MARKƖ 7

1A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ bɛ mɩnɛ, na tɩ yi a Zeruzalɛm wa a, tɩ ɓã n taa a Yeezu zie. 2Bɛ tɩ nyɛ̃ nɩ a ʋ po-tuurbɛ bɛ mɩnɛ bɛ dɩrɛ a bɛ bʋ̃-dɩrɩ nɩ nũ-dɛgɛ, a pɛr lɛ kɛ bɛ bɛ pɛw a nuru mɛ̃ a lɛ a Zifʋ mɩnɛ puoru nʋɔr na bin a ɩ. 3Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a Zifʋ mɩnɛ za tuur ɩ a sãakʋ̃-kore tub: bɛ bɛ dɩrɛ bom, ɛ́ bɛ dãw de niwn pɛw a nuru vla ɩ; 4ɛ́ bɛlɛ wa yi daa pʋɔ wa kpɛ a, bɛlɛ bɛ wa so kʋ̃ɔ a, bɛ bɛ dɩrɛ ɩ. A bɛ sãakʋ̃-kore ɩ-ɩrɩ a mɩnɛ bɛ na cãa tuur a, a yãwmɛ̃ na: mɛ̃ a koli-nyuuri nɩ a ku-labɛ nɩ a zi-duwli pɛwfʋ, mɛ̃ a lɛ a na fɛr kɛ bɛ mɩ́ pɛw a. 5Lɛ n'a a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ bɛ ŋa tɩ sowri a Yeezu: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so a fʋ po-tuurbɛ bɛ tuur a sãakʋ̃-kore ɩ-ɩrɩ ɛ mɩ́ dɩrɛ nɩ nũ-dɛgɛ?» 6Ʋ sɔw yel bɛ: «Nyɩɩm nɩsaal-libelibe bɛ ŋa! A nyɩ ƴãw n'a a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi tɩ dãw ƴɛr a ƴɛr-bie a ŋa bɛ na sɛb a: ‹Nʋɔr tɛwr ʋ a nɩbɛ bɛ ŋa ƴãwnɛ nɩ mɛ̃, ɛ cɛ a bɛ socie zãá nɩ mɛ̃ na. 7A bɛ puoru bɛ na puore mɛ̃ a, bɛ tɛr pɛr ɛ, a wulu bɛ na wule a nɩbɛ a, tu n nɩsaalbɛ nɛɛ tɛwr bɛ na ƴãw a.› 8Nyɩ mɩ́ vɩrɩ nɩ a Naaŋmɩn nɔ-ƴãwna bɛr kõkowri, ɛ fɩɩrɩ a nɩsaalbɛ sãakʋ̃-kore ɩ-ɩrɩ tɛr.» 9Ʋ tɩ yel a ƴãw pʋɔ: «Nyɩ sʋ̃ɔm a bul zawrɩ a Naaŋmɩn nɔ-ƴãwna bɛr ɛ tuur a nyɩ ɩ-ɩrɩ. 10A Mõyiir yel a: ‹Ƴãwnɛ a fʋ sãà nɩ a fʋ mã.› Lɛ nɩ kɛ: ‹Nɩr wa tʋ a ʋ sãà bɩɩ a ʋ mã a, a fɛr a k'ʋʋ kpi.› 11Ɛ nyɩɩm mɩ́ yel: ‹Nɩr wa yel a ʋ sãà bɩɩ a ʋ mã: a alɩ bome nɛ za ɩ̃ nãa sõw nɩ fʋ a, ɩ n kɔrban›, a pɛr lɛ kɛ Naaŋmɩn bawr-maal-bom a, 12nyɩ mɩ́ saw na k'ʋʋ ta lɛ ɩ bom za kʋ̀ a ʋ sãà bɩɩ a ʋ mã ɩ. 13A ŋa n'a nyɩ mɩ́ zawrɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ, ɛ tu a nyɩ sãakʋ̃-kore ɩ-ɩrɩ nyɩ na lʋɔrɛ kʋ̀rɛ taa wa tɔ a dɩ̃a a. A yele a ŋa taabɛ yaga n'a nyɩ cãa maalɛ.» 14A al pùorí, a Yeezu tɩ lɛb a bʋɔlɩ a zu-sɛbla wa yel bɛ: «Nyɩ ƴãw tobr nyɩ za, ɛ bãw a yel ŋa pɛr vla: 15bom za na yi yẽw kpɩɛr a nɩsaal pʋɔ a, bɛ dɛwr ʋ ɛ, a al na yire a nɩsaal pʋɔ a, alɛ n'a dɛwr a nɩsaal.» [ 16Sob nɛ na tɛr tobe wob ƴãw a, ʋ bɛrɛ wone.] 17A Yeezu na wa bɛr a nɩbɛ ɛ lɛb kul a yir a, a ʋ po-tuurbɛ tɩ sowre ʋ nɩ a zʋkpar ŋa pɛr. 18Ʋ tɩ yel bɛ na: «A nyɩɩm mɩ̀, nyɩ cãa bɛ bãw a pɛr ɛ? Nyɩ bɛ bãw kɛ bom za na yi yẽw kpɩɛr a nɩsaal pʋɔ a, kʋ̃ tʋ̃ɔ dɛw a nɩsaal ɛ? 19A al bɛ kpɩɛr a ʋ socir pʋɔ ɩ, púorí n'a a siwr tɩ cãa tɔlɛ yire a sɩmanɩ́!» A ŋa n'a ʋ tɩ yel kɛ ciiru bɛ ka bʋ̃-dɩra kãw za ƴãw ɛ. 20Ʋ tɩ yere na: «Alɩ bome nɛ na yire a nɩsaal pʋ̃ɔmɩ́ a, alɛ n'a dɛwr a nɩsaal. 21Sɩza n'a, a nɩsaal pʋ̃ɔmɩ́, a ʋ socir pʋɔ n'a a tɩɛr-faar za mɩ́ yi: a nɩ-fa-ɩb, a nyãnyuwlu, a nɩbɛ kʋ́b, 22a pɔw-gaa-yel-bier, a tɛra-nɔ̃w-zuo, a po-tuolu, a nɩsaal-libelibe ɩb, a pɩ̃ɔ yele, a nyuur, a zʋmɛ, a pɔ̀lʋ, a dãbolu. 23A yel-faar a ŋa za a, a nɩsaal pʋ̃ɔmɩ́ n'a a mɩ́ yi dɛwr a nɩsaal.» 24A Yeezu tɩ yi n a be, ɛ cen a Tɩ́ɩ̀r tẽw lowr. Ʋ tɩ kpɛ n yir kãw pʋɔ, ɛ́ bɛ tɩ bɔbr kɛ nɩr bãwnɩ a ɩ. Ɛ cɛ ʋ bɛ tɩ tʋ̃ɔ sɔwlɩ ɛ. 25Pɔw kãw, kɔ̃tɔ̃-faa na tɩ nyɔw a pɔwyaa a, tɩ wõ n a Yeezu yele. Ʋ tɩ wa n daadaa lɛ wa lo gbĩ dume a ʋ pile. 26A pɔw nɛ bɛ tɩ ɩ Zifʋ bʋʋrɛ nɩr ɛ, Siiro-Fenisi tẽw n'a ʋ tɩ dɔw. Ʋ tɩ zɛlɛ na kɛ a Yeezu diw a kɔ̃tɔ̃-faa bɛr a ʋ pɔwyale zie. 27Ɛ cɛ a Yeezu tɩ yel ʋ na: «Bɛr a bibiir bɛ dɩ tɩw baarɩ, a bɛ sɛw kɛ bɛ de a bibiir bʋ̃-dɩrɩ lɔb ƴãw bali ɛ.» 28A pɔw tɩ sɔw ʋ na: «Sɩza n'a Sore e, ɛ cɛ a bali mɩ́ gã nɩ a bibiir pile wobr a bɛ bʋ̃-dɩ-ŋmaarɛ na lore a.» 29Lɛ n'a a Yeezu lɛb yel ʋ: «A fʋ ƴɛr-bir ŋa ƴãw, kule, a kɔ̃tɔ̃n yi na ɛ bɛr a fʋ pɔwyaa.» 30Ʋ tɩ lɛb a kul tɩ nyɛ̃ a bie ʋ gã a gado zu. A kɔ̃tɔ̃-faa tɩ yi na ɛ bɛr ʋ. 31Al pùorí, a Yeezu tɩ yi n a Tɩ́ɩ̀r tẽw lowr, tu Sɩdɔ̃ tẽw lowr kpɛ tɔl a Dekapɔl vuo pʋɔ lɛb wa a Galile kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ lowr. 32Nɩbɛ kãw tɩ tɛr ɩ wõw na bɛ tʋɔr ƴɛrɛ a, wa n a ʋ zie wa zɛlɛ yãayãa k'ʋʋ ír nũu dɔwlɩ a ʋ zu. 33A Yeezu tɩ tɛr ʋ na yi n bɛ tɛwr zie zãá nɩ a nɩbɛ, tɩ ír a ʋ nobie tõ a nɩr nɛ tobe pʋɔ, ɛ ɩ a ʋ mʋtaar tɔ n a ʋ zɛl. 34Al pùorí ʋ uori kaa a salom, ɛ́ vʋʋrɩ fãaa! Ɛ yel: «Ɛfata!» a pɛr lɛ kɛ: «Yuo fʋ tʋɔra!» 35Daadaa lɛ, a ʋ tobe tɩ yuo na, ɛ a ʋ zɛl cɛr ʋ ƴɛrɛ welwel. 36A Yeezu tɩ kpãa bɛ na kɛ bɛ taa wa pore a yúor kʋ̀rɛ nɩr za ɩ. Ɛ cɛ a lɛ ʋ na tɩ kpãanɛ bɛ a, lɛ tɔr za n'a bɛ mɩ́ tɩ manɛ a yel ŋa a ziir za. 37Nʋɔr tɩ ɓãa bɛ nɩ yaga bɛ yere: «Ʋ maal ɩ a yele za vla. Ʋ ɩrɛ na a won wone, ɛ a wõ-takpalɛ ƴɛrɛ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\