MATIE 17

1Bibie ayʋɔb pùorí, a Yeezu tɩ tɛr ɩ Pɩɛr, Zakɩ nɩ a ʋ yɛb Zã do n tãw kpɛ̃ɛ kãw zu, bɛ tɛwr zie. 2Ʋ tɩ lɩɛb ɩ nɩ-yũo a bɛ niŋé ; a ʋ niwn tɩ nyɩwrɛ na mɛ̃ mʋ̃tɔ̃w a, ɛ a ʋ bʋ̃-suuri pɛlɩ mɛ̃ cãa a. 3Bɛ wa bere na bɛ nyɛ̃ Mõyiir nɩ Eli bɛ ƴɛrɛ nɩ a Yeezu. 4Pɩɛr tɩ yel ɩ a Yeezu: «Sore e, a tɩ ka beba vɩɛl a; fʋ̃ʋ wa saw a, ɩ̃ na maal ɩ pɛn-sɛwr ata a ka, fʋ so been, Mõyiir so been, Eli mɩ̀ so been.» 5Ʋ na tɩ cãa ƴɛrɛ a, zũzuwr na nyɩwrɛ a, tɩ pili na pàw bɛ, ɛ kɔkɔr tɩ ƴɛrɛ a zũzuwr pʋɔ yere: «A ɩ̃ Bi-nɔna n'ɩ a ŋa, ɩ̃ na pɛlɩ pʋɔ kaa ir a, nyɩ bɛrɛ wone a ʋ ƴɛrʋ.» 6A po-tuurbɛ na tɩ wõ a kɔkɔr ŋa a, dɛ̃bɩ̃ɛ nyɔw bɛ nɩ yaga bɛ lo vɔblɩ muru. 7A Yeezu tɩ taw na ta tɔ tɔ bɛ ɛ yel: «Nyɩ lɛb ìr, nyɩ ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ!» 8Bɛ tɩ zɛw nɩ a zu bɛ lɛb nyɛ̃ nɩr za, ʋ bɛ ɩ a Yeezu yõ ɩ. 9Bɛ na tɩ yi a tãw zu lɛb siwr a, a Yeezu kpãa nɩ a ʋ po-tuurbɛ a ŋa: «A yel ŋa nyɩ na nyɛ̃ a, nyɩ taa pore a yúor kʋ̀rɛ nɩr ɛ, ɛ gu a Nɩsaal Bie tɩ lɛb yi a kũuni pʋɔ.» 10Al pùorí, a ʋ po-tuurbɛ tɩ sowr ʋ na: «Bʋ̃ʋ ƴãw n'a a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ yere k'aa fɛr a kɛ a Eli wa baarɩ?» 11Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «Sɩza n'a, a fɛr a k'aa Eli wa, wa cɔbrɩ bom za ƴãw zi-ƴẽn. 12Ɛ cɛ, mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a Eli wa na bɛ bɛ bãw kɛ ʋlɛ n'ʋ ɛ, ɛ ɩ ʋ lɛn za bɛ na bɔbr a; lɛ n'a bɛ mɩ̀ na dɔwrɩ a Nɩsaal Bie.» 13Lɛ n'a a ʋ po-tuurbɛ tɩ bãw kɛ Zã-Bati ƴɛrʋ n'a ʋ tɩ ƴɛrɛ a bɛ zie. 14Bɛ na tɩ tarɛ a zu-sɛbla zie a, nɩr kãw tɩ taw na ta a Yeezu zie, lo gbĩ dume, 15ɛ yel: «Sore e, zɔ a ɩ̃ bie nɩbaalʋ. Ʋ lore nɩ kũkun ɛ a wone ʋ yaga za ; ʋ lore nɩ vũùmí nɩ kʋ̃ɔ̀mɩ́ kʋra lɛ. 16Ɩ̃ tɛr ʋ na wa n a fʋ po-tuurbɛ zie, ɛ cɛ bɛ bɛ tʋ̃ɔ ʋ sanɩ ɛ.» 17A Yeezu tɩ de nɩ a ƴɛrʋ yel: «Nɩsaal-faar bɛ ŋa, nɩ nɩbɛ na bɛ saw de Naaŋmɩn a! Debor a ɩ̃ na be a nyɩ zie tɩ ta? Debor a ɩ̃ na wõ n nyɩ a tuo tɩ ta? Nyɩ tɛr a bie wa kʋ̀ m.» 18A Yeezu tɩ tanɩ nɩ a kɔ̃tɔn, ʋ yi zaa a bie zie, ɛ ʋ tɩ sanɩ a pɛr nɛ pʋɔ. 19A po-tuurbɛ tɩ taw na ta a Yeezu sowr ʋ a bɛ tɛwr zie: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so a tɩɩm tɩ bɛ tʋ̃ɔ ʋ diw?» 20Ʋ tɩ sɔw bɛ na: «A nyɩ Naaŋmɩn-saw-deb na dɩ nãw a n'a so. Yel-mɩŋa sɩza ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a nyɩ Naaŋmɩn-saw-deb tɩ bɛrmɛ̃ mɛ̃ seneve bir a, nyɩ nãá mɩ́ yel ɩ a tãw ŋa: ‹Ìr a ka ɛ cen ka›, ɛ ʋ nãá mɩ́ cen na, ɛ nyɩ kʋ̃ʋ mɩ́ ɩ bom za gu ɛ. [ 21A kɔ̃tɔn ŋa bʋʋrɛ a, puoru nɩ muta-tuo tɛrʋ tɛwr a na tʋ̃ɔ ír ʋ.»] 22Bibir kãw a po-tuurbɛ na tɩ ɓã taa bɛ za a Galile tẽw a, a Yeezu tɩ yel bɛ na: «Bɛ na nyɔw nɩ a Nɩsaal Bie ƴãw a nɩsaalbɛ nuru pʋɔ; 23bɛ na kʋ́ ʋ na, ɛ a bibie ata sob a, ʋ na lɛb a yi a kũu pʋɔ.» A tɩ ɩ n pʋ-sãwna yaga a ʋ po-tuurbɛ zie. 24Bɛ na tɩ ta a Kafarnawɔm a, a bɛlɩ dem na mɩ́ dier a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ cɩɛrʋ a, tɩ taw na ta a Pɩɛr zie sowr ʋ: «A nyɩ Wul-wul-kara bɛ mɩ́ ya a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ cɩɛrʋ bɩɩ?» 25A Pɩɛr tɩ sɔw na: «Bʋnʋ ɩ? Ʋ mɩ́ ya na.» A Pɩɛr na tɩ ta a yir a, a Yeezu tɩ dãw ʋ na de a ƴɛrʋ sowr ʋ: «Fʋ tɩɛr ɩ ŋmɩn, Sɩmʋ̃ ʋ? A tẽw zu ka na-mɩnɛ a, tẽbowle zie n'a bɛ mɩ́ de a cɩɛrʋ nɩ a zuru-yar? A bɛ tẽ-biir zie n'a bɩɩ a sãanbɛ zie n'a?» 26A Pɩɛr na tɩ sɔw k'aa sãanbɛ zie n'a a, a Yeezu tɩ lɛb a yel ʋ: «A na ɩ lɛ a, a bɛ fɛrɛ a tẽ-biir ɛ. 27Ɛ cɛ ɩ̃ bɛ bɔbr kɛ tɩ sãw a nɩbɛ bɛ ŋa tɩɛrʋ ɛ; lɛ so, siw a manɩ́ tɩ ƴãw a zʋm-pĩi. A zʋm-dãw-niwn sob ʋl a zʋm-pĩi nãà wa nyɔw a, taw ʋ yi n, yuo a ʋ nʋɔr, fʋ na nyɛ̃ nɩ nɩbɛ ayi cɩɛrʋ libir, ír cen nɩ tɩ ya mãa nɩ a fʋ̃ʋ dem.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\