MARKƖ 11

1Bɛ na tɩ tarɛ a Zeruzalɛm, pɩɛlɩ a Bɛtɩfaze nɩ a Betani ten a, a Olivʋ-tɩɩr tãw ƴãw a, a Yeezu tɩ tõ n a ʋ po-tuurbɛ ayi 2ɛ yel bɛ: «Nyɩ cen a tẽw ŋa na be a nyɩ nidaa a pʋɔ. Nyɩmɛ wa tɩ kpɩɛr a tẽw pʋɔ a, nyɩ na nyɛ̃ nɩ bõw bile na 'lẽ a. Nɩr za bɛ zɔm ʋ sɛr ɛ, nyɩ cɛr ʋ wa n. 3Ɛ nɩr wa sowre nyɩ: ‹Bʋnʋ ƴãw n'a nyɩ ɩrɛ a a ŋa?› Nyɩɩm yel ʋ: ‹A Sore tɛr ɩ a bõw bile yel-ɩra, ɛ ʋ na lɛb a bɛr ʋ ʋ wa a ka daadaa lɛ.› » 4A po-tuurbɛ tɩ cen na tɩ nyɛ̃ bõw bile ʋ 'lẽ dɩ̃dɔr nʋɔr a yẽw, sɔr pʋɔ, bɛ cɛr. 5Nɩbɛ bɛ mɩnɛ na tɩ be a be a, tɩ sowri bɛ na: «Bʋnʋ ƴãw n'a nyɩ cɛrɛ a bõw bile ŋa?» 6Bɛ tɩ sɔw na mɛ̃ a lɛ a Yeezu na yel kʋ̀ bɛ a, ɛ̀ bɛ bɛr bɛ bɛ cere nɩ. 7Bɛ tɩ wa n nɩ a bõw bile wa kʋ̀ a Yeezu, ɛ de a bɛ bʋ̃-suuri yɛ́r dɔwlɩ a ʋ zu, ɛ a Yeezu do zɔm. 8Nɩ-yaga tɩ yɛ́r ɩ a bɛ bʋ̃-suuri a sɔr zu, ɛ bɛ mɩnɛ yɛ́r tɩ-vaar bɛ na tɩ cɛ a poru pʋɔ a. 9A bɛlɩ dem na tɩ de a Yeezu niwn a, nɩ a bɛlɩ dem na tɩ be a pùorí a, tɩ caarɛ na yere nɩ: «Ozaana! A Naaŋmɩn, ʋ maalɩ a sob nɛ na waar a Sore yúor ƴãw a! 10Nyɩ zɛw a naalʋ na waar a, a tɩ sãà Daviir naalʋ! Ozaana a saa zu za!» 11A Yeezu tɩ kpɛ n a Zeruzalɛm Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ. Ʋ na tɩ jɩr bom za kaa baar a, ʋ tɩ yi na cen a Betani, ʋlɛ nɩ a ʋ Nɩ-toni pie nɩ ayi, a zie na tɩ sɔbr a ƴãw. 12A bio daarɩ, bɛ na tɩ yire a Betani tẽw pʋɔ a, kɔ̃ tɩ nyɔw nɩ a Yeezu. 13Ʋ tɩ cãa na zãá, ɛ nyɛ̃ kãkãw na tɛr vaar a. Ʋ tɩ cen na tɩ jɩr kaa k'ʋʋ taa ɩrɛ wa wɔ̃. Ʋ na tɩ taw pɩɛlɩ a, ʋ nyɛ̃ nɩ vaar tɛwr, a kãkãmɛ daar bɛ tɩ n'a ɩ. 14A Yeezu tɩ yel ɩ a kãkã-tɩɛ: «Nɩr bɛ be na lɛb dɩ a fʋ wɔ̃mɛ ɩ!» A ʋ po-tuurbɛ tɩ wõ a na. 15Bɛ tɩ ta n a Zeruzalɛm. A Yeezu tɩ kpɛ n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ diw a bɛlɩ dem na daar, nɩ a bɛlɩ dem na kʋɔrɛ bome a be a; ʋ tɩ da n a libi-tɛwrbɛ tabalɛ nɩ a na-ŋmã-kʋɔrbɛ da-kɔwrɩ lɔb, 16ɛ́ bɛ tɩ sawr kɛ́ nɩr za tuo bom tu tɔl ɩ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ ɩ. 17Ʋ tɩ kanɛ nɩ bɛ na yere: «A Sɛb-sõw pʋɔ a, a Naaŋmɩn yel: ‹A ɩ̃ yir na ɩ n puoru yir a nɩ-bʋʋrɛ za ƴãw› ɛ cɛ nyɩɩm, nyɩ de ʋ na ʋ lɩɛbɩ nyãnyuwr sɔwlʋ zie.» 18A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ tɩ wõ n a ŋa, ɛ bɔbr a lɛ bɛ na na ɩ kʋ́ ʋ a. Ɛ cɛ bɛ tɩ zɔrɛ ʋ na, a ʋ kanʋ na mɩ́ tɩ dam a zu-sɛbla a ƴãw. 19A zaanʋɔra na wa ta a, a Yeezu nɩ a ʋ po-tuurbɛ tɩ yi na zaa a tẽw pʋɔ. 20Bɛ na tɩ tɔlɛ a biɓaara a, bɛ nyɛ̃ nɩ a kãkãw ʋ ko tɩ tɔ a nyɩgɛ. 21A Pɩɛr na tɩ lɛb tɩɛrɩ bãwnɩ a a, yel ɩ a Yeezu: «Arabi i, nyɛ̃, a kãkãw ʋl fʋ na ŋmɛ ƴãw a, ʋ kò n ʋ za.» 22A Yeezu tɩ sɔw bɛ na yel: «Nyɩ saw de Naaŋmɩn. 23Yel-mɩŋa sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, nɩr wa yel a tãw ŋa: ‹Ìr a ka cen tɩ lo kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ›, ɛ bɛ bʋnɛ a ʋ tɩɛrʋ pʋɔ, ɛ saw de nɩ ʋ pʋɔ za k'aa na tu n a lɛ a, ʋ na nyɛ̃ na a tu a lɛ a ʋ zie. 24Alɛ so ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: bom nɛ za nyɩ na mɩ́ zɛlɛ a puoru pʋɔ a, nyɩ saw kɛ nyɩ páw ʋ na, ɛ nyɩ na páw ʋ na. 25Ɛ nyɩmɛ wa ar a puoru ƴãw, ɛ wa tɛr ɩ nɩr bom a, nyɩ dɩ suur kʋ̀ ʋ, kɛ́ a nyɩ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a, mɩ̀ tʋ̃ɔ dɩ a nyɩ yel-bebe suur kʋ̀ nyɩ. [ 26Ɛ cɛ nyɩmɛ bɛ wa dɩrɛ suur kʋ̀rɛ a nyɩ taabɛ a, a nyɩ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a, mɩ̀ kʋ̃ dɩ a nyɩ sãwna suur kʋ̀ nyɩ ɛ.»] 27Bɛ tɩ lɛb a wa a Zeruzalɛm. A Yeezu na tɩ cɔlɛ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ a, a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nɩ a nɩ-kore tɩ wa na wa páw ʋ. 28Bɛ tɩ sowr ʋ na: «Nyɩnɛ n'a fʋ páw sɔr tone nɩ a a ŋa? Bɩɩ ãa n'ʋ kʋ̀ fʋ sɔr, kɛ́ fʋ ɩrɛ a a ŋa fʋ na ɩrɛ a?» 29A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Ɩ̃ na sowri nyɩ nɩ sowr-been yõ, nyɩmɛ wa sɔw kʋ̀ m a, ɩ̃ mɩ̀ na yel a kʋ̀ nyɩ a ʋlɩ sob na kʋ̀ m a sɔr ɩ̃ ɩrɛ a a ŋa a. 30A suob a Zã na tɩ tɩrɛ a, nyɩnɛ n'a ʋ yi? Naaŋmɩn zie n'a bɩɩ nɩsaalbɛ zie n'a? Nyɩ sɔw kʋ̀ m!» 31Bɛ tɩ tɩɛrɛ na ƴɛrɛ nɩ a ŋa a bɛ cara pʋɔ: «Tɩmɛ wa yel: ‹Naaŋmɩn zie n'a ʋ yi›, ʋ na sowri tɩ na: ‹Bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ bɛ saw de ʋ?› 32Ɛ cɛ tɩ na saw na yel: ‹Nɩsaalbɛ zie n'a ʋ yi i?› » Bɛ tɩ zɔrɛ nɩ a zu-sɛbla dɛ̃bɩ̃ɛ. A nɩbɛ za zie a, a Zã tɩ sɩrɩ na ɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ. 33Alɛ so bɛ sɔw a Yeezu: «Tɩ bɛ bãw ɛ!» A Yeezu mɩ̀ yel bɛ: «Ɩ̃ mɩ̀ kʋ̃ yel kʋ̀ nyɩ a ʋlɩ sob nɛ na kʋ̀ m sɔr ɩ̃ ɩrɛ a a ŋa ɩ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\