MATIE 15

1Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ bɛ mɩnɛ kãw tɩ yi n a Zeruzalɛm wa pàw a Yeezu sowr ʋ: 2«Bʋ̃ʋ n'ʋ so a fʋ po-tuurbɛ sãwnɛ a tɩ sãakʋ̃-kore ciiru? Bɛ na bɛ mɩ́ pɛw a bɛ nuru mɛ̃ a lɛ a tɩ puoru sɔr na yel a, ɛ bãw dɩ a.» 3A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Ɛ a nyɩɩm, bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ bɛ tuur a Naaŋmɩn nɔ-ƴãwna a nyɩ sãakʋ̃-kore ciiru zũú? 4A Naaŋmɩn yel a: ‹Ƴãwnɛ a fʋ sãà nɩ a fʋ mã›, nɩ kɛ: ‹Nɩr wa tʋ ʋ sãà bɩɩ ʋ mã a, a fɛr a kɛ bɛ kʋ́ ʋ.› 5Ɛ nyɩɩm mɩ́ yel: ‹Nɩr wa yel ʋ sãà bɩɩ ʋ mã: a bom nɛ ɩ̃ nãá sõw nɩ fʋ a, ɩ̃ de ʋ na kʋ̀ Naaŋmɩn a›, 6ʋ bɛ mɩ́ lɛ cãa tɛr a ʋ sãà ƴãwfʋ san ɛ. A ŋa n'a nyɩ mɩ́ ŋmɛ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ lɔb, a nyɩ nɩ-kore ciiru zũú. 7Nɩsaal-libelibe bɛ ŋa! A Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi tɩ ƴɛr ɩ vla caar ɩ nyɩ, a lɛn daar ʋ na tɩ ƴɛr a ƴɛr-bie a ŋa a: 8‹Nɛɛ tɛwr a a nɩbɛ bɛ ŋa ƴãwnɛ nɩ mɛ̃, ɛ cɛ a bɛ pʋʋr zãá nɩ mɛ̃. 9A bɛ puoru bɛ na puore mɛ̃ a, bɛ tɛr pɛr ɛ, ɛ a bɛ wulu bɛ na wule a, ɩ nɩsaalbɛ nɛ-ƴãwnɩ tɛwr.› » 10Al pùorí, a Yeezu tɩ bʋɔl ɩ a zu-sɛbla wa yel bɛ: «Nyɩ bɛr wõ vla, ɛ bãw a pɛr! 11Bom nɛ na kpɩɛr a nʋɔrɩ́ a, ʋlɛ bɛ n'ʋ dɛwr a nɩsaal ɛ; bom nɛ na yire a nʋɔrɩ́ a, ʋlɛ n'ʋ dɛwr a nɩsaal.» 12Lɛ n'a a ʋ po-tuurbɛ tɩ taw ta yel ʋ: «Fʋ bãwnɩ a na k'aa fʋ ƴɛrʋ ŋa a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ na wõ a, ʋ dam bɛ na a?» 13Ʋ tɩ sɔw: «Tɩɛ nɛ za, a ɩ̃ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a na bɛ sɛl a, bɛ na vʋ̃ɔ ʋ na bɛr. 14Nyɩ bɛr bɛ: zɔn nɛ bɛ tawr zɔn. Ɛ cɛ zɔ̃w wa tawr zɔ̃w a, bɛ za ayi na lo n bɔw pʋɔ.» 15Pɩɛr tɩ de nɩ a ƴɛrʋ yel ʋ: «Ír a zʋkpar-kpɛ̃w ŋa pɛr kʋ̀ tɩ.» 16A Yeezu tɩ yel a: «A nyɩɩm mɩ̀, nyɩ cãa bɛ tɛr yã sɛr ɛ? 17Nyɩ bɛ bãw kɛ bom nɛ za na kpɩɛr a nʋɔrɩ́ a, tɔlɛ na siwr a pùorì, ɛ na tɩ yi a sɩmanɩ́ ɛ? 18Ɛ cɛ a al na yire a nʋɔrɩ́ a, socir pʋɔ sɩrɩ n'a a mɩ́ yi, ɛ alɛ n'a dɛwr a nɩsaal. 19A nɩsaal socir pʋɔ sɩrɩ n'a a tɩɛr-faar, nɩbɛ kʋ́b, pɔw-gaa, nɩ-fa-ɩb, nyãnyuwlu, dãsɩ-ziri nɩ zʋmɛ mɩ́ yire. 20A ŋa n'a dɛwr a nɩsaal. Ɛ cɛ dɩ kɛ́ bɛ dãw de niwn pɛw nũu mɛ̃ a lɛ a puoru sɔr na yel a, al bɛ dɛwr nɩsaal ɛ.» 21A Yeezu tɩ yi n a be ɛ cen Tɩ́ɩ̀r nɩ Sɩdɔ̃ tẽw lowr. 22Kanãa tẽw pɔw kãw tɩ yi n a be wa ŋmɩɛr cɛlsɩ yere nɩ: «Sore e, Daviir bi-dɛb ɩ, zɔ ɩ̃ nɩbaalʋ! Kɔ̃tɔn kãw dɔwrɛ nɩ a ɩ̃ pɔwyale bɛ dɩ vuo ɩ!» 23Ɛ cɛ a Yeezu bɛ tɩ ƴɛr ƴɛrʋ za sɔw ʋ ɛ. A ʋ po-tuurbɛ tɩ taw na ta zɛlɛ ʋ yere nɩ: «Ƴãw ʋ lɛb, ʋ na ɩrɛ gɔmɛ̃ tuur ɩ tɩ a.» 24A Yeezu tɩ sɔw na: «A Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ nɩbɛ, na ɩ mɛ̃ píir na bɔr a, tɛwr zie n'a bɛ tõ m.» 25Ɛ cɛ a pɔw tɩ wa na wa lo gbĩ dume a ʋ niŋé ɛ yel: «Sore e, sõw mɛ̃!» 26A Yeezu tɩ sɔw na: «A bɛ sɛw kɛ bɛ mɩ́ de a bibiir bʋ̃-dɩrɩ lɔb ƴãw bali ɛ.» 27A pɔw lɛb yel ʋ: «Yel-mɩŋa n'a, Sore e, ɛ cɛ a bali mɩ́ tuure nɩ a bɛ nɩbɛ bʋ̃-dɩ-ŋmaarɛ na lore a dɩrɛ.» 28A lɛ n'a a Yeezu tɩ sɔw ʋ: «Pɔw ɩ, a fʋ Naaŋmɩn-sawfʋ ɩ n kpɛ̃ɛ! A tu a lɛ fʋ na bɔbr a!» Ɛ a tɛm nɛ pʋɔ, a ʋ pɔwyale tɩ sanɩ na. 29A Yeezu tɩ yi n a be cen a Galile kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr. Ʋ tɩ do n tãw zu tɩ zɩ̃ a be. 30Zu-sɛbla na bɛ dɩ vuo a, tɩ wa n a ʋ zie, lãw tɛr wʋbr, zɔn, nɩ-kɔwr, wõ-takpalɛ nɩ baalbɛ yaga. Bɛ wa bin bɛ nɩ a ʋ pile ʋ sanɩ bɛ. 31A nɩbɛ na tɩ nyɛ̃ a wõ-takpalɛ bɛ ƴɛrɛ a, a nɩ-kɔwr bɛ lɛb kpɛ̃w a, a wʋbr bɛ cere dẽdẽ a, ɛ a zɔn nyɛrɛ a, a tɩ ɩ nɔ-ɓãa-yel a bɛ zie, bɛ íre a Ɩsɩrayɛl Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ. 32A Yeezu tɩ bʋɔl ɩ a ʋ po-tuurbɛ wa yel bɛ: «A nɩbɛ bɛ ŋa ɩrɛ mɛ̃ nɩ nɩbaalʋ. Bibie ata n'ɩ a ŋa bɛ na be a ɩ̃ zie, ɛ bɛ tɛr bʋ̃-dɩra a. Ɩ̃ bɛ bɔr k'ɩ̃ɩ bɛr bɛ bɛ lɛb kule nɩ a kɔ̃ ɩ, bɛ nãá mab a lo a sɔr zu.» 33A ʋ po-tuurbɛ tɩ sowr ʋ na: «Nyɩnɛ n'a tɩ na páw dipɛ̃ a sɛw tʋ̃ɔ tɩw a nɩbɛ bɛ ŋa za, a wɛja pʋɔ ka?» 34A Yeezu tɩ sowri bɛ na: «Dipɛ̃ a ŋmɩn n'a nyɩ tɛr?» Bɛ tɩ sɔw na: «Ayopõi nɩ zʋm-bili blã.» 35Lɛ n'a a Yeezu tɩ ƴãw a nɩbɛ zɩ̃ tẽw, 36ɛ ʋ de a dipɛ̃ ayopõi nɩ a zʋ́mɛ al, pùori a Naaŋmɩn barka, ɛ ŋma kʋ̀ a ʋ po-tuurbɛ, a ʋ po-tuurbɛ de kʋ̀ a zu-sɛbla. 37A nɩbɛ za tɩ dɩ na tɩw, ɛ bɛ wob a bʋ̃-ŋmaarɛ paalɩ peli ayopõi kul ɩ. 38Ɛ cɛ, a nɩbɛ bɛl za na tɩ dɩ a, tɩ ɩ n dɛbr tur anaar, ɛ́ bɛ bɛ tɩ sɔr a pɔwbɛ nɩ a bibiir ƴãw ɛ. 39A Yeezu na wa bɛr a zu-sɛbla bɛ kule a, ʋ kpɛ n a gbor pʋɔ cere a Magadã tẽw lowr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\