MARKƖ 5

1Bɛ tɩ ta n a Galile kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ gãwn ŋa lowr, a Zerazenɩ̃ɛ mɩnɛ tẽw. 2A Yeezu na tɩ yire a gbor pʋɔ wa baarɛ a, daadaa lɛ, nɩr kãw kɔ̃tɔ̃-faa na nyɔw a, tɩ yi n yarʋ pʋɔ tuore ʋ. 3Ʋ tɩ kpɩɛr ɩ yarʋ bɔwrɩ pʋɔ ɛ nɩr za bɛ mɩ́ lɛ cãa tʋ̃ɔ nyɔw ʋ 'lẽ ɩ, alɛ saa ɩ bamɛ n'a a. 4Gb'aa yaga za, bɛ tɩ ƴãw ʋ nɩ kpule ɛ 'lẽ a ʋ nuru nɩ bamɛ, ɛ cɛ ʋ mɩ́ tɩ taw nɩ a za ŋma, ɛ nɩr za bɛ tɩ tʋɔr ʋ ɛ. 5Kʋrakʋra lɛ, mʋ̃tɔ̃w nɩ tɩ̃ɩsɔw za, ʋ mɩ́ tɩ be n a yarʋ bɔwrɩ pʋɔ nɩ a tan pʋɔ, ŋmɩɛr cɛlsɩ ɛ wɛrɛ ʋ tʋɔra nɩ kʋsɛbɛ. 6Ʋ na tɩ cãa zãá ɛ nyɛ̃ a Yeezu a, ʋ zɔ na wa lo gbĩ dume a ʋ niŋé. 7Ʋ tɩ cɩɩr ɩ kpɛ̃w za yel: «Naaŋmɩn na-do-saa-bɛ-pɩɛl-a Bie Yeezu u, mãa nɩ fʋ̃ʋ mɩ̀ bʋnʋ? Ɩ̃ zɛlɛ fʋ nɩ yãayãa, a Naaŋmɩn yúor ƴãw, taa dɔwrɛ mɛ̃ ɩ.» 8A Yeezu na tɩ yel ʋ: «Yi zaa a nɩr ŋa pʋɔ, kɔ̃tɔ̃-faa a!», alɛ n'a so ʋ tɩ ƴɛr a a ŋa. 9A Yeezu tɩ sowr ʋ na: «A fʋ yúor dɩ na kɛ bo?» Ʋ sɔw: «Ɩ̃ yúor dɩ na kɛ: ‹Bɛ-tɛr-nʋɔr›, tɩ na yãwmɛ̃ a ƴãw.» 10Ɛ ʋ tɩ zɛlɛ ʋ nɩ yãayãa za, k'ʋʋ ta diw bɛ bɛr a tẽw pʋɔ ɩ. 11Zɩ̃ kɛ dobaar na bɛ tɛr vuo a tɩ ar ɩ a tãw ƴãw be bɔbr a bʋ̃-dɩrɩ. 12A kɔ̃tɔ̃-faar tɩ zɛlɛ nɩ a Yeezu yãayãa yere nɩ: «Ƴãw tɩ cen a dobaar a ŋa zie tɩ kpɛ a pʋɔ.» 13Ʋ tɩ kʋ̀ a nɩ sɔr. A tɩ yi na tɩ kpɛ a dobaar pʋɔ. A lɛ n'a a dobaar za, na tɩ ta tur ayi a, tɩ yi a tãw na ɩ cũgbulu a zu, ɛ dãw taa tɩ lo a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ tu kʋ̃ɔ. 14A doba-cɩ̃ɩnbɛ tɩ zɔ na kul tɩ manɩ a yel ŋa kʋ̀ a nɩbɛ a tẽw pʋɔ nɩ a gue pʋɔ, ɛ̀ bɛ zɔ cen kɛ bɛ tɩ nyɛ̃. 15Bɛ tɩ wa n a Yeezu zie, wa nyɛ̃ a kɔ̃tɔ̃-ìre ʋl na tɩ dãw tɛr a kɔ̃tɔ̃-faar yaga bɛ tɛr nʋɔr a, ʋ zɩ̃ su bome ɛ lɛ bãw yã. Dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ kpɛ bɛ na. 16A bɛlɩ dem na tɩ nyɛ̃ a lɛ a yele na ɩ a, tɩ man na kʋ̀ a nɩbɛ a lɛ a na tɩ ɩ a kɔ̃tɔ̃-ìre zie nɩ a dobaar zie a. 17Lɛ n'a a nɩbɛ tɩ nyɔw zɛlʋ a Yeezu zie, zɛlɛ ʋ yãayãa k'ʋʋ yi zaa a bɛ tẽw pʋɔ. 18A Yeezu na tɩ kpɩɛr a gbor pʋɔ a, a sob nɛ na tɩ dãw ìre a kɔ̃tɔmɛ a, tɩ zɛlɛ ʋ nɩ yãayãa, k'ʋʋ saw ʋ be a ʋ zie. 19A Yeezu bɛ tɩ saw ɛ, ɛ yel ʋ: «Lɛb kul a fʋ yir, a fʋ yir nɩbɛ zie, tɩ manɩ a yele al za a Sore na maalɩ kʋ̀ b a ʋ su-ɓaarʋ pʋɔ a.» 20A nɩr ʋl tɩ lɛb a kul tɩ nyɔw a manʋ, manɩ pàw a Dekapɔl vuo ʋl pʋɔ, a yele al za a Yeezu na tɩ maalɩ a ʋ ƴãw a. A tɩ ɩ n nɔ-ɓãan a nɩbɛ za zie. 21A Yeezu na tɩ lɛb kpɛ a gbor gãw a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ a, nɩ-yaga tɩ gbõ n taa ŋmãa viiri koli ʋ, ɛ ʋ tɩ ar a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr. 22Puoru-dĩo nɩ-kpɛ̃ɛ kãw, bɛ na bʋɔlɛ kɛ Zayiir a, tɩ ta na. Ʋ na tɩ nyɛ̃ a Yeezu a, ʋ lo na gbĩ dume a ʋ pile, 23ɛ zɛlɛ ʋ yãayãa za yere nɩ: «Ɩ̃ pɔwyale ŋmaar ɩ vʋʋrʋ, wa ír nuru dɔwlɩ a ʋ zu, ʋ tʋ̃ɔ nyɛ̃ a faafʋ ɛ ta kpi ɛ.» 24A Yeezu tɩ páw ʋ na cere; nɩ-yaga yaga tɩ tuur ɩ a Yeezu, ɛ́ tɩ fɩɩrɛ ʋ a ziir za. 25Pɔw kãw tɩ be n be, a sɩɛ cire tɩ maalɩ yome pie nɩ ayi, ɛ a zɩ̃ɩ cãa bɛ ŋmãa ɩ. 26Ʋ tɩ wõ n tuo yaga a tɩ̃ɩnɩ dem zie, sãw nɩ a ʋ libie za bɛr ɛ a cãa bɛ tɛr saba ɩ, ɛ a bàalʋ nɩ̃ɛ lɛ bãw kpɛ faa. 27Ʋ na tɩ wõ a Yeezu yele a, ʋ yi n a pùorí, a nɩ-yaga pʋɔ luluw wa tɔ a Yeezu kparʋ. 28Ʋ tɩ tɩɛr ɩ ʋ pʋɔ: «Mãa ɩ mɛ̃ ɩ̃ tʋ̃ɔ na tɔ a ʋ bʋ̃-suuri tɛwr a, ɩ̃ na sanɩ na.» 29A ʋlɩ pɛr nɛ pʋɔ, a ʋ zɩ̃ɩ na tɩ cire a tɩ ŋmãa na, ɛ ʋ nyɛ̃ bãw k'ʋʋ sanɩ na. 30Daadaa lɛ, a Yeezu tɩ bãwnɩ a na fãw na yi a ʋ pʋɔ a. Ʋ tɩ lɩɛb ɩ a nɩ-yaga pʋɔ sowre: «Ãa n'ʋ tɔ a ɩ̃ bʋ̃-suuri?» 31A ʋ po-tuurbɛ tɩ sɔw ʋ na: «Fʋ nyɛ̃ nɩ a zu-sɛbla na nɛbr fʋ a ziir za a, ɛ fʋ sowre: ‹Ãa n'ʋ tɔ m ɩ?› » 32Ɛ cɛ a Yeezu tɩ jɩrɛ nɩ a ziir za k'ʋʋ bãw a ʋlɩ pɔw nɛ na n'ʋ ɩ a lɛ a. 33A pɔw na tɩ bãw ʋlɩ bom na ɩ ʋ a, dɛ̃bɩ̃ɛ kpɛ ʋ na ʋ mawr, ɛ cen tɩ lo gbĩ dume a Yeezu pile ɛ yel a yel-mɩŋa za kʋ̀ ʋ. 34Ɛ cɛ a Yeezu tɩ yel ʋ na: «Ɩ̃ pɔwyaa a, a fʋ Naaŋmɩn-saw-deb faa fʋ na: cere nɩ ƴã-ɓaarʋ ɛ a fʋ bàalʋ baarɩ.» 35A Yeezu na tɩ cãa ƴɛrɛ a, nɩbɛ tɩ yi n a puoru-dĩo nɩ-kpɛ̃ɛ yir wa yere kʋ̀rɛ a puoru-dĩo nɩ-kpɛ̃ɛ: «A fʋ pɔwyaa kpi na, bʋnʋ ƴãw n'a fʋ cãa balɛ a Wul-wul-kara?» 36A Yeezu bɛ tɩ cɛlɛ a bɛ ƴɛrʋ a ŋa zie ɩ, ɛ tɩ yel a puoru-dĩo nɩ-kpɛ̃ɛ: «Ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, bɛr bom za ɛ saw de Naaŋmɩn.» 37Ɛ ʋ bɛ tɩ saw nɩr za bɩɛlɩ ʋ ɛ, alɛ bɛ ɩ Pɩɛr, Zakɩ nɩ a ʋ yɛb Zã a. 38Bɛ tɩ ta n a puoru-dĩo nɩ-kpɛ̃ɛ yir. A Yeezu nyɛ̃ nɩbɛ na zɔrɛ tʋɔr-taa, kone ŋmɩɛr ɩ cɛlsɩ yaga za a. 39Ʋ tɩ kpɛ na yel bɛ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ zɔrɛ tʋɔr taa kone ŋmɩɛr ɩ cɛlsɩ a ŋa? A pɔwle bɛ kpi ɛ, ʋ gúre na!» 40Ɛ cɛ a nɩbɛ tɩ ɩrɛ ʋ na laar. Ʋ tɩ ƴãw na bɛ yi bɛ za, ʋʋ tɛr a bie sãà nɩ a ʋ mã nɩ a po-tuurbɛ ata bɛl na tɩ bɩɛl ʋ a, kpɛ n a be a bie na be a. 41Ʋ tɩ nyɔw nɩ a bie nũú ɛ yel ʋ: «Talita kum», a pɛr lɛ kɛ: «Pɔwle e, fʋ̃ʋ n'ʋ ɩ̃ yere, ìr.» 42Daadaa lɛ, a pɔwle tɩ ìr a cere. Ʋ tɩ tɛr ɩ yome pie nɩ ayi. Bɛ na tɩ nyɛ̃ a lɛ a, a tɩ ɩ n nɔ-ɓãan a bɛ zie bɛ dɩ vuo ɩ. 43Ɛ cɛ a Yeezu tɩ kpãa bɛ nɩ kpɛ̃w za, kɛ́ bɛ taa wa saw nɩr za bãwnɩ a ɩ. Ɛ yel kɛ bɛ kʋ̀ bʋ̃-dɩrɩ a pɔwle.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\