MATIE 10

1A Yeezu tɩ bʋɔl ɩ a ʋ po-tuurbɛ pie nɩ ayi wa kʋ̀ bɛ fãw, kɛ́ bɛ diwr ɩ a kɔ̃tɔ̃-faar ɛ sanɛ a baalʋ za nɩ a nɩ-kɔwlʋ za. 2Nyɩ nyɛ̃ a nɩ-toni pie nɩ ayi bɛl yée: a dãw-niwn sob ɩ Sɩmʋ̃, bɛ na bʋɔlɛ Pɩɛr a, nɩ a ʋ yɛb Ãdere, Zebede bi-dɛbr Zakɩ nɩ a ʋ yɛb Zã; 3Filib nɩ Batelemi, Toma nɩ a zuru-yar-diere Matie, Alfe bi-dɛb Zakɩ nɩ Tade; 4Sɩmʋ̃ na pʋɔ a Zelɔtɩ mɩnɛ lãw pʋɔ a, nɩ Zuda Ɩsɩkarɩɔtɩ, a ʋl na wa mɩl a Yeezu a. 5A pie nɩ ayi bɛ ŋa a, a Yeezu tɩ tõ bɛ na, ɛ kpaalɩ bɛ a ŋa: «Nyɩ taa tuur yire a bʋʋrɛ bɛl na bɛ ɩ Zifʋ mɩnɛ a zie ɩ, ɛ taa kpɩɛr Samaari tẽw kãw za pʋɔ ɩ. 6Ɛ cɛ nyɩ nɩ̃ɛ cen a Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ nɩbɛ na ɩ mɛ̃ píir na bɔr a zie. 7Nyɩ hiere a sɔr zu k'aa tẽ-vla-naalʋ taw na pɩɛlɩ. 8Nyɩ sanɛ a baalbɛ, nyɩ sɩ̃wnɛ a kũuni, nyɩ ɩrɛ a kɔn bɛ lɛb vɩɛl, nyɩ diwr a kɔ̃tɔmɛ. Nyɩ páw nɩ mɔlɛ, nyɩ mɩ̀ tɩrɛ mɔlɛ. 9Nyɩ ta tɛr salmɛ̃ bɩɩ libi-pʋrmɛ̃ a nyɩ bʋ̃-zʋbr pʋɔ ɩ. 10Nyɩ ta tɛr kɔr lo n a sɔr ɛ, ta tɛr kparɩ ayi ɛ, ta tɛr nafawr ɛ, ta tɛr dabɔl ɛ. A tõ-tõ-bie sɛwnɩ nɩ a ʋ nʋɔr dɩb. 11Tẽ-kpɛ̃ɛ bɩɩ tẽle za pʋɔ nyɩ nãá wa ta a, nyɩ sowri bãw a sob nɛ na sɛwnɩ na de nyɩ a sãanʋ a, ɛ be a ʋ zie tɩ ta a nyɩ lɛb-cenu daar. 12Nyɩmɛ wa kpɩɛr yir pʋɔ a, nyɩɩm pùori a yir dem. 13A yir nɛ dem wa sɛwnɩ a nyɩ puoru a, a nyɩ puoru na wa n nɩ ƴã-ɓaarʋ a bɛ zie, ɛ bɛlɛ bɛ wa sɛwnɩ a nyɩ puoru a, a nyɩ puoru ƴã-ɓaarʋ, ʋ lɛb wa a nyɩ zie. 14Nɩr bɛ wa saw de nyɩ a sãanʋ a, bɩɩ bɛ wa bɛrɛ wone a nyɩ ƴɛrʋ a, nyɩ yi zaa a yir nɛ pʋɔ bɩɩ a tẽw nɛ pʋɔ, ɛ tɛb tɛb a nyɩ gbɛɛ uuru bɛr. 15Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a ƴɛrʋ-dɩb bibir a, bɛ kʋ̃ dɔwrɩ a Sodɔm nɩ a Gomɔɔr ten dem man a tẽw nɛ dem ɛ.» 16«A mãa a, ɩ̃ tone nyɩ na mɛ̃ píir wɛ-baar sɔgɔ a. A na ɩ lɛ a, nyɩ cɩ mɛ̃ wɩɩr a, ɛ ɩ pɔwlbɛ mɛ̃ na-ŋmamɛ a. 17Nyɩ gùre nyɩ tʋɔra a nɩsaalbɛ ƴãw: bɛ na nyɔw nyɩ na cen nɩ ƴɛrʋ-dɩb ziir, ɛ fɔb nyɩ a bɛ puoru-diru pʋɔ. 18Bɛ na tɛr nyɩ na cen nɩ Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrbɛ nɩ na-mɩnɛ niŋé a mãa ƴãw, kɛ́ nyɩ tɩ dɩ a nyɩ dãsɩɛ a bɛl nɩ a nɩ-bʋʋr-yoru niŋé. 19Bɛlɛ wa nyɔw nyɩ cere nɩ a ƴɛrʋ-dɩb-zie a, nyɩ ta dɩ tuo bɔbr a ƴɛr-bie al nyɩ na na yel bɩɩ a lɛ nyɩ na na ƴɛr a ɩ; a ƴɛrʋ daar wa ta a, a ƴɛr-bie al na wa n a nyɩ nʋɔrɩ́. 20Nyɩmɛ bɛ nɛ bɛ na ƴɛrɛ ɩ, a nyɩ Sãà Naaŋmɩn Vʋʋrʋ n'ʋ na ƴɛrɛ nɩ a nyɩ nʋɔr. 21Yɛb na mɩ́ nyɔw nɩ a ʋ yɛb tɩr bɛ kʋ́, sãà na mɩ́ nyɔw nɩ a ʋ bie tɩr, bibiir na mɩ́ ír a ar a bɛ sãà mɩnɛ zu, ɛ ƴãw bɛ kʋ́ bɛ. 22Nɩbɛ za na hɩ̃ɛn nyɩ na a ɩ̃ ƴãw. Ɛ cɛ sob nɛ wa ƴãw fãw tɩ ta a baarʋ daar a, ʋ na nyɛ̃ nɩ a faafʋ. 23Bɛlɛ wa diwr nyɩ tẽw kãw a, nyɩɩm zɔ cen tẽ-yũo pʋɔ; yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, nyɩ kʋ̃ zɔ cɔlɩ a Ɩsɩrayɛl ten baarɩ ɛ, ɛ cɛ a Nɩsaal Bie wa. 24Po-tuure bɛ dãw zuo a ʋ zu-sob ɛ, ɛ tõ-tõ-bie mɩ̀ bɛ dãw zuo a ʋ tõ-tõ-nɩ-kpɛ̃ɛ ɩ. 25A po-tuure wa ŋmɛ̃ mɛ̃ a ʋ zu-sob a, a sɛw ʋ na; a tõ-tõ-bie wa ŋmɛ̃ mɛ̃ a ʋ tõ-tõ-nɩ-kpɛ̃ɛ a, a sɛw ʋ na. Bɛ nɩ̃ɛ na bʋɔlɩ a yir sob Bɛlɩzebul, ɛ́ bɛ nãá yere a yir biir i!» 26«A na ɩ lɛ a, nyɩ ta zɔrɛ nɩr kãw za ɩ. Bom za bɛ be be sɔwlɩ kʋ̃ʋ wa sãá ɩ, ɛ yel-sɔwla za bɛ be be bɛ kʋ̃ʋ wa bãw ɛ. 27Bom nɛ ɩ̃ na mɩ́ yel kʋ̀ nyɩ lige pʋɔ a, nyɩ mɩ́ yel ʋ cãàmɩ́; ɛ bom nɛ bɛ na mɩ́ waalɩ ƴãw a nyɩ tobe pʋɔ a, nyɩ mɩ́ do gàrʋ́ hier ʋ. 28Nyɩ ta zɔrɛ a bɛlɩ dem na mɩ́ tʋ̃ɔ kʋ́ a ƴãgan yõ ɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ a sɩ́ɛ kʋ́ a ɩ; ɛ cɛ nyɩ nɩ̃ɛ zɔrɛ a Naaŋmɩn na na tʋ̃ɔ kʋ́ a ƴãgan nɩ a sɩ́ɛ za a tẽ-faa pʋɔ a. 29Bɛ bɛ tʋ̃ɔ mɩ́ kʋɔrɩ davɩmɛ ayi wɛ-bir-been ɛ? Ɛ cɛ a been kãw za bɛ lore tẽw ɛ a nyɩ Sãà Naaŋmɩn bɛ bãwnɩ a ɩ. 30Ɛ a nyɩɩm a, bɛ sɔrɩ a nyɩ zukɔbɛ tɛɛ za bãw a nʋɔr. 31A na ɩ a ŋa a, nyɩ ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, nyɩ zuo nɩ a davɩmɛ za.» 32«Sob nɛ za na saw yel a nɩbɛ niŋé k'ʋʋ ɩ n a ɩ̃ po-tuure a, ɩ̃ mɩ̀ na saw nɩ a ɩ̃ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a niŋé k'ʋʋ ɩ n a ɩ̃ nɩr; 33ɛ cɛ sob nɛ za na yel a nɩbɛ niŋé k'ʋʋ bɛ bãw mɛ̃ a, ɩ̃ mɩ̀ na yel ɩ a ɩ̃ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a niŋé k'ɩ̃ɩ bɛ bãw ʋ ɛ.» 34«Nyɩ ta tɩɛrɛ kɛ ƴã-ɓaarʋ n'a ɩ̃ wa ƴãw a tẽw zu ɛ: ƴã-ɓaarʋ bɛ n'a ɩ̃ wa n ɛ, zɛbr a. 35Ɩ̃ wa na wa bʋ́r nɩr nɩ ʋ sãà, pɔwyaa nɩ ʋ mã, bie-pɔw nɩ ʋ sɩr-mã. 36A nɩsaal dɔ̃ dem na mɩ́ ɩ n a ʋ yir dem tɛɛ za. 37Nɩr na nɔnɛ a ʋ sãà bɩɩ a ʋ mã zuo mɛ̃ a, bɛ sɛwnɩ mɛ̃ ɩ; nɩr na nɔnɛ a ʋ bi-dɛb bɩɩ a ʋ pɔwyaa zuo mɛ̃ a, bɛ sɛwnɩ mɛ̃ ɩ. 38Nɩr na bɛ de a ʋ da-gara tuo tuur ɩ mɛ̃ a, bɛ sɛwnɩ mɛ̃ ɩ. 39Nɩr na bɔbr k'ʋʋ tɛr a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ a, ʋ na bɔr ʋ na bɛr; ɛ nɩr na saw bɔr a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ bɛr a ɩ̃ ƴãw a, ʋ na lɛb a pàw ʋ.» 40«Sob nɛ za na saw de nyɩ a, saw na de m, ɛ sob nɛ za na saw de m a, saw na de a ʋlɩ sob nɛ na tõ m a. 41Nɩr na saw de Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ, ʋ na ɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ a ƴãw a, ʋ na páw nɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ maalʋ; ɛ nɩr na saw de nɩ-mɩŋa, ʋ na ɩ nɩ-mɩŋa a ƴãw a, ʋ na páw nɩ nɩ-mɩŋa maalʋ. 42Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, nɩr na ƴãw a bibi-cãpili bɛ ŋa kãw ʋ nyũ, ŋmale pʋɔ kʋ̃ɔ ɓaarʋ saa n'a a, ʋ na ɩ a ɩ̃ po-tuure a ƴãw a, ʋ kʋ̃ guu a ʋ maalʋ ɛ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\