MATIE 12

1A lɛn daar, a Yeezu tɩ tɔlɛ nɩ ci poru pʋɔ pɩɛnʋ-bibir kãw. Kɔ̃ tɩ kpɩɛr ɩ a ʋ po-tuurbɛ, bɛ ŋmarɛ a ci-zuru fʋɔrɛ 'wɔbr. 2A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ na tɩ nyɛ̃ a lɛ a, bɛ yel ɩ a Yeezu: «Nyɛ̃, a fʋ po-tuurbɛ ɩrɛ nɩ bom na bɛ sɛw a pɩɛnʋ bibir a!» 3A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Nyɩ bɛ kanɩ a lɛ a Daviir na tɩ ɩ, a lɛn daar kɔ̃ na tɩ kpɩɛr ʋlɛ nɩ a ʋ taabɛ a ɩ? 4Ʋ tɩ kpɛ n a Naaŋmɩn yir pʋɔ, ʋlɛ nɩ a ʋ taabɛ, de a dipɛ̃ bɛ na mɩ́ kʋ̀ a Naaŋmɩn a 'wɔb, a dipɛ̃ a ŋa a, a bawr-maalbɛ tɛwr nɛ bɛ tɩ tɛr sɔr na mɩ́ 'wɔb a. 5Bɩɩ nyɩ bɛ kanɩ a Naaŋmɩn-Wulu sɛbɛ pʋɔ, k'aa pɩɛnʋ-bibir a, a bawr-maalbɛ na be a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ a, bɛ mɩ́ tuur a pɩɛnʋ-bibir nʋɔr na ƴãw a ɩ, ɛ a bɛ ɩ sãwna a bɛ zie ɩ? 6Ɛ cɛ ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, nɩr be n a ka zuo a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ. 7Ɛ nyɩmɛ tɩ sɩrɩ bãw a ƴɛr-bir ŋa pɛr a: ‹Nɩbaal-zɔba n'a ɩ̃ bɔbr, bawr bɛ n'a a›, a nɩbɛ bɛ ŋa na bɛ sãw bom za a, nyɩ kʋ̃ʋ yel kɛ bɛ sãw na ɩ. 8Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Nɩsaal Bie ɩ n a pɩɛnʋ-bibir sòb.» 9A Yeezu tɩ yi n a be cen a bɛ puoru-dĩ̀ó. 10Nũ-kũu sob kãw tɩ be n a be. A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ sowr ɩ a Yeezu: «Sɔr be n be kɛ́ bɛ sanɩ nɩr a pɩɛnʋ-bibir bɩɩ?» Bɛ tɩ bɔbr a kɛ bɛ wa tɛr ɩ ʋ ƴɛrʋ. 11Ɛ cɛ ʋ tɩ sowri bɛ na: «A nyɩ buor sob ʋ na tɛr pɛr-been ʋ wa lo bɔw pʋɔ a pɩɛnʋ-bibir, ʋ bɛ cen tɩ nyɔw ʋ ír? 12Ɛ cɛ a nɩsaal zuo nɩ a pɛ́rʋ bɛ pɩɛl ɛ! A na ɩ lɛ a, sɔr be n be kɛ bɛ maalɩ yel-vla a pɩɛnʋ-bibir.» 13Lɛ n'a a Yeezu tɩ yel a nũ-kũu sob ʋl: «Dɔl a nũu.» Ʋ tɩ dɔl ɩ a nũu, ʋ lɛb kpɛ̃mɛ mɛ̃ a nũu ŋa sob a. 14A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ na tɩ yi a, bɛ ƴɛr a wõ taa, lɛ bɛ na na ɩ kʋ́ ʋ a. 15A Yeezu na wa bãwnɩ a a, ʋ bɛr ɩ a be ɛ cen zi-yũo. Nɩ-yaga tɩ tu ʋ na ; ʋ tɩ sanɩ nɩ a baalbɛ za. 16Ɛ cɛ ʋ tɩ kpãa bɛ nɩ kpɛ̃w za kɛ bɛ taa ɩrɛ a nɩbɛ bãw ʋ ɛ, 17k'aa ƴɛrʋ ŋa a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi na tɩ yel a tu: 18«A ɩ̃ tõ-tõ-bie n'ɩ a ŋa ɩ̃ na kaa ir a, a ɩ̃ nɩ-nɔna za, ɩ̃ pʋɔ za pɛlɩ nɩ a ʋ ƴãw. Ɩ̃ na ɩ na a ɩ̃ Vʋʋrʋ siw a ʋ zu, ɛ ʋ na yel ɩ a lɛ na tu sɔr a kʋ̀ a nɩ-bʋʋr-yoru. 19Ʋ kʋ̃ ŋmarɛ zɛbr ɛ, kʋ̃ ɩrɛ gɔmɛ̃ ɩ, bɛ kʋ̃ wõ a ʋ kɔkɔr a nɩ-yaga tuor-taa ziir ɛ. 20A bàa-kɛkɛr na gbɩɛlɩ a, ʋ bɛ nɛbr ʋ karɛ ɩ, a fɩ̃tɩlɛ vũu na ɩ kpɩ̃ɩkpɩ̃ɩ a, ʋ bɛ kpiire bɛrɛ ɩ, ɛ gu ʋ tɩ ɩ a lɛ na tu sɔr a tʋ̃ɔ bom za. 21Nɩ-bʋʋr-yoru za na ƴãw nɩ a bɛ tɩɛrʋ a ʋ ƴãw.» 22Lɛ n'a bɛ tɩ tɛr kɔ̃tɔ̃-ìre kãw, na ɩ zɔ̃w ɛ ɩ wõw-takpal a, wa n a Yeezu zie; ʋ tɩ sanɩ ʋ na, ʋ ƴɛrɛ ɛ nyɛrɛ. 23A zu-sɛbla tɩ nyɔw nɩ nʋɔr ɛ yere: «A Daviir bi-dɛb taa n'ʋ ʋ?» 24Ɛ cɛ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ na tɩ wõ a a, bɛ yel a: «A Bɛlɩzebul, na ɩ a kɔ̃tɔmɛ nãá a, fãw n'a a nɩr ŋa diwr ɩ a kɔ̃tɔmɛ.» 25Ɛ cɛ a Yeezu na tɩ bãw a bɛ tɩɛrʋ a ŋa a, ʋ yel a: «Naalʋ tẽw za, a nɩbɛ na bʋ́r zɛbr taa a, kʋ̃ tʋ̃ɔ ar ɛ. Tẽw za bɩɩ yir za, a nɩbɛ na bʋ́r zɛbr taa a, kʋ̃ tʋ̃ɔ ar ɛ. 26A na ɩ lɛ a, Sɩtaana wa diwr Sɩtaana a, ʋ bʋ́r a lɛ ŋmɛlɩ zɛbr ɩ ʋ tʋɔra; ŋmɩŋmɩn n'a a ʋ naalʋ tẽw na tʋ̃ɔ ar? 27Alɛ wa ɩ Bɛlɩzebul fãw n'a ɩ̃ diwr ɩ a kɔ̃tɔmɛ a, a nyɩ po-tuurbɛ a, ãa fãw n'a bɛ diwr ɩ a kɔ̃tɔmɛ? A na ɩ lɛ a, bɛl tɛɛ za nɛ bɛ nãá maal ɩ nyɩ a ƴɛrʋ. 28Ɛ cɛ alɛ wa ɩ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ fãw n'a ɩ̃ diwr ɩ a kɔ̃tɔmɛ a, a wul a k'aa Naaŋmɩn-Naalʋ ta n a nyɩ zie baarɩ. 29Bɩɩ, ŋmɩŋmɩn n'a nɩr na tʋ̃ɔ kpɛ nɩr na kpɛ̃mɛ yir, de a ʋ bome, ʋlɛ bɛ wa dãw de niwn'lẽ a nɩ-kpɛ̃w nɛ bin baarɩ a? Ʋlɛ wa 'lẽ ʋ bin baar a n'a ʋ na tʋ̃ɔ wob a ʋ yir bome za. 30Sob nɛ na bɛ lãw nɩ mɛ̃ a, ɩ n a ɩ̃ dɔ̃ dob, ɛ sob nɛ na bɛ lãw nɩ mɛ̃ kʋɔlɛ ɓanɛ taa a, ŋmɩɛr a yaarɛ. 31Alɛ so ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ, bɛ na dɩ n suur kʋ̀ a nɩsaalbɛ, yel-bier za nɩ zʋm za bɛ na na tʋ a Naaŋmɩn a ƴãw, ɛ cɛ nɩr wa tʋ a Vʋʋrʋ Sõw zʋm a, bɛ kʋ̃ dɩ suur kʋ̀ ʋ ɛ. 32Nɩr wa ƴɛr ƴɛr-faa caar ɩ a Nɩsaal Bie a, bɛ na dɩ n suur kʋ̀ ʋ, ɛ cɛ nɩr wa ƴɛr ƴɛr-faa caar ɩ a Vʋʋrʋ Sõw a, bɛ kʋ̃ dɩ suur kʋ̀ ʋ a dɩ̃a zie ŋa pʋɔ nɩ a nɩdaar zie na waar a pʋɔ ɩ.» 33«Tɩɛ wa vɩɛl a, a ʋ wɔmɛ na vɩɛl a, ɛ tɩɛ wa ɩ tɩ-sãwna a, a ʋ wɔmɛ na ɩ n wɔ̃-sãwnɩ. A tɩɛ wɔm zie n'a bɛ mɩ́ tʋ̃ɔ bãw a tɩɛ. 34Dɔpan bʋʋrɛ bɛ ŋa! Ŋmɩŋmɩn n'a nyɩ na tʋ̃ɔ yere yel-vɩɛlɩ nyɩɩm na kpɛ faar a? A alɩ bome nɛ na mɩ́ paalɩ a nɩsaal pʋɔ a, alɛ n'a mɩ́ yire a ʋ nʋɔrɩ́. 35A nɩ-vla mɩ́ íre nɩ bʋ̃-vɩɛlɩ a ʋ na-bʋ̃-vɩɛlɩ pʋɔ, ɛ a nɩ-faa íre bʋ̃-faar a ʋ na-bʋ̃-faar pʋɔ. 36Ɩ̃ sɩrɩ na yere kʋ̀rɛ nyɩ, a ƴɛrʋ-maalʋ bibir wa vɩɛ a, a nɩsaalbɛ na man nɩ a ƴɛr-foli za bɛ na ƴɛr a pɛr. 37A fʋ ƴɛrʋ sɩrɩ n'a na wul kɛ fʋ bɛ tɛr sãwna ɩ, ɛ alɛ n'a na wul kɛ fʋ tɛr ɩ sãwna.» 38Lɛ n'a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nɩ Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ de a ƴɛrʋ yel a Yeezu: «Wul-wul-kara a, tɩ bɔbr kɛ fʋ wul tɩ nɔ-ɓãa-yel na ɩ bãwfʋ sãá a.» 39Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «A dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa, na ɩ nɩ-faar ɛ bɛ tuur Naaŋmɩn a, bɔbr ɩ bãwfʋ, ɛ cɛ bɛ kʋ̃ nyɛ̃ bãwfʋ kãw za ʋ bɛ ɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Zonasɩ dem ɛ. 40Mɛ̃ a lɛ a Zonasɩ na tɩ gã a zʋm-kpɛ̃ɛ púorí bibie ata nɩ tɩ̃ɩsɔwr ata a, lɛ n'a a Nɩsaal Bie mɩ̀ na gã a tẽsɔw pʋ̃ɔmɩ́ bibie ata nɩ tɩ̃ɩsɔwr ata. 41A ƴɛrʋ-dɩb daar a, a Nɩnɩvʋ tẽw dem na lãw na ìr ɩ a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa, ɛ yel a bɛ sãwna. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Nɩnɩvʋ tẽw dem na tɩ wõ a Zonasɩ kanʋ a, bɛ lɩɛbɩ a bɛ ɩb. Ɛ cɛ nɩr bɛ n a ka zuo a Zonasɩ. 42A ƴɛrʋ-dɩb daar a, a saa-pɛrɩ́-dʋrʋ-lowr pɔw-nãà na lãw na ìr ɩ a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa, ɛ yel a bɛ sãwna. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ yi n zi-zãana za wa bɛr wõ a Salomɔ̃ yã-bãwfʋ ƴɛr-bie. Ɛ cɛ nɩr be n a ka zuo a Salomɔ̃.» 43« Kɔ̃tɔ̃-faa wa yi ɛ bɛr nɩr a, a kɔ̃tɔ̃-faa mɩ́ cɔlɛ nɩ a wɛja-kpalɛ bɔbr pɩɛnʋ zie, ɛ cɛ ʋ bɛ mɩ́ nyɛ̃ ʋ ɛ. 44Lɛ n'a ʋ mɩ́ yel ʋ tʋɔra: ‹Ɩ̃ na lɛb a cen a ɩ̃ yir ɩ̃ na yi kɛ bɛr a pʋɔ.› Ʋ mɩ́ lɛb a cen tɩ nyɛ̃ ʋ gã zawla, bɛ pɩɩrɩ ɛ cɔbrɩ vla bɛr. 45Lɛ n'a ʋ mɩ́ lɛ cen tɩ tɛr kɔ̃tɔ̃-faar ayopõi na kpɛ faa zuo ʋ a, wa n bɛ wa kpɛ so a yir ŋa. A na ɩ a ŋa a, a nɩr ŋa yele mɩ́ kpɛ n faa zuo a pɛr tib daar. A ŋa n'a a mɩ̀ na ŋmɛ̃ a dɩ̃a nɩ-faar bɛ ŋa zie.» 46A Yeezu na tɩ cãa ƴɛrɛ a zu-sɛbla zie a, a ʋ mã nɩ a ʋ yɛbr tɩ ta na ar a yẽw, ɛ bɔbr kɛ bɛ ƴɛr sɔw ʋ. [ 47Kãw sob tɩ yel ʋ na: «Nyɛ̃, a fʋ mã nɩ a fʋ yɛbr ar ɩ yẽw bɔbr kɛ bɛ ƴɛr sɔw fʋ.»] 48A Yeezu tɩ sɔw nɩ a nɩr nɛ yel: «Ãa n'ɩ a ɩ̃ mã, ɛ tẽbowle n'ɩ a ɩ̃ yɛbr?» 49Ʋ tɩ tur ɩ nũu wul a ʋ po-tuurbɛ ɛ yel: «Nyɩ nyɛ̃ a ɩ̃ mã nɩ a ɩ̃ yɛbr. 50Sob nɛ za na maalɛ a ɩ̃ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a pʋ-tɩɛrʋ a, ʋlɛ n'ɩ a ɩ̃ yɛb, a ɩ̃ yeepuule nɩ a ɩ̃ mã.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\