MARKƖ 8

1A alɩ bibie nɛ pʋɔ, nɩ-yaga tɩ lɛb a gbõ taa a Yeezu zie, ɛ́ bɛ tɩ tɛr bʋ̃-dɩrɩ ɛ; lɛ n'a a Yeezu tɩ bʋɔlɩ a ʋ po-tuurbɛ wa yel bɛ: 2«A nɩbɛ bɛ ŋa ɩrɛ mɛ̃ nɩ nɩbaalʋ, bibie ata n'ɩ a ŋa bɛ na be a ɩ̃ zie a, ɛ́ bɛ cãa tɛr bʋ̃-dɩra za a. 3Mãa wa bɛr bɛ bɛ kule nɩ a kɔ̃ a, bɛ na lo n a sɔr zu, bɛ mɩnɛ yi n zi-zãana wa. 4A po-tuurbɛ tɩ sɔw ʋ na: «Nyɩnɛ n'a nɩr na páw dipɛ̃ a wɛja pʋɔ ka kʋ̀ bɛ bɛ dɩ tɩw?» 5A Yeezu tɩ sowri bɛ na: «Dipɛ̃ a ŋmɩn n'a nyɩ tɛr?» Ɛ̀ bɛ sɔw: «Ayopõi!» 6Lɛ n'a ʋ tɩ ƴãw kɛ́ a nɩbɛ zɩ̃ tẽw; al pùorí ʋ tɩ de nɩ a dipɛ̃ ayopõi al, pùori a Naaŋmɩn barka ɛ́ ŋma põ kʋ̀ a ʋ po-tuurbɛ kɛ́ bɛ de põ a nɩbɛ. Ɛ̀ bɛ de põ a nɩbɛ. 7Bɛ mɩ̀ tɩ tɛr ɩ zʋm-bili blã. A Yeezu tɩ maalɩ a na, ɛ yel kɛ́ a po-tuurbɛ mɩ̀ de põ a nɩbɛ. 8A nɩbɛ tɩ dɩ na tɩw, ɛ́ bɛ wob a ŋmaarɛ paalɩ peli ayopõi kul ɩ. 9Ɛ cɛ bɛ tɩ ta n nɩbɛ tur anaar. A al pùorí, a Yeezu bɛr bɛ na bɛ kule. 10Ɛ daadaa lɛ ʋ kpɛ a gbor pʋɔ nɩ a ʋ po-tuurbɛ cere Dalmanuta tẽw lowr. 11A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ wa na wa tĩ ŋmɩɛr ɩ a Yeezu nɔkpɛn. Bɛ na tɩ bɔbr kɛ́ bɛ ɩ ʋ kaa a, bɛ tɩ yel a k'ʋʋ wul bãwfʋ na yi Naaŋmɩn zie a. 12A Yeezu vʋʋrɩ fãaa! Ɛ yel: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa bɔbr kɛ́ bɛ nyɛ̃ bãwfʋ? Yel-mɩŋa n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa bɛ nyɛrɛ bãwfʋ been kãw za ɩ.» 13Lɛ n'a ʋ tɩ bɛr bɛ, ɛ lɛ do kpɛ a gbor gãwnɛ a gãwn ŋa. 14A po-tuurbɛ tɩ yiiri nɩ a dipɛ̃ deb: dipɛ̃ been yõ n'ʋ bɛ tɩ tɛr a gbor pʋɔ. 15A Yeezu tɩ kpãanɛ bɛ na yere: «Nyɩ gùre nyɩ tʋɔra a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a Erɔdɩ dãbɩl ƴãw.» 16A ʋ po-tuurbɛ tɩ ŋmɩɛr ɩ nɔkpɛn a bɛ cara pʋɔ, a dipɛ̃ bɛ na bɛ tɩ tɛr a ƴãw. 17A Yeezu na tɩ bãwnɩ a, ʋ sowri bɛ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ ŋmɩɛr a nɔkpɛn nyɩ na bɛ tɛr a dipɛ̃ a ƴãw? Nyɩ cãa bɛ bãw a pɛr sɛr ɛ? Nyɩ cãa bɛ nyɛrɛ ɩ? A nyɩ yã cãa bɛ yuo ɩ? 18Nyɩ tɛr ɩ mimie, nyɩ bɛ nyɛrɛ ɩ? Nyɩ tɛr ɩ tobe, nyɩ bɛ wone ɩ? Nyɩ tɩɛrɩ nyɛ̃, 19ɩ̃ na tɩ ŋma a dipɛ̃ anũu a nɩbɛ tur anũu ƴãw a, peli a ŋmɩn n'a nyɩ tɩ wob a ŋmaarɛ paalɩ?» Ɛ̀ bɛ sɔw: «Pie nɩ ayi!» 20«Ɛ ɩ̃ na tɩ ŋma a dipɛ̃ ayopõi a nɩbɛ tur anaar ƴãw a, peli a ŋmɩn n'a nyɩ tɩ wob a ŋmaarɛ paalɩ?» Ɛ̀ bɛ sɔw: «Ayopõi!» 21Lɛ n'a a Yeezu lɛb yel bɛ: «Nyɩ cãa bɛ bãw a pɛr ɛ?» 22Bɛ tɩ ta n a Bɛtɩsayida tẽw. Nɩbɛ tɩ tɛr ɩ zɔ̃w wa n wa zɛlɛ yãayãa kɛ a Yeezu tɔ ʋ. 23A Yeezu tɩ nyɔw nɩ a zɔ̃w nũú, taw ʋ yi n a tẽw pʋɔ, tɩ ɩ mʋtaar sɔ ʋ a mimie, ɛ́ ír nuru dɔwlɩ a ʋ zu ɛ sowr ʋ: «Fʋ nyɛ̃ nɩ bom ɩ?» 24A zɔ̃w yuo a mimie ɛ yel: «Ɩ̃ nyɛ̃ nɩ a nɩbɛ, ɩ̃ nyɛ̃ bɛ na bɛ ɩ mɛ̃ tɩrʋ a, ɛ cɛ bɛ cere na!» 25A Yeezu tɩ lɛb a ír nuru tɔ n a nɩr nɛ mimie, ɛ́ ʋ nyɛrɛ vla vla, ʋ tɩ sanɩ na, mɩ́ nyɛ̃ a bom za vla. 26Lɛ n'a a Yeezu tɩ bɛr ʋ sɔr k'ʋʋ kule ɛ yel ʋ: «Taa wa kpɩɛr a tẽw pʋɔ mɩ̀ ɛ!» 27A Yeezu nɩ a ʋ po-tuurbɛ tɩ cere nɩ a tẽli al na pɩɛlɩ a Filib tẽw Sezaare a. Ʋ tɩ sowri bɛ nɩ a sɔr zu: «A nɩsaalbɛ yere na kɛ ãa nɛ m?» 28Bɛ tɩ sɔw na: «Nɩbɛ bɛ mɩnɛ yere na kɛ Zã-Bati nɛ b, bɛ mɩnɛ yere kɛ Eli nɛ b, bɛ mɩnɛ yere kɛ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ kãw nɛ b!» 29Ʋ tɩ lɛb a sowri bɛ: «Ɛ a nyɩɩm, nyɩ yel kɛ ãa nɛ m?» Pɩɛr tɩ de nɩ a ƴɛrʋ sɔw: «Fʋ̃ʋ n'ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra!» 30A Yeezu tɩ kpãa bɛ nɩ kpɛ̃w kpɛ̃w za, kɛ́ bɛ taa ƴɛrɛ a ʋ ƴɛrʋ kʋ̀rɛ nɩr za ɩ. 31Al pùorí, a Yeezu tɩ tĩ na kanɛ nɩ a ʋ po-tuurbɛ, kɛ a fɛr a a Nɩsaal Bie wõ tuo yaga, kɛ a fɛr a a Zifʋ mɩnɛ Nɩ-kore nɩ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ zawr ʋ bɛr; kɛ a fɛr a bɛ kʋ́ ʋ, ɛ cɛ a bibie ata pùorí ʋ lɛb yi a kũu pʋɔ. 32Ʋ tɩ yere nɩ a a ŋa za kʋ̀rɛ bɛ cãamɩ́ lɛ. Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ taw ʋ yi n pùor tɩ nyɔw ʋ yere. 33Ɛ cɛ a Yeezu tɩ lɩɛb a jɩr a ʋ po-tuurbɛ kaa ɛ tanɩ a Pɩɛr: «Cen taw zaa a ɩ̃ zie, Sɩtaana a, a fʋ tɩɛrʋ bɛ ɩ Naaŋmɩn tɩɛrʋ ɛ, nɩsaalbɛ dem a!» 34Al pùorí, ʋ tɩ bʋɔl ɩ a zu-sɛbla nɩ a ʋ po-tuurbɛ wa yel bɛ: «Nɩr wa bɔbr k'ʋʋ tuur mɛ̃ a, a fɛr a k'ʋʋ ta tɩɛrɛ a ʋ mɩŋa yele ɩ, ʋ ɓaw a ʋ da-gara tuo tuur ɩ mɛ̃. 35Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nɩr wa bɔbr ʋ tʋɔra nyɔ-vʋʋrʋ faafʋ a, ʋ na bɔr ʋ na bɛr, ɛ nɩr wa bɔr a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ bɛr a mãa nɩ a Yel-nʋ̃ɔ̀ ƴãw a, ʋ na faa ʋ na. 36Bʋ̃ʋ tɔnɛ n'a a nɩsaal na nyɛ̃, ʋlɛ wa páw a tẽ-daa, ɛ a ɩ a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ n'ʋ ʋ de da n a? 37Bʋ̃ʋ n'ʋ a nɩsaal na tʋ̃ɔ ya de nɩ a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ? 38Nɩr wa zɔrɛ a mãa nɩ a ɩ̃ ƴɛr-bie vĩ, a dɩ̃a nɩbɛ sɔgɔ na bɛ tu Naaŋmɩn ɛ ɩrɛ ɩ-faar a, a Nɩsaal Bie mɩ̀ na zɔ n a sob nɛ vĩ, a lɛn daar ʋ nãà wa wa a ʋ Sãà yúor-vɩɛlʋ-danʋ pʋɔ, ʋlɛ nɩ a malkɩ son a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\