MATIE 21

1Bɛ na tɩ pɩɛlɛ a Zeruzalɛm a, ɛ tarɛ a Bɛtɩfaze tẽw, a Olivʋ-tɩɩr tãw zu a, a Yeezu tõ n a ʋ po-tuurbɛ ayi, 2ɛ yel bɛ: «Nyɩ cen a tẽw ŋa na be a nyɩ nidaa a, nyɩ na tɩ ta n daadaa lɛ nyɛ̃ bõw nyãw na 'lẽ ar ɩ ʋ bile a, nyɩ cɛr ʋ, ɛ tɛr a wa kʋ̀ m. 3Ɛ nɩr wa ƴɛrɛ a nyɩ zie a, nyɩɩm sɔw a ŋa: ‹A Sore tɛr ɩ a yel-ɩra.› Ʋ na bɛr a na kʋ̀ nyɩ daadaa lɛ nyɩ wa n. 4A ɩ n a a ŋa, k'aa Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ ƴɛr-bie a ŋa tʋ̃ɔ tu: 5‹Nyɩ yel a Sɩyɔ̃ tẽw dem: a nyɩ nãà n'ɩ ŋan waar a nyɩ zie, siwr ʋ tʋɔra zɔm bõw nyãw, ɛ zɔm bõw bile, bõw nyãw bile.› » 6A po-tuurbɛ tɩ cen na, a tɩ ɩ mɛ̃ a lɛ a Yeezu na yel kʋ̀ bɛ a. 7Bɛ tɩ tɛr ɩ a bõw nyãw nɩ a ʋ bile wa n, wa yɛ́r a bɛ bʋ̃-suuri dɔwlɩ a zu, ɛ a Yeezu do zɔm. 8Nɩ-yaga yaga tɩ yɛ́rɛ nɩ a bɛ bʋ̃-suuri a sɔr zu; bɛ mɩnɛ tɩ karɛ nɩ a tɩɛ vaar lɔbr ƴãwn a sɔr zu. 9A nɩbɛ na tɩ de a Yeezu niwn a, nɩ a bɛl na tɩ tuur a, tɩ caarɛ na yere nɩ: «Ozaana a Daviir bi-dɛb! A Naaŋmɩn, ʋ maalɩ a sob nɛ na waar a Sore yúor ƴãw a! Ozaana a salom zu za!» 10A Yeezu na wa kpɛ a Zeruzalɛm a, a zie za dam a. A nɩbɛ tɩ sowre na: «Ãa n'ɩ a sob ŋa?» 11A zu-sɛbla tɩ sɔw na: «A Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Yeezu n'ʋ, na yi Nazarɛtɩ Galile tẽw a.» 12A Yeezu tɩ kpɛ n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ diw a bɛlɩ dem za na kʋɔrɛ ɛ daar bome a be a; ʋ tɩ ŋmɛ n a libi-tɛwrbɛ tabalɛ nɩ a na-ŋma-kʋɔrbɛ da-kɔwr lɔb. 13Al pùorí ʋ yel bɛ: «A Naaŋmɩn yel ɩ a Sɛb-sõw pʋɔ a ŋa: ‹Bɛ na bʋɔlɛ nɩ a ɩ̃ yir kɛ puoru yir.› Ɛ nyɩɩm wa de ʋ, ʋ ɩ nyãnyuwr sɔwlʋ zie!» 14Zɔn nɩ wʋbr tɩ taw na ta a Yeezu zie a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ be, ɛ ʋ tɩ sanɩ bɛ. 15A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Naaŋmɩn-Wulu sɛ-sɛbrbɛ na tɩ nyɛ̃ a nɔ-ɓãa-yele ʋ na maalɩ a, nɩ a bibiir na tɩ caarɛ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ yere nɩ kɛ: «Ozaana a Daviir bi-dɛb a», a tɩ ɩ na mɛ̃ bɛ ɩ ŋmɩn a. 16Bɛ tɩ sowr ʋ na: «Fʋ wone nɩ a lɛ bɛ na yere a?» A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Ʋ̃ʋ ɩ̃ wone a na. Nyɩ bɛ dãw kanɩ a Sɛb-sõw ƴɛr-bie a ŋa ɩ? ‹Fʋ ɩ n a ɩb, bibiir nɩ bɩ-pɩɩlɛ tɛɛ za tɩ danɛ fʋ.› » 17Ʋ tɩ bɛr bɛ nɩ a be, ɛ yi a tẽw pʋɔ cen Betani tɩ gã. 18A bio daarɩ biɓaara, a Yeezu na tɩ lɛb waar a tẽw pʋɔ a, kɔ̃ tɩ nyɔw ʋ na; 19ʋ tɩ nyɛ̃ nɩ kãkã-tɩɛ ʋ ar a sɔr nʋɔr, ʋ taw ta nyɛ̃ k'ʋ ɩ vaar tɛwr. Lɛ n'a ʋ tɩ yel ʋ: «Fʋ kʋ̃ lɛ wɔ̃ wɔm za ɩ.» Ɛ daadaa lɛ a kãkã-tɩɛ ko ar. 20A po-tuurbɛ na tɩ nyɛ̃ a lɛ a, nʋɔr ɓãa bɛ na bɛ yere: «Ŋmɩŋmɩn za n'a a kãkã-tɩɛ ko a pɛr nɛ pʋɔ?» 21A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: bibir kãw nyɩmɛ wa tɛr a Naaŋmɩn-sawfʋ ɛ bɛ bʋnɛ a, a a ŋa ɩ̃ na ɩ a kãkã-tɩɛ a, lɛ tɛwr bɛ n'a nyɩ na mɩ́ tʋ̃ɔ ɩ ɛ, ɛ cɛ nyɩmɛ mɩ̀ saa mɩ́ yel a tãw ŋa: ‹Ìr a ka tɩ lo a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ a›, a na tu n a lɛ. 22Bom nɛ za nyɩ nãà wa zɛlɛ a puoru pʋɔ nɩ Naaŋmɩn-saw-deb a, nyɩ na páw ʋ na.» 23A Yeezu na tɩ kpɛ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ kanɛ nɩ a nɩbɛ a, a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Zifʋ mɩnɛ nɩ-kore tɩ taw na ta a ʋ zie sowr ʋ: «Nyɩnɛ n'a fʋ páw a sɔr ɩrɛ a a ŋa? Ɛ ãa n'ʋ kʋ̀ fʋ a sɔr kɛ fʋ ɩrɛ a a ŋa?» 24A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Ɩ̃ mɩ̀ na sowri nyɩ nɩ sowr-been yõ, nyɩmɛ wa sɔw kʋ̀ m a, ɩ̃ mɩ̀ na yel a kʋ̀ nyɩ a be ɩ̃ na páw a sɔr ɩrɛ a a ŋa a. 25A suob a Zã na tɩ tɩrɛ a, nyɩnɛ n'a ʋ tɩ yi? Naaŋmɩn zie n'a bɩɩ nɩsaalbɛ zie n'a?» Bɛ tɩ tɩɛr ɩ bɛ pʋɔ a ŋa: «Tɩmɛ wa yel kɛ Naaŋmɩn zie n'a a, ʋ na yel tɩ na: ‹Ɛ bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ bɛ saw de ʋ?› 26Ɛ tɩmɛ wa yel kɛ nɩsaalbɛ zie n'a, a na fɛr a kɛ tɩ bãwnɩ a a zu-sɛbla na kʋ̃ bɛr tɩ a. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nɩbɛ za zie a, a Zã tɩ ɩ n Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ.» 27Lɛ n'a bɛ tɩ sɔw a ŋa kʋ̀ a Yeezu: «Tɩ bɛ bãw ɛ.» Ʋ mɩ̀ lɛb yel bɛ: «Ɩ̃ mɩ̀ kʋ̃ yel kʋ̀ nyɩ a be ɩ̃ na páw a sɔr ɩrɛ a a ŋa a ɩ.» 28A Yeezu tɩ cãa na lɛ yel: «Nyɩ tɩɛr ɩ ŋmɩn yel ŋa ƴãw? Nɩr kãw tɩ tɛr ɩ bibiir ayi. Ʋ tɩ yel ɩ a dãw-niwn sob: ‹Ɩ̃ bie e, cen tɩ tõ a divɛ̃-tɩɩr púo pʋɔ a dɩ̃a.› 29A bie nɛ tɩ sɔw na: ‹Ɩ̃ bɛ cere ɩ›, ɛ blã wa pʋɔ ʋ nyɛ̃ a bɛ vɩɛl ɛ, ʋ cen. 30A sãà tɩ cen nɩ a ayi sob zie tɩ yel a ʋlɩ bʋ̃-been nɛ. Ʋ tɩ sɔw na: ‹Ɩ̃ sãà a, ɩ̃ cere na›, ɛ bɛ cen ɛ. 31A bɛ ayi pʋɔ a, buor sob ʋ maalɩ a ʋ sãà pʋ-tɩɛrʋ?» Bɛ tɩ sɔw na: «A dãw-niwn sob ʋ.» Lɛ n'a a Yeezu tɩ yel bɛ: «Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: zuru-yar-dierbɛ nɩ pɔw-yɛmɛ na dãw nyɩ nɩ a Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ. 32Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Zã tɩ dãw na wa a nyɩ zie, wa wul nyɩ a yel-mɩŋa sɔr, ɛ́ nyɩ bɛ saw de a ʋ ƴɛrʋ ɛ; ɛ cɛ a zuru-yar-dierbɛ nɩ a pɔw-yɛmɛ tɩ saw na de a ʋ ƴɛrʋ. Ɛ a nyɩɩm, nyɩ na saa nyɛ̃ a a ŋa a, nyɩ cãa bɛ lɩɛbɩ a nyɩ ɩb a pùorí kɛ́ nyɩ tʋ̃ɔ saw de a ʋ ƴɛrʋ ɛ.» 33«Nyɩ cãa lɛ bɛr wõ zʋkpar kãw. Yir sob kãw tɩ be n be kɔ divɛ̃-tɩɩr púo, mɛ dacin viiri koli, tuw bɔw pìir zu a wɔmɛ̃ nɛbrʋ ƴãw, maalɩ a bʋ̃-gùre zaba ʋ kɛrɩ yaga; al pùorí, ʋ de ʋ kʋ̀ tõ-tõ-biir na ɩ divɛ̃-tɩɩr po-kʋɔrbɛ a, ɛ yɔ. 34A wɔmɛ̃ pɔrʋ daar na wa ta a, ʋ tõ n a ʋ tõ-tõ-biir a divɛ̃-tɩɩr po-kʋɔrbɛ zie kɛ́ bɛ tɩ tɩr a ʋ dem. 35Ɛ cɛ a divɛ̃-tɩɩr po-kʋɔrbɛ tɩ nyɔw nɩ a ʋ tõ-tõ-biir, pɔb a kãw, kʋ́ a ƴẽn sob, ɛ lɔb a kãw nɩ kʋsɛbɛ kʋ́. 36Ʋ tɩ lɛb a tõ tõ-tõ-biir bɛ mɩnɛ bɛ yãwmɛ̃ zuo a dãw-niwn dem. Ɛ cɛ a divɛ̃-tɩɩr po-kʋɔrbɛ mɩ̀ tɩ ɩ bɛ nɩ a lɛn tɔr za. 37Ʋ wa báa na tõ a ʋ bi-dɛb a bɛ zie tɩɛr ɩ ʋ pʋɔ: ‹Bɛ na tɩ tɛr ɩ ƴãwfʋ a ɩ̃ bie zie.› 38Ɛ cɛ a divɛ̃-tɩɩr po-kʋɔrbɛ na wa nyɛ̃ a bie a, bɛ yel a kʋ̀ taa: ‹ A gbã-dɩrɛ n'ʋ. Nyɩ wa tɩ nyɔw ʋ kʋ́ ɛ so a gbã-dɩ-bome!› 39Bɛ tɩ nyɔw ʋ nɩ a divɛ̃-tɩɩr púo pʋɔ lɔb bɛr da-pùorí, ɛ kʋ́ ʋ. 40A na ɩ a ŋa a, a divɛ̃-tɩɩr púo sob wa wa a, ʋ na ɩ n a divɛ̃-tɩɩr po-kʋɔrbɛ bɛ ŋa ŋmɩn?» 41Bɛ tɩ sɔw ʋ na: «Ʋ na kʋ́ n a nɩ-faar bɛ ŋa poto-kʋ́b, ɛ de a divɛ̃-tɩɩr púo kʋ̀ nɩ-yoru, a daar mɩ́ wa ta bɛ kʋ̀ ʋ a wɔmɛ̃.» 42A Yeezu lɛb yel bɛ: «Nyɩ bɛ dãw kanɩ a ƴɛr-bie a ŋa a Sɛb-sõw pʋɔ ɩ? ‹A kʋsɩɛr ʋl a yir-mɩɛrbɛ na ír lɔb bɛr a, lɩɛb ɩ a yir pɛr kʋsɩɛr, a Sore n'ʋ tõ a a ŋa: nɔ-ɓãa-yel ʋ tɩ zie.› 43Alɛ so ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: bɛ na de nɩ a Naaŋmɩn-Naalʋ a nyɩ zie, kʋ̀ nɩ-bʋʋr-yoru na na ɩrɛ ʋ wɔnɛ wɔmɛ̃ a. [ 44Nɩr wa lo a kʋsɩɛr ŋa zu a, a ʋ sob na lo na kar; ɛ sob nɛ zu a kʋsɩɛr ŋa nãà wa lo a, ʋ na ƴɛr ʋ na ŋmɛr.]» 45A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ na tɩ wõ a ʋ zʋkpaɩ a ŋa a, bɛ tɩ bãwnɩ a na bɛlɛ na nɛ bɛ a Yeezu ƴɛrɛ jɩɛrɛ nɩ a. 46Bɛ tɩ bɔbr a kɛ bɛ nyɔw ʋ, ɛ cɛ bɛ tɩ zɔ n a zu-sɛbla dɛ̃bɩ̃ɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a zu-sɛbla zie a, a Yeezu tɩ ɩ n Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\