MATIE 1

1A Yeezu Kɩrɩta, a Daviir bi-dɛb, a Abraham bi-dɛb sãakʋ̃-kore yée sɛbɛ n'ɩ a ŋa. 2A Abraham tɩ dɔw nɩ Ɩzaakɩ, Ɩzaakɩ dɔw Zakɔb, Zakɔb dɔw Zuda nɩ a ʋ yɛbr; 3Zuda tɩ páw nɩ Tamaar dɔw Farɛsɩ nɩ Zaara, Farɛsɩ dɔw Ɛsɩrɔm, Ɛsɩrɔm dɔw Aram; 4Aram dɔw Amɩnadab, Amɩnadab dɔw Naasɔ̃, Naasɔ̃ dɔw Salmɔ̃; 5Salmɔ̃ tɩ páw nɩ Arahab dɔw Boozɩ, Boozɩ páw Urutɩ dɔw Obɛdɩ, Obɛdɩ dɔw Zese; 6Zese dɔw a nãà Daviir. A nãà Daviir tɩ páw nɩ a Uuri pɔw dɔw Salomɔ̃; 7Salomɔ̃ dɔw Oroboam, Oroboam dɔw Abɩa, Abɩa dɔw Azafɩ; 8Azafɩ dɔw Zuzɛfaar, Zuzɛfaar dɔw Zoram, Zoram dɔw Ozɩasɩ; 9Ozɩasɩ dɔw Zoatam, Zoatam dɔw Akaazɩ, Akaazɩ dɔw Ezekɩasɩ; 10Ezekɩasɩ dɔw Manase, Manase dɔw Amɔ̃, Amɔ̃ dɔw Zozɩasɩ; 11Zozɩasɩ dɔw Zekonɩasɩ nɩ a ʋ yɛbr, a lɛn daar bɛ na tɩ diw a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ cen nɩ a Babɩlɔn tẽw a. 12A Babɩlɔn tẽw diw-cenu pùorí, Zekonɩasɩ tɩ dɔw nɩ Salatɩɛl, Salatɩɛl dɔw Zorobabɛl, 13Zorobabɛl dɔw Abiyudɩ, Abiyudɩ dɔw Elɩakɩm, Elɩakɩm dɔw Azɔɔr, 14Azɔɔr dɔw Sadɔkɩ, Sadɔkɩ dɔw Akɩm, Akɩm dɔw Eliyudɩ; 15Eliyudɩ dɔw Eleazaar, Eleazaar dɔw Matan, Matan dɔw Zakɔb; 16Zakɔb dɔw a Marya sɩr Zuzɛb, a Marya na dɔw a Yeezu bɛ na bʋɔlɛ a Kɩrɩta a. 17A na ɩ a ŋa a, a sãakʋ̃-kore dɔw-tu-taa ɩ n pie nɩ anaar, a Abraham tɩ tɔ n a Daviir, pie nɩ anaar a Daviir tɩ tɔ n a Babɩlɔn tẽw diw-cenu, pie nɩ anaar a Babɩlɔn tẽw diw-cenu tɩ tɔ n a Kɩrɩta dɔwfʋ. 18A ŋa n'a a Yeezu Kɩrɩta dɔwfʋ tɩ tu. A ʋ mã Marya tɩ ɩ n Zuzɛb ƴãwnɩ-yúor, ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ lãw kpɛ sɛr ɛ, ɛ a Vʋʋrʋ Sõw ɩ a Marya tɛr pʋɔ. 19A ʋ sɩr Zuzɛb na tɩ ɩ nɩ-mɩŋa a, ɛ́ bɛ tɩ bɔbr k'ʋʋ wo ʋ a, tɩ yel a k'ʋʋ na sɔwl a zawr ʋ bɛr. 20A ŋa n'a ʋ tɩ tɩɛrɛ, ɛ wa gã zànɩ nyɛ̃ Sore malkɩ ʋ yel ʋ: «Daviir bi-dɛb Zuzɛb ɩ, ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ a fʋ pɔw Marya tɛrʋ ƴãw ɛ, a pʋɔ ŋa ʋ na tɛr a yi n Vʋʋrʋ Sõw zie. 21Ʋ na dɔw nɩ dɛble fʋ por a yúor kɛ Yeezu, ʋlɛ n'ʋ na faa a ʋ nɩ-bʋʋrɛ a bɛ yel-bebe pʋɔ.» 22A a ŋa za tɩ ɩ na, k'aa lɛ a Sore na tɩ dãw ƴãw a ʋ ƴɛr-manɛ yel a tu: 23«A pɔwsɩrale n'ɩ ŋan na tɛr pʋɔ dɔw dɛble bɛ por a yúor kɛ Ɩmanɩɛl, a pɛr lɛ kɛ: ‹Ŋmɩn-be-n-tɩ zie.› » 24A Zuzɛb na wa ìr a, ʋ tu n a lɛ a Sore malkɩ na tɩ yel kʋ̀ ʋ a, ʋ tɛr ɩ a ʋ pɔw Marya wa n a ʋ yir. 25Ɛ cɛ ʋ bɛ tɩ bãw ʋ ɛ, ɛ gu ʋ tɩ dɔw a dɛble ʋ por a yúor kɛ Yeezu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\