MARKƖ 13

1A Yeezu na tɩ yi a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ cere a, a ʋ po-tuure kãw tɩ yel ʋ na: «Wul-wul-kara a, jɩr nyɛ̃! Nyɛ̃ kʋsɛbɛ na vɩɛl a! Nyɛ̃ yir na ŋmãa nɩ dɛpaalʋ a!» 2A Yeezu tɩ yel ʋ na: «Fʋ nyɛ̃ nɩ a yir ŋa na ŋmãa nɩ dɛpaalʋ a? Kʋsɛ-been kʋ̃ʋ wa cãa dɔwlɩ kʋsɩɛr zu ɛ, bɛ na ŋmɛ n ʋ za lɔb.» 3A Yeezu na tɩ zɩ̃ a Olivʋ-tɩɩr tãw zu tori a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ a, Pɩɛr nɩ Zakɩ nɩ Zã nɩ Ãdere tɩ sowr ʋ nɩ a bɛ tɛwr zie: 4«Yel kʋ̀ tɩ, debor a a yele a ŋa na ta? Ɛ bãwfʋ buor ʋ na wul kɛ a yele a ŋa ta na?» 5A Yeezu tɩ yere na kʋ̀rɛ bɛ: «Nyɩ gu nyɩ tʋɔra vla, nɩr za taa wa bɛlɛ nyɩ nyɔwr ɛ. 6Nɩ-yaga na de nɩ a ɩ̃ yúor wa yere nɩ: ‹Mãa n'ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra.› Ɛ bɛ na bɛlɩ nɩ nɩ-yaga nyɔw. 7Nyɩmɛ wa wone zɛbr na zɛbr pɩɛlɩ a gɔmɛ̃ a, ɛ mɩ̀ wone bɛ ƴɛrɛ zi-zãana zɛbr ƴɛrʋ a, nyɩ ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, a fɛr a kɛ a a ŋa za ta, ɛ cɛ a cãa kʋ̃ ɩ a tẽw baarʋ n'a ɩ. 8Tẽw ŋa na mɩ́ ìr a lo tẽw ŋa zu, nãà ŋa nɩbɛ nɩ nãà ŋa nɩbɛ na mɩ́ ìr a taw tuori taa. A ziir a mɩnɛ a, a tẽsɔw kɔbr na dam a, ɛ kɔ̃ lo. A na ɩ na mɛ̃ pɔw pʋɔ na tĩ 'wɔbr ʋ a. 9A nyɩɩm a, nyɩ gu nyɩ tʋɔra vla. Bɛ na nyɔw nyɩ na cen nɩ a ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ niŋé nɩ a bɛ puoru-dìrú, bɛ na ŋmɛ nyɩ nɩ faafaa, bɛ na tɛr nyɩ na cen nɩ na-kpɛ̃ɛ lɩɛrbɛ nɩ na-mɩnɛ niŋé, a ɩ a mãa ƴãw, kɛ́ nyɩ tɩ dɩ a ɩ̃ dãsɩɛ a bɛ zie. 10Ɛ cɛ a fɛr a kɛ a Yel-nʋ̃ɔ̀ ƴɛrʋ ta a ten za baarɩ. 11Bɛlɛ wa nyɔw nyɩ cere nɩ a ƴɛrʋ zie a, nyɩ ta dɩ tuo bɔbr a lɛ nyɩ na na yel a ɩ; nyɩ yel a ƴɛr-bie al nãa wa be a nyɩ nʋɔrɩ́ a lɛn daar a, nyɩmɛ bɛ nɛ bɛ na ƴɛrɛ ɩ, Vʋʋrʋ Sõw n'ʋ. 12Yɛb na mɩ́ nyɔw nɩ a ʋ yɛb tɩr bɛ kʋ́, ɛ sãà nyɔw a ʋ bie tɩr, a bibiir na zɛbr ɩ nɩ a bɛ sãà mɩnɛ, ɛ ƴãw bɛ ŋmãa kũu dɔwrʋ ƴãw bɛ. 13Nɩbɛ za na hɩ̃ɛn nyɩ na, a mãa ƴãw. Ɛ cɛ ʋlɩ sob wa dɩ kanyir tɩ ta n a baarʋ daar a, ʋ na nyɛ̃ nɩ a faafʋ. 14«Nyɩmɛ wa nyɛ̃ a Faalʋ-na-bɛ-maal-ɩ wob- a, ʋ be a be a na bɛ tɛr sɔr k'ʋʋ be a, (a kã-kanɛ, ʋ bãw a pɛr), a bɛl nãa wa be a Zude tẽw pʋɔ a, bɛ zɔ do a tan pʋɔ. 15Ɛ ʋlɩ sob nɛ nãa wa be gàrʋ́ a, ʋ taa siwr kpɩɛr dĩ̀ó k'ʋʋ de bom ɛ. 16Ʋlɩ sob nɛ wa be wɩɛ pʋɔ a, ʋ taa lɛbr pùor k'ʋʋ tɩ de a ʋ kpar-kpɛ̃ɛ ɩ. 17Baw-bio dem n'ɩ a bɛlɩ pɔwbɛ nãa wa tɛr pʋɔ, bɩɩ ƴɛnɛ bibiir a alɩ bibie nɛ pʋɔ a. 18Nyɩ puore a yele a ŋa taa wa tarɛ sa-kʋ̃ɔ zi-faa daar ɛ. 19Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bibie al na ɩ n kpɩɛrʋ bibie, kpɩɛrʋ bɛ na bɛ nyɛ̃ a ʋ tɔ, a lɛ a Naaŋmɩn na tĩ ír a tẽ-daa ɛ wa tɩ tɔ a dɩ̃a a. 20A Sore bɛ tɩ ŋmãa a bibie a ŋa bɛr a, nɩr za kʋ̃ʋ nyɛ̃ a faafʋ ɛ; ɛ cɛ ʋ ŋmãa a na bɛr, a ʋ nɩ-kaa-iri ʋ na kaa ir a ƴãw. 21Alɛ so, nɩr wa yel kʋ̀ nyɩ: ‹Nyɩ nyɛ̃, a Naaŋmɩn Nɩ-kabra be n ka›, bɩɩ ‹Nyɩ nyɛ̃ ʋ ka lowr a›, nyɩ taa sawr dier a ʋ ƴɛrʋ ɛ. 22A lɛn daar, Naaŋmɩn nɩ-kabr-bɛlɛ-bɛlɛ nɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-man-bɛlɛ-bɛlɛ na yi na, mɩ́ maalɩ nɔ-ɓãa-yele nɩ yel-bãw-guuri, kɛ alɛ tɩ tʋ̃ɔ a, bɛ̃ɛ tuli a Naaŋmɩn nɩ-kaa-iri. 23A na ɩ lɛ a, a nyɩɩm a, nyɩ gu nyɩ tʋɔra vla, ɩ̃ yel ɩ a a ŋa za kʋ̀ nyɩ ɛ a bɛ ta sɛr ɛ.» 24«Ɛ cɛ a alɩ bibie nɛ pʋɔ, a kpɩɛrʋ a ŋa pùorí, a mʋ̃tɔ̃w na lɩɛb ɩ lige, a cuw kʋ̃ cãa caalɛ ɩ, 25a ŋmar-bie na yi n a salom zu pɔrɛ lore, ɛ a salom zu kpɛnʋ dam. 26Lɛ n'a bɛ pãa na nyɛ̃ a Nɩsaal Bie ʋ be a zũzuwe pʋɔ waar nɩ fãw na bɛ tɛr vuo a, nɩ yúor-vɩɛlʋ-danʋ za. 27Ʋ na tõ n a malkɩ mɩnɛ a tẽ-daa lõbowe za, a tẽw pɛrɩ́ tɩ tɔ a tẽw zũú, bɛ tɩ bʋɔlɩ a ʋ nɩ-kaa-iri ɓã taa.» 28«Nyɩ wõ a wulu na be a kãkã-tɩɛ zʋkpar pʋɔ a. Ʋlɛ wa vore wuli ɛ lɛb tɔmnɛ vaar a, nyɩ mɩ́ bãw kɛ a nyĩi tarɛ na. 29Lɛ n'a a nyɩɩm mɩ̀ a, nyɩmɛ wa nyɛ̃ a yele a ŋa a tarɛ a, nyɩɩm bãw kɛ a Nɩsaal Bie pɩɛl ɩ yɩ̃ɛ lɛ, ʋ be n a nyɩ dɩ̃dɛ̃ɛ́. 30Yel-mɩŋa sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa kʋ̃ kpi baarɩ sɛr ɛ, ɛ cɛ a yele a ŋa ta. 31A salom nɩ a tẽw na tɔl a, ɛ cɛ a ɩ̃ ƴɛrʋ bɛ be na tɔl ɛ.» 32«Ɛ cɛ a ʋlɩ bibir nɩ a tɛm nɛ a yele a ŋa na na ta a, nɩr za bɛ bãw a ɩ, a tẽ-vla pʋɔ malkɩ mɩnɛ nɩ a Bie tɛɛ za bɛ bãw ɛ. A Sãà yõ n'ʋ bãw. 33Nyɩ gu nyɩ tʋɔra ɛ bɛr gʋ̃ɔ, nyɩ na bɛ bãw a daar a ƴãw. 34A na ŋmɛ na mɛ̃ nɩr na yire yɔb a: ʋ yi na ɛ de a yir kʋ̀ a ʋ tõ-tõ-biir, ɛ wul a bɛ za been been a bɛ tome, ɛ ƴãw nʋɔr kʋ̀ a dɩ̃dɔ-gùre k'ʋʋ bɛr gʋ̃ɔ. 35A na ɩ lɛ a, nyɩ bɛr gʋ̃ɔ, nyɩ na bɛ bãw debor a a yir sob nãa wa a ƴãw: zaanʋɔra n'a bɩɩ, zi-põ-zɛ̃-taa n'a bɩɩ, nʋrɩ kon daar a bɩɩ, biɓaara n'a bɩɩ. 36Nyɩ ta saw ʋ wa ur ta nyɛ̃ nyɩ gúre ɩ. 37A a ŋa ɩ̃ na yere kʋ̀rɛ nyɩ a, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ a nɩbɛ za: nyɩ bɛr gʋ̃ɔ!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\