MARKƖ 4

1A Yeezu tɩ lɛb a maal nyɔw a nɩbɛ wulu a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr. Zu-sɛbla tɩ gbõ n taa a ʋ zie bɛ dɩ vuo ɩ, a tɩ fɛr k'ʋ kpɛ zɩ̃ gbor pʋɔ a kʋ̃ɔ̀mɩ́ ɛ a nɩbɛ be a tẽsɔw, a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr. 2Ʋ tɩ lɔbr ɩ zʋkpaɩ wule nɩ bɛ yele yaga. Ʋ tɩ yere nɩ a ŋa kʋ̀rɛ bɛ a ʋ wulu pʋɔ: 3«Nyɩ bɛrɛ wone vla. A bʋ̀r-bʋ̀rɛ tɩ yi na k'ʋʋ tɩ bʋ̀r. 4Zɩ̃ kɛ ʋ na tɩ bʋ̀rɛ a, a bʋ̃-bie a mɩnɛ tɩ lo n sɔr nʋɔr, lili siw dɩ a za. 5Bʋ̃-bie a mɩnɛ mɩ̀ tɩ lo n zi-wɔ̃cɔ pʋɔ, be tẽ-buwr na bɛ saalɩ a; a bʋ̃-bie tɩ bul ɩ daadaa lɛ, a tanɛ na bɛ tɩ yãwmɛ̃ a ƴãw. 6Ɛ cɛ a mʋ̃tɔ̃w na wa do a, ʋ dɩ n a bʋ̃-bule, ɛ a na bɛ tɩ tɛ nyɩgɛ siw a, a ko. 7A bʋ̃-bie a mɩnɛ mɩ̀ tɩ lo n gʋʋr pʋɔ, a gʋʋr ìr fɩɩr a kʋ́, a bɛ tʋ̃ɔ wɔ̃ ɩ. 8A bʋ̃-bie a mɩnɛ tɩ lo n tẽsɔw-vla pʋɔ, bul kɛrɩ ɛ wɔ̃: a kãw bʋ̃-bie lɩzɛr nɩ pie, a kãw lɩz'a ata, a kãw kʋba.» 9A Yeezu tɩ yere na: «Sob na tɛr tobe bɛr-wob ƴãw a, ʋ bɛrɛ wone.» 10A Yeezu na wa taw yi pùor baar a, a bɛl na mɩ́ tɩ tuur ʋ a, nɩ a ʋ Nɩ-toni pie nɩ ayi tɩ sowr ʋ nɩ a zʋkpaɩ ʋ na lɔbr a pɛr. 11Ʋ tɩ sɔw na yel bɛ: «A nyɩɩm a, bɛ wul nyɩ na nyɩ bãw a Naaŋmɩn-Naalʋ yel-sɔwla; ɛ cɛ a bɛl na cɛ a zie a, a za mɩ́ ɩ n zʋkpaɩ, 12kɛ́ bɛ mɩ́ jɩrɛ ɛ ta nyɛ̃ bom ɛ, kɛ́ bɛ mɩ́ wone ɛ ta bãw a pɛr ɛ, bɛ nãà mab a lɩɛbɩ a bɛ ɩb ɛ̀ Naaŋmɩn dɩ a bɛ yel-bebe suur kʋ̀ bɛ.» 13Al pùorí, a Yeezu tɩ sowri bɛ na: «Nyɩ bɛ bãw a zʋkpar ŋa pɛr ɛ? Ɛ ŋmɩŋmɩn n'a nyɩ na bãw a zʋkpaɩ al za na cɛ a pɛr? 14A bʋ̀r-bʋ̀rɛ bʋ̀rɛ nɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ. 15A nɩbɛ bɛ mɩnɛ n'ɩ a sɔr nʋɔr be bɛ na bʋ̀r a Naaŋmɩn ƴɛrʋ a: bɛlɛ wa wone ʋ wa baarɛ a, a Sɩtaana mɩ́ wa na wa ír a ƴɛrʋ bɛ na bʋ̀r a bɛ pʋ̃ɔmɩ́ a. 16Bɛ mɩnɛ n'ɩ a bʋ̃-bie al na bʋ̀r a zi-wɔ̃cɔ pʋɔ a: bɛ mɩ́ wõ n a Naaŋmɩn ƴɛrʋ ɛ saw de daadaa lɛ nɩ nʋ̃ɔ̀. 17Ɛ cɛ bɛ bɛ mɩ́ bɛr ʋ ʋ tɛ nyɩgɛ a bɛ pʋɔ ɩ, a bɛ tɩɛrʋ bɛ mɩ́ yaa kɛ lɩɛbɩ ɛ. A Naaŋmɩn ƴɛrʋ wa waar ɩ kpɩɛrʋ bɩɩ dɔwrʋ a, bɛ mɩ́ faa na lo daadaa lɛ. 18Bɛ mɩnɛ mɩ̀ cãa n'ɩ a bʋ̃-bie al na bʋ̀r a gʋʋr pʋɔ a: bɛ wõ n a Naaŋmɩn ƴɛrʋ, 19ɛ cɛ a tẽw zu yele, a naalʋ bɛlʋ nɩ a bʋ̃-bɔbrɩ mɩ́ kpɛ n a bɛ socie pʋɔ fɩɩrɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ kʋ́, ʋ bɛ tʋ̃ɔ wɔ̃ ɩ. 20A nɩbɛ bɛ mɩnɛ pãa mɩ̀ ɩ n a bʋ̃-bie al na bʋ̀r a tẽsɔw-vla pʋɔ a; bɛ mɩ́ wõ n a Naaŋmɩn ƴɛrʋ ɛ saw de, ɛ wɔ̃ wɔ̃mɛ: bɛ ŋa lɩzɛr nɩ pie, bɛ ŋa lɩz'a ata, bɛ ŋa kʋba.» 21A Yeezu tɩ yere na kʋ̀rɛ bɛ: «Ãa dãw tɔ̃w fɩ̃tɩlɛ ɛ de gara vɔblɩ pàw, bɩɩ de su gado pile? Bɛ bɛ tʋ̃ɔ mɩ́ dɔwl ʋ kpul zu ɛ! Fɩ̃tɩlɛ na dɔwlɩ kpul zu a (4.21). 22Yel-sɔwla za bɛ ka be bɛ kʋ̃ʋ wa bãw ɛ, ɛ bom za bɛ be be sɔwlɩ kʋ̃ʋ wa yi cãàmɩ́ ɛ. 23Nɩr wa tɛr tobe bɛr-wob ƴãw a, ʋ bɛrɛ wone.» 24Ʋ tɩ cãa na yere kʋ̀rɛ bɛ: «Nyɩ maal ɩrɛ a yele nyɩ na mɩ́ wone a ƴãw: a bʋ̃-mána ʋl nyɩ na tɛr manɛ nɩ a, ʋlɛ n'ʋ bɛ mɩ́ na manɩ nɩ kʋ̀ nyɩ, ɛ cãa kʋ̀ nyɩ dɔwlɩ. 25Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, sob nɛ na tɛr a a, bɛ na kʋ̀ ʋ na dɔwlɩ, ɛ sob nɛ na bɛ tɛr a a, bɛ na de nɩ a pʋrɩ al ʋ na tɛr a.» 26A Yeezu tɩ cãa na yere: «A Naaŋmɩn-Naalʋ ŋmɛ̃ na taa nɩ nɩr na bʋ̀r bʋ̃-bʋʋrɛ a. 27Ʋ na gúre nɩ a tɩ̃ɩsɔw ìre nɩ a mʋ̃tɔ̃w, ɛ a bʋ̃-bʋʋrɛ búle ɛ kɛrɛ ìre, ʋʋ bɛ bãw ŋmɩŋmɩn za n'a ɩ. 28A tẽsɔw tɔr za mɩ́ ɩ na a bʋ̃-bʋʋrɛ bul: vaar a mɩ́ de niwn be be, a pùorí a ci-zu-dɔ̃wmɛ̃, a pùorí a bie pãa paalɩ a ci-zu-dɔ̃wmɛ̃. 29A ci wa bɩrɛ wa baarɛ a, bɛ mɩ́ de nɩ a ci-ŋma-sʋɔ kpɛ n, a ci cɛb a ta.» 30A Yeezu tɩ cãa na yere: «Bʋ̃ʋ n'ʋ tɩ na tʋ̃ɔ de a Naaŋmɩn-Naalʋ man nɩ wul? Bɩɩ zʋkpar buor ʋ na tʋ̃ɔ ɩ ʋ sãá daadaa lɛ? 31Ʋ ŋmɛ̃ na mɛ̃ zɛ-va-tɩɛ kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ seneve a bir. Bɛlɛ wa bʋ̀rɛ ʋ a, ʋ mɩ́ ɩ n a pʋrɩ woro a tẽw zu bʋ̃-bʋʋrɛ za pʋɔ. 32Ɛ cɛ bɛlɛ wa bʋ̀r ʋ baar a, ʋ mɩ́ bul a ɩ kpɛ̃ɛ zuo a zɛ-va-tɩɩr za. Ʋ mɩ́ vo n wuli-bɛrɛ, a saa zu lili mɩ́ wa wobr a cowr a ʋ wuli ɓaarʋ́.» 33A zʋkpa-yaga a ŋa taabɛ n'a a Yeezu mɩ́ tɩ lɔbr hiere nɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ kʋ̀rɛ a nɩbɛ, mɛ̃ a lɛ bɛ na na tʋ̃ɔ bãw a pɛr a. 34Ʋ bɛ mɩ́ tɩ ƴɛrɛ a bɛ zie ɛ bɛ lɔbr zʋkpaɩ ɩ, ɛ cɛ ʋ mɩ́ tɩ ír ɩ a za pɛr kʋ̀ a ʋ po-tuurbɛ a bɛ tɛwr zie. 35A ʋlɩ bibir nɛ zaanʋɔra, a Yeezu tɩ yel ɩ a ʋ po-tuurbɛ: «Nyɩ ɩ tɩ gãw a gãwn ŋa lowr.» 36Bɛ tɩ bɛr ɩ a zu-sɛbla, ɛ tɛr a Yeezu a gbor ʋl pʋɔ ʋ na tɩ be a gãwnɛ nɩ. Gbee a mɩnɛ mɩ̀ tɩ pʋɔ na gãwnɛ. 37Bɛ wa bere na sɛsɛb-pɩl kpɛ̃ɛ ìr pili pàw bɛ, a kʋ̃ɔ-mie ìre ŋmɩɛr a gbor ʋ tɩ paalɛ kʋ̃ɔ. 38Ɛ cɛ a Yeezu tɩ be n a gbor pɛrɩ́ kɔw zu nɩ zu-kɔwra gúre nɩ. A ʋ po-tuurbɛ tɩ sɩ̃w ʋ na yere kʋ̀rɛ ʋ: «Wul-wul-kara a, a bɛ ɩrɛ fʋ bom za tɩ na kpiir a ɩ?» 39Ʋ tɩ ìr a tanɩ a sɛsɛb ɛ yel a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ: «Ɩ gbili! Bɛr gɔmɛ̃!» A sɛsɛb tɩ ŋmãa na ɛ a zie ŋmãa vʋʋrʋ cɩ̃ɩɩ! 40A Yeezu tɩ sowri bɛ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so dɛ̃bɩ̃ɛ ɩrɛ nyɩ sɛw a a ŋa? Nyɩ cãa bɛ saw de a ɩ̃ yele ɩ?» 41Dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ nyɔw bɛ nɩ yaga bɛ sowre taa: «Nɩ-bʋ̃ʋ pãa n'ɩ a nɩr ŋa, a sɛsɛb nɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ za wa sawr a ʋ nʋɔr?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\