MATIE 2

1A Yeezu na tɩ dɔw Bɛtɩlɛm Zude tẽw pʋɔ Erɔdɩ naalʋ dɩb daar a, bãw-bãwnbɛ kãw tɩ yi n Saa-pɛrɩ́ wa ta a Zeruzalɛm. 2Bɛ tɩ sowr a: «Nyɩnɛ n'a a Zifʋ mɩnɛ nãà na dɔw a daar yɩ̃ɛ ŋa a be? Tɩ nyɛ̃ nɩ a ʋ ŋmar-bir a Saa-pɛrɩ́ ɛ wa kɛ́ tɩ wa pùor ʋ nɩ tɩ tʋɔra siwru.» 3A nãà Erɔdɩ na tɩ wõ a yel ŋa a, pʋ̀lá vʋ̃ɔ nɩ ʋlɛ nɩ a Zeruzalɛm tẽw dem za. 4Ʋ tɩ bʋɔl ɩ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ za nɩ a Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ za ɓã taa, ɛ sowri bɛ a be a Naaŋmɩn Nɩ-kabra na na dɔw a. 5Bɛ tɩ sɔw na: «Bɛtɩlɛm, Zude tẽw n'a. A ŋa n'a a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ sɛb yel: 6‹Fʋ̃ʋ Bɛtɩlɛm na be a Zude tẽw pʋɔ a, fʋ̃ʋ bɛ n'ɩ a pʋrɩ za a Zuda tẽw loge za pʋɔ ɩ; a fʋ pʋɔ sɩrɩ n'a a nãà na yi, a ʋl na na cɩ̃ɩnɛ a ɩ̃ nɩ-bʋʋrɛ Ɩsɩrayɛl a.› » 7Lɛ n'a a Erɔdɩ tɩ sɔwlɩ bʋɔlɩ a Saa-pɛrɩ́ bãw-bãwnbɛ, wa kpɩwrɩ bãw a ʋlɩ daar nɛ tɔr za bɛ na nyɛ̃ a ŋmar-bir na pur a. 8Al pùorí, ʋ ƴãw bɛ nɩ a Bɛtɩlɛm sɔrɩ́ ɛ yel: «Nyɩ cen tɩ kpɩwrɩ bãw a bie yele, ɛ nyɩmɛ wa nyɛ̃ ʋ a, nyɩɩm lɛb wa yel kʋ̀ m, ɩ̃ mɩ̀ cen tɩ pùor ʋ nɩ ɩ̃ tʋɔra siwru.» 9Bɛ na tɩ wõ a nãà ƴɛrʋ baar a, bɛ yi na lo a sɔr. Zɩ̃ kɛ a ŋmar-bir ʋl bɛ na tɩ nyɛ̃ a Saa-pɛrɩ́ a, tɩ lɛb a de bɛ niwn tɩ tɛw ar a zie ʋl a bie na be a. 10Bɛ na tɩ nyɛ̃ a ŋmar-bir a, nʋ̃ɔ̀ tɩ kpɛ bɛ nɩ yaga bɛ dɩ vuo ɩ. 11Bɛ tɩ kpɛ n a yir pʋɔ nyɛ̃ a bie nɩ a ʋ mã Marya, bɛ tɩ pùor ʋ na nɩ bɛ tʋɔra siwru, ɛ yuo a bɛ dawli ír bome kʋ̀ a bie: salmɛ̃, tɩ-suur-zɔ̃ na nyuur vla a, nɩ kãa-nyũu. 12Al pùorí, a Naaŋmɩn tɩ yel a kʋ̀ bɛ zánʋ pʋɔ kɛ́ bɛ ta lɛb cen a Erɔdɩ zie ɩ, lɛ so bɛ tɩ tu sɔr-yũo lɛb kul a bɛ tẽw. 13A Saa-pɛrɩ́ bãw-bãwnbɛ na wa kul a, a Zuzɛb nyɛ̃ nɩ a Sore malkɩ zánʋ pʋɔ ʋ yel ʋ: «Ìr tɛr a bie nɩ a ʋ mã zɔ cen nɩ a Eziptɩ tẽw, tɩ be n a be ɛ gu ɩ̃ wa tɩ yel kɛ fʋ lɛb wa. A Erɔdɩ na ìr a bɔbr a bie k'ʋʋ kʋ́.» 14A Zuzɛb tɩ ìr ɩ tɩ̃ɩsɔw tɛr a bie nɩ a ʋ mã cen nɩ a Eziptɩ tẽw. 15Ʋ tɩ be n a be ɛ gu a Erɔdɩ tɩ kpi, k'aa a ŋa a Sore na tɩ yel ɩ a ʋ ƴɛr-manɛ nʋɔr a tʋ̃ɔ tu: «Ɩ̃ bʋɔl ɩ a ɩ̃ bie ʋ yi a Eziptɩ tẽw pʋɔ.» 16A Erɔdɩ na tɩ nyɛ̃ k'aa Saa-pɛrɩ́ bãw-bãwnbɛ bɛlɩ ʋ na a, ʋ nyɛ̃ nɩ suur yaga, ɛ tõ nɩbɛ bɛ cen a Bɛtɩlɛm nɩ a ʋ tẽ-kpɔwlɩ pʋɔ, tɩ kʋ́ a dɛbli za na bɛ tɩ ta yome ayi a; a yome ayi a ŋa tɩ man na taa nɩ a lɛ ʋ na tɩ sowri a yele a Saa-pɛrɩ́ bãw-bãwnbɛ manɩ kʋ̀ ʋ a. 17Lɛ n'a a tɩ tu a a ŋa a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Zeremi na tɩ dãw yel a: 18«Bɛ wõ n kɔkɔr a Arama tẽw pʋɔ, kon nɩ lãw-mʋɔlɛ n'a: Arasɛl ʋ kone a ʋ bibiir, ɛ́ bɛ sawr bɛ na mɔwl ʋ ɛ, a bɛ na bɛ cãa a ƴãw.» 19A Erɔdɩ kũu pùorí, a Zuzɛb tɩ nyɛ̃ nɩ a Sore malkɩ zánʋ pʋɔ a Eziptɩ tẽw 20ʋ yel ʋ: «Ìr tɛr a bie nɩ a ʋ mã cen nɩ a Ɩsɩrayɛl tẽw, a bɛlɩ dem na tɩ bɔbr a bie kʋ́b a, bɛ kpi na.» 21A Zuzɛb tɩ ìr a tɛr a bie nɩ a ʋ mã lɛb cen nɩ a Ɩsɩrayɛl tẽw. 22Ɛ cɛ, a Zuzɛb na tɩ wõ kɛ Arkelayisɩ lɩɛr ɩ a ʋ sãà Erɔdɩ ɩ a Zude tẽw nãà a, ʋ zɔ n dɛ̃bɩ̃ɛ a be cenu ƴãw. Naaŋmɩn tɩ lɛb a yel kʋ̀ ʋ zánʋ pʋɔ ʋ cen Galile tẽw lowr. 23Ʋ tɩ cen na tɩ kpɩɛr tẽw kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ Nazarɛtɩ a, k'aa tʋ̃ɔ tu a lɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ na tɩ yel a: «Bɛ na bʋɔlɛ ʋ na kɛ Nazarɛtɩ tẽw nɩr.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\