MATIE 22

1A Yeezu tɩ lɛb a lɔbr zʋkpaɩ kʋ̀rɛ bɛ yere nɩ: 2«A tẽ-vla-naalʋ ŋmɛ̃ na mɛ̃ nãà kãw na tɩ maalɩ a ʋ bie kul-taa cuw a. 3Ʋ tɩ tõ n a ʋ tõ-tõ-biir kɛ́ bɛ cen tɩ bʋɔlɩ a nɩbɛ ʋ na bʋɔlɩ a cuw dɩb ƴãw. Ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ bɔbr a waa ɩ. 4Ʋ tɩ lɛb a tõ tõ-tõ-biir bɛ mɩnɛ kɛ́ bɛ tɩ yel a nɩbɛ ʋ na bʋɔlɩ a: ‹Nyɩ nyɛ̃, ɩ̃ cɔbr ɩ a cuw dɩb baarɩ, ɩ̃ kʋ́ n a ɩ̃ na-dɛɛ nɩ a ɩ̃ dʋn-'wɔɛ, bom za cɔbr a baarɩ, nyɩ wa a kul-taa cuw dɩb zie.› 5Ɛ cɛ, bɛ bɛ tɩ cɛlɛ be ɩ, ɛ ìr, ŋa cere a ʋ pu-pʋɔ, ŋa cere ʋ yɛ̀rʋ́ zie, 6ɛ bɛ mɩnɛ nyɔw a tõ-tõ-biir dɔwrɩ ɛ kʋ́. 7A nãà tɩ nyɛ̃ nɩ suur, ɛ tõ a ʋ sojarɩ bɛ cen tɩ kʋ́ a nɩ-kʋ́rbɛ bɛ ŋa, ɛ nyɩw a bɛ tẽw bɛr. 8Al pùorí, ʋ yel a ʋ tõ-tõ-biir: ‹A kul-taa cuw dɩb cɔbr a baarɩ, ɛ cɛ a nɩbɛ ɩ̃ na bʋɔlɩ a, bɛ tɩ sɛw taa nɩ ɛ. 9A na ɩ lɛ a, nyɩ yi cen a sɔ-carɩ pʋɔ tɩ bʋɔlɩ a bɛlɩ dem za nyɩ na na nyɛ̃ a, wa n a kul-taa cuw dɩb zie.› 10A ʋ tõ-tõ-biir tɩ yi n a sɛɛ pʋɔ tɩ bʋɔlɩ a bɛlɩ dem za bɛ na nyɛ̃ a ɓã taa, a nɩ-faar lãw nɩ a nɩ-vɩɛlɩ, lɛ n'a a cuw dĩo tɩ paalɩ a cuw-dɩrbɛ. 11A nãà tɩ kpɛ na k'ʋʋ tɩ jɩr a cuw-dɩrbɛ kaa, ʋ tɩ nyɛ̃ nɩ nɩr kãw ʋ bɛ su a cuw bʋ̃-suuri ɛ. 12Ʋ tɩ sowr ʋ na: ‹Ɩ̃ bá a, ŋmɩŋmɩn n'a fʋ ɩ kpɛ a ka ɛ bɛ su a cuw bʋ̃-suuri?› A sob nɛ tɩ ɩ n gbili. 13Lɛ n'a a nãà tɩ yel a tõ-tõ-biir: ‹Nyɩ nyɔw ʋ 'lẽ a gbɛɛ nɩ a nuru, ɛ lɔb ʋ bɛr yẽw lige pʋɔ: be n'a ʋ na kone 'wɔbr ɩ nyɩ́mɛ́.› 14Sɩza n'a, nɩ-yaga nɛ bɛ bɛ bʋɔlɩ, ɛ cɛ blã lɛ n'a bɛ kaa ir.» 15A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ cen na tɩ kpaa taa, kɛ́ bɛ nyɛ̃ a lɛ bɛ na na ɩ nyɔw a Yeezu a ʋ ƴɛrʋ pʋɔ a. 16Al pùorí, bɛ tɩ tõ n a bɛ po-tuurbɛ nɩ Erɔdɩ nɩbɛ kɛ bɛ tɩ yel ʋ: «Wul-wul-kara a, tɩ bãw na kɛ fʋ yere nɩ yel-mɩŋa, ɛ wule a nɩbɛ a Naaŋmɩn sɛɛ nɩ yel-mɩŋa, fʋ bɛ zɔrɛ nɩr za ɩ, ɛ bɛ owre ɩ. 17Yel a lɛ fʋ na tɩɛrɛ a, tɩ nyɛ̃: sɔr be n be kɛ́ bɛ mɩ́ ya a zuru-yar kʋ̀ a Sezaar bɩɩ sɔr bɛ ka be?» 18Ɛ cɛ a Yeezu na tɩ bãw a bɛ yã-faa a, ʋ yel bɛ na: «Nɩsaal-libelibe bɛ ŋa! Bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ bɔr kɛ nyɩ ŋmãa a ɩ̃ pùor? 19Nyɩ wul mɛ̃ a libir ʋl bɛ na mɩ́ ya n a zuru-yar a.» Bɛ tɩ wul ʋ nɩ bibi-been sã-ya libir. 20A Yeezu tɩ sowri bɛ na: «Ãa niwn nɩ ãa yúor ɩ a a ŋa na wi a libir zu a?» 21Bɛ tɩ sɔw na: «Sezaar dem a.» Lɛ n'a ʋ tɩ yel bɛ: «A na ɩ a ŋa a, nyɩ mɩ́ kʋ̀ a Sezaar a ʋ bome, ɛ mɩ̀ kʋ̀ a Naaŋmɩn a ʋ dem.» 22A ƴɛr-bie a ŋa tɩ ɓãa bɛ nɩ nʋɔr, bɛ bɛr ʋ ɛ tɔlɛ cere. 23A ʋlɩ bibir nɛ, Sadiseyɛ̃ mɩnɛ tɩ taw na ta a Yeezu zie. A Sadiseyɛ̃ mɩnɛ n'a mɩ́ yel k'aa kũu-pʋɔ-lɛ-yib bɛ ka ɩ. Bɛ tɩ sowr ʋ na: 24«Wul-wul-kara a, Mõyiir yel a kɛ: ‹Nɩr wa kul pɔw bɛ dɔw bie ɛ kpi a, a ʋ yɛb, ʋ kul a pɔw-kʋɔr tʋ̃ɔ dɔw bibiir kʋ̀ a ʋ yɛb na kpi a.› 25Zɩ̃ kɛ yɛbr ayopõi kãw tɩ be n be a tɩ zie ka. A dãw-niwn sob tɩ kul ɩ pɔw, bɛ tɛr bibiir ɛ, ɛ kpi, ɛ bɛr a ʋ pɔw-kʋɔr a ʋ yɛb. 26A mɩ̀ tɩ ɩ n a lɛ a ayi sob zie, nɩ a ata sob, tɩ tɔ a bɛ za ayopõi. 27A bɛ kũu pùorí a, a pɔw mɩ̀ pãa wa kpi na. 28A na ɩ a ŋa a, a kũu-pʋɔ-lɛ-yib daar, a bɛ ayopõi pʋɔ a, ʋ na ɩ n buor sob pɔw? Bɛ za na kul ʋ lɩɛrɩ taa a?» 29A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Nyɩ be n tulu pʋɔ, nyɩ na bɛ bãw a Sɛb-sõn nɩ a Naaŋmɩn fãw a ƴãw. 30A kũu-pʋɔ-lɛ-yib daar a, dɛbr bɛ kule pɔwbɛ ɩ, pɔwbɛ bɛ kule sɩrbɛ ɩ, bɛ na ɩ na mɛ̃ malkɩ mɩnɛ a, a tẽ-vla pʋɔ. 31Ɛ cɛ a kũuni na lɛbr yire a ƴãw a, nyɩ bɛ dãw kanɩ a lɛ a Naaŋmɩn na yel kʋ̀ nyɩ a ɩ? 32‹Mãa n'ɩ a Abraham Naaŋmɩn, a Ɩzaakɩ Naaŋmɩn, nɩ a Zakɔb Naaŋmɩn.› Ʋ bɛ ɩ nɩ-kũuni Naaŋmɩn ɛ, nɩ-vʋʋrɩ Naaŋmɩn n'ʋ.» 33A zu-sɛbla na tɩ wõ a ʋ wulu ŋa a, nʋɔr tɩ ɓãa bɛ na. 34A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ na wa wõ k'aa Yeezu ƴɛr tʋ̃ɔ a Sadiseyɛ̃ mɩnɛ a, bɛ ɓã n taa. 35Ɛ a bɛ ƴẽn sob kãw, na tɩ ɩ Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-kara a, tɩ bɔbr k'ʋʋ ɩ ʋ kaa. Ʋ tɩ sowr ʋ na: 36«Wul-wul-kara a, a Naaŋmɩn-Wulu pʋɔ a, a nɔ-ƴãwna kpɛ̃ɛ za n'ɩ buor?» 37A Yeezu tɩ sɔw ʋ na: « ‹Fʋ na nɔnɛ nɩ a Sore fʋ Naaŋmɩn nɩ a fʋ socir za, nɩ a fʋ sɩ́ɛ za, nɩ a fʋ yã za.› 38A nɔ-ƴãwna ŋa n'ɩ a kpɛ̃ɛ za nɩ a dãw-niwn sob. 39Ɛ cɛ a nɛ-ƴãwnɩ ayi sob ɩ ŋa, mɩ̀ na ɩ kpɛ̃ɛ sɛw a dãw-niwn sob a: ‹Fʋ na nɔnɛ nɩ a fʋ tɔ sob mɛ̃ a fʋ mɩŋa a.› 40A nɛ-ƴãwnɩ ayi a ŋa a, alɛ so a Mõyiir-Wulu za nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ wulu za.» 41A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ na tɩ ɓã taa a, a Yeezu tɩ sowri bɛ na: 42«Ŋmɩŋmɩn n'a nyɩ tɩɛrɛ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra ƴãw? Ãa bʋʋrɛ n'ʋ?» Bɛ tɩ sɔw na: « Daviir bʋʋrɛ n'ʋ.» 43A Yeezu tɩ yel bɛ na: «Ɛ ŋmɩŋmɩn za n'a a Vʋʋrʋ Sõw na tɩ ƴãw a Daviir ʋ ƴɛr a, tɩ bʋɔlɛ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra: Sore? Ɛ tɩ yel a ƴɛr-bie a ŋa: 44‹A Sore Naaŋmɩn yel ɩ a ɩ̃ Sore, zɩ̃ a ɩ̃ dʋrʋ lowr, ɛ gu ɩ̃ wa tɩ nɛb a fʋ dɔ̃ dem bin a fʋ pile?› 45A na ɩ a ŋa a, a Daviir wa bʋɔlɛ ʋ: Sore a, ŋmɩŋmɩn n'a, ʋ ɩ a ʋ bie?» 46Nɩr kãw za bɛ tɩ tʋ̃ɔ sɔw ʋ bom ɛ. Ɛ a na dɛ tɩ tĩ a ʋlɩ bibir a, nɩr za bɛ tɩ saw lɛ sowr ʋ bom za ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\