MATIE 23

1Lɛ n'a a Yeezu tɩ yere kʋ̀rɛ a zu-sɛbla nɩ a ʋ po-tuurbɛ: 2«A Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɛ bɛ íre a Mõyiir-Wulu pɛɛ. 3Lɛ so, nyɩ sawr a bɛ nʋɔr ɛ tuur a lɛn za bɛ na yere kʋ̀rɛ nyɩ a, ɛ cɛ nyɩ ta cɔwrɛ a bɛ ɩ-ɩrɩ ɛ. Bɛ mɩ́ yel a, ɛ bɛ tu a lɛ bɛ na yel a ɩ. 4Bɛ mɩ́ 'lẽ nɩ tuor na tɩbrɛ bɛ dɩ vuo a, dɔwlɩ a nɩbɛ bawŋmamɛ zu, ɛ a bɛl tɛɛ za bɛ mɩ́ saw na ír nobir tɔ n a kaa ɩ. 5A bɛ ɩb za a, bɛ mɩ́ ɩrɛ na k'aa nɩsaalbɛ nyɛ̃ bɛ. Lɛ n'a, a Naaŋmɩn-Wulu bãwfʋ bɛ na mɩ́ ƴãw a gbẽé nɩ a kpãkpamɛ ƴãw a, bɛ mɩ́ ɩ a yɛlmɛ̃, ɛ ɩ a kparɩ zʋɔrɛ a wõwme. A Naaŋmɩn-Wulu bãwfʋ bɛ na ƴãw a gbẽé a (23.5). 6Bɛ nɔnɛ nɩ a nɩ-bɛrɛ da-kɔwr a cuwr zie, nɩ a niŋé da-kɔwr a puoru-diru pʋɔ. 7Bɛ nɔnɛ na k'aa nɩbɛ puore bɛ a nɩ-yaga pʋɔ, ɛ mɩ́ wõ bɛ bʋɔlɩ bɛ kɛ: ‹Wul-wule.› 8A nyɩɩm a, nyɩ ta ƴãw bɛ bʋɔlɛ nyɩ ‹Wul-wule› ɩ, Wul-wule been yõ n'ʋ nyɩ tɛr, ɛ nyɩ za ɩ yɛbr. 9Nyɩ ta bʋɔlɛ nɩr za a tẽw zu ka kɛ nyɩ ‹Sãà› ɩ, Sãà been yõ n'ʋ nyɩ tɛr, a ʋl na be a tẽ-vla pʋɔ a. 10Nyɩ mɩ̀ ta ƴãw bɛ bʋɔlɛ nyɩ: ‹Zu-sob› ɛ, Zu-sob been n'ʋ nyɩ tɛr, a Kɩrɩta n'ʋ. 11Sob nɛ na ɩ kpɛ̃ɛ za a nyɩ pʋɔ a, na ɩ n a nyɩ tõ-tone. 12Sob nɛ za na zɛwr ʋ tʋɔra a, bɛ na siwr ʋ na, ɛ sob nɛ za na siwre ʋ tʋɔra a, bɛ na zɛw ʋ na.» 13«Baw-bio dem ɩ nyɩ, nyɩɩm Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nɩ nyɩɩm Farizɩ̃ɛ mɩnɛ, nɩsaal-libelibe e! Nyɩ mɩ́ pàw nɩ a tẽ-vla-naalʋ dɩ̃dɔr a nɩbɛ ƴãw; a nyɩɩm tɛɛ za bɛ mɩ́ kpɛ a ʋ pʋɔ ɩ, ɛ a bɛlɩ dem na bɔbr a kpɛb a, nyɩ bɛ mɩ́ saw bɛ na kpɛ ɩ. [ 14Baw-bio dem ɩ nyɩ, nyɩɩm Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nɩ nyɩɩm Farizɩ̃ɛ mɩnɛ, nɩsaal-libelibe e! Nyɩ mɩ́ de nɩ a pɔw-kɔbɛ bome za, ɛ mɩ́ puore puor-wowr k'aa nɩbɛ tʋ̃ɔ nyɛ̃ nyɩ. Lɛ so bɛ na dɩ n nyɩ a ƴɛrʋ faafaa.] 15Baw-bio dem ɩ nyɩ, nyɩɩm Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nɩ nyɩɩm Farizɩ̃ɛ mɩnɛ, nɩsaal-libelibe e! Nyɩ mɩ́ zɔ na gʋɔrɩ ten nɩ mamɛ, kɛ́ nyɩ tʋ̃ɔ páw nɩ-been yõ ƴãw a nyɩ puoru sɔr pʋɔ; ɛ nyɩmɛ wa páw ʋ baar a, nyɩɩm ɩ k'ʋ sɛwnɩ a tẽ-faa zuo nyɩ gb'a ayi. 16Baw-bio dem ɩ nyɩ, nyɩɩm na ɩ zɔn ɛ wule nɩbɛ sɔr a! Nyɩ mɩ́ yel a: ‹Nɩr wa pɔ n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ a, a bɛ pʋɔ ɩ; ɛ cɛ ʋlɛ wa pɔ n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ salmɛ̃ a, a fɛr a k'ʋʋ ír a ʋ pɔb.› 17Dãbole nɩ zɔn bɛ ŋa! Buor ʋ ɩ kpɛ̃ɛ zuo: a salmɛ̃ n'a bɩɩ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ na ɩ a salmɛ̃ a lɩɛbɩ bʋ̃-son a? 18Nyɩ cãa na mɩ́ lɛ yel: ‹Nɩr wa pɔ n a bawr-maal-kuur a, a bɛ pʋɔ ɩ; ɛ cɛ nɩr wa pɔ n a bawr-maal-bom na bin a bawr-maal-kuur zu a, a fɛr a k'ʋʋ ír a ʋ pɔb.› 19Zɔn bɛ ŋa! Buor ʋ ɩ kpɛ̃ɛ zuo: a bawr-maal-bom n'ʋ bɩɩ a bawr-maal-kuur na mɩ́ ɩ a bawr-maal-bom ʋ ɩ sõw a n'ʋ? 20A na ɩ lɛ a, nɩr na pɔ n a bawr-maal-kuur a, a bawr-maal-kuur nɩ bom za na be a ʋ zu a n'a ʋ pɔ n. 21Nɩr na pɔ n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ a, ʋ pɔ n nɩ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ nɩ a Naaŋmɩn na kpɩɛr a ʋ pʋɔ a. 22Nɩr na pɔ n a salom a, pɔ n nɩ a Naaŋmɩn-Naalʋ da-kɔw nɩ a Naaŋmɩn na zɩ̃ a ʋ zu a. 23Baw-bio dem ɩ nyɩ, nyɩɩm Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nɩ nyɩɩm Farizɩ̃ɛ mɩnɛ, nɩsaal-libelibe e! Nyɩ mɩ́ kʋ̀ n a Naaŋmɩn a nyɩ bʋ̃-tɛrɩ ziir pie sob, a zɛ-va-bʋʋrɛ a mɩnɛ ƴãw, mɛ̃ a mãtɩ, a fenil nɩ a kimɛ̃ a, ɛ nɩ̃ɛ mɩ́ ƴãw dere a Naaŋmɩn-Wulu yel-bɛrɛ a ŋa ƴãw: a mɩnʋ, a su-ɓaarʋ nɩ a Naaŋmɩn-saw-deb. Ɛ cɛ a a ŋa n'a a tɩ fɛrɛ kɛ nyɩ tuur, ɛ ta bɛr a al na cɛ a ɩ. 24Nyɩɩm zɔn bɛ ŋa na wule sɔr a! Nyɩ mɩ́ cɔw nɩ a kʋ̃ɔ ír pũpurme bɛr, ɛ nɩ̃ɛ vɔl nyɔ̃wmɛ̃. 25Baw-bio dem ɩ nyɩ, nyɩɩm Naaŋmɩn-wulu sɛ-sɛbrbɛ nɩ nyɩɩm Farizɩ̃ɛ mɩnɛ, nɩsaal-libelibe e! Nyɩ mɩ́ pɛw nɩ a koli-nyuura nɩ a laa zi-kur, ɛ a pʋɔ mɩ́ paalɩ a nyɩ nyãnyu-bome nɩ a nyɩ tɩɛr-faar. 26Farizɩ̃ɛ zɔ̃w ɩ! De niwn pɛw a koli-nyuura pʋɔ, lɛ n'a a zi-kur mɩ̀ na vɩɛl. 27Baw-bio dem ɩ nyɩ, nyɩɩm Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nɩ nyɩɩm Farizɩ̃ɛ mɩnɛ, nɩsaal-libelibe e! Nyɩ ŋmɛ̃ na taa nɩ yarʋ bɛ na bʋl a pɛlɩ a: a mɩ́ sãá na vɩɛl, ɛ a pʋ̃ɔmɩ́ paalɩ kũuni kɔbɛ nɩ dɛwr-pɛ-bʋʋrɛ za. 28Lɛ n'a nyɩ mɩ̀ ŋmɛ̃: nyɩ mɩ́ sãá nɩ nɩ-mɩn a nɩbɛ niŋé, ɛ cɛ a nyɩ pʋʋr ɩ yã-faa nɩ faalʋ tɛwr. 29Baw-bio dem ɩ nyɩ, nyɩɩm Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nɩ nyɩɩm Farizɩ̃ɛ mɩnɛ, nɩsaal-libelibe e! Nyɩɩm na mɩ́ mɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ yarʋ, ɛ maalɩ a nɩ-mɩn yarʋ a vɩɛl a, 30ɛ mɩ́ yel: ‹Tɩmɛ tɩ vʋʋrɛ a tɩ sãakʋm mɩnɛ daar a, tɩ kʋ̃ʋ tɩ pʋɔ a bɛ pʋɔ kʋ́ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ ɩ.› 31A ŋa n'a nyɩ mɩ́ ƴɛr nyɔw nyɩ tʋɔra: a bɛlɩ dem na kʋ́ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ a, bʋ̃-dɔwrɩ n'ɩ nyɩ. 32A vɩɛl a! Nyɩ cãa cere nɩ a lɛ, a ʋlɩ bom nɛ a nyɩ sãakʋm mɩnɛ na tĩ a, nyɩ báa kʋ́ a ʋ nʋɔr! 33Wɩɩr nɩ dɔpan bʋʋrɛ bɛ ŋa! Ŋmɩŋmɩn n'a nyɩ na tʋ̃ɔ nɩɩrɩ a tẽ-faa dɔwrʋ bɛr? 34Lɛ so, nyɩ nyɛ̃, ɩ̃ tone nɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ, nɩ yã-bãwnbɛ, nɩ Naaŋmɩn-wulu sɛ-sɛbrbɛ a nyɩ zie. Nyɩ na kʋ́ n bɛ mɩnɛ, ɛ kpa bɛ mɩnɛ da-gara zu, nyɩ na fɔb ɩ bɛ mɩnɛ a nyɩ puoru-diru pʋɔ, ɛ diw bɛ tẽw ŋa tɩ sãá nɩ tẽw ŋa, 35k'aa nɩ-mɩn za zɩ̃ɩ na cir a tẽw zu a, tʋ̃ɔ lɛb lo a nyɩ zu, a na tĩ a nɩ-mɩŋa Abɛl nyɩ na kʋ́ a, tɩ ta n a Barakɩ bi-dɛb Zakari nyɩ na kʋ́ a zi-sõw nɩ a bawr-maal-kuur cara pʋɔ a. 36Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a a ŋa za na lɛb a lo a dɩ̃a nɩbɛ bɛ ŋa zu.» 37«Zeruzalɛm ɩ! Zeruzalɛm ɩ! Fʋ̃ʋ na kʋ́rɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ, ɛ lɔbr a bɛlɩ dem a Naaŋmɩn na tone a fʋ zie a nɩ kʋsɛbɛ kʋ́rɛ a, gb'a a ŋmɩn za n'a ɩ̃ tɩ bɔbr k'ɩ̃ɩ kaalɩ a fʋ bibiir ɓã taa, mɛ̃ nɔ-mã na mɩ́ kaalɩ a ʋ lili-pɩɩlɛ ɓã taa a ʋ pɩgɛ pile a, ɛ nyɩ bɛ saw ɛ! 38A na ɩ a ŋa a, a nyɩ yir na gã nɩ zawla. 39Mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a na dɛ tɔ dɩ̃a a, nyɩ kʋ̃ lɛ nyɛ̃ m ɛ, ɛ gu a lɛn daar nyɩ nãà wa yere: ‹A Naaŋmɩn, ʋ maalɩ a sob nɛ na waar a Sore yúor ƴãw a!› »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\