MATIE 24

1A Yeezu na tɩ yi a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ cere a, a ʋ po-tuurbɛ tɩ taw na ta a ʋ zie, kɛ́ bɛ wul ʋ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ mɩɛrʋ na vɩɛl a. 2Ʋ tɩ de nɩ a ƴɛrʋ yel bɛ: «Mɛ̃ nyɩ taa nyɛ̃ a a ŋa za? Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, kʋsɩɛr kʋ̃ cãa dɔwlɩ kʋsɩɛr zu a ka ɩ: bɛ na ŋmɛr ɩ a za bɛr.» 3A Yeezu na tɩ zɩ̃ a Olivʋ-tɩɩr tãw zu a, a ʋ po-tuurbɛ tɩ taw na pɩɛl ʋ bɛ tɛwr zie ɛ sowr ʋ: «Yel kʋ̀ tɩ a lɛn daar a yele a ŋa na na ta a, nɩ a ʋlɩ bom nɛ na na ɩ a fʋ lɛb-waa nɩ a tẽw baarʋ bãwfʋ a.» 4A Yeezu tɩ sɔw na yel bɛ: «Nyɩ gu nyɩ tʋɔra vla nɩr za taa wa tule nyɩ ɛ. 5Nɩ-yaga na sɩrɩ na wa, yel kɛ a mãa yúor ƴãw n'a, wa yere: ‹Mãa n'ɩ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra›, ɛ bɛ na tuli nɩ nɩ-yaga. 6Nyɩ na wone nɩ zɛbr na zɛbr pɩɛlɩ a gɔmɛ̃, ɛ wone bɛ ƴɛrɛ zɛbr na zãá a ƴɛrʋ. Nyɩ ta saw pʋ̀lá vʋ̃ɔnɛ nyɩ ɛ; a fɛr a k'aa ta, ɛ cɛ a cãa kʋ̃ ɩ a tẽw baarʋ n'a ɩ; 7tẽw ŋa na mɩ́ ŋmãa nɩ nɩ tẽw ŋa zɛbr, nãà ŋa na mɩ́ ír a taw tuori nãà ŋa; kɔ̃ nɩ tẽsɔw kɔbr damnʋ na be n ziir a mɩnɛ. 8A yele a ŋa za na ɩ na mɛ̃ 'wɔbrʋ na mɩ́ tĩ 'wɔbr pɔw a dɔwfʋ daar a. 9A lɛn daar, bɛ na nyɔw nyɩ na tɩr kɛ́ bɛ dɔwrɩ nyɩ, bɛ na kʋ́ nyɩ na. A nɩ-bʋʋr-yoru na hɩ̃ɛn nyɩ nɩ a ɩ̃ yúor ƴãw 10A lɛn daar, nɩ-yaga na faa na lo a bɛ Naaŋmɩn-saw-deb pʋɔ; bɛ na nyɔwr ɩ taa tɩrɛ, bɛ na hɩ̃ɛn nɩ taa. 11Naaŋmɩn-ƴɛr-man-bɛlɛ-bɛlɛ mɩnɛ na yi na bɛ tɛr vuo ɩ, ɛ tuli nɩ-yaga. 12Nɩ-yaga nɔ̃wfʋ na ɓãa na, a faalʋ na na kɛrɛ dɔwlɛ cere a ƴãw. 13Ɛ cɛ sob nɛ na na ƴãw fãw tɩ ta a baarʋ daar a, na nyɛ̃ nɩ a faafʋ. 14A Naaŋmɩn-Naalʋ Yel-nʋ̃ɔ̀ ŋa na hier a tɔ a tẽ-daa za, k'aa ʋ dãsɩɛ tʋ̃ɔ dɩ a nɩ-bʋʋr-yoru za zie. Lɛn daar a, a baarʋ daar pãa na ta.» 15«Lɛ so, a Faalʋ-na-bɛ-maal-ɩ-wob ƴɛrʋ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Danɩɛl na tɩ dãw ƴɛr a, nyɩmɛ wa nyɛ̃ ʋ, ʋ be a zi-sõw pʋɔ a, a kã-kanɛ, ʋ bãw a pɛr. 16A lɛn daar a, bɛlɩ dem na na be a Zude tẽw pʋɔ a, bɛ zɔrɛ kpɩɛr a tan pʋɔ. 17Nɩr wa be gàrʋ́ a, ʋ taa siwr dĩ̀ó k'ʋʋ tɩ de ʋ bome ɩ. 18Ɛ nɩr na na be pu-pʋɔ a, ʋ taa lɛbr kule yir k'ʋʋ tɩ de ʋ kpar-kpɛ̃ɛ ɩ. 19Baw-bio dem ɩ a bɛlɩ pɔwbɛ nɛ na na tɛr pʋɔ bɩɩ ƴɛnɛ bibiir a alɩ bibie nɛ pʋɔ a! 20Nyɩ puore zɛlɛ k'aa nyɩ zɔba taa wa ɩrɛ sa-kʋ̃ɔ zi-faa daar ɛ, bɩɩ pɩɛnʋ-bibir ɛ. 21A ʋlɩ daar nɛ a, kpɩɛrʋ kpɛ̃ɛ bɛ na bɛ dãw nyɛ̃ a tẽw iru daar wa tɔ a ƴɛrɛ ŋa a, na be n be, ɛ a pùorí bɛ kʋ̃ lɛ nyɛ̃ a kpɩɛrʋ ŋa tɔ ɩ. 22A Naaŋmɩn bɛ tɩ ŋmãa a bibie a mɩnɛ bɛr a, nɩr kʋ̃ʋ tɩ cɛ ɩ; ɛ cɛ ʋ ŋmãa nɩ a bibie a mɩnɛ bɛr a ʋ nɩ-kaa-iri zũú. 23Lɛ so, nɩr wa yel kʋ̀ nyɩ: ‹Nyɩ nyɛ̃ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra ka›, bɩɩ: ‹Ʋ be n ka lowr a›, nyɩ taa sawr kɛ sɩza n'a ɩ. 24Naaŋmɩn nɩ-kabr-bɛlɛ-bɛlɛ mɩnɛ nɩ Naaŋmɩn-ƴɛr-man-bɛlɛ-bɛlɛ mɩnɛ na yi na maalɛ nɔ-ɓãa-yel-bɛrɛ nɩ yel-bãw-guuri, alɛ tɩ tʋ̃ɔ a, bɛ̃ɛ tuli a Naaŋmɩn nɩ-kaa-iri tɛɛ za. 25Nyɩ nyɛ̃, ɩ̃ de nɩ niwn yel kʋ̀ nyɩ. 26Lɛ so, bɛlɛ wa yere kʋ̀rɛ nyɩ: ‹Nyɩ nyɛ̃, ʋ be n wɛja-kpalɛ pʋɔ›, nyɩ taa cere ɩ; bɩɩ: ‹Ʋlɛ n'ɩ ŋan sɔwlɩ ka›, nyɩ taa sawr ɛ. 27Mɛ̃ a lɛ a saa nyɩwrʋ na mɩ́ yi a mʋ̃tɔ̃w puru zie tɩ ta a mʋ̃tɔ̃w kpɛb zie a, lɛ n'a a Nɩsaal Bie waa mɩ̀ na ŋmɛ̃. 28Be a bʋ̃-kũu na be a, be n'a a sidume na ɓã taa.» 29«Daadaa lɛ, a kpɩɛrʋ a ŋa pùorí, a mʋ̃tɔ̃w na liw na, a cuw kʋ̃ lɛ pɛlɩ ɛ, a ŋmar-bie na yi n a salom zu pɔrɛ lore, ɛ a saa zu kpɛnʋ bʋʋrɛ za na dam a. 30Lɛ n'a a Nɩsaal Bie bãwfʋ na sãá a salom zu; lɛ n'a a tẽw zu nɩ-bʋʋrɛ za na kone; bɛ na nyɛ̃ nɩ a Nɩsaal Bie ʋ be a zũzuge pʋɔ waar nɩ fãw na bɛ tɛr vuo a, nɩ yúor-vɩɛlʋ-danʋ. 31Ʋ na tõ n a ʋ malkɩ mɩnɛ nɩ a wɩ-kpɛ̃ɛ a tẽ-daa lõbowe anaar za, bɛ tɩ bʋɔlɩ a ʋ nɩ-kaa-iri a tẽ-daa zu ziir za ɓã taa.» 32«Zʋkpar ʋ a kãkã-tɩɛ mɩ́ lɔb kʋ̀ nyɩ: a ʋ wuli wa vore ɛ ʋ tɔmnɛ va-palɛ a, nyɩ mɩ́ bãw k'aa nyĩi daar tarɛ na. 33Lɛ n'a, a nyɩɩm mɩ̀ a, nyɩmɛ wa nyɛrɛ a yele a ŋa za a, nyɩɩm bãw k'aa Nɩsaal Bie pɩɛl a, k'ʋʋ be n a nyɩ dɩ̃dɔr nʋɔr. 34Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a dɩ̃a nɩbɛ kʋ̃ kpi baarɩ ɛ, ɛ a yele a ŋa za ta. 35A salom nɩ a tẽw na tɔl a, ɛ cɛ a ɩ̃ ƴɛrʋ bɛ be za na tɔl ɛ.» 36«Ɛ cɛ nɩr za bɛ bãw a ʋlɩ bibir nɩ a ʋlɩ tɛm nɛ a yele a ŋa za na na ta a ɩ: a salom zu malkɩ mɩnɛ tɛɛ za bɛ bãw ɛ, a Naaŋmɩn Bie tɔr za bɛ bãw ɛ, nɩsaal za bɛ bãw ɛ, ʋ bɛ ɩ a Naaŋmɩn Sãà yõ ɩ. 37A lɛ a yele na tɩ ŋmɛ̃ a Nowe daar a, lɛ n'a a mɩ̀ na ŋmɛ̃ a Nɩsaal Bie waa daar. 38A kʋ̃ɔ-paal-kpɛ̃ɛ na bɛ tɩ ta sɛr a, a nɩbɛ tɩ dɩrɛ na, ɛ nyúur, ɛ kule pɔwbɛ, ɛ tɩrɛ a bɛ pɔwyaar bɛ kule, tɩ ta n a ʋlɩ bibir a Nowe na kpɛ a gbor-kpɛ̃ɛ pʋɔ a; 39bɛ bɛ tɩ bãwnɩ yel ɛ, ɛ tɩ ta a lɛn daar a kʋ̃ɔ-paal-kpɛ̃ɛ na wa tuo bɛ za a. A ŋa n'a a mɩ̀ na ŋmɛ̃ a Nɩsaal Bie waa daar. 40Dɛbr ayi na be n pu-pʋɔ, bɛ wa tɛr been ɛ bɛr been. 41Pɔwbɛ ayi na ƴɛrɛ nɩ zɔ̃ nɩɛr zu, bɛ wa tɛr been ɛ bɛr been. 42A na ɩ lɛ a, nyɩ bɛr gʋ̃ɔ, nyɩ na bɛ bãw a ʋlɩ bibir a nyɩ Sore na na wa a ƴãw. 43Nyɩ bãwnɩ a na, a yir sob mɩ́ tɩ bãw tɛm nɛ a nyãnyuwe na na wa a, ʋ nãá mɩ́ bɛr ɩ gʋ̃ɔ, ɛ kʋ̃ʋ mɩ́ saw ʋ kpɛ a ʋ yir pʋɔ ɩ. 44Alɛ so, a nyɩɩm mɩ̀ a, nyɩ cɔbrɩ gùre, a tɛm ʋl nyɩ na bɛ bãw a n'ʋ a Nɩsaal Bie na wa.» 45«A tõ-tõ-bi-vla nɩ yã-bãwnɛ pãa n'ɩ buor a? A kãw n'ɩ ŋan a ʋ zu-sob na de a ʋ yir nɩbɛ kʋ̀, k'ʋʋ mɩ́ kʋ̀ bɛ a bʋ̃-dɩrɩ a daar wa ta a. 46Zu-nʋ̃ɔ̀ sob ɩ a tõ-tõ-bie ŋa, a ʋ zu-sob nãá wa ta nyɛ̃ ʋ tone a ton ŋa a. 47Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, a zu-sob na ƴãw na ʋ kaarɛ a ʋ bʋ̃-tɛrɩ za zie. 48Ɛ cɛ ʋlɛ wa ɩ tõ-tõ-bi-faa a, ʋ na tɩɛr ɩ ʋ pʋɔ: ‹A ɩ̃ zu-sob bɛ lɛbr waar fɔ̃w ɛ›, 49ɛ tĩ pɔbr a ʋ tõ-tõ-bi-taabɛ, ɛ ʋlɛ nɩ a dã-kuolbɛ lãw dɩrɛ ɛ nyúur. 50A tõ-tõ-bie ŋa zu-sob na wa n bibir nɛ ʋ na bɛ cɛlɛ ʋ a, nɩ tɛm ʋl ʋ na bɛ bãw a. 51Ʋ na diw ʋ na bɛr, ɛ ƴãw ʋ nɩsaal-libelibe pʋɔ ; be n'a kon na kone 'wɔbr ɩ nyɩ́mɛ́.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\