MARKƖ 14

1A Zifʋ mɩnɛ Tɔlʋ cuw, nɩ a dipɛ̃ na bɛ ƴãw dãbɩl a cuw tɩ cɛ nɩ bibie ayi. A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ tɩ bɔbr ɩ a lɛ bɛ na na maalɩ yã nyɔw a Yeezu kʋ́ a. 2Bɛ tɩ yere na: «A ta ɩ a cuw daar ɛ, damnʋ taa wa bere a nɩbɛ pʋɔ ɩ!» 3A Yeezu tɩ be n Betani Sɩmʋ̃ na ɩ kɔ̃w a yir. Ʋ na tɩ dɩrɛ a, pɔw kãw tɩ wa na. Ʋ tɩ tɛr ɩ kʋsɩɛr duwle na paalɩ náàr kãa-nyũu mɩŋa, a daarʋ na bɛ gbʋr a. Ʋ tɩ ŋmɛr ɩ a duwle, ɛ cir a kãa ƴãw a Yeezu zũú. 4Bɛ mɩnɛ kãw na tɩ be a be a, tɩ nyɛ̃ nɩ suur yere nɩ kʋ̀rɛ taa: «Bʋ̃ʋ pãa so bɛ sãw a kãa a ŋa bɛr a ŋa a? 5Bɛ nãa tʋ̃ɔ na kʋɔrɩ a, a ɩ bibie kɔbr ata sã-ya libie, bɛ kʋ̀ a nan dem.» Ɛ́ tɩ nyɔw a pɔw yere. 6Ɛ cɛ a Yeezu tɩ yel bɛ na: «Nyɩ bɛr ʋ, bʋnʋ ƴãw n'a nyɩ balɛ ʋ? Yel-vla n'ʋ ʋ maalɩ a ɩ̃ zie. 7Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nyɩ tɛr ɩ a nan dem kʋra lɛ, ɛ lɛn daar za nyɩ nãa mɩ́ wa bɔbr a, nyɩ na mɩ́ maalɩ bɛ na; ɛ cɛ mãa a, ɩ̃ kʋ̃ be a nyɩ zie kʋra lɛ ɩ. 8A pɔw ŋa ɩ n a lɛ ʋ na tʋ̃ɔ a, ʋ de nɩ niwn zɛ a ɩ̃ ƴãgan a kãa a ũufʋ ƴãw. 9Yel-mɩŋa sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: zie nɛ za bɛ nãa wa hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀ a tẽ-daa za zu a, bɛ mɩ̀ na mɩ́ manɩ nɩ a a ŋa a pɔw ŋa na ɩ a, cãa tɩɛrɛ nɩ a ʋ yele.» 10A Nɩ-toni pie nɩ ayi ƴen sob kãw, a Zuda Ɩsɩkarɩɔtɩ, tɩ cen na tɩ páw a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ k'ʋʋ tʋ̃ɔ nyɔw a Yeezu kʋ̀ bɛ. 11Bɛ na tɩ wõ a lɛ a, nʋ̃ɔ̀ kpɛ bɛ na, ɛ̀ bɛ yel kɛ́ bɛ na kʋ̀ ʋ nɩ libie. A Zuda pãa tɩ bɔbr vo-vla ʋ na na nyɔw a Yeezu kʋ̀ bɛ a. 12A dipɛ̃ na bɛ ƴãw dãbɩl a cuw bibi-dãw-niwn sob, a ʋlɩ bibir bɛ na mɩ́ kʋ́ a péli a Tɔlʋ cuw dɩb ƴãw a, a Yeezu po-tuurbɛ tɩ yel ʋ na: «Nyɩnɛ n'a fʋ bɔbr kɛ́ tɩ cen tɩ cɔbrɩ a Tɔlʋ cuw bʋ̃-dɩrɩ fʋ dɩ?» 13A Yeezu tɩ tõ n a ʋ po-tuurbɛ ayi ɛ yel bɛ: «Nyɩ cen a tẽw pʋɔ, nyɩ na tɩ tuor ɩ nɩr na tuo kʋ̃ɔ nɩ yúor a, nyɩ tuur ʋ, 14ɛ be za ʋ nãa wa kpɩɛr a, nyɩ yel a yir sob: ‹A Wul-wul-kara sowre na: nyɩnɛ n'a a ɩ̃ dĩo be, mãa nɩ a ɩ̃ po-tuurbɛ na na zɩ̃ dɩ a Tɔlʋ cuw a?› 15Ʋ na wul nyɩ nɩ a gàrʋ́, bɔwpɩɛ na yɛlmɛ̃ a, bom za be n be, be n'a nyɩ na cɔbrɩ a dɩb bɛr tɩ.» 16A po-tuurbɛ tɩ cen nɩ a tẽw pʋɔ tɩ nyɛ̃ a za tu mɛ̃ a lɛ a Yeezu na tɩ yel a, bɛ cɔbrɩ a Tɔlʋ cuw. 17A zaanʋɔra na wa ta a, ʋlɛ nɩ a Pie-nɩ-ayi tɩ ta n a be. 18Bɛ na tɩ zɩ̃ dɩrɛ a, a Yeezu tɩ yel a: «Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a nyɩ kãw na lãw dɩrɛ nɩ mɛ̃ a, na mɩl mɛ̃ na nyɔw tɩr.» 19Nʋ̃ɔ̀ bɛ tɩ kpɩɛr a ʋ po-tuurbɛ ɩ, lɛ n'a bɛ tɩ sowre ʋ lɩɛrɛ taa: «Mãa ya n'ʋ bɩɩ?» 20Ʋ sɔw yel bɛ: «A Pie-nɩ-ayi ƴẽn sob kãw n'ʋ, mãa nɩ a ʋl na lãw tone a nũu a laa pʋɔ a. 21A Nɩsaal Bie kule na mɛ̃ a lɛ bɛ na sɛb a ʋ ƴãw a, ɛ cɛ baw-bio sob n'ɩ a sob nɛ na nyɔwr a Nɩsaal Bie tɩrɛ a, a nɩr ŋa nɩ̃ɛ bɛ tɩ dɔw a, alɛ tɩ sa.» 22Bɛ na tɩ dɩrɛ a, a Yeezu tɩ de nɩ dipɛ̃, maalɩ, ɛ́ ŋma põ bɛ ɛ yel: «Nyɩ de, a ŋa ɩ n a ɩ̃ ƴãgan.» 23Al pùorí, ʋ de nɩ koli-nyuura, pùori a Naaŋmɩn barka, ɛ kʋ̀ bɛ, bɛ nyũ bɛ za. 24Ɛ ʋ yel bɛ: «A a ŋa ɩ n a ɩ̃ zɩ̃ɩ, a Wõ-taa zɩ̃ɩ na cir a nɩ-yaga ƴãw a. 25Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, ɩ̃ kʋ̃ lɛb nyũ a divɛ̃ towtow ɛ, ɛ gùre a ʋlɩ bibir nɛ ɩ̃ na na lɛb nyũ a, a ɩ dã-paala a Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ a.» 26Bɛ na wa yieli a Sɛb-sõw yielu baarɩ a, bɛ yi na cere a Olivʋ-tɩɩr tãw zu. 27A Yeezu tɩ yel ɩ a ʋ po-tuurbɛ: «Nyɩ za na zawrɩ mɛ̃ na bɛr. Bɛ sɛb a: ‹Ɩ̃ na ŋmɛ n a pi-cɩ̃ɩnɛ kʋ́, ɛ a píir zɔ yaarɩ.› 28Ɛ cɛ mãa wa lɛ yi a kũu pʋɔ a, ɩ̃ na de nyɩ nɩ niwn a Galile.» 29A Pɩɛr tɩ yel ʋ na: «Bɛ za saa na zawrɩ fʋ bɛr a, mãa kʋ̃ zawrɩ fʋ bɛr ɛ.» 30A Yeezu sɔw yel ʋ: «Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋrɛ fʋ, a fʋ̃ʋ tɔr za a, a dɩ̃a tɩ̃ɩsɔw, nʋra kʋ̃ kõ gb'a ayi sɛr ɛ, ɛ fʋ ciiri gb'a ata ɛ fʋ bɛ bãw mɛ̃ ɩ.» 31Ɛ cɛ a Pɩɛr tɩ lɛb a bãw yel kpɛ̃w za: «Alɛ saa na fɛr k'ɩ̃ɩ lãw nɩ fʋ kpi a, ɩ̃ kʋ̃ saw yel k'ɩ̃ɩ bɛ bãw fʋ ɛ.» Ɛ a po-tuurbɛ za mɩ̀ tɩ yere a lɛ. 32Bɛ tɩ ta n zie kãw bɛ na bʋɔlɛ Zesemani a. A Yeezu tɩ yel ɩ a ʋ po-tuurbɛ: «Nyɩ zɩ̃ a ka, ɩ̃ cen tɩ pùori.» 33Ʋ tɩ tɛr ɩ Pɩɛr, Zakɩ nɩ Zã cen nɩ. Dɛ̃bɩ̃ɛ nɩ pʋl-vʋ̃ɔ tɩ tĩ na nyɔw ʋ. 34Ʋ tɩ yel bɛ na: «Pʋ-sãwna tɛr mɛ̃ na faar na kʋ́. Nyɩ be a ka ɛ bɛr gʋ̃ɔ.» 35Ʋ tɩ taw na tɔl blã, ɛ́ lo tẽw puore kɛ alɛ wa tʋ̃ɔ a, a tuo a ŋa tɔl zãá nɩ ʋ. 36Ʋ tɩ yere na: «Aba, ɩ̃ Sãà a, fʋ tʋ̃ɔ nɩ bom za. Ɩ a tuo koli-nyuura ŋa taw zãá nɩ mɛ̃. Ɛ cɛ a ta ɩ lɛ a mãa na bɔbr a ɩ, a ɩ lɛ fʋ̃ʋ na bɔbr a.» 37Ʋ tɩ lɛb a wa wa nyɛ̃ bɛ gúre; ʋ tɩ yel ɩ a Pɩɛr: «Sɩmʋ̃ ʋ, fʋ gúre na a? A tɛm been yõ ƴãw fʋ bɛ tʋ̃ɔ bɛr a gʋ̃ɔ ɩ? 38Nyɩ bɛr gʋ̃ɔ ɛ puore, taa wa lore a bɛlʋ pʋɔ ɩ, a nɩsaal mɩ́ bɔbr ɩ a vla ɛ bɛ tɛr a fãw ɛ.» 39Ʋ tɩ lɛb a taw yi tɩ puore nɩ a ƴɛr-bie al tɛɛ za. 40Al pùorí, ʋ tɩ lɛb a wa wa nyɛ̃ bɛ gúre, a gʋ̃ɔ bɛ tɩ bɛrɛ bɛ ɩ, ɛ́ bɛ bɛ tɩ bãw lɛ bɛ na na yel kʋ̀ ʋ a ɩ. 41Ʋ tɩ lɛb a wa a gb'a ata sob ƴãw wa yel bɛ: «Nyɩ cãa gúre ɛ pɩɛnɛ. A baar a, a tɛm ta na: bɛ na nyɔw nɩ a Nɩsaal Bie ƴãw a yel-bebe dem nuru pʋɔ. 42Nyɩ ìr, nyɩ ɩ tɩ cen, a ʋlɩ sob nɛ na nyɔwr mɛ̃ tɩrɛ a n'ɩ ŋan.» 43A Yeezu na tɩ cãa ƴɛrɛ a, a Zuda na ɩ a ʋ Nɩ-toni pie nɩ ayi ƴẽn sob a, tɩ ta na, ʋlɛ nɩ nɩ-yaga na tɛr zɛbr sɔ-bɛrɛ nɩ dabɔlɛ a. A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Naaŋmɩn-wulu sɛ-sɛbrbɛ nɩ a Zifʋ mɩnɛ nɩ-kore nɛ bɛ tɩ tõ bɛ. 44A ʋ mɩlɛ Zuda tɩ kʋ̀ bɛ nɩ bãwfʋ ŋa: «A nɩr ʋl ɩ̃ nãa nyɔw weri a, ʋlɛ n'ʋ, nyɩ nyɔw ʋ maal tɛr vla cen nɩ.» 45A Zuda na wa tarɛ wa baarɛ a, ʋ taw na pɩɛl a Yeezu ɛ yel: «Arabi i!» Ɛ nyɔw ʋ weri. 46Lɛ n'a a ʋ pùor dem tɩ nyɔw a Yeezu. 47A nɩbɛ na tɩ be a be a, a bɛ kãw tɩ vʋ̃ɔ nɩ sɔ-kpɛ̃ɛ cɛ n a bawr-maal-kara tõ-tõ-bie tobr ɓɛl. 48A Yeezu tɩ de nɩ a ƴɛrʋ yel bɛ: «Nyãnyu-nɩ-kʋ́rɛ nɛ m bɩɩ, ɛ̀ nyɩ pãa yi tɔ̃w nɩ zɛbr sɔ-bɛrɛ nɩ dabɔlɛ waar ɩ a ɩ̃ nyɔwfʋ? 49Bibie za ɩ̃ mɩ́ tɩ be n a nyɩ zie, a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ, kanɛ nɩ a nɩbɛ, ɛ́ nyɩ bɛ nyɔw mɛ̃ ɩ. Ɛ cɛ a ɩ n a a ŋa, kɛ a Sɛb-sõw ƴɛr-bie tʋ̃ɔ tu.» 50Lɛ n'a a ʋ po-tuurbɛ za tɩ zɔ yaarɩ ɛ bɛr ʋ. 51Pɔl-bile kãw tɩ vaar ɩ gãw tɛwr tuur ɩ a Yeezu. Bɛ na tɩ nyɔwr ʋ a, 52ʋ cɛ n a gãw fuori bɛr, ɛ zɔ n ƴãga-zawla. 53Bɛ tɩ tɛr ɩ a Yeezu cen nɩ a bawr-maal-kara zie. A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ za, nɩ a Zifʋ mɩnɛ nɩ-kore nɩ a Naaŋmɩn-wulu-sɛ-sɛbrbɛ tɩ ɓã n taa a be. 54Pɩɛr tɩ zãá na, ɛ tuur a Yeezu tɩ kpɛ a bawr-maal-kara yir dàvʋrá, ʋlɛ nɩ a tõ-tõ-biir zɩ̃ ʋʋrɛ vũu. 55A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ, nɩ a ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ za tɩ bɔbr ɩ nɩbɛ na na dɩ dãsɩɛ yel a Yeezu sãwna bɛ nyɔw ʋ kʋ́ a, ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ nyɛrɛ bɛ ɩ. 56Nɩ-yaga tɩ wa na wa dɩ dãsɩɛ-ziri, ɛ cɛ a bɛ dãsɩɛ bɛ tɩ de taa ɩ. 57Bɛ mɩnɛ kãw tɩ ìr a dɩ a dãsɩɛ-ziri ŋa: 58«Tɩ tɩ wõ na ʋ yel: ‹Ɩ̃ na ŋmɛ n a nɩsaal nuru Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ ŋa ŋmɛr, ɛ bibie ata pùorí, ɩ̃ na lɛb a ŋmãa kãw na kʋ̃ ɩ a nɩsaal nuru dem a.› » 59Ɛ cɛ a ka mɩ̀ a, a bɛ dãsɩɛ cãa bɛ tɩ de taa ɩ. 60A bawr-maal-kara tɩ ìr ɩ a nɩbɛ sɔgɔ sowri a Yeezu: «A a ŋa za bɛ na yere caarɛ nɩ fʋ a, fʋ bɛ sɔwr bom za ɩ?» 61Ɛ cɛ a Yeezu tɩ ɩ n gbili, ʋ bɛ tɩ sɔw bom za ɩ. A bawr-maal-kara tɩ lɛb a sowri ʋ: «Fʋ̃ʋ n'ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra a, a Naaŋmɩn na tɛr danʋ a Bie e?» 62A Yeezu sɔw: «Mãa n'ʋ, ɛ nyɩ na nyɛ̃ nɩ a Nɩsaal Bie ʋ zɩ̃ a Naaŋmɩn-kpɛnʋ-za-sob dʋrʋ lowr, ɛ be a zũzuwe pʋɔ waar.» 63A lɛ n'a a bawr-maal-kara taw a ʋ kparɩ cɩɛrɩ ɛ yel: «Bʋnʋ ƴãw n'a tɩ cãa bɔbr dãsɩɛ dem? 64Nyɩ wõ n a zʋm ʋ na tʋ a Naaŋmɩn a. Nyɩ tɩɛr ɩ ŋmɩn?» Bɛ za sɔw k'ʋʋ sãw na ɛ sɛwnɩ a kũu. 65Bɛ mɩnɛ kãw tɩ tĩ na pʋʋrɛ mʋtaar ƴãwn ʋ, ɛ pàwr ʋ a nĩwn, ɛ ŋmɩɛr ʋ yere nɩ: «Bãw, ãa n'ʋ ŋmɛ fʋ.» Bɛ tɩ bɛr ɩ a Yeezu kʋ̀ a tõ-tõ-biir bɛ ɓa ɓa ʋ. 66A Pɩɛr na tɩ be a davʋra pʋɔ a, a bawr-maal-kara tõ-tõ-pɔwle kãw tɩ ta na. 67Ʋ na tɩ nyɛ̃ a Pɩɛr na ʋʋrɛ a vũu a, ʋ jɩr ʋ nɩ vla ɛ yel ʋ: «A fʋ̃ʋ mɩ̀, fʋ mɩ̀ tɩ tuur ɩ a Yeezu, a Nazarɛtɩ tẽw nɩr ŋa.» 68Ɛ cɛ a Pɩɛr tɩ ciire na yere nɩ: «Ɩ̃ bɛ bãw a lɛ fʋ na bɔbr kɛ fʋ yel a ɩ, ɩ̃ bɛ bãw a fʋ ƴɛrʋ ŋa pɛr ɛ.» Ɛ yi a davʋra pʋɔ kpɛ a zawle pʋɔ. 69A tõ-tõ-pɔwle tɩ nyɛ̃ ʋ na, ɛ lɛb maal yere kʋ̀rɛ a bɛlɩ dem na tɩ be a be a: «A bɛ kãw n'ɩ a ŋa!» 70A Pɩɛr tɩ lɛb a ciiri. Blã blã, a bɛl na tɩ be a be a, mɩ̀ tɩ yel ɩ a Pɩɛr: «Bʋnʋ bɛ ka be ɩ, fʋ ɩ n a bɛ kãw: Galile tẽw nɩr nɛ b!» 71Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ ŋmɩɛr Naaŋmɩn ƴãwn ʋ tʋɔra yere nɩ: «Ɩ̃ bɛ bãw a nɩr ŋa nyɩ na yere a ɩ.» 72Ɛ daadaa lɛ nʋra kõ a gb'a ayi sob. A lɛ n'a a Pɩɛr pãa lɛb bãwnɩ a ƴɛr-bir ŋa a Yeezu na tɩ yel a: «Nʋra kʋ̃ kõ gb'a ayi sɛr ɛ, ɛ fʋ ciiri gb'a ata ɛ fʋ bɛ bãw mɛ̃ ɩ.» Ɛ tɩ páw tɔl yi tɩ nyɔw kon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\