MATIE 19

1A Yeezu na tɩ tɩr a ʋ wulu a ŋa baar a, ʋ yi n a Galile ɛ cen a Zude tẽw lowr, a Zurdɛ̃ man gãwn. 2Zu-sɛbla na bɛ dɩ vuo a, tɩ tu ʋ na cen a be, ʋ tɩ sanɩ a bɛ baalbɛ. 3Farizɩ̃ɛ bɛ mɩnɛ kãw tɩ taw na ta a ʋ zie sowr ʋ kɛ́ bɛ ɩ ʋ kaa: «Nɩr tɛr ɩ sɔr na zawrɩ a ʋ pɔw bɛr yel-sãsara lɛ ƴãw bɩɩ?» 4A Yeezu sɔw: «Nyɩ bɛ kanɩ a Sɛb-sõw pʋɔ kɛ: ‹A pɛr tib daar a, a bome za Ire ír bɛ nɩ dɛb nɩ pɔw ɛ?› 5Nɩ k'ʋʋ tɩ yel a: ‹Alɛ n'a so a dɛb na mɩ́ bɛr a ʋ sãà nɩ a ʋ mã, ɛ tɩ lãw nɩ a ʋ pɔw bɛ za ayi lɩɛbɩ nɩ-been.› 6A na ɩ lɛ a, bɛ bɛ cãa ɩ nɩbɛ ayi ɛ, bɛ ɩ n nɩ-been. Lɛ so, bom nɛ a Naaŋmɩn na lãw taa a, a nɩsaal, ʋ ta bʋ́r ɛ.» 7A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ lɛb a sowr ʋ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so a Mõyiir yel kɛ nɩr wa zawrɛ a ʋ pɔw bɛrɛ a, ʋ maalɩ zawr-bɛrʋ sɛbɛ kʋ̀ ʋ?» 8A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Nyɩ na bɛ wone ƴɛrʋ a n'a so a Mõyiir saw kɛ nyɩ mɩ́ zawrɩ a nyɩ pɔwbɛ bɛr, alɛ bɛ ɩ lɛ a, a pɛr tib daar a, a bɛ tɩ ɩ a ŋa ɩ. 9Ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: nɩr wa zawrɩ a ʋ pɔw bɛr - lãw-taa kãw na bɛ tɛr sɔr a ƴãw bɛ wa n'a a - ɛ kul pɔw-yũo a, ʋ maal ɩ pɔw-gaa yel-bier.» 10A ʋ po-tuurbɛ tɩ yel ʋ na: «A yele wa ŋmɛ̃ a ŋa a dɛb zie, ʋlɛ nɩ a ʋ pɔw cara pʋɔ a, a kul-taa maalʋ vɛb sa.» 11A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Nɩbɛ za bɛ n'a na tʋ̃ɔ bãw a ƴɛrʋ ŋa pɛr ɛ, a bɛlɩ dem tɛwr bɛ na kʋ̀ a, bɛlɛ nɛ bɛ na tʋ̃ɔ bãw ʋ. 12Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nɩbɛ bɛ mɩnɛ mɩ́ dɔw na ɩ vaɩ; bɛ mɩnɛ a, nɩsaalbɛ nɛ bɛ mɩ́ ɩ bɛ ɩ a vaɩ; ɛ bɛ mɩnɛ mɩ̀ kaa ir, ɩ a vaɩ a tẽ-vla-naalʋ ƴãw. Sob nɛ na na tʋ̃ɔ bãw a pɛr a, ʋ bãw!» 13Nɩbɛ bɛ mɩnɛ kãw tɩ tɛr ɩ bibiir wa n a Yeezu zie, k'ʋʋ wa ír nuru dɔwlɩ a bɛ zu ɛ pùori ƴãw bɛ, ɛ cɛ a ʋ po-tuurbɛ tɩ tanɛ bɛ na. 14Lɛ n'a a Yeezu tɩ yel: «Nyɩ bɛr a bibiir bɛ wa a ɩ̃ zie, ɛ ta diwr bɛ bɛrɛ ɩ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bɛlɩ dem na ŋmɛ̃ taa nɩ bɛ a, bɛlɛ so a tẽ-vla-naalʋ.» 15Ɛ ʋ na wa dɔwlɩ a nuru a bɛ zu baar a, ʋ bɛr ɩ a ʋlɩ zie nɛ ɛ tɔl cen. 16Nɩr kãw tɩ taw na ta a Yeezu zie sowr ʋ: «Wul-wul-kara a, bʋ̃ʋ yel-vla n'ʋ a fɛr k'ɩ̃ɩ maalɩ tʋ̃ɔ páw a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a?» 17A Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so fʋ sowre mɛ̃ a yel-vla yele? A sob nɛ na vɩɛl a, ɩ n been yõ tẽtẽ. Fʋ̃ʋ wa bɔbr kɛ fʋ páw a nyɔ-vʋʋrʋ a, sawr a Naaŋmɩn nɛ-ƴãwnɩ.» 18Ʋ lɛb sowr ʋ: «Nɛ-ƴãwnɩ abobe?» A Yeezu sɔw: «Ta kʋ́ nɩr ɛ; ta maalɩ pɔw-gaa yel-bier ɛ; ta zu ɛ; ta dɩ dãsɩɛ-ziri ɩ; 19ƴãwnɛ fʋ sãà nɩ fʋ mã; ɛ nɔnɛ fʋ tɔ mɛ̃ a fʋ mɩŋa a.» 20A pɔl-bile yel ʋ: «Ɩ̃ saw nɩ a nɛ-ƴãwnɩ a ŋa za. Bʋ̃ʋ n'ʋ cãa cɛ m?» 21A Yeezu yel ʋ: «Fʋ̃ʋ wa bɔbr kɛ fʋ vɩɛl fʋ za a, cen tɩ de a fʋ bʋ̃-tɛrɩ za kʋɔrɩ, de a libie kʋ̀ nan dem, ɛ fʋ na páw nɩ na-bome a tẽ-vla pʋɔ ; al pùorí, wa, wa tuur mɛ̃.» 22Ɛ cɛ a pɔl-bile na wa wõ a a ŋa a, ʋ sãw nɩ niwn ʋ za lɩɛb cere nɩ, ʋ na tɩ tɛr a bɛ dɩ vuo a ƴãw. 23Lɛ n'a a Yeezu tɩ yel a ʋ po-tuurbɛ: «Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: nɩr na kpɛ naalʋ a, a ʋ tẽ-vla-Naalʋ pʋɔ kpɛb na kpɛmɛ na. 24Ɩ̃ lɛb a yere kʋ̀rɛ nyɩ, a nyɔ̃wmɛ̃ na na yi mɩsɩn vʋɔrɩ́ a, a ɩ n mɔlɛ zuo tɛra sob na na kpɛ a Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ a.» 25A ʋ po-tuurbɛ na tɩ wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, bɛ nyɔw nɩ nʋɔr yere nɩ: «Alɛ wa ŋmɛ̃ a ŋa a, ãa n'ʋ pãa na tʋ̃ɔ nyɛ̃ a faafʋ a?» 26A Yeezu tɩ jɩr bɛ nɩ gbẽgbẽ ɛ yel: «A nɩsaalbɛ zie a, a kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ, ɛ cɛ Naaŋmɩn zie a, bom za na tʋ̃ɔ na.» 27Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ de a ƴɛrʋ yel ʋ: «Nyɛ̃, tɩ bɛr ɩ bom za ɛ wa tuur fʋ, ŋmɩŋmɩn n'a a na ŋmɛ̃ a tɩ zie?» 28A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a lɛn daar a yele nãà wa lɩɛbɛ paalɛ a, a lɛn daar a Nɩsaal Bie nãà wa zɩ̃ a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ naalʋ da-kɔw zu a, a nyɩɩm na tu m a, nyɩ mɩ̀ na zɩ̃ n naalʋ da-kɔwr pie nɩ ayi zu, kɛ́ nyɩ maal ɩ a Ɩsɩrayɛl yie dɔwlʋ pie nɩ ayi a ƴɛrʋ. 29Ɛ sob nɛ za nãà wa bɛr yie, yɛbr, yeepuuli, sãà, mã, bibiir bɩɩ poru a mãa ƴãw a, ʋ na páw nɩ a a ŋa gb'a a kʋba dɔwlɩ, ɛ cãa páw a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a ƴãw pʋɔ. 30Niwn-dierbɛ yaga na lɩɛb ɩ po-pawrbɛ, ɛ po-pawrbɛ yaga lɩɛbɩ niwn-dierbɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\