋr nyɩ, sãwnɛ nɩ a nyɩ yúor a Nɩsaal Bie ƴãw a. 23Nyɩ cɩlɛ yawr ɩ a lɛn daar, a nyɩ sã-ya na ɩ kpɛ̃ɛ a tẽ-vla pʋɔ a ƴãw; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a ŋa tɔr za n'a a bɛ sãà mɩnɛ tɩ dɔwrɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ. 24«Ɛ cɛ baw-bio dem n'ɩ nyɩ, nyɩɩm na-mɩnɛ, nyɩ páw nɩ a nyɩ mɔwlʋ baarɩ! 25Baw-bio dem n'ɩ nyɩ, nyɩɩm na tɩw a ƴɛrɛ ŋa a, kɔ̃ nãa kpɛ nyɩ na! Baw-bio dem n'ɩ nyɩ, nyɩɩm na laar a ƴɛrɛ ŋa a, nyɩ nãa be n wahala pʋɔ kone! 26Baw-bio dem n'ɩ nyɩ, a lɛn daar a nɩbɛ za nãa wa mʋʋrɛ nyɩ a, a ŋa tɔr za n'a a bɛ sãa mɩnɛ tɩ ɩrɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-man-bɛlɛ-bɛlɛ mɩnɛ!» 27« Ɛ cɛ ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, nyɩɩm na bɛrɛ wone a ɩ̃ ƴɛrʋ a: nyɩ nɔnɛ a nyɩ dɔ̃ dem; a bɛlɩ dem na hɩɛn nyɩ a, nyɩ maalɛ bɛ vla. 28Nyɩ zɛlɛ Naaŋmɩn maalʋ kʋ̀rɛ a bɛlɩ dem na ŋmɩɛr ƴãwn nyɩ a, nyɩ puore kʋ̀rɛ a bɛlɩ dem na ŋmarɛ ziri ƴãwn nyɩ a. 29Nɩr wa ɓa b kɔ́rɩ́ a, fʋ̃ʋ lɛb cɔw a ayi sob. Nɩr wa de a fʋ kpar-kpɛ̃ɛ a, bɛr ʋ ʋ mɩ̀ de a fʋ kpale ƴãw pʋɔ. 30Nɩr za na zɛlɛ bom a fʋ zie a, kʋ̀ ʋ, ɛ nɩr wa de a fʋ bom a, fʋ̃ʋ taa sowre ɩ. 31A lɛ nyɩ na bɔbr kɛ a nɩbɛ ɩrɛ a nyɩ zie a, nyɩ mɩ̀ ɩrɛ a lɛ a bɛ zie. 32Nyɩmɛ wa nɔnɛ a bɛlɩ dem na nɔnɛ nyɩ a tɛwr a, bʋ̃ʋ maalʋ n'a nyɩ na gùre a pʋɔ? A yel-bebe dem mɩ̀ mɩ́ nɔnɛ nɩ a bɛlɩ dem na nɔnɛ bɛ a. 33Nyɩmɛ wa maalɛ a bɛlɩ dem na maalɛ nyɩ a tɛwr a, bʋ̃ʋ maalʋ n'a nyɩ na gùre a pʋɔ? A yel-bebe dem tɛɛ za mɩ̀ ɩrɛ nɩ a lɛ. 34Nyɩmɛ mɩ́ wa pɛ̃w a nyɩ bom kʋ̀ a bɛlɩ dem nyɩ na bãw kɛ bɛ nãa tʋ̃ɔ na lɛb kʋ̀ nyɩ a, bʋ̃ʋ maalʋ n'a nyɩ na páw a pʋɔ? A yel-bebe dem mɩ̀ mɩ́ pɛ̃wn nɩ taa bome, kɛ́ bɛ mɩ̀ mɩ́ wa pẽw bɛ yaa a sãn. 35«A nyɩɩm n'a, nyɩ nɔnɛ a nyɩ dɔ̃ dem, nyɩ maalɛ bɛ vla ɛ pɛ̃wn bɛ a nyɩ bome, ɛ ta gùre kɛ bɛ mɩ̀ mɩ́ wa ɩ nyɩ a lɛ yaa a sãn ɛ. Lɛn daar a, a nyɩ sã-ya na ɩ bɛrʋ, ɛ nyɩ mɩ̀ ɩ a Naaŋmɩn-na-do-saa-bɛ-pɩɛl-a bibiir, ʋl na ɩ nɩ-vla a poto-dem zie, nɩ a bɛlɩ dem zie fʋ na mɩ́ maalɩ vla ɛ bɛ bɛ ŋmɛlɛ kaar fʋ a. 36Nyɩ ɩ nɩ-baal-zɔrbɛ mɛ̃ a lɛ a nyɩ Sãà na ɩ nɩ-baal-zɔrɛ a.» 37«Nyɩ ta bãwnɛ a nyɩ taabɛ yele ɩ, ɛ Naaŋmɩn mɩ̀ kʋ̃ bãw a nyɩ dem ɛ. Nyɩ ta mɩ́ yel kɛ a nyɩ taabɛ sãw na ɩ, ɛ Naaŋmɩn mɩ̀ kʋ̃ yel kɛ nyɩ sãw na ɩ. Nyɩ dɩrɛ suur kʋ̀rɛ a nyɩ taabɛ, ɛ Naaŋmɩn mɩ̀ na dɩ n suur kʋ̀ nyɩ. 38Nyɩ mɩ́ tɩr, ɛ Naaŋmɩn mɩ̀ na kʋ̀ nyɩ na. Ʋ na manɩ na paalɩ ɓol, tɛwtɛw ɛ dĩ ƴãw a cire, ʋ ƴãw a nyɩ pèlé pʋɔ. A bʋ̃-mána ʋl nyɩ na tɛr manɛ nɩ kʋ̀rɛ a nyɩ taabɛ a, ʋlɛ n'ʋ ʋ mɩ̀ na manɩ nɩ kʋ̀ nyɩ.» 39A Yeezu mɩ̀ tɩ lɔb ɩ zʋkpar kʋ̀ bɛ yel: «Zɔ̃w na tʋ̃ɔ na tawr zɔ̃w ɩ? Bɛ za ayi kʋ̃ lo bɔw pʋɔ ɩ? 40Po-tuure bɛ zuore ʋ nɩ-kpɛ̃ɛ ɩ, ɛ cɛ po-tuure za, a ʋ nɩ-kpɛ̃ɛ na wul vla a, na ŋmɛ̃ na taa nɩ a ʋ nɩ-kpɛ̃ɛ. 41Bʋ̃ʋ ƴãw n'a fʋ jɩrɛ a sawr na be a fʋ yɛb mímírí a, ɛ bɛ nyɛ̃ a wɛw na be a fʋ dem pʋɔ a? 42Ŋmɩŋmɩn n'a fʋ na tʋ̃ɔ yel a fʋ yɛb: ‹ Ɩ̃ yɛb ɩ, alɛ ɩ̃ ír sawr bɛr a fʋ mímírí!› Ɛ a fʋ̃ʋ mɩŋa nɩ̃ɛ bɛ nyɛ̃ a wɛw na be a fʋ mímírí a? Nɩsaal-libelibe ŋa! De niwn ír a wɛw bɛr a fʋ mímírí, lɛ n'a fʋ na nyɛrɛ pãa ír a sawr bɛr a fʋ yɛb mímírí.» 43«Tɩ-vla bɛ wɔ̃nɛ wɔ̃-sãwnɩ ɛ, ɛ tɩ-sãwna mɩ̀ bɛ wɔ̃nɛ wɔ̃-vɩɛlɩ ɛ. 44Tɩɛ za wɔ̃mɛ n'a mɩ́ ɩ kɛ fʋ bãw ʋ. Bɛ bɛ pɔrɛ kãkãmɛ gɔ-tɩɩr zu ɛ, bɛ mɩ̀ bɛ pɔrɛ divɛ̃ tɩɩr wɔmɛ gʋʋr zu ɛ. 45A nɩ-vla mɩ́ ɩrɛ nɩ ɩ-vɩɛlɩ, a ʋ pʋɔ na vɩɛl a ƴãw. Ɛ a nɩ-faa ɩrɛ ɩ-faar, a ʋ pʋɔ na kpɛ faa a ƴãw. A alɩ bome nɛ na paalɩ a nɩsaal socir a, alɛ n'a yire a ʋ nʋ́ɔrɩ́.» 46«Bʋ̃ʋ ƴãw n'a nyɩ mɩ́ yere a ɩ̃ zie: ‹Sore e, Sore e›, ɛ bɛ mɩ́ tuur a lɛ ɩ̃ na yere a? 47Sob nɛ za na waar a ɩ̃ zie wa bɛrɛ wone a ɩ̃ ƴɛrʋ ɛ tuur a, ɩ̃ na wul nyɩ nɩ a ʋlɩ sob nɛ ʋ na ŋmɛ̃ taa nɩ a. 48Ʋ ŋmɛ̃ na taa nɩ nɩr na ŋmaarɛ yir a: ʋ tuw nɩ bɔw-zulu kʋsɛ-pan zu ɛ sʋ̃ɔ́ a yir pɛr. A kʋ̃ɔ-paal na wa wa a, a ba-fʋɔla kʋ̃ɔnɩ da n taa wa ŋmɛ a yir ŋa, ɛ bɛ dam ʋ ɛ, ʋ na mɛ vla a ƴãw. 49Ɛ cɛ sob nɛ za na bɛrɛ wone a ɩ̃ ƴɛrʋ ɛ bɛ tuur a, ʋ ŋmɛ̃ na taa nɩ nɩr kãw na bɛ tuw a yir pɛr ɛ ŋmãa a ʋ yir a: a ba-fʋɔla kʋ̃ɔnɩ na wa da taa wa ŋmɛ a yir ŋa a, ʋ lo n daadaa lɛ, lo bugubugu.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\