LUKA 7

1A Yeezu na tɩ ƴɛr a a ŋa za kʋ̀ a nɩbɛ baar a, ʋ cen nɩ Kafarnawɔm. 2Zɩ̃ kɛ sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ kãw tɩ tɛr ɩ tõ-tõ-bie ʋ ɩ baal ŋmaar vʋʋrʋ: a ʋ tõ-tõ-bi-mimi-mʋ̃ɔn tɩ n'ʋ. 3Ʋ na tɩ wõ bɛ manɛ a Yeezu yele a, ʋ tõ n a Zifʋ mɩnɛ nɩ-kore bɛ mɩnɛ a ʋ zie, kɛ́ bɛ tɩ zɛlɩ ʋ k'ʋʋ wa faa a ʋ tõ-tõ-bie. 4A nɩ-kore bɛl tɩ ta n a Yeezu zie zɛlɛ ʋ suwle taa yere nɩ: «Ʋ sɛwnɩ na kɛ fʋ sõw ʋ, 5ʋ nɔnɛ nɩ a tɩ bʋʋrɛ nɩbɛ, ɛ ʋlɛ n'ʋ ŋmãa a tɩ puoru-dĩo kʋ̀ tɩ.» 6A Yeezu nɩ a bɛl za tɩ lãw na lo a sɔr cere, ɛ ʋ bɛ tɩ cãa zãá nɩ a yir ɛ, ɛ a sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ tõ a ʋ barɩ bɛ mɩnɛ bɛ wa yel a Yeezu: «Sore e, ta dɩ tuo balɛ fʋ tʋɔra ɩ, ɩ̃ bɛ sɛwnɩ kɛ fʋ kpɛ a ɩ̃ yir pʋɔ ɩ; 7al ƴãw n'a mãa mɩŋa nyɛ̃ ɩ̃ bɛ sɛwnɩ a fʋ zie waa ɩ, ɛ cɛ ƴɛr ƴɛr-bi-been yõ a ɩ̃ tõ-tõ-bie sanɩ. 8Mãa n'ɩ ŋa tɛr nɩ-bɛrɛ, ɛ mɩ̀ dɩ nɩ-kpɛ̃ɛnʋ sojarɩ zu, mɩ̀ yel ŋa: ‹Cen›, ʋ cen; ɛ yel ƴẽn sob: ‹Wa›, ʋ wa; ɛ yel a ɩ̃ tõ-tõ-bie: ‹Ɩ bom ŋa›, ʋ ɩ.» 9A Yeezu na tɩ wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, ʋ nɔ̃w nɩ a sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ nɛ yele; ɛ ʋ tɩ lɩɛb a yel a zu-sɛbla na tuur ʋ a: «Mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ nɩbɛ tɛɛ za pʋɔ a, ɩ̃ bɛ nyɛ̃ a Naaŋmɩn-sawfʋ ŋa tɔ ɩ.» 10A nɩbɛ bɛl bɛ na tɩ tõ a, na tɩ lɛb kul a yir a, bɛ tɩ nyɛ̃ nɩ a tõ-tõ-bie ʋ ɩ nɩ-kpɛ̃w. 11Al pùorí, a Yeezu tɩ cen nɩ tẽw kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ Nayin a. A ʋ po-tuurbɛ nɩ nɩ-yaga yaga tɩ bɩɛlɛ ʋ na. 12Ʋ na tɩ tarɛ a tẽw dɩ̃dɔr ƴãw a, bɛ nyɛ̃ nɩ nɩbɛ na tuo kũu cere nɩ ũufʋ a: pɔw-kʋɔr kãw bi-dɛb-been tɩ n'ʋ. A tẽw nɩbɛ yaga tɩ bɩɛlɛ nɩ a pɔw nɛ. 13A Sore na tɩ nyɛ̃ ʋ a, a ʋ nɩbaalʋ tɩ kpɛ̃ ʋ nɩ yaga ʋ yel ʋ: «Ta kone ɩ!» 14Al pùorí, ʋ taw ta tɔ a daga, a kũu-tuorbɛ tɛw ar. A Yeezu tɩ yel a: «Pɔl-bile e, mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ fʋ, ìr!» 15A kũu tɩ ìr a zɩ̃ ɛ ƴɛrɛ. A Yeezu tɩ lɛb a de ʋ kʋ̀ a ʋ mã. 16Dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ nyɔw nɩ a nɩbɛ za. Bɛ tɩ danɛ nɩ a Naaŋmɩn yere nɩ: « Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ kpɛ̃ɛkpɛ̃ɛ be n a tɩ sɔgɔ, ɛ a Naaŋmɩn jɩr ɩ a ʋ nɩ-bʋʋrɛ kaa.» 17A Yel ŋa a Yeezu na tɩ maalɩ a, tɩ yi na làarɩ a Zude tẽw nɩ a ʋ tẽ-kõkowe za. 18A Zã po-tuurbɛ tɩ wa na wa manɩ a yele a ŋa za kʋ̀ a bɛ zu-sob. A Zã tɩ bʋɔl ɩ a ʋ po-tuurbɛ ayi 19wa tõ bɛ a Sore zie, kɛ́ bɛ tɩ sowr ʋ: «Fʋ̃ʋ n'ɩ a Kɩrɩta na na wa a, bɩɩ tɩ cãa cɛlɛ nɩ-yũo?» 20Bɛ tɩ ta n a Yeezu zie yel ʋ: «Zã-Bati tõ tɩ nɩ a fʋ zie, kɛ́ tɩ wa sowri fʋ: ‹ Fʋ̃ʋ n'ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra na na wa a, bɩɩ tɩ cãa cɛlɛ nɩ-yũo?› » 21A ʋlɩ pɛr nɛ pʋɔ, a Yeezu tɩ sanɩ nɩ nɩ-yaga bàalʋ nɩ a bɛ nɩ-kɔwlʋ, diw kɔ̃tɔ̃-faar bɛr bɛ, ɛ ɩ zɔn yaga lɛb nyɛrɛ. 22Al pùorí, ʋ tɩ sɔw na yel a nɩbɛ a Zã na tõ a: «Nyɩ cen tɩ manɩ a yele a ŋa nyɩ na nyɛ̃ ɛ wõ a kʋ̀ a Zã: a zɔn nyɛrɛ na, a wʋbr cere dẽdẽ, a kɔn lɛb a vɩɛl, wõn lɛb a wone, nɩ-kũuni lɛb a vʋʋrɛ, a nan dem wone a Yel-nʋ̃ɔ̀, 23ɛ zu-nʋ̃ɔ̀ sob n'ɩ a sob nɛ na kʋ̃ʋ zawrɩ a ɩ̃ saw-deb bɛr a.» 24A nɩbɛ bɛl a Zã na tɩ tõ a, na wa lɛb kul a, a Yeezu nyɔw nɩ a Zã ƴɛrʋ ƴɛrɛ a zu-sɛbla zie yere nɩ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ nyɩ cen a wɛja-kpalɛ pʋɔ kɛ́ nyɩ tɩ nyɛ̃? Bàa-kɛkɛr sɛsɛb na fure damnɛ a n'ʋ ʋ? 25Bʋ̃ʋ n'ʋ nyɩ cen tɩ nyɛ̃ mɔ̃? Nɩr na su dɛpaal-bome a n'ʋ ʋ? Ɛ cɛ a dɛpaal-kpar-suurbɛ nɩ a nʋ̃ɔ̀-wonbɛ a, na-mɩnɛ yie pʋɔ n'a bɛ mɩ́ kpɩɛr. 26Ɛ bʋ̃ʋ n'ʋ nyɩ nɩ̃ɛ cen tɩ nyɛ̃? Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ n'ʋ ʋ? Ʋ̃ʋ, mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ, ʋ zuo nɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ. 27Ʋl ƴãw n'a bɛ sɛb kɛ: ‹Nyɛ̃, ɩ̃ tone nɩ a ɩ̃ tõ-tõ-bie a fʋ nidaa, ʋ na cɔbrɩ nɩ a sɔr bɛr fʋ.› » 28«Ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a pɔwbɛ bʋ̃-dɔwrɩ za pʋɔ a, kãw za bɛ ɩ kpɛ̃ɛ zuo a Zã ɩ, ɛ cɛ a Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ nɩ-pʋrɩ za zuo nɩ a Zã. 29A nɩbɛ za nɩ a zuru-yar-dierbɛ tɩ bɛr a wõ a ʋ ƴɛrʋ, bɛ tɩ nyɛ̃ na bãw kɛ a Naaŋmɩn tɛr ɩ yel-mɩŋa, ɛ́ ƴãw a Zã kʋ̀ bɛ a suob. 30Ɛ cɛ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-karɩ zawr ɩ a Naaŋmɩn pʋ-tɩɛrʋ ʋ na tɛr a bɛ ƴãw a, ɛ́ bɛ saw a Zã kʋ̀ bɛ a suob ɛ.» 31A Yeezu tɩ yel a ƴãw pʋɔ: «Ãa n'ʋ ɩ̃ pãa na de a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa man nɩ a? Ãa n'ʋ bɛ pãa ŋmɛ̃ taa nɩ a? 32Bɛ ŋmɛ̃ na mɛ̃ bibiir na zɩ̃ a nɩ- yaga tuor-taa zie bʋɔlɛ taa yere nɩ: ‹Tɩ ŋmɛ n bawr-bɩnɛ, ɛ́ nyɩ bɛ sɛ̀b ɛ ; tɩ ŋmãa nɩ lãwnɩ, ɛ́ nyɩ bɛ sɔw ɛ!› 33Yel-mɩŋa sɩza n'a, Zã-Bati wa na, bɛ wa dɩrɛ ɩ, ɛ bɛ nyúur ɛ, ɛ nyɩ yere kɛ: ‹Kɔ̃tɔ̃-ire n'ʋ.› 34A Nɩsaal Bie wa na, wa dɩrɛ ɛ nyúur, ɛ nyɩ yere kɛ: ‹Bʋ̃-dɩ-nɔ̃wnɛ nɩ dã-nyuure n'ʋ, zuru-yar-dierbɛ nɩ yel-bier-maalbɛ bá n'ʋ.› 35Ɛ cɛ a bɛlɩ dem za na saw tu a Naaŋmɩn yã-bãwfʋ a, bɛ nyɛ̃ na bãw k'ʋʋ tɛr ɩ yel-mɩŋa.» 36Farizɩ̃ɛ kãw tɩ bʋɔl ɩ a Yeezu k'ʋʋ wa bɛ lãw dɩ. A Yeezu tɩ kpɛ n a Farizɩ̃ɛ nɛ yir zɩ̃ a dɩb ƴãw. 37Pɔw kãw tɩ yi n a tẽw pʋɔ wa kpɛ, yel-bier-maalɛ tɩ n'ʋ. Ʋ tɩ wõ na kɛ a Yeezu be n a Farizɩ̃ɛ yir dɩrɛ, ɛ́ tɩ de tʋrali na ƴãw kʋsɛ-pla kole pʋɔ a wa n, 38wa ar ɩ a Yeezu zìkùrí, a ʋ gbɛɛ ƴãw, ɛ́ nyɔw kon, a mʋ̃tã-kʋ̃ɔ cire waarɛ a Yeezu gbɛɛ, ʋ fɩɛlɛ nɩ a ʋ zukɔbɛ bɛrɛ, ɛ mɔwrɛ, ɛ zɩɛr a a tʋrali. 39A Farizɩ̃ɛ nɛ na tɩ bʋɔlɩ a Yeezu a dɩb ƴãw a, na tɩ nyɛ̃ a lɛ a, ʋ tɩɛr ɩ ʋ pʋɔ: «A nɩr ŋa tɩ sɩrɩ ɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ a, ʋ nãá bãw nɩ ãa n'ɩ a pɔw ŋa, nɩ-bʋ̃ʋ n'ɩ a pɔw ŋa na tʋɔr ʋ a, ʋ nãá bãw na kɛ yel-bier-maalɛ n'ʋ.» 40Ɛ cɛ a Yeezu tɩ de nɩ a ƴɛrʋ yel ʋ: «Sɩmʋ̃ ʋ, ɩ̃ tɛr ɩ ƴɛrʋ bɔbr k'ɩ̃ɩ ƴɛr kʋ̀ b.» Ʋ sɔw: «Ƴɛrɛ, Wul-wul-kara a.» 41A Yeezu yel ʋ: «Nɩr kãw tɩ tɛr ɩ samɛ dem ayi. Kãw tɩ tɛr ɩ a ʋ wɛr kɔbr anũu san, ɛ kãw tɛr a ʋ wɛr lɩz'a ayi nɩ pie san. 42A bɛ kãw za na bɛ tɩ tɛr a na ya a, ʋ bɛr ɩ bɛ za ayi a bɛ sãmɛ. A bɛ buor sob n'ʋ na nɔ̃w ʋ zuo a ʋ tɔ?» 43A Sɩmʋ̃ tɩ sɔw na: «Ɩ̃ tɩɛrɛ kɛ a sob nɛ sãn na bɛrmɛ̃ zuo a ʋ tɔ dem a n'ʋ.» A Yeezu tɩ yel ʋ na: «Fʋ jiel ɩ vla.» 44Al pùorí, ʋ tɩ lɩɛb ɩ a pɔw zie ɛ yel a Sɩmʋ̃: «Fʋ nyɛ̃ nɩ a pɔw ŋa a? Ɩ̃ kpɛ n a fʋ yir pʋɔ, fʋ bɛ kʋ̀ m kʋ̃ɔ ɩ̃ pɛw gbɛ̃ɛ ɩ; ɛ cɛ ʋl a, a ʋ mʋ̃tã-kʋ̃ɔ n'a ʋ pɛw nɩ a ɩ̃ gbɛɛ, ɛ fɩɛlɩ a nɩ a ʋ zukɔbɛ. 45Fʋ bɛ nyɔw mɛ̃ weri pùori mɛ̃ ɩ; ɛ cɛ ʋl a, ɩ̃ na dɛ kpɛ wa tɔ ka a, ʋ mɔwrɛ nɩ a ɩ̃ gbɛɛ. 46Fʋ bɛ cir kãa-nyũu ƴãw a ɩ̃ zũú ɛ; ɛ cɛ ʋl a, ʋ cir ɩ tʋrali ƴãw a ɩ̃ gbɛɛ zu. 47Mãa wa yere kʋ̀rɛ fʋ k'ʋʋ páw nɩ a ʋ yel-bebe na yãwmɛ bɛ dɩ vuo a, suur a, ʋ na wul nɔ̃wfʋ yaga a n'a so. Ɛ cɛ sob nɛ bɛ na mɩ́ dɩ suur kʋ̀ blã a, ʋ mɩ́ wul ɩ nɔ̃wfʋ blã.» 48Al pùorí, a Yeezu tɩ yel ɩ a pɔw: «Fʋ páw nɩ a fʋ yel-bebe suur.» 49Ɛ cɛ a bɛlɩ dem na tɩ lãw dɩrɛ nɩ a Yeezu a, tɩ tĩ na tɩɛrɛ bɛ pʋɔ: «Nɩ-bʋ̃ʋ n'ɩ a nɩr ŋa na sʋ̃ɔmɩ mɩ́ dɩ a yel-bebe suur a?» 50Ɛ cɛ a Yeezu tɩ yel ɩ a pɔw: «A fʋ Naaŋmɩn-sawfʋ faa fʋ na, cere nɩ ƴã-ɓaarʋ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\