MARKƖ 10

1A Yeezu tɩ yi n a be cen zude tẽw lowr, a Zurdɛ̃ man gãwn. A zu-sɛbla tɩ lɛb a maal gbõ taa a ʋ zie, ɛ ʋ lɛ tɩ kanɛ nɩ bɛ, mɛ̃ a lɛ ʋ na mɩ́ tɩ ɩrɛ a kʋra lɛ a. 2Farizɩ̃ɛ bɛ mɩnɛ tɩ taw na ta a Yeezu zie; bɛ na tɩ bɔbr kɛ bɛ ɩ ʋ kaa a, bɛ sowr ʋ na: «Dɛb tɛr ɩ sɔr na tʋ̃ɔ zawrɩ a ʋ pɔw bɛr bɩɩ?» 3Ʋ tɩ sɔw na: «Nɔ-buor ʋ a Mõyiir ƴãw kʋ̀ nyɩ?» 4Bɛ tɩ sɔw na: «A Mõyiir ƴãw nɩ nʋɔr kɛ́ bɛ mɩ́ maalɩ a zawr-bɛrʋ sɛbɛ, ɛ bãw zawrɩ a pɔw bɛr.» 5A Yeezu lɛb yel bɛ: «A nyɩ zuru na kpɛmɛ a ƴãw n'a a Mõyiir sɛb a nɔ-ƴãwna ŋa kʋ̀ nyɩ. 6Alɛ bɛ ɩ lɛ, a tẽ-daa tib daar a, a Sɛb-sõw yel a: ‹Naaŋmɩn ír bɛ na dɛb nɩ pɔw;› 7‹alɛ so a dɛb na mɩ́ bɛr a ʋ sãà nɩ a ʋ mã ɛ tɩ lãw nɩ a ʋ pɔw, 8bɛ za ayi ɓã taa ɩ nɩ-been. A na ŋmɛ̃ a ŋa a, bɛ bɛ cã ɩ ayi ɛ, bɛ ɩ n nɩ-been.› 9A na ɩ a ŋa a, a nɩsaal, ʋ ta mɩ́ bʋ́r bom nɛ a Naaŋmɩn na lãw taa a ɩ.» 10Bɛ na wa kul a yir a, a ʋ po-tuurbɛ tɩ lɛb a sowri ʋ a pɔw zawr-bɛrʋ yele, 11ʋ yel bɛ: «Dɛb za wa zawrɩ ʋ pɔw bɛr ɛ lɛb kul pɔw yũo a, ʋ maal ɩ pɔw-gaa yel-bier a dãw-niwn sob ƴãw. 12Pɔw mɩ̀ wa zawrɩ ʋ sɩr bɛr ɛ lɛb kul dɛb yũo a, ʋ maal ɩ pɔw-gaa yel-bier.» 13Nɩbɛ kãw tɩ tɛr ɩ bibi-cãpili wa n kɛ a Yeezu wa ír nuru dɔwlɩ a bɛ zu, ɛ cɛ a ʋ po-tuurbɛ tɩ tanɛ bɛ na. 14A Yeezu na tɩ nyɛ̃ a lɛ a, ʋ nyɛ̃ nɩ suur, ɛ yel a ʋ po-tuurbɛ: «Nyɩ bɛr a bibiir bɛ wa a ɩ̃ zie, nyɩ ta diwr bɛ bɛrɛ ɩ, a bɛlɩ dem na ŋmɛ̃ taa nɩ bɛ a, bɛlɛ so a Naaŋmɩn-Naalʋ. 15Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, nɩr bɛ wa dier a Naaŋmɩn-Naalʋ yele mɛ̃ bi-bile a, ʋ bɛ be na kpɛ ʋ pʋɔ ɩ.» 16Al pùorí, ʋ nyɔw bɛ weri ɛ maalɩ bɛ, ɛ ír nuru dɔwlɩ a bɛ zu. 17A Yeezu na tɩ lore a sɔr a, nɩr kãw tɩ zɔ na wa lo gbĩ dume a ʋ niŋé ɛ sowri ʋ: «Wul-wul-kara a, fʋ̃ʋ na ɩ nɩ-vla a, bʋ̃ʋ n'ʋ ɩ̃ na ɩ tʋ̃ɔ páw a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a?» 18A Yeezu tɩ sowri ʋ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so fʋ bʋɔlɛ mɛ̃ nɩ-vla? Nɩr za bɛ vɩɛl ʋ bɛ ɩ Naaŋmɩn yõ ɩ. 19Fʋ bãw nɩ a Naaŋmɩn nɛ-ƴãwnɩ: ‹Ta kʋ́ nɩr ɛ; ta maalɩ pɔw-gaa yel-bier ɛ; ta zu bom ɛ; ta dɩ dãsɩɛ-ziri ɛ; ta sãw fʋ tɔ sob ɛ; ƴãwnɛ fʋ sãà nɩ fʋ mã.› » 20A nɩr ʋl tɩ sɔw ʋ na: «Wul-wul-kara a, ɩ̃ tu n a a ŋa za a ɩ̃ pɔ̀lʋ daarɩ za.» 21A Yeezu tɩ bɛl ʋ na kaa ɛ nɔ̃w ʋ. Ʋ tɩ yel ʋ na: «Bʋ̃-been yõ n'ʋ cɛ fʋ: kul tɩ kʋɔrɩ a fʋ bʋ̃-tɛrɩ za, de a libie kʋ̀ nan dem, ɛ fʋ na páw nɩ na-bome a tẽ-vla pʋɔ. Al pùorí, wa tuur mɛ̃.» 22Ɛ cɛ ʋ na wa wõ a ƴɛr-bir ŋa a, ʋ sãw nɩ niwn ɛ lɛb cere nɩ pʋ-sãwna, ʋ na tɩ tɛr na-bome yaga a ƴãw. 23A Yeezu tɩ jɩr ɩ a ʋ po-tuurbɛ na viiri koli ʋ a, ɛ yel bɛ: «Pa! A tɛra dem Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ kpɛb na kpɛmɛ na!» 24A Yeezu ƴɛr-bie a ŋa tɩ ŋmãa nɩ a ʋ po-tuurbɛ pùor bɛ dɩ vuo ɩ. Ɛ cɛ a Yeezu tɩ lɛb a yel: «Ɩ̃ bibiir i, pa! A Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ kpɛb kpɛmɛ na. 25Nyɔ̃wmɛ̃ na na yi mɩ̃sɩn vʋɔrɩ a, a ɩ n mɔlɛ zuo a tɛra sob na na kpɛ a Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ a.» 26A ʋ po-tuurbɛ lɛ bãw nyɔw nʋɔr ɛ sowre taa: «Alɛ wa ɩ a ŋa a, ãa n'ʋ pãa na tʋ̃ɔ nyɛ̃ a faafʋ a?» 27A Yeezu tɩ jɩr bɛ na kaa ɛ yel: «A nɩsaalbɛ zie a, a kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ, ɛ cɛ a bɛ ɩ lɛ Naaŋmɩn zie ɩ, Naaŋmɩn zie a, bom za na tʋ̃ɔ na.» 28Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ yel ʋ: «Nyɛ̃, a tɩɩm, tɩ bɛr ɩ bom za ɛ tuur fʋ.» 29A Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «Yel-mɩŋa sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: nɩr kʋ̃ zawrɩ ʋ yir, ʋ yɛbr, ʋ yeepuuli, ʋ mã, ʋ sãà, ʋ bibiir nɩ a ʋ poru bɛr, a mãa nɩ a Yel-nʋ̃ɔ̀ ƴãw, 30ɛ́ bɛ páw a ƴɛrɛ ŋa, a dɩ̃a zie ŋa pʋɔ tɩ na be a, gb'aa kʋba ƴãw, yie, nɩ yɛbr, yeepuuli, mã mɩnɛ, bibiir, nɩ poru lãw nɩ dɔwrʋ, ɛ nɩdaar ʋ páw a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a ɩ. 31Niw-dierbɛ yaga na lɩɛb ɩ po-pawrbɛ, ɛ a po-pawrbɛ lɩɛbɩ niw-dierbɛ.» 32Bɛ tɩ lo n a sɔr duor a Zeruzalɛm. A Yeezu tɩ de nɩ a ʋ po-tuurbɛ niwn. Pʋ̀lá tɩ vʋ̃ɔnɛ nɩ a ʋ po-tuurbɛ, ɛ́ dɛ̃bɩ̃ɛ nyɔw a bɛlɩ dem na tuur bɛ a. A Yeezu tɩ lɛb a tɛr a Nɩ-toni pie nɩ ayi taw yi n bɛ tɛwr zie, tɩ manɛ a yele na na ta ʋ a kʋ̀rɛ bɛ. 33Ʋ tɩ yel a kʋ̀ bɛ: «Nyɩ nyɛ̃, tɩ duor ɩ a Zeruzalɛm, bɛ na tɩ nyɔw nɩ a Nɩsaal Bie ƴãw a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nuru pʋɔ. Bɛ na ŋmãa nɩ kũu dɔwrʋ ƴãw ʋ, ɛ de ʋ kʋ̀ nɩ-bʋʋr-yoru. 34A nɩ-bʋʋr-yoru na ɩ ʋ na la, bɛ na pʋʋrɩ mʋtaar ƴãw ʋ, bɛ na fɔb ʋ na, bɛ na kʋ́ ʋ na, ɛ cɛ a bibie ata pùorí, ʋ na lɛb a yi a kũu pʋɔ.» 35A Zebede bi-dɛbr, Zakɩ nɩ Zã tɩ taw na pɩɛlɩ a Yeezu ɛ yel ʋ: «Wul-wul-kara a, tɩ bɔbr a kɛ fʋ nãa ɩ a ʋlɩ bom nɛ tɩ na na zɛlɩ a fʋ zie a kʋ̀ tɩ!» 36A Yeezu tɩ sowri bɛ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ nyɩ bɔbr k'ɩ̃ɩ ɩ kʋ̀ nyɩ?» 37Bɛ tɩ sɔw na: «Saw a tɩ kãw zɩ̃ a fʋ dʋrʋ lowr, ɛ kãw zɩ̃ a fʋ gʋba lowr a fʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ pʋɔ.» 38A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Nyɩ bɛ bãw a ʋlɩ bom nɛ nyɩ na zɛlɛ a ɩ. Nyɩ na tʋ̃ɔ na nyũ a tuo koli-nyuura a na fɛr k'ɩ̃ɩ nyũ a, ɛ de a kpɩɛrʋ suob a na fɛr k'ɩ̃ɩ de a?» 39Bɛ tɩ sɔw na: «Tɩ na tʋ̃ɔ na!» A Yeezu lɛ yel bɛ: «Yel-mɩŋa n'a, nyɩ na nyũ n a tuo koli-nyuura a na fɛr k'ɩ̃ɩ nyũ a, ɛ de a kpɩɛrʋ suob a na fɛr k'ɩ̃ɩ de a. 40Ɛ cɛ, a ɩ̃ dʋrʋ lowr bɩɩ a ɩ̃ gʋba lowr zɩ̃ma a, mãa bɛ so a bãwfʋ ɛ; a bɛlɩ dem ƴãw a Naaŋmɩn na cɔbrɩ a ziir a ŋa a, bɛlɛ so a.» 41A Nɩ-toni pie ŋmãa bɛl na tɩ wõ a a ŋa a, bɛ nyɛ̃ nɩ nɩ a Zakɩ nɩ a Zã suur. 42A Yeezu tɩ bʋɔlɩ bɛ na wa yel bɛ: «Nyɩ bãwnɩ a na: a bɛlɩ dem bɛ na mɩ́ jɩrɛ mɛ̃ a nɩ-bʋʋr-yoru na-mɩnɛ a, bɛ mɩ́ dɩrɛ nɩ naalʋ a bɛ zu, ɛ a zu-bɛrɛ wule bɛ a bɛ fãw. 43Ɛ cɛ a nyɩɩm zie a, a bɛ ɩ a lɛ ɩ: nɩr wa bɔbr k'ʋʋ ɩ kpɛ̃ɛ a nyɩ pʋɔ a, ʋ lɩɛbɩ a nyɩ tõ-tone. 44Ɛ nɩr wa bɔbr k'ʋʋ ɩ a nyɩ nĩw-diere a, ʋ ɩ a nyɩ za gbãgbaa. 45A Nɩsaal Bie bɛ wa k'ʋʋ wa zɩ̃ ɛ cɛ bɛ tone ʋ ɛ, ʋ wa na k'ʋʋ wa lɩɛb tõ-tone, ɛ de a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ tɩr nɩ-yaga faafʋ ƴãw.» 46Bɛ tɩ ta n a Zeriko tẽw. A Yeezu nɩ a ʋ po-tuurbɛ nɩ a zu-sɛbla na bɛ tɛr vuo a, na tɩ yire a tẽw pʋɔ a, Time bi-dɛb, Bartime, na tɩ ɩ zɔ̃w a, tɩ zɩ̃ n a sɔr nʋɔr zɛlɛ. 47Ʋ na tɩ wõ kɛ Nazarɛtɩ tẽw Yeezu n'ʋ a, ʋ ŋmɩɛr ɩ cɛlsɩ yere nɩ: « Daviir bi-dɛb Yeezu u, zɔ ɩ̃ nɩbaalʋ!» 48Nɩ-yaga tɩ tanɛ ʋ na k'ʋʋ pàw a ʋ nʋɔr. Ɛ cɛ ʋ nɩ̃ɛ na lɛb tɩ bãw cɩɩrɛ kpɛ̃w za yere nɩ: « Daviir bi-dɛb ɩ, zɔ ɩ̃ nɩbaalʋ!» 49A Yeezu tɩ tɛw na ar ɛ yel: «Nyɩ bʋɔl ʋ.» Bɛ tɩ bʋɔl ɩ a zɔ̃w ɛ yel ʋ: «Nyɔw fʋ mɩŋa, ìr, ʋ bʋɔlɛ fʋ na!» 50Ʋ tɩ lɔb ɩ a ʋ kpar-kpɛ̃ɛ bɛr, ɛ vaa ìr cen a Yeezu zie. 51A Yeezu tɩ sowri ʋ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ fʋ bɔbr k'ɩ̃ɩ ɩ kʋ̀ b?» A zɔ̃w tɩ sɔw na: «Arabuni i, ɩ̃ lɛ nyɛrɛ!» 52A Yeezu yel ʋ: «Cere, a fʋ Naaŋmɩn-saw-deb faa fʋ na!» Ɛ daadaa lɛ, ʋ tɩ lɛb a nyɛrɛ, ɛ tuur a Yeezu a sɔr zu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\