MARKƖ 3

1A Yeezu tɩ lɛb a kpɛ a puoru-dĩ̀ó. Nũ-kũu sob kãw tɩ be n a be. 2A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ piwre nɩ a Yeezu, kɛ́ ʋlɛ wa sanɩ a nɩr ŋa a pɩɛnʋ-bibir a, bɛ̃ɛ tɛr ɩ ʋ ƴɛrʋ. 3A Yeezu tɩ yel ɩ a nũ-kũu sob: «Ìr wa a sɔwlɩsɔw ka.» 4Al pùorí ʋ yel bɛ: «Sɔr be n be kɛ bɛ maalɩ yel-vla bɩɩ bɛ maalɩ yel-faa a pɩɛnʋ-bibir bɩɩ? Bɛ́ faa nɩr bɩɩ bɛ kʋ́ ʋ? » Ɛ cɛ bɛ tɩ zɩ̃ n gbili. 5A bɛ mimi-kõw tɩ ɩ ʋ nɩ kpɩɛrʋ yaga, ʋ nyɛ̃ suur jɩɛlɩ bɛ kʋlʋlʋ, ɛ yel a nũ-kũu sob nɛ: «Dɔl a nũu.» Ʋ tɩ dɔl a, ɛ a nũu sanɩ. 6Bɛ na tɩ yi a puoru-dĩ̀ó a, a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a Erɔdɩ nɩbɛ tɩ wõ n taa daadaa lɛ, a lɛ bɛ na na ɩ kʋ́ a Yeezu a. 7A Yeezu nɩ a ʋ po-tuurbɛ tɩ yi n a be ɛ cen a Galile kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr, ɛ́ nɩ-yaga yaga tɩ tu ʋ. Bɛ tɩ yi n a Galile nɩ Zude, 8nɩ Zeruzalɛm nɩ Idume lowr, nɩ Zurdɛ̃ man gãwn tẽw, nɩ a Tɩ́ɩ̀r nɩ Sɩdɔ̃ ten, ɛ wa a ʋ zie, bɛ na tɩ wõ a yele al za ʋ na maalɛ a ƴãw. 9A Yeezu tɩ yel ɩ a ʋ po-tuurbɛ kɛ́ bɛ cɔbrɩ gbor bile ʋ pɩɛlɩ, a zu-sɛbla nãá wa nɛbr ʋ a ƴãw. 10Ʋ tɩ sanɩ nɩ baalbɛ yaga, lɛ so ŋa za na mɩ́ tɩ tɛr wʋlʋ a, mɩ́ tɩ zɔrɛ waar k'ʋʋ wa tɔ ʋ. 11A kɔ̃tɔ̃-faar na mɩ́ tɩ nyɛ̃ ʋ a, a mɩ́ lo na gbĩ dume a ʋ pile ɛ cɩɩrɛ yere nɩ: «Fʋ̃ʋ n'ɩ a Naaŋmɩn Bie.» 12Ɛ cɛ ʋ mɩ́ tɩ tanɩ a na yere nɩ k'aa ta ɩ a nɩbɛ bãw kɛ ʋlɛ n'ʋ ɛ. 13A al pùorí, a Yeezu tɩ do n tãw zu ɛ bʋɔlɩ a bɛlɩ dem ʋ na bɔbr a, bɛ wa a ʋ zie. 14Lɛ n'a ʋ tɩ zɩɩlɩ a nɩbɛ pie nɩ ayi lãw, ʋ na por a yúor kɛ Nɩ-toni a. Ʋ tɩ ɩ n a ŋa kɛ́ bɛ tʋ̃ɔ be a ʋ zie, ʋʋ tõ bɛ bɛ tɩ hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀, 15tɛr ɩ a kɔ̃tɔmɛ diw-bɛrʋ fãw. 16A Pie-nɩ-ayi bɛl ʋ na zɩɩlɩ a n'ɩ bɛ ŋa: Sɩmʋ̃, ʋ na por a yúor kɛ Pɩɛr a, 17Zebede bi-dɛbr Zakɩ nɩ a ʋ yɛb Zã, ʋ na por kɛ «Boanɛgɛsɩ» a, a pɛr lɛ kɛ saa bibiir, 18Ãdere, Filib, Batelemi, Matie, Toma, Alfe bi-dɛb Zakɩ, Tade, Sɩmʋ̃ Zelɔtɩ, pãa de nɩ 19a Zuda Ɩsɩkarɩɔtɩ, a ʋl na wa mɩl a Yeezu nyɔw tɩr a. 20A Yeezu tɩ lɛb a wa a yir. A nɩbɛ tɩ lɛb a maal gbõ taa yaga tɩ zuo, a bɛ tɩ tɛr bɛ bʋ̃-dɩrɩ dɩb mɩ̀ ɛ. 21A ʋ yir dem na wa wõ a a, bɛ cen na kɛ bɛ tɩ tɛr ʋ, bɛ tɩ yere na: «A ʋ zu dam a!» 22A Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ bɛl na tɩ yi a Zeruzalɛm wa a, tɩ yere na: «A kɔ̃tɔ̃-nãà Bɛlɩzebul n'ʋ ìre ʋ!» Nɩ kɛ: «A kɔ̃tɔmɛ nãà fãw n'a ʋ diwr ɩ a kɔ̃tɔmɛ.» 23A Yeezu tɩ bʋɔlɩ bɛ na wa lɔbr zʋkpaɩ kʋ̀rɛ bɛ yere nɩ: «Ŋmɩŋmɩn n'a Sɩtaana na tʋ̃ɔ lɛ ŋmɛlɩ diwr Sɩtaana? 24Tẽw kãw nãà nɩbɛ wa bʋ́r lɛ ŋmɛlɩ zɛbr taa a, a tẽw nɛ naalʋ na lo na. 25Ɛ yi-been nɩbɛ wa lɛ ŋmɛlɩ zɛbr taa a, a yir nɛ na lo na. 26Sɩtaana wa lɛ ŋmɛlɩ zɛbr ɩ ʋ tʋɔra a, ʋlɛ wa bʋ́r ʋ tʋɔra ziir ayi a, ʋ na lo na, a ʋ yele baar a. 27Nɩr kʋ̃ tʋ̃ɔ kpɛ gãdaa yir wob a ʋ bome, ʋlɛ bɛ wa dãw nyɔw ʋ 'lẽ baarɩ a ɩ; ʋlɛ wa ɩ a lɛ baar a n'a, ʋ pãa na tʋ̃ɔ wob a ʋ yir bome za. 28Sɩza n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, bɛ na dɩ n a nɩsaalbɛ yel-bebe za suur kʋ̀ bɛ, lãw nɩ a zʋmɛ al za bɛ nãà wa tʋ a Naaŋmɩn a. 29Ɛ cɛ, ʋlɩ sob nãà wa tʋ a Vʋʋrʋ Sõw zʋmɛ a, ʋ kʋ̃ páw a ʋ yel-bebe suur dɩ-kʋ̀b towtow ɛ, a ʋ yel-bier bɛ tɛr baarʋ daar ɛ.» 30Bɛ na tɩ yel kɛ kɔ̃tɔ̃-faa kãw n'ʋ ìre ʋ a n'a so ʋ ƴɛr a a ŋa. 31A Yeezu mã nɩ a ʋ yɛbr tɩ ta na ar yẽw, ɛ tõ kɛ́ bɛ bʋɔl ʋ. 32Nɩ-yaga tɩ zɩ̃ na viiri koli ʋ, ɛ́ bɛ wa yel ʋ: «Alɛ! A fʋ mã nɩ a fʋ yɛbr nɩ a fʋ yeepuuli nɛ bɛ be yẽw sowre fʋ.» 33Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «Ãa n'ɩ a ɩ̃ mã, ɛ tẽbowle n'ɩ a ɩ̃ yɛbr?» 34Al pùorí, ʋ tɩ jɩr ɩ a nɩbɛ za na zɩ̃ viiri koli ʋ a, ɛ yel: «Nyɛ̃ a ɩ̃ mã nɩ a ɩ̃ yɛbr. 35Sob nɛ za na maalɛ a Naaŋmɩn pʋ-tɩɛrʋ a, ʋlɛ n'ɩ a ɩ̃ yɛb, ɩ̃ yeepuule nɩ ɩ̃ mã.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\