MATIE 18

1A ʋlɩ tɛm nɛ, a Yeezu po-tuurbɛ tɩ taw na pɩɛl ʋ, ɛ sowr ʋ: «Ãa n'ʋ ɩ kpɛ̃ɛ zuo a nɩbɛ za a tẽ-vla-naalʋ pʋɔ?» 2A Yeezu tɩ bʋɔl ɩ bi-cãpile wa ƴãw a bɛ sɔgɔ, 3ɛ yel: «Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, nyɩmɛ bɛ wa lɩɛbɩ a nyɩ ɩb ŋmɛ̃ mɛ̃ a bibi-cãpili a, nyɩ kʋ̃ kpɛ a tẽ-vla-Naalʋ pʋɔ ɩ. 4Lɛ so, ʋlɩ sob na siwre ʋ tʋɔra ŋmɛ̃ mɛ̃ a bi-cãpile ŋa a, ʋlɛ n'ʋ ɩ kpɛ̃ɛ zuo a bɛ za a tẽ-vla-Naalʋ pʋɔ. 5Ɛ sob nɛ na de a bi-cãpile ŋa tɔ sob a ɩ̃ yúor ƴãw a, a mãa tɔr za n'ʋ ʋ mɩ̀ de.» 6«Ɛ cɛ sob nɛ za na ɩrɛ a bibi-cãpili bɛ ŋa kãw na saw de m a, ʋ lore yel-bier pʋɔ a, bɛlɛ 'lẽ kʋsɛ-kpɛ̃ɛ ƴãw a ʋ kɔkɔrɩ́, ɛ daa ʋ lɔb ƴãw kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ a, alɛ sa. 7Nyɛ̃ a tẽ-daa baw-bio na sɛw a, a yele al za na ɩrɛ a nɩsaalbɛ maalɛ yel-bebe a ƴãw! A fɛr a k'aa yele a ŋa mɩ́ ɩ, ɛ cɛ baw-bio sob ɩ a nɩr ʋl na n'ʋ mɩ́ so a ɩ a. 8A fʋ nũu bɩɩ a fʋ gbɛr wa tawr fʋ ƴãwn yel-bier pʋɔ a, ŋmãa a lɔb bɛr a zãá nɩ fʋ; fʋ na na kpɛ a nyɔ-vʋʋrʋ pʋɔ nɩ nũ-gãw bɩɩ gbɛ-gãw a, alɛ sa fʋ na na tɛr a fʋ nuru a za ayi bɩɩ a fʋ gbɛɛ a za ayi, ɛ́ bɛ lɔb fʋ ƴãw a vũu na bɛ tɛr kpiiru daar a pʋɔ a. 9Ɛ a fʋ mimir wa n'ʋ tawr fʋ ƴãwn a yel-bier pʋɔ a, 'lòw ʋ ír lɔb bɛr ʋ zãá nɩ fʋ. Fʋ na na kpɛ a nyɔ-vʋʋrʋ pʋɔ ɛ ɩ mimi-fɩɔ a, alɛ sa fʋ na na tɛr a fʋ mimie a za ayi, ɛ́ bɛ lɔb fʋ ƴãw a tẽ-faa vũùmí a.» 10«Nyɩ gu nyɩ tʋɔra taa wa jewre a bibi-cãpili bɛ ŋa been kãw za ɩ ; ɩ̃ sɩrɩ na yere kʋ̀rɛ nyɩ, a bɛ malkɩ mɩnɛ ar ɩ a ɩ̃ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ niŋé kʋra lɛ. [ 11A Nɩsaal Bie wa na wa faa a bɛlɩ dem na tɩ bɔr a.] 12Nyɩ tɩɛr ɩ ŋmɩn? Nɩr wa tɛr píir kʋba, ɛ a pɛ́rʋ been wa bɔr a, ʋ kʋ̃ bɛr a kʋba for bir al a tãw zu ɛ cen tɩ bɔ a ʋl na bɔr a ɩ? 13Ɛ ʋlɛ wa nyɛ̃ ʋ a, yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, nʋ̃ɔ̀ mɩ́ kpɛ ʋ nɩ a ʋ ƴãw zuo a kʋba for bir al na bɛ bɔr a ƴãw. 14Lɛ mɩ̀ n'a, a nyɩ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a, bɛ bɔr k'aa bibi-cãpili bɛ ŋa been kãw za bɔr ɛ.» 15«A fʋ yɛb wa ɩ sãw fʋ a, cen tɩ páw ʋ, fʋ̃ʋ nɩ ʋl tɛwr zie, ɛ wul ʋ a ʋ sãwna. Ʋlɛ wa bɛr wõ fʋ a, fʋ na páw nɩ a fʋ yɛb. 16Ʋlɛ bɛ wa bɛrɛ wone a fʋ ƴɛrʋ a, fʋ̃ʋ tɛr nɩ-been bɩɩ nɩbɛ ayi ƴãw pʋɔ a fʋ ƴãw, kɛ̀ ‹Yel za tʋ̃ɔ mɩ́ maalɩ dãsɩɛ dem ayi bɩɩ ata ƴɛrʋ zũú.› 17Ɛ cɛ ʋlɛ bɛ wa sawr a bɛ ƴɛrʋ a, fʋ̃ʋ yel kʋ̀ a Lãw-yir. Ɛ ʋlɛ cãa bɛ wa wone a Lãw-yir ƴɛrʋ a, ʋ ɩ mɛ̃ tɩbɛ sob bɩɩ zuru-yar-diere a a fʋ zie.» 18«Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, bom nɛ za nyɩ na na 'lẽ a tẽw zu ka a, mɩ̀ na 'lẽ nɩ a tẽ-vla pʋɔ, ɛ bom nɛ za nyɩ na na cɛr bɛr a tẽw zu ka a, mɩ̀ na cɛr ɩ a tẽ-vla pʋɔ.» 19«Ɩ̃ mɩ̀ cãa na lɛ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a tẽw zu ka a, nɩbɛ ayi a nyɩ pʋɔ wa wõ taa zɛlɛ bom a, a ɩ̃ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a, na kʋ̀ bɛ na. 20Zie nɛ za nɩbɛ ayi bɩɩ nɩbɛ ata na ɓã taa a ɩ̃ yúor ƴãw a, ɩ̃ be n a bɛ sɔgɔ.» 21Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ taw ta a Yeezu zie sowr ʋ: «Sore e, a ɩ̃ yɛb wa sãw mɛ̃ a, gb'a a ŋmɩn n'a ɩ̃ na dɩ suur kʋ̀ ʋ tɩ ta? A tɩ ta gb'a ayopõi bɩɩ?» 22A Yeezu tɩ sɔw na: «Ɩ̃ bɛ yel k'aa tɩ ta gb'a ayopõi ɛ, ɛ cɛ a tɩ ta gb'a a lɩz'a ata nɩ pie gb'a ayopõi. 23A ŋa n'a a tẽ-vla-Naalʋ ŋmɛ̃ taa nɩ nãà kãw na tɩ bɔbr k'ʋʋ bãw a ʋ libie yele ʋlɛ nɩ a ʋ tõ-tõ-biir a. 24Ʋ na tɩ tine a, bɛ tɛr ɩ a tõ-tõ-bie kãw na tɩ tɛr a ʋ san bɛ dɩ vuo a, wa n a ʋ zie. 25A tõ-tõ-bie nɛ na bɛ tɩ tɛr a na ya a, a ʋ nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ ƴãw na kɛ́ bɛ nyɔw ʋ kʋɔrɩ, ʋlɛ nɩ a ʋ pɔw nɩ a ʋ bibiir, nɩ a ʋ bʋ̃-tɛrɩ za, wa ya a ʋ san. 26A tõ-tõ-bie tɩ lo na gbĩ dume a ʋ pile zɛlɛ ʋ yere nɩ: ‹Cãa bɛr mɛ̃ sɛr, ɩ̃ na ya b ɩ a fʋ san za.› 27Nɩbaalʋ tɩ kpɛ n a ʋ nɩ-kpɛ̃ɛ, ʋ bɛr ʋ, ɛ mɩ̀ bɛr ʋ a ʋ san. 28A tõ-tõ-bie ŋa tɩ yi na tuori a ʋ tõ-tõ-bi-tɔ sob kãw na tɛr a ʋ san zaa pʋrɩ a. Ʋ tɩ nyɔw ʋ nɩ a kɔkɛɛ fɩɩrɩ faar na kʋ́ ɛ yere: ‹Ya a fʋ san!› 29A ʋ tɔ sob tɩ lo na gbĩ dume a ʋ pile zɛlɛ ʋ yãayãa yere nɩ: ‹Cãa bɛr mɛ̃ sɛr, ɩ̃ɩ na ya b a.› 30Ɛ cɛ ʋ bɛ tɩ saw ɛ, ɛ nɩ̃ɛ tɩ ƴãw bɛ nyɔw ʋ ƴãw gaso pʋɔ, ɛ cɛlɛ k'ʋʋ wa ya a ʋ san. 31A ʋ tõ-tõ-bi-taabɛ na tɩ nyɛ̃ a yele a ŋa na ɩ a, a bɛ pʋɔ za tɩ sãw na, bɛ cen tɩ manɩ a za kʋ̀ a bɛ nɩ-kpɛ̃ɛ. 32Lɛ n'a a nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ ƴãw bɛ bʋɔlɩ a tõ-tõ-bie ŋa, ʋ wa yel ʋ: ‹Tõ-tõ-bi-faa ŋa! Fʋ na zɛlɩ mɛ̃ a, ɩ̃ lɛb a bɛr fʋ a fʋ san za. 33A mɩ̀ bɛ tɩ fɛr kɛ fʋ zɔ a fʋ tɔ sob nɩbaalʋ mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na zɔ a fʋ nɩbaalʋ a ɩ?› 34A ʋ nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ nyɛ̃ nɩ suur yaga, ɛ nyɔw ʋ tɩr kɛ́ bɛ dɔwrɛ ʋ, ɛ gu ʋ wa tɩ ya a ʋ san za.» 35A Yeezu tɩ yel a ƴãw pʋɔ: «A ŋa n'a a ɩ̃ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a, mɩ̀ na ɩrɛ nyɩ, a nyɩ kãw za bɛ mɩ̀ wa dɩ suur kʋ̀ a ʋ yɛb nɩ a ʋ pʋɔ za a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\