MATIE 13

1A ʋlɩ bibir nɛ, a Yeezu tɩ yi n a yir cen tɩ zɩ̃ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr. 2Nɩ-yaga yaga tɩ wa na wa gbõ taa a ʋ zie, lɛ n'a ʋ tɩ do kpɛ gbor pʋɔ zɩ̃. A zu-sɛbla za tɩ ar ɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr. 3Ʋ tɩ lɔb ɩ zʋkpaɩ man nɩ yel-yaga kʋ̀ bɛ, ʋ tɩ yere na: «A bʋ̀r-bʋ̀rɛ n'ɩ ŋan yi a bʋrʋ. 4Ʋ na tɩ bʋ̀rɛ a, bʋ̃-bie a mɩnɛ tɩ lo n a sɔr nʋɔr, lili siw de dɩ. 5A mɩnɛ tɩ lo n zi-wɔ̃cɔ pʋɔ, a tanɛ na bɛ saalɩ a. A tɩ bul ɩ daadaa lɛ, a tanɛ na bɛ tɩ tɩbrɛ a ƴãw. 6A mʋ̃tɔ̃w na wa do a, ʋ dɩ a na, ɛ a na bɛ tɩ tɛ nyɩgɛ siw a, a ko na. 7A mɩnɛ tɩ lo n gʋʋr pʋɔ, a gʋʋr ìr fɩɩrɩ pàw a kpi. 8A mɩnɛ tɩ lo n tẽsɔw-vla pʋɔ wɔ̃: kãw wɔ̃ kʋba, kãw lɩz'a ata, kãw lɩzɛr nɩ pie. 9Sob nɛ na tɛr tobe bɛr-wob ƴãw a, ʋ bɛrɛ wone.» 10A po-tuurbɛ tɩ taw na ta a Yeezu zie sowr ʋ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so a fʋ ƴɛrʋ a bɛ zie ɩ zʋkpaɩ fʋ lɔbr?» 11Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «A nyɩɩm a, bɛ ɩ na nyɩ bãw a tẽ-vla-naalʋ yel-sɔwlɩ, ɛ cɛ a bɛ ɩ a lɛ a bɛl zie ɩ. 12Sob nɛ na tɛr a a, bɛ na kʋ̀ ʋ na, ʋ tɛr a yaga yaga ; ɛ cɛ sob nɛ na bɛ tɛr a a, bɛ na faa nɩ a blã al ʋ na tɛr a. 13Alɛ so ɩ̃ lɔbr zʋkpaɩ kʋ̀rɛ bɛ: bɛ na mɩ́ jɩrɛ ɛ bɛ nyɛ̃ bom a, bɛ na mɩ́ bɛrɛ wone ɛ bɛ wõ bom, ɛ mɩ̀ bɛ bãw a pɛr a ƴãw. 14A ŋa n'a a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ ŋa a Ɩzayi na tɩ dãw ƴɛr a tu a bɛ zie: ‹Nyɩmɛ saa mɩ́ wõ ɛ nyɩ kʋ̃ bãw a pɛr ɛ, nyɩmɛ saa mɩ́ jɩrɛ, ɛ nyɩ kʋ̃ nyɛ̃ bom ɛ. 15A nɩbɛ bɛ ŋa kpɛ n mimi-kõw, bɛ fur ɩ a bɛ tobe, bɛ pàw nɩ a bɛ mimie, kɛ bɛ taa nyɛrɛ nɩ a bɛ mimie ɩ, kɛ bɛ taa wone nɩ a bɛ tobe ɩ, kɛ a bɛ yã taa nyɛrɛ ɩ, kɛ bɛ taa lɩɛbɛ a bɛ ɩb ɛ alɛ bɛ ɩ lɛ, ɩ̃ nãá sanɩ bɛ na.› 16Ɛ cɛ a nyɩɩm a, zu-nʋ̃ɔ̀ dem ɩ nyɩ, a nyɩ mimie na nyɛrɛ, ɛ a nyɩ tobe wone a. 17Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ yaga nɩ nɩ-mɩn yaga tɩ bɔbr a kɛ bɛ nyɛ̃ a yele a ŋa nyɩ na nyɛrɛ a, ɛ bɛ nyɛ̃ a ɩ, kɛ bɛ wõ a yele a ŋa nyɩ na wone a, ɛ bɛ wõ a ɩ.» 18«A nyɩɩm a, nyɩ wone a bʋ̀r-bʋ̀rɛ zʋkpar pɛr. 19A sɔr nʋɔr a bʋ̃-bie na lo a, ɩ n a bɛlɩ dem na mɩ́ wõ a tẽ-vla-naalʋ ƴɛrʋ ɛ bɛ bãw a pɛr a. A Faalʋ-sob mɩ́ wa na wa ír a al bɛ na bʋ̀r a bɛ socir pʋɔ a. 20A zi-wɔ̃cɔ pʋɔ a bʋ̃-bie na lo a, ɩ n a bɛlɩ dem na mɩ́ wõ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ ɛ saw de daadaa lɛ nɩ nʋ̃ɔ̀ a. 21Ɛ cɛ bɛ bɛ mɩ́ bɛr a ƴɛrʋ ʋ tɛ nyɩgɛ a bɛ pʋɔ ɩ, a bɛ tɩɛrʋ bɛ mɩ́ yaa kɛ lɩɛbɩ ɛ. Lɛ n'a a kpɩɛrʋ bɩɩ dɔwrʋ wa ta bɛ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ ƴãw a, bɛ mɩ́ faa na lo. 22A gʋʋr pʋɔ a bʋ̃-bie na lo a, ɩ n a bɛlɩ dem na mɩ́ wõ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ, ɛ a tẽw zu ka yele tɩɛrʋ nɩ a naalʋ bɛlʋ fɩɩrɩ a ƴɛrʋ kʋ́, ʋ bɛ wɔ̃ bom za a. 23A tẽsɔw-vla pʋɔ a bʋ̃-bie na lo a, ɩ n a bɛlɩ dem na mɩ́ wõ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ ɛ bãw a pɛr a. Bɛ mɩ́ wɔ̃ n wɔmɛ: bɛ mɩnɛ kʋba, bɛ mɩnɛ lɩz'a ata, bɛ mɩnɛ lɩzɛr nɩ pie.» 24A Yeezu tɩ lɛb a lɔb zʋkpar kãw kʋ̀ bɛ yel: «A tẽ-vla-Naalʋ ŋmɛ̃ na taa nɩ nɩr kãw na bʋ̀r ka-bʋʋr-vla a ʋ púo pʋɔ a. 25Tɩ̃ɩsɔw kãw a nɩbɛ za na tɩ gúre a, a ʋ dɔ̃ sob tɩ wa na wa bʋ̀r narsɩ jɛr ɩ a ci, ɛ tɔl cen. 26A ci na wa bul kɛrɩ tɩ dɔw a, a narsɩ mɩ̀ tɩ sãá na. 27A púo sob tõ-tõ-biir tɩ wa na wa sowr ʋ: «Zu-sob i, ka-bʋʋr-vla bɛ n'a fʋ bʋ̀r a fʋ pu-pʋɔ ɩ, ɛ nyɩnɛ n'a narsɩ mɩ̀ lɛ wa yi?» 28Ʋ tɩ sɔw bɛ na: ‹Dɔ̃ sob kãw n'ʋ ɩ a lɛ.› A tõ-tõ-biir sowr ʋ: ‹A na ŋmɛ̃ a ŋa a, fʋ bɔbr a kɛ tɩ cen tɩ tuur a bɛr bɩɩ?› 29Ʋ sɔw yel bɛ: ‹Ʋ̃ʋ'hʋ̃, nyɩ nãà mab a tuure a narsɩ wa lãw vɔ̃ n a ci›. 30Nyɩ bɛr a a lãw ìre tɩ ta a ci cɛb daar, ɛ a ci cɛb daar a, ɩ̃ na yel ɩ a cɩ-cɩɛrbɛ: ‹Nyɩ de niwn cɛ a narsɩ 'lẽ ɓã taa nyɩw bɛr, al pùorí nyɩ cɛ a ci su a ɩ̃ bòwrí.› » 31A Yeezu tɩ lɛb a lɔb zʋkpar kãw kʋ̀ bɛ: «A tẽ-vla-Naalʋ ŋmɛ̃ na mɛ̃ seneve bir nɩr kãw na bʋ̀r a ʋ púo pʋɔ a. 32Ʋlɛ n'ɩ a pʋrɩ za a bʋ̃-bʋʋrɛ za pʋɔ. Ɛ ʋlɛ wa bul a, ʋ mɩ́ kɛrɩ na zuo a zaardɛ̃ pʋɔ zɛ-vaɩ za; ʋ mɩ́ lɩɛb ɩ tɩɛ, a lili wa wobr a cowr a ʋ wuli zu.» 33A Yeezu tɩ lɛb a lɔb zʋkpar kãw kʋ̀ bɛ a ŋa: «A tẽ-vla-Naalʋ ŋmɛ̃ na mɛ̃ dãbɩl pɔw na de ƴãw peli nɛɛ ata zɔ̃ pʋɔ, ɛ gu a zɔ̃ za ʋ na bu a tɩ ìr a.» 34Zʋkpaɩ n'a a Yeezu tɩ lɔb yel ɩ a a ŋa za kʋ̀ a zu-sɛbla, ɛ ʋ bɛ tɩ ƴɛrɛ a bɛ zie a bɛ ɩ zʋkpaɩ n'a ʋ lɔbr ɛ, 35k'aa Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛrʋ ŋa tʋ̃ɔ tu: «Zʋkpaɩ n'a ɩ̃ na lɔbr; ɩ̃ na hier ɩ yele na sɔwlɩ gã a tẽ-daa iru daar za a.» 36Lɛ n'a a Yeezu tɩ bɛr a zu-sɛbla ɛ kul a yir. A ʋ po-tuurbɛ tɩ taw na ta a ʋ zie yel ʋ: «Ír a narsɩ zʋkpar pɛr kʋ̀ tɩ.» 37Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «A sob nɛ na bʋ̀rɛ a ka-bʋʋr-vla a, ʋlɛ n'ɩ a Nɩsaal Bie; 38a púo n'ɩ a tẽ-daa; a ka-bʋʋr-vla n'ɩ a tẽ-vla-Naalʋ nɩbɛ; a narsɩ n'ɩ a Faalʋ-sob nɩbɛ; 39a dɔ̃ sob na bʋ̀r a narsɩ a n'ɩ a Gɛgɛra; a ci cɛb n'ɩ a tẽw baarʋ daar; ɛ a ci-cɩɛrbɛ n'ɩ a malkɩ mɩnɛ. 40Mɛ̃ a lɛ bɛ na mɩ́ wob a narsɩ ɓã taa ƴãw vũùmí a dɩ a, lɛ n'a a na ŋmɛ̃ a tẽw baarʋ daar: 41a Nɩsaal Bie na tõ n a ʋ malkɩ mɩnɛ a ʋ Naalʋ tẽw pʋɔ, bɛ wa tuur ɩ a bɛlɩ dem za na ɩrɛ a bɛ taabɛ bɛ farɛ lore a, nɩ a bɛlɩ dem za na ɩrɛ ɩ-faar a, 42lɔb ƴãw a vũu-kpɛ̃ɛ pʋɔ, be n'a nɩ-yaga na kone 'wɔbr ɩ nyɩ́mɛ́. 43Lɛ n'a a nɩ-mɩn na nyɩwrɛ mɛ̃ mʋ̃tɔ̃w a, a bɛ Sãà Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ. Sob nɛ na tɛr tobe a, ʋ bɛrɛ wone.» 44«A tẽ-vla-Naalʋ ŋmɛ̃ na mɛ̃ na-bom bɛ na sɔwlɩ púo pʋɔ a. Nɩr kãw nyɛ̃ ʋ na de lɛb bãw sɔwlɩ, ɛ nʋ̃ɔ̀ za ɩrɛ ʋ, ʋ kul tɩ de a ʋ bʋ̃-tɛrɩ za kʋɔrɩ da n a púo ʋl. 45A tẽ-vla-Naalʋ cãa na lɛ ŋmɛ̃ taa nɩ yɛ-yɛrɛ na bɔbr lɛw-vɩɛlɩ a. 46Ʋ na wa nyɛ̃ a lɛgɛ kãw a daarʋ na bɛ vʋʋr a, ʋ cen na tɩ kʋɔrɩ a ʋ bʋ̃-tɛrɩ za da n a lɛgɛ ʋl.» 47«A tẽ-vla-Naalʋ cãa na lɛ ŋmɛ̃ mɛ̃ mɩ̃ɛ bɛ na lɔb kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ ʋ tɩ nyɔw zʋm-pɛ-bʋʋrɛ za a. 48Ʋlɛ wa paalɩ a, a zʋm-nyɔwrbɛ mɩ́ taw na yi n a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr, ɛ zɩ̃ tuuri a zʋm-vɩɛlɩ ƴãw peli pʋɔ, ɛ lɔb a zʋm-faar bɛr. 49A ŋa n'a a mɩ̀ na ŋmɛ̃ a tẽw baarʋ daar: a malkɩ mɩnɛ na wa na wa bʋ̀r a nɩ-vɩɛlɩ nɩ a nɩ-faar, 50bɛ na lɔb ɩ a nɩ-faar ƴãw a vũu kpɛ̃ɛ pʋɔ; be n'a bɛ na kone 'wɔbr nyɩ́mɛ́.» 51A Yeezu tɩ sowri bɛ na: «Nyɩ bãw nɩ a a ŋa za pɛr bɩɩ?» Bɛ tɩ sɔw na: «Ʋ̃ʋ!» 52Ʋ lɛb yel bɛ: «A na ŋmɛ̃ a ŋa a, Naaŋmɩn-Wulu sɛ-sɛbrɛ za na bãw a tẽ-vla-Naalʋ yele a, ŋmɛ̃ na taa nɩ yir sob na mɩ́ ír bʋ̃-paalɛ nɩ bʋ̃-kore a ʋ na-bome pʋɔ a.» 53A Yeezu na tɩ lɔb a zʋkpaɩ a ŋa baar a, ʋ tɩ bɛr ɩ a be, 54ɛ cen a tẽw ʋl pʋɔ ʋ na tɩ bàa a, tɩ kanɛ nɩ a nɩbɛ a bɛ puoru-dĩo pʋɔ, kanɩ kanʋ a ɓãa bɛ nʋɔr, bɛ yere: «Nyɩnɛ n'a ʋ páw a yã-bãwfʋ ŋa? Ŋmɩŋmɩn n'a ʋ mɩ́ tʋ̃ɔ maalɩ a nɔ-ɓãa-yele a ŋa? 55A da-fɔwrɛ bie bɛ tʋ̃ɔ n'ʋ ɛ? A ʋ mã bɛ n'ɩ a Marya ɩ? Ɛ a ʋ yɛbr bɛ n'ɩ Zakɩ, Zuzɛb, Sɩmʋ̃ nɩ Zid ɛ? 56A ʋ yeepuuli za bɛ tʋ̃ɔ be a tɩ zie ka ɩ? Ɛ nyɩnɛ n'a ʋ páw a fãw ŋa za?» 57A tɩ ɩ na bɛ bɛ saw de a ʋ yele ɩ. Lɛ n'a a Yeezu tɩ yel bɛ: «A ʋ tẽ-dɔwra nɩ a ʋ yir tɛwr pʋɔ n'a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ bɛ nyɛrɛ ƴãwfʋ ɛ.» 58A Yeezu bɛ tɩ maalɩ nɔ-ɓãa-yele yaga a be ɩ, bɛ na bɛ tɩ saw de a ƴãw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\