MARKƖ 1

1A ŋa n'a a Yeezu Kɩrɩta, a Naaŋmɩn Bie, Yel-nʋ̃ɔ̀ tĩ. 2Bɛ sɛb ɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi sɛbɛ pʋɔ yel: «Nyɛ̃, a ɩ̃ nɩ-tona n'ɩ ŋan ɩ̃ tone a fʋ niŋé k'ʋʋ tɩ cɔbrɩ a fʋ sɔr.» 3Nɩr kãw kɔkɔr cɩɩrɛ nɩ a wɛja-kpalɛ pʋɔ yere: «Nyɩ cɔbrɩ a Sore sɔr, nyɩ maalɩ a ʋ soli ƴãw k'a tori.» 4Zã-Bati n'ʋ tɩ be a wɛja-kpalɛ pʋɔ hiere yere: «Nyɩ lɩɛbɩ a nyɩ ɩb ɛ de a suob, a Naaŋmɩn tʋ̃ɔ dɩ a nyɩ yel-bebe suur kʋ̀ nyɩ.» 5A Zude tẽw lowr dem, nɩ a Zeruzalɛm tẽw dem za, tɩ cere nɩ a ʋ zie tɩ yere a bɛ yel-bebe, ɛ ʋ kʋ̀rɛ bɛ a suob a Zurdɛ̃ man kʋ̃ɔ pʋɔ. 6A Zã mɩ́ tɩ su n nyɔ̃wmɛ̃ kɔblʋ kparʋ ɛ 'lẽ nɩ gán kpawr a sɩ̃ɛmɩ́; ʋ tɩ 'wɔbr ɩ sãsowe dɩrɛ nɩ mʋ̃ɔ pʋɔ sɩwr. 7Ʋ tɩ hiere na yere kʋ̀rɛ a nɩbɛ: «A ʋlɩ sob nɛ na waar a ɩ̃ pùorí a, ʋ tɛr ɩ fãw zuo mɛ̃. Ɩ̃ mɩ̀ bɛ sɛwnɩ na dɔm ɛ cɛ̀r a ʋ nafawr bʋ̃-'leni bɛr ɛ. 8Mãa a, kʋ̃ɔ n'a ɩ̃ kʋ̀ n nyɩ a suob, ɛ ʋl a, Vʋʋrʋ Sõw n'ʋ ʋ na kʋ̀ n nyɩ a suob.» 9A alɩ bibie nɛ pʋɔ n'a a Yeezu tɩ yi a Galile tẽw Nazarɛtɩ, ɛ wa a Zã wa kʋ̀ ʋ a suob a Zurdɛ̃ man kʋ̃ɔ pʋɔ. 10Ʋ na tɩ yire a kʋ̃ɔ pʋɔ daadaa lɛ a, ʋ tɩ nyɛ̃ nɩ a salom ʋ tawr yuore, ɛ a Vʋʋrʋ Sõw siwr a ʋ zu mɛ̃ na-ŋmam a, 11ɛ kɔkɔr yi a salom zu yere: «Fʋ̃ʋ n'ɩ a ɩ̃ Bi-nɔna za, ɩ̃ na nɔ̃w kaa ir a.» 12Daadaa lɛ, a Vʋʋrʋ Sõw cã n a Yeezu kpɛ n a wɛja-kpalɛ pʋɔ. 13Ʋ tɩ be n a be bibie lɩz'a ayi, ɛ́ Sɩtaana bɛlɛ ʋ. Ʋlɛ nɩ wɛ-dʋn tɩ lãw na kpɩɛr, ɛ́ malkɩ mɩnɛ kaarɛ a ʋ zie. 14Bɛ na wa nyɔw a Zã pàw baar a, a Yeezu tɩ wa n a Galile lowr wa hiere a Naaŋmɩn Yel-nʋ̃ɔ̀ yere nɩ: 15«A daar ʋl a Naaŋmɩn na ƴãw a, ta na, a Naaŋmɩn-Naalʋ dɩb pɩɛl a: nyɩ lɩɛbɩ a nyɩ ɩb ɛ saw de a Yel-nʋ̃ɔ̀.» 16Ʋ na tɩ cere lanɛ a Galile kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ a, ʋ nyɛ̃ nɩ Sɩmʋ̃ nɩ ʋ yɛb Ãdere bɛ lɔbr mɩ̃ɛ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ: zʋm-nyɔwrbɛ tɩ nɛ bɛ. 17A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Nyɩ wa tuur mɛ̃, ɛ ɩ̃ na ɩ na nyɩ lɩɛb nɩ-nyɔwrbɛ.» 18Daadaa lɛ, bɛ tɩ bɛr ɩ a bɛ mɩ̃ɛnɩ ɛ tu ʋ. 19A Yeezu na tɩ cãa tɔl blã a, ʋ nyɛ̃ nɩ Zebede bi-dɛbr, Zakɩ nɩ a ʋ yɛb Zã, bɛ be a bɛ gbor pʋɔ maalɛ a bɛ mɩ̃ɛnɩ ƴãwn. 20Daadaa lɛ, ʋ tɩ bʋɔlɩ bɛ na. Bɛ tɩ bɛr ɩ a bɛ sãà Zebede nɩ a tõ-tõ-biir a gbor pʋɔ ɛ cen tɩ tu ʋ. 21A Yeezu nɩ a ʋ po-tuurbɛ tɩ kpɛ n a Kafarnawɔm tẽw pʋɔ. A pɩɛnʋ-bibir na wa vɩɛrɛ wa baarɛ a, a Yeezu kpɛ n a bɛ puoru-dĩ̀ó tɩ kanɛ nɩ a nɩbɛ. 22A ʋ kanʋ tɩ ɓãa bɛ nɩ nʋɔr; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nɩr na tɛr fãw a kanʋ tɩ n'a, ʋ bɛ tɩ kanɛ nɩ bɛ mɛ̃ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ a ɩ. 23Zɩ̃ kɛ kɔ̃tɔ̃-ìre kãw tɩ be n a be ŋmɩɛr cɛlsɩ yere nɩ: 24«Tɩɩm nɩ fʋ̃ʋ mɩ̀ bʋnʋ Nazarɛtɩ tẽw Yeezu u? A tɩ yele sãwfʋ ƴãw n'a fʋ wa kɛ̃! Ɩ̃ bãw fʋ na: a Naaŋmɩn Nɩ-sõw nɛ b!» 25A Yeezu tɩ tanɩ ʋ na yel: «Pàw a fʋ nʋɔr ɛ yi zaa a nɩr ŋa pʋɔ!» 26A kɔ̃tɔ̃-faa tɩ dam ɩ a nɩr ŋa yaga, ɛ cɩɩrɩ kpɛ̃w kpɛ̃w za ɛ yi zaa a ʋ pʋɔ. 27Pʋl-vʋ̃ɔ tɩ nyɔw nɩ a nɩbɛ za bɛ sowre taa yere nɩ: «Bʋ̃ʋ n'ɩ a a ŋa? Wul-paala n'ɩ a ŋa ʋ na wule nɩ fãw a! Ʋ dɩrɛ nɩ naalʋ a kɔ̃tɔ̃-faar tɛɛ za zu, ɛ a sawr a ʋ nʋɔr.» 28Daadaa lɛ, a Yeezu yúor tɩ yi n a Galile tẽw vuo za pʋɔ. 29Bɛ tɩ yi n a puoru-dĩ̀ó cen Sɩmʋ̃ nɩ Ãdere yir daadaa lɛ, bɛlɛ nɩ Zakɩ nɩ Zã. 30Zɩ̃ kɛ ƴã-tʋlʋ tɩ gaal ɩ a Sɩmʋ̃ dɩɛm-mã; pɛtɛlʋ lɛ, bɛ tɩ por ɩ a yúor kʋ̀ a Yeezu. 31Ʋ tɩ taw na ta nyɔw ʋ nũú ʋ ìr, a ƴã-tʋlʋ baarɩ ɛ ʋ kaarɛ a bɛ zie. 32A zaanʋɔra na wa ta a, a mʋ̃tɔ̃w kpɛ baarɩ a, bɛ tɛr ɩ a baalbɛ za nɩ a bɛlɩ dem za na ìre kɔ̃tɔmɛ a, wa n a Yeezu zie. 33A tẽw nɩbɛ za tɩ gbõ n taa a dɩ̃dɔr nʋɔr. 34A Yeezu tɩ sanɩ nɩ baalbɛ yaga na tɩ tɛr baal-pɛ-bʋʋrɛ za a, ɛ mɩ̀ diw kɔ̃tɔ̃-faar yaga bɛr a nɩbɛ zie. Ʋ bɛ tɩ saw a kɔ̃tɔ̃-faar ƴɛrɛ ɩ, a na faa tɩ bãw ʋ a ƴãw. 35A bio daarɩ, a Yeezu tɩ ìr ɩ zi-lige yi cen wɛja pʋɔ tɩ be a be puore. 36A Sɩmʋ̃ nɩ a ʋ taabɛ tɩ yi na nyɔw a ʋ bɔb. 37Bɛ na wa nyɛ̃ ʋ a, bɛ yel ʋ na: «A nɩbɛ za bɔbr fʋ na.» 38A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Nyɩ ɩ tɩ cen zi-yoru, a tẽ-kpɔwlɩ pʋɔ, ɩ̃ mɩ̀ tɩ hieri a Yel-nʋ̃ɔ̀ a be, al ƴãw n'a ɩ̃ wa.» 39Lɛ n'a ʋ tɩ cɔlɛ a Galile tẽw lowr za hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀ a puoru-dìrú, diwr ɩ a kɔ̃tɔ̃-faar. 40Kɔ̃w kãw tɩ cen na tɩ páw a Yeezu, lo gbĩ dume a ʋ niŋé ɛ zɛlɛ ʋ yere nɩ: «Fʋ̃ʋ wa bɔbr a, fʋ na tʋ̃ɔ na ɩ ɩ̃ lɛb vɩɛl.» 41Nɩbaalʋ tɩ kpɛ n a Yeezu, ʋ dɔl nũu tɔ n ʋ ɛ yel: «Ɩ̃ bɔbr a, lɛb vɩɛl.» 42Pɛtɛlʋ lɛ, a ʋ kɔnʋ tɩ baar a, ɛ ʋ lɛb vɩɛl. 43Daadaa lɛ, a Yeezu tɩ nyɔw ʋ na yere. Ʋ tɩ diw ʋ na, 44ɛ yel ʋ: «Taa wa nãnɩ pore a yúor kʋ̀rɛ nɩr za ɩ, ɛ cɛ cen tɩ wul fʋ tʋɔra a bawr-maalɛ; ɛ́ fʋ na lɛb vɩɛl a, tɩr a bom ʋl a Mõyiir na ƴãw nʋɔr kɛ bɛ mɩ́ tɩr a, a na wul ɩ a nɩbɛ kɛ fʋ lɛb a vɩɛl.» 45Ɛ cɛ ʋ tɩ yire na wa baarɛ, ɛ nyɔw a yel ŋa hieri, ŋmɛ yaarɩ a ziir za. A na tɩ ɩ lɛ a, a Yeezu bɛ mɩ́ lɛ tɩ tʋ̃ɔ kpɛ tẽ-kpɛ̃ɛ kãw za pʋɔ cãàmɩ́ ɛ. Ʋ mɩ́ tɩ be n a wɛja pʋɔ, ɛ a nɩbɛ yire a ziir za waar a ʋ zie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\