MARKƖ 15

1A biɓaar-pipi, a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ, nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ, nɩ a Zifʋ mɩnɛ nɩ-kore, nɩ a bɛ ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ za, tɩ wõ n taa ɛ nyɔw a Yeezu 'lẽ cen nɩ tɩ kʋ̀ a Pɩlatɩ. 2A Pɩlatɩ tɩ sowr ʋ na: «Fʋ̃ʋ n'ɩ a Zifʋ mɩnɛ nãà bɩɩ?» A Yeezu sɔw: «Fʋ̃ʋ n'ʋ yel.» 3A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ tɩ manɛ nɩ sãwna yaga dɔwlɛ a ʋ zu. 4A Pɩlatɩ tɩ lɛb a sowri ʋ: «Fʋ bɛ sɔwr bom za ɩ? Jɩr nyɛ̃ a sãwna bɛ na manɛ dɔwlɛ a fʋ zu sɛw a?» 5Ɛ cɛ a Yeezu bɛ lɛ tɩ sɔw bom za ɩ, a ɩ nɔ-ɓãa-yel a Pɩlatɩ zie. 6A Tɔlʋ cuw za, a Pɩlatɩ mɩ́ yuo nɩ nɩ-pàwra been bɛr, a ʋlɩ sob a nɩbɛ na mɩ́ zɛlɩ a. 7Zɩ̃ kɛ dɔɔ kãw, bɛ na bʋɔlɛ kɛ Barabasɩ a, tɩ be n a gaso pʋɔ, ʋlɛ nɩ nɩbɛ na tɩ kʋ́ nɩr damnʋ kãw pʋɔ a. 8A zu-sɛbla tɩ do n a Pɩlatɩ zie tɩ zɛlɛ ʋ k'ʋʋ ɩ a lɛ ʋ na mɩ́ tu a kʋra lɛ a. 9A Pɩlatɩ sɔw yel bɛ: «Nyɩ bɔbr a k'ɩ̃ɩ lɛb bɛr a Zifʋ mɩnɛ nãà kʋ̀ nyɩ bɩɩ?» 10Ʋ tɩ bãwnɩ a na nyuur ƴãw na n'a a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nyɔw a Yeezu wa n a ʋ zie a. 11A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ tɩ dɔ n a nɩbɛ ƴãw kɛ́ bɛ zɛlɩ kɛ a Pɩlatɩ nɩ̃ɛ bɛr a Barabasɩ. 12A Pɩlatɩ tɩ lɛb a de a ƴɛrʋ sowri bɛ: «A sob ŋa nyɩ na bʋɔlɛ a Zifʋ mɩnɛ nãà a, ɩ̃ ɩ ʋ ŋmɩn?» 13Bɛ tɩ lɛb a cɩɩrɛ yere nɩ: «Kpa ʋ da-gara zu!» 14A Pɩlatɩ sowri bɛ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ ʋ nɩ̃ɛ sãw?» Bɛ lɛb bãw cɩɩrɛ kpɛ̃w za yere nɩ: «Kpa ʋ da-gara zu!» 15A Pɩlatɩ na tɩ bɔbr k'ʋʋ ɩ nʋ̃ɔ̀ kpɛ a nɩbɛ a, ʋ tɩ yuo nɩ a Barabasɩ bɛr ɛ ƴãw bɛ fɔb a Yeezu, ɛ ʋ de ʋ kʋ̀ bɛ kɛ́ bɛ tɩ kpa a da-gara zu. 16A sojarɩ tɩ tɛr ɩ a Yeezu kpɛ n a nãà yir dàvʋrá, a pɛr lɛ kɛ a piretʋar pʋɔ, ɛ tɩ bʋɔlɩ a bɛ taabɛ za. 17Bɛ tɩ de nɩ kpar-kpɛ̃ɛ zɩɛ su ʋ, ɛ wob gʋʋr kpa-wʋɔ vɔblɩ ʋ. 18Ɛ pãa mɩ́ pùor ʋ yere nɩ: «Yaanɩ, Zifʋ mɩnɛ nãà a!» 19Bɛ mɩ́ tɩ de nɩ bàa-kɛkɛr varɛ nɩ ʋ a zũú, ɛ pʋʋrɛ mʋtaar ƴãwnɛ ʋ, ɛ mɩ́ gbĩ dume a ʋ niŋé gũu tɩ tɔ a tẽw. 20Bɛ na wa ɩ ʋ la baar a, bɛ yaa nɩ a kpar-zɩɛ bɛr ʋ, ɛ lɛb de a ʋ bʋ̃-suuri su ʋ. Al pùorí, bɛ tɛr ʋ na yi n, ɛ́ bɛ tɩ kpa ʋ a da-gara zu. 21A sojarɩ tɩ fɛr ɩ dɛb kãw, na tɩ yi pu-pʋɔ waar a, ƴãw k'ʋ tuo a Yeezu da-gara. A dɛb ʋl tɩ yi n Sɩɩrɛn tẽw, ɛ a yúor dɩ kɛ Sɩmʋ̃, Alɛsãdɩr nɩ Irifisɩ sãà. 22Bɛ tɩ tɛr ɩ a Yeezu cen nɩ zie kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ Gɔlgɔta a, a pɛr lɛ kɛ zu-ŋman zie. 23Bɛ tɩ bɔbr a kɛ bɛ kʋ̀ ʋ divɛ̃ na jɛr kãa nyũu a, ɛ cɛ, ʋ bɛ tɩ saw nyũ a ɩ. 24Al pùorí, bɛ tɩ kpa ʋ nɩ a da-gara zu, ɛ ŋmɛ gbãw põ a ʋ bʋ̃-suuri. Bɛ ŋmɛ n a gbãw kɛ́ bɛ bãw ʋlɩ bom nɛ ŋa za na na mɩ́ páw a. 25A biɓaara gbele pi-waɩ daar a, bɛ tɩ kpa ʋ a da-gara zu. 26Bɛ tɩ sɛb ɩ a ʋ kũu pɛr a ŋa: «Zifʋ mɩnɛ nãà.» 27Bɛ mɩ̀ tɩ kpa n nyãnyu-nɩ-kʋ́rbɛ ayi da-garɩ zu lãw nɩ ʋ, kãw a ʋ dʋrʋ lowr, ɛ kãw a ʋ gʋba lowr. Da-garɩ ata (15.27). [ 28Lɛ n'a a Sɛb-sõw ƴɛr-bir ŋa tɩ tu: «Bɛ sɔr ʋ na ƴãw nɩ-faar pʋɔ.»] 29A sɔr-tɔlbɛ tɩ tʋʋr ʋ na gɔwrɛ nɩ zu yere: «Alɛ! Fʋ̃ʋ na darɛ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ lɔbr ɛ lɛb mɩɛr ʋ bibie ata ƴãw a, 30siw a da-gara zu faa fʋ tʋɔra!» 31A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ, nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ, mɩ̀ tɩ ɩrɛ ʋ na laar a bɛ cara pʋɔ yere nɩ: «Ʋ faa nɩ bɛ mɩnɛ ɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ faa ʋ tʋɔra ɩ! 32A Naaŋmɩn Nɩ-kabra, a Ɩsɩrayɛl nãà, ʋ siw a da-gara zu a ƴɛrɛ ŋa tɩ nyɛ̃ ɛ saw de a ʋ yele.» A bɛl bɛ na tɩ kpa a da-garɩ zu lãw nɩ ʋ a, mɩ̀ tɩ tʋʋr ʋ na. 33A mʋ̃tɔ̃w na wa do põ-zɛ̃-taa a, lige pàw nɩ a tẽ-daa za tɩ ta a zaanʋɔra gbele ata daar. 34A gbele ata na wa ta a, a Yeezu ŋmɛ n cɛl kpɛ̃w za yel: «Elɔɩ, Elɔɩ, lema sabaktanɩ!» A pɛr lɛ kɛ: «Ɩ̃ Naaŋmɩn ɩ, ɩ̃ Naaŋmɩn ɩ, bʋ̃ʋ n'ʋ so fʋ zawrɩ mɛ̃ bɛr?» 35A nɩbɛ na tɩ be a be a, bɛ mɩnɛ tɩ wõ a na ɛ yere: «Nyɛ̃ ʋ bʋɔlɛ Eli wɛ!» 36A bɛ kãw tɩ zɔ na cen tɩ de sapɔ̃ tõ dã-miiru pʋɔ, 'lẽ ƴãw bàa-kɛkɛr ƴãw tur ʋ k'ʋʋ nyũ, ɛ́ yere: «Nyɩ vɛ̃ tɩ nyɛ̃ a lɛ a Eli na na wa nyɔw ʋ ʋ siw a da-gara zu a!» 37Ɛ cɛ a Yeezu tɩ lɔb ɩ cɛl kpɛ̃w za ɛ ŋmãa a vʋʋrʋ. 38A Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ pɛn-yawla tɩ tĩ nɩ a saa zu ɛ ɓar siw tɩ tɔ a pile. 39A sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ ʋl na tɩ ar a ʋ niŋé a, ɛ nyɛ̃ a lɛ ʋ na ŋmãa a vʋʋrʋ a, ʋ yel a: «Sɩza, a nɩr ŋa tɩ ɩ n Naaŋmɩn Bie!» 40Pɔwbɛ bɛ mɩnɛ kãw mɩ̀ tɩ be n be, ar zãá ɛ jɩrɛ: Madala tẽw Marya, nɩ Zakɩ pʋrɩ nɩ Zoze mã Marya, nɩ Salume tɩ pʋɔ nɩ a bɛ pʋɔ; 41bɛ tɩ tu n a Yeezu ɛ kaa ʋ zie, a lɛn daar ʋ na tɩ be a Galile a, lãw nɩ pɔw-yaga na tɩ páw ʋ do a Zeruzalɛm a. 42A zaanʋɔra tɩ ta na baarɩ, ɛ a na tɩ ɩ a cɔbrʋ bibir a, a pɛr lɛ kɛ a pɩɛnʋ-bibir zãa daarɩ a, 43Zuzɛb na yi Arimate tẽw a, ɛ ɩ a ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩ-yúor kãw a, tɩ ta na. Ʋ mɩ́ tɩ gùre nɩ a Naaŋmɩn-Naalʋ. Ʋ tɩ nyɔw nɩ socir ɛ kpɛ a Pɩlatɩ zie tɩ zɛlɩ a Yeezu ƴãgan. 44A tɩ ur ɩ a Pɩlatɩ, ʋ na tɩ wõ kɛ a Yeezu kpi n fɔ̃w lɛ a. Ʋ tɩ ƴãw na bɛ bʋɔlɩ a sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ wa sowri ʋ kɛ koro za n'a ʋ kpi bɩɩ. 45A sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ na wa sɔw kʋ̀ ʋ a, ʋ saw na kɛ a Zuzɛb de a Yeezu ƴãgan. 46A Zuzɛb tɩ da n pɛn-paala, yaw a Yeezu ƴãgan a da-gara zu pili nɩ, ɛ́ de ʋ ũù bɔw bɛ na tuw piìr pʋɔ a, ɛ bìlì kʋsɛ-kpɛ̃ɛ pàw a bɔw nʋɔr. 47Madala tẽw Marya nɩ a Zoze mã Marya tɩ jɩrɛ nɩ a be bɛ na ũù a Yeezu a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\