MARKƖ 9

1A Yeezu tɩ cãa na yere kʋ̀rɛ bɛ: «Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a nɩbɛ na be a ka a, bɛ mɩnɛ na nyɛ̃ nɩ a Naaŋmɩn-Naalʋ ʋ ta nɩ fãw, ɛ́ bɛ bãw kpi.» 2Bibie ayʋɔb pùorí, a Yeezu tɩ tɛr ɩ Pɩɛr nɩ Zakɩ nɩ Zã do n tãw-kpɛ̃ɛ kãw zu bɛ tɛwr zie. Ʋ tɩ lɩɛb ɩ nɩ-yũo a bɛ niŋé. 3A ʋ bʋ̃-suuri tɩ pɛlɩ na nyɩwrɛ bɛ tɛr tɔ ɩ. A tɩ pɛlɩ nɩ pɛlʋ kãw bʋʋrɛ, fɔbr-pɛwrɛ kãw za a tẽw zu na kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ a pɛlɩ a ɩ. 4Eli nɩ Mõyiir wa sãá nɩ a bɛ zie ƴɛrɛ nɩ a Yeezu. 5Pɩɛr tɩ yel ɩ a Yeezu: «Arabi i, a ɩ n vla kɛ́ tɩ be a ka; tɩ maalɩ pɛn-sɛwr ata: fʋ so been, Mõyiir so been, Eli mɩ̀ so been.» 6Ʋ bɛ tɩ bãw lɛ ʋ na na yel a ɩ, dɛ̃bɩ̃ɛ na tɩ nyɔw ʋlɛ nɩ a ʋ taabɛ ayi bɛl yaga a ƴãw. 7Zũzuwr tɩ yi na, a ɓaarʋ pàw bɛ, ɛ́ kɔkɔr yire a zũzuwr pʋɔ yere: «A ɩ̃ Bi-nɔna za n'ɩ a ŋa, nyɩ bɛrɛ wone a ʋ ƴɛrʋ.» 8Daadaa lɛ, bɛ piwri a be bɛ lɛ nyɛ̃ nɩr za ɩ, a bɛ ɩ a Yeezu yõ nɩ a bɛl tɛwr ɛ. 9Bɛ na tɩ lɛb yi a tãw zu siwr a, a Yeezu tɩ kpaalɩ bɛ na kɛ bɛ taa wa manɛ a a ŋa bɛ na nyɛ̃ a kʋ̀rɛ nɩr za ɩ, ɛ gùre a Nɩsaal Bie tɩ lɛb yi a kũuni pʋɔ. 10Bɛ tɩ saw nɩ a ʋ nʋɔr, ɛ sowre taa kɛ́ bʋ̃ʋ n'ɩ a kũu-pʋɔ-lɛ-yib ʋ na yere a. 11Al pùorí, a ʋ po-tuurbɛ tɩ sowre ʋ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ yere kɛ a ɩ n fɛrʋ kɛ a Eli wa baarɩ?» 12Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «Yel-mɩŋa n'a, a fɛr a kɛ a Eli de niwn wa, wa maalɩ bom za ƴãw; ɛ cɛ, bʋ̃ʋ ƴãw n'a bɛ sɛb kɛ a ɩ n fɛrʋ kɛ a Nɩsaal Bie wõ tuo yaga, ɛ́ bɛ ɩ ʋ la? 13Mãa a, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: a Eli wa na, ɛ cɛ bɛ ɩ ʋ nɩ a lɛ za bɛ na bɔbr a, mɛ̃ a lɛ bɛ na sɛb a ʋ ƴãw a.» 14Bɛ na tɩ lɛb wa a po-tuurbɛ zie a, bɛ nyɛ̃ nɩ nɩ-yaga bɛ ŋmãa viiri koli bɛ, ɛ́ bɛlɛ nɩ Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ ŋmɩɛr nɔkpɛn. 15A nɩbɛ na wa nyɛrɛ a Yeezu wa baarɛ a, a tɩ ur ɩ bɛ za bɛ dɩ vuo ɩ, bɛ zɔrɛ cere kɛ bɛ tɩ pùor ʋ. 16Ʋ tɩ sowr ɩ a ʋ po-tuurbɛ: «Bʋ̃ʋ nɔkpɛn n'a nyɩɩm nɩ a bɛl ŋmɩɛr?» 17Nɩr kãw tɩ sɔw nɩ a nɩ-yaga pʋɔ: «Wul-wul-kara a, a ɩ̃ bie n'ʋ kɔ̃tɔ̃-wõw-takpal nyɔw, ɩ̃ tɛr wa n a fʋ zie. 18Ʋ mɩ́ ìr ʋ nɩ zie za, nyɔw ʋ lɔb tẽw, a bie mɩ́ pu mʋta-puuru ɛ 'wɔbr nyɩ́mɛ́, ɛ dɛ mɩ́ tãa dɩlaa a. Ɩ̃ zɛlɩ nɩ a fʋ po-tuurbɛ kɛ́ bɛ diw a kɔ̃tɔ̃n ŋa bɛr ʋ, ɛ cɛ bɛ bɛ tʋ̃ɔ ɩ.» 19A Yeezu tɩ de nɩ a ƴɛrʋ yel: «Alɛ! Nyɩɩm dɩ̃a nɩbɛ na bɛ saw de Naaŋmɩn a! Debor daar a ɩ̃ na be a nyɩ sɔgɔ tɩ ta? Nyɩ bɔbr a k'ɩ̃ɩ cãa wõne nɩ nyɩ a tuo ɛ gu debor? Nyɩ tɛr a bie wa kʋ̀ m!» 20Bɛ tɩ tɛr ʋ na cen nɩ tɩ kʋ̀ ʋ. A kɔ̃tɔ̃n na wa nyɛrɛ a Yeezu wa baarɛ a, ʋ dam ɩ a bie faafaa, ɩ ʋ lo gã tẽw pu mʋta-puuru bile nɩ. 21A Yeezu tɩ sowr ɩ a sãà: «Debor daar a a tĩ ʋ?» Ʋ sɔw: «A ʋ bibile daarɩ za n'a. 22Gb'aa yaga za, a kɔ̃tɔ̃n tɩ ɓaw ʋ na lɔb ƴãw vũùmí bɩɩ kʋ̃ɔ̀mɩ́ k'ʋʋ kʋ́ ʋ. Fʋ̃ʋ na na tʋ̃ɔ ɩ ɩb kãw a, fʋ̃ʋ zɔ tɩ nɩbaalʋ ɛ sõw tɩ!» 23A Yeezu lɛb yel ʋ: «Fʋ̃ʋ na na tʋ̃ɔ a yaa? Sob nɛ na tɛr Naaŋmɩn-saw-deb a, bom za mɩ́ tʋ̃ɔ nɩ a ʋ zie.» 24Daadaa lɛ, a bie sãà ŋmɛ cɛl yel: «Ɩ̃ saw na de! Ɛ cɛ sõw mɛ̃ ɩ̃ na bɛ tʋɔr saw dier vla a!» 25A Yeezu na tɩ nyɛ̃ a nɩbɛ bɛ zɔrɛ waar wa gbone taa a, ʋ tanɩ nɩ a kɔ̃tɔ̃n yere nɩ: «Kɔ̃tɔ̃-wõw-takpal ɩ, fʋ̃ʋ n'ʋ ɩ̃ yere: yi zaa a bie ŋa pʋɔ, ɛ taa lɛb kpɩɛr ʋ pʋɔ towtow ɛ!» 26A kɔ̃tɔ̃n tɩ cɩɩr a, ɛ dam a bie yaga ɛ yi. A bie tɩ ɩ na mɛ̃ ʋ kpi na a, lɛ n'a a nɩbɛ za tɩ yere: «Ʋ kpi na!» 27Ɛ cɛ a Yeezu tɩ nyɔw ʋ nɩ nũú, ɩ k'ʋ ìr ar. 28A Yeezu na tɩ lɛb kul a yir a, a ʋ po-tuurbɛ tɩ sowri ʋ nɩ bɛ tɛwr zie: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so a tɩɩm, tɩ bɛ tʋ̃ɔ diw a kɔ̃tɔ̃n ŋa?» 29A Yeezu sɔw bɛ: «Puoru tɛwr a na tʋ̃ɔ ír a kɔ̃tɔ̃n ŋa bʋʋrɛ.» 30Bɛ na tɩ yi a be a, bɛ tu na tɔl a Galile tẽw pʋɔ. A Yeezu bɛ tɩ bɔbr k'aa nɩbɛ bãwnɩ a ɩ. 31Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ tɩ kanɛ nɩ nɩ a ʋ po-tuurbɛ yere: «Bɛ na nyɔw nɩ a Nɩsaal Bie ƴãw a nɩsaalbɛ nuru pʋɔ, a nɩsaalbɛ na kʋ́ ʋ na, ɛ cɛ bibie ata pùorí, ʋ na lɛb a yi a kũu pʋɔ.» 32Ɛ cɛ a ʋ po-tuurbɛ bɛ tɩ bãw a ƴɛrʋ ŋa pɛr ɛ, ɛ tɩ zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ a ʋ sowru ƴãw. 33Bɛ tɩ ta n a Kafarnawɔm. Bɛ na wa ta a yir a, a Yeezu sowr ɩ a ʋ po-tuurbɛ: «Bʋ̃ʋ nɔkpɛn n'a nyɩ tɩ ŋmɩɛr a sɔr zu?» 34Ɛ cɛ bɛ tɩ ɩ n gbili, bɛ na tɩ ŋmɩɛr a nɔkpɛn a sɔr zu kɛ́ bɛ bãw ãa n'ɩ a bɛ za kpɛ̃ɛ a ƴãw. 35A Yeezu tɩ bʋɔl ɩ a ʋ Nɩ-toni pie nɩ ayi zɩ̃ nɩ ɛ yel bɛ: «Nɩr wa bɔbr k'ʋʋ ɩ a niwn-diere a, ʋ ɩ a bɛ za po-pawrɛ nɩ a bɛ za tõ-tone.» 36Ʋ tɩ nyɔw nɩ bi-cãpile ƴãw a bɛ sɔgɔ, nyɔw ʋ weri ɛ yel bɛ: 37«Sob nɛ wa de a bibi-cãpile ŋa tɔ sob a ɩ̃ yúor ƴãw a, mãa tɔr za n'ʋ ʋ de, ɛ sob nɛ za na de m a, mãa bɛ n'ʋ ʋ de ɩ, a ʋlɩ sob na tõ m a n'ʋ ʋ de.» 38Zã tɩ yel ɩ a Yeezu: «Wul-wul-kara a, tɩ nyɛ̃ nɩ nɩr kãw ʋ pore a fʋ yúor diwr ɩ kɔ̃tɔmɛ, ɛ̀ tɩ tɩ bɔbr kɛ tɩ diw ʋ bɛr, ʋ na bɛ pʋɔ a tɩ pʋɔ tuur fʋ a ƴãw.» 39Ɛ cɛ a Yeezu tɩ sɔw na: «Nyɩ ta diwr ʋ bɛrɛ ɩ, nɩr za kʋ̃ tʋ̃ɔ maalɩ nɔ-ɓãa-yel a ɩ̃ yúor ƴãw, ɛ a pùorí ʋ lɛb sãwnɛ a ɩ̃ yúor a pɛr nɛ pʋɔ ɩ. 40Ʋlɩ sob na bɛ ɩ a tɩ dɔ̃ sob a, lãw nɩ tɩ na. 41Ɛ sob nɛ za nãà wa kʋ̀ nyɩ ŋmale pʋɔ kʋ̃ɔ, nyɩ na ɩ Kɩrɩta-nɩbɛ a ƴãw a, yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, ʋ kʋ̃ guu a ʋ sã-ya ɩ.» 42«Ʋlɩ sob wa ɩ a bibi-cãpili bɛ ŋa kãw, na saw de a ɩ̃ yele a, ʋ lo a yel-bier pʋɔ a, bɛlɛ de kʋsɛ-kpɛ̃ɛ 'lẽ ƴãw ʋ kɔkɔrɩ́ ɛ daa ʋ lɔb ƴãw kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ a, alɛ sa. 43A fʋ nũu wa tawr fʋ ƴãwn yel-bier pʋɔ a, ŋmãa ʋ bɛr; fʋ na na kpɛ a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a pʋɔ nɩ a nũ-ŋmãa a, alɛ sa fʋ na na tɛr a fʋ nuru a za ayi cen nɩ a tẽ-faa pʋɔ a, a vũu na bɛ kpiire a pʋɔ a. [ 44A be a, a zãzule bɛ tɛr kũu daar ɛ, ɛ a vũu bɛ tɛr kpiiru daar ɛ.] 45A fʋ gbɛr wa tawr fʋ ƴãwn yel-bier pʋɔ a, ŋmãa ʋ bɛr ; fʋ na na kpɛ a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a pʋɔ nɩ a gbɛ-gãw a, alɛ sa bɛ na na lɔb fʋ ƴãw a tẽ-faa pʋɔ nɩ a fʋ gbɛ̃ɛ a za ayi a. [ 46A be a, a zãzule bɛ tɛr kũu daar ɛ, ɛ a vũu bɛ tɛr kpiiru daar ɛ.] 47Ɛ a fʋ mimir wa n'ʋ tawr fʋ ƴãwn a yel-bier pʋɔ a, 'lòw ʋ ír bɛr; fʋ na na kpɛ a Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ nɩ mimi-fɩɔ a, alɛ sa bɛ na na lɔb fʋ ƴãw a tẽ-faa pʋɔ nɩ a fʋ mimie a za ayi a, 48be zãzule na bɛ tɛr kũu daar, ɛ vũu mɩ̀ bɛ tɛr kpiiru daar a. 49Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ na ƴãw nɩ vũu nyaarʋ nɩsaal za ƴãw. 50A nyaarʋ ɩ n bʋ̃-nʋ̃ɔ̀; ɛ cɛ a nyaarʋ nʋ̃ɔ̀ wa yi a, bʋ̃ʋ n'a nyɩ na ƴãw a lɛb nʋmɛ̃? Nyɩ tɛr nyaarʋ a nyɩ pʋ̃ɔmɩ́, ɛ ɩrɛ ƴã-ɓaarʋ ɩb kʋ̀rɛ taa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\