MATIE 20

1«A tẽ-vla-naalʋ sɩrɩ na ŋmɛ̃ mɛ̃ yir sob kãw na tɩ yi biɓaar-sɛ̃w, k'ʋʋ tɩ de tõ-tõ-biir ƴãw bɛ cen a ʋ divɛ̃-tɩɩr púo pʋɔ a. 2Ʋlɛ nɩ a tõ-tõ-biir na tɩ wõ taa a yar ɩ bibi-been sã-ya libir a, ʋ ƴãw na bɛ cen a ʋ divɛ̃-tɩɩr púo pʋɔ. 3Ʋ tɩ lɛb a yi a biɓaara, a mʋ̃tɔ̃w na zɛw blã a, tɩ nyɛ̃ bɛ mɩnɛ bɛ zɩ̃ zaa lɛ a nɩbɛ tuor-taa zie. 4Ʋ yel bɛ: ‹Nyɩ mɩ̀ cen a ɩ̃ divɛ̃-tɩɩr púo pʋɔ, ɛ ɩ̃ na ya nyɩ nɩ a lɛ a na sɛw a.› 5Ɛ̀ bɛ tɩ cen. A yir sob tɩ lɛb a yi a mʋ̃tɔ̃-tuo nɩ a mʋ̃tɔ̃w gɔ̃wfʋ daar cãa lɛ tɩ ɩ a lɛ. 6A na wa man a zaanʋɔra a, ʋ tɩ lɛb a yi tɩ nyɛ̃ bɛ mɩnɛ bɛ be a be, ʋ yel bɛ: ‹Bʋnʋ ƴãw n'a nyɩ zɩ̃ a ka a bibi-ɓil za bɛ ɩrɛ bom za?› 7Bɛ tɩ sɔw ʋ na: ‹Nɩr za bɛ de tɩ a tome ɩ, so lɛ.› Ʋ yel bɛ: ‹Nyɩ mɩ̀ cen a ɩ̃ divɛ̃-tɩɩr púo pʋɔ.› 8A zaanɔ-ɓaar na wa ta a, a divɛ̃-tɩɩr púo sob tɩ yel ɩ a ʋ bʋ̃-kaarɛ: ‹Bʋɔlɩ a tõ-tõ-biir wa kʋ̀ ŋa za a ʋ sã-ya. Tĩ a bɩɛr-waarbɛ zie tɩ baar ɩ a dãw-waarbɛ.› 9Lɛ n'a a zaanʋɔra tõ-tõ-biir tɩ wa, ŋa za mɩ́ wa páw a bibi-been tome sã-ya libir. 10A biɓaar-sɛ̃w tõ-tõ-biir dem daar na wa ta a, bɛ tɩ tɩɛrɛ na kɛ bɛ na páw na dɔwlɩ, ɛ cɛ ŋa za mɩ̀ tɩ páw nɩ bibi-been tome sã-ya libir. 11Bɛ tɩ de na zɛbr ɩ a yir sob. 12Bɛ tɩ yere na: ‹A bɩɛr-waarbɛ bɛ ŋa tõ n tɛm gbel-been yõ, ɛ fʋ ya bɛ mɛ̃ a tɩɩm na nyɛ̃ a bibi-ɓil balʋ ɛ dɩ a mʋ̃tɔ̃w a!› 13Ɛ cɛ a yir sob tɩ yel ɩ a kãw: ‹Ɩ̃ bá a, ɩ̃ bɛ nɛbr fʋ ɛ, a bibi-been tome sã-ya libir ƴãw bɛ n'a mãa nɩ fʋ̃ʋ wõ taa ɩ? 14De a fʋ sã-ya cere nɩ. Ɩ̃ bɔbr a k'ɩ̃ɩ kʋ̀ a bɩɛr-waarɛ ŋa mɛ̃ a fʋ̃ʋ a. 15Ɩ̃ bɛ tɛr sɔr na ɩrɛ lɛn za ɩ̃ na bɔbr a nɩ a ɩ̃ bʋ̃-tɛrɩ ɛ? Bɩɩ nyuur ɩrɛ fʋ na ɩ̃ na ɩ nɩ-vla a?› » 16A Yeezu tɩ yel a ƴãw pʋɔ: «A ŋa n'a a po-pawrbɛ na ɩ niwn-dierbɛ, ɛ a niwn-dierbɛ ɩ po-pawrbɛ.» 17A Yeezu tɩ duor ɩ a Zeruzalɛm. Ʋ tɩ tɛr ɩ a po-tuurbɛ pie nɩ ayi, ʋlɛ nɩ a bɛl tɛwr, tɩ yel kʋ̀ bɛ a sɔr zu bɛ na tɩ cere a: 18«Nyɩ nyɛ̃, tɩ duor ɩ a Zeruzalɛm, bɛ na tɩ nyɔw nɩ a Nɩsaal Bie ƴãw a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Naaŋmɩn-Wulu sɛ-sɛbrbɛ nuru pʋɔ, bɛ na ƴãw ʋ nɩ kũu dɔwrʋ, 19ɛ de ʋ kʋ̀ nɩ-bʋʋr-yoru bɛ ɩ ʋ la, ɛ fɔb ʋ, ɛ kpa ʋ da-gara zu, ɛ a bibie ata sob a, ʋ na lɛb a yi a kũu pʋɔ.» 20Lɛ n'a a Zebede bi-dɛbr mã, tɩ taw ta a Yeezu zie nɩ a ʋ bibiir ayi; ʋ tɩ lo na gbĩ dume a ʋ pile k'ʋʋ zɛlɩ bʋ̃-kãw. 21A Yeezu tɩ sowr ʋ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ fʋ bɔbr?» Ʋ sɔw: «Nyɛ̃ a ɩ̃ bi-dɛbr ayi bɛ ŋa, ƴãw kãw zɩ̃ a fʋ dʋrʋ lowr ɛ kãw zɩ̃ a fʋ gʋba lowr a fʋ naalʋ pʋɔ.» 22A Yeezu tɩ sɔw na: «Nyɩ bɛ bãw a ʋlɩ bom nɛ nyɩ na zɛlɛ a ɩ. Nyɩ na tʋ̃ɔ na nyũ a tuo koli-nyuura ʋl ɩ̃ na na nyũ a?» Bɛ tɩ sɔw na: «Tɩ na tʋ̃ɔ na.» 23Ʋ yel bɛ: «A ɩ̃ tuo koli-nyuura a, nyɩ na nyũ ʋ na. Ɛ cɛ a ɩ̃ dʋrʋ nɩ a ɩ̃ gʋba lowr zɩ̃ma bɛ yi mãa zie ɩ, a bɛlɩ dem ƴãw a ɩ̃ Sãà na cɔbrɩ a ziir a ŋa a, bɛlɛ so a.» 24A po-tuurbɛ pie na cɛ a, na tɩ wõ a a, tɩ nyɛ̃ nɩ nɩ a yɛbr ayi bɛ ŋa suur. 25Lɛ n'a a Yeezu tɩ bʋɔlɩ bɛ wa yel: «Nyɩ bãwnɩ a na, a nɩ-bʋʋrɛ na-mɩnɛ mɩ́ dɩrɛ nɩ naalʋ a bɛ zu, ɛ a nɩ-bɛrɛ ɩrɛ a nɩbɛ bãwnɩ a bɛ na so bɛ a. 26A ta ɩ a lɛ a nyɩ zie ɩ. Sob nɛ nɩ̃ɛ wa bɔbr k'ʋʋ ɩ kpɛ̃ɛ a nyɩ pʋɔ a, ʋ ɩ a nyɩ tõ-tõ-bie, 27ɛ nɩr wa bɔbr k'ʋʋ ɩ a niwn-diere a nyɩ pʋɔ a, ʋ ɩ a nyɩ gbãgbaa. 28A ŋa n'a, a Nɩsaal Bie bɛ wa kɛ bɛ wa tone kʋ̀rɛ ʋ ɛ, ʋ wa na k'ʋʋ wa tone kʋ̀rɛ a nɩbɛ, ɛ de a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ tɩr ya de nɩ nɩ-yaga yaga.» 29Bɛ na tɩ yire a Zeriko tẽw pʋɔ a, zu-sɛbla na bɛ dɩ vuo a, tɩ tuur ɩ a Yeezu. 30Zɔn ayi kãw tɩ zɩ̃ n a sɔr nʋɔr. Bɛ na wa wõ k'aa Yeezu n'ʋ tɔlɛ a, bɛ cɩɩrɛ na yere nɩ: «Sore e, Daviir bi-dɛb ɩ, zɔ tɩ nɩbaalʋ!» 31A zu-sɛbla tɩ tanɛ bɛ na kɛ bɛ bɛr gɔmɛ̃. Ɛ cɛ a zɔn nɩ̃ɛ na lɛ tɩ bãw cɩɩrɛ kpɛ̃w za: «Sore e, Daviir bi-dɛb ɩ, zɔ tɩ nɩbaalʋ!» 32A Yeezu tɩ tɛw na ar ɛ bʋɔlɩ bɛ wa sowri: «Bʋ̃ʋ n'ʋ nyɩ bɔbr k'ɩ̃ɩ ɩ kʋ̀ nyɩ?» 33Bɛ tɩ sɔw na: «Sore e, ɩ a tɩ mimie nyɛrɛ.» 34Nɩbaalʋ tɩ kpɛ n a Yeezu, ʋ tɔ a bɛ mimie, ɛ daadaa lɛ bɛ lɛb nyɛrɛ, ɛ tuur ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\