MATIE 27

1A biɓaar-pipi, a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ za nɩ a Zifʋ nɩbɛ nɩ-kore tɩ bʋ n taa a Yeezu ƴãw, kɛ́ bɛ tʋ̃ɔ ƴãw bɛ kʋ́ ʋ. 2Al pùorí, bɛ tɩ nyɔw nɩ a Yeezu 'lẽ cen nɩ tɩ ƴãw a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ Pɩlatɩ nuru pʋɔ. 3A Yeezu mɩlɛ Zuda, na wa nyɛ̃ bɛ na kʋ́ a Yeezu a, a ʋ socir tɩ zɛbr ɩ ʋ na. Ʋ tɩ lɛb a cen nɩ a salmɛ̃ libie lɩzɛr nɩ pie al tɩ kʋ̀ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Zifʋ nɩbɛ nɩ-kore, 4ɛ yel: «Ɩ̃ maal ɩ yel-bier, ɩ̃ na nyɔw nɩr na bɛ sãw bom za a, kʋ̀ nyɩ a.» Ɛ cɛ bɛ tɩ yel ʋ na: «A bɛ jɩrɛ tɩ ɛ! Fʋ yele n'a!» 5A Zuda tɩ lɔb ɩ a libie bɛr a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ ɩ cen tɩ kpɛ kɔ̃tɔ̃-suwle. 6A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ tɩ wob ɩ a libie ɛ yel: «A bɛ sɛw k'aa libie a ŋa kpɛ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ libie daga pʋɔ ɩ, nɩr zɩ̃ɩ libie na faa n'a a.» 7Bɛ na wa wõ taa baar a, bɛ de a na da n a yaw-mɩɛrɛ púo a nɩ-sãanbɛ ũufʋ ƴãw. 8Alɛ n'a so, wa tɩ tɔ dɩ̃a, bɛ cãa bʋɔlɛ a púo ŋa kɛ: «Zɩ̃ɩ-púo.» 9A lɛ n'a, a ƴɛr-bie a ŋa a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Zeremi na tɩ ƴɛr a tu: «Bɛ de nɩ a salmɛ̃ libie lɩzɛr nɩ pie al, a nɩr ʋl daarʋ libie nʋɔr a, a nɩr ʋl daarʋ a Ɩsɩrayɛl biir na tɩ sɔr a ɩ a. 10Bɛ de a na da n a yaw-mɩɛrɛ púo, mɛ̃ a lɛ a Sore na tɩ yel kʋ̀ m a.» 11A Yeezu tɩ ar ɩ a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ niŋé a ƴɛrʋ dɩb ƴãw, ʋ sowr ʋ: «Fʋ̃ʋ n'ɩ a Zifʋ mɩnɛ nãà bɩɩ?» A Yeezu tɩ sɔw na: «Fʋ̃ʋ n'ʋ yere a lɛ!» 12A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Zifʋ nɩbɛ nɩ-kore na tɩ manɛ a Yeezu sãwna a, ʋ bɛ tɩ haa nʋɔr sɔw towtow ɛ. 13Lɛ n'a a Pɩlatɩ tɩ sowr ʋ: «Fʋ bɛ wone a sãwna a ŋa bɛ na manɛ dɔwlɛ a fʋ zu sɛw a ɩ?» 14Ɛ cɛ a Yeezu bɛ tɩ sɔw a ƴɛrʋ been kãw za ɩ, kɛ̀ nʋɔr tɩ ɓãa a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ yaga za. 15A Tɔlʋ cuw za daar, a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ mɩ́ tɩ yuo nɩ nɩ-pàwra kãw bɛr, a sob nɛ a zu-sɛbla na mɩ́ zɛlɩ k'ʋʋ yuo bɛr a. 16Nɩr na ta ʋl a, tɩ be n a gaso pʋɔ bɛ bʋɔlɛ Yeezu Barabasɩ. 17A Pɩlatɩ tɩ sowr ɩ a zu-sɛbla na tɩ ɓã taa a: «Ãa n'ʋ nyɩ bɔbr k'ɩ̃ɩ yuo bɛr: a Yeezu Barabasɩ n'ʋ bɩɩ a Yeezu bɛ na bʋɔlɛ a Naaŋmɩn Nɩ-kabra a?» 18Ʋ tɩ bãwnɩ a na nyuur ƴãw na n'a bɛ nyɔw a Yeezu wa n a ʋ zie a. 19A Pɩlatɩ na tɩ zɩ̃ a ƴɛrʋ dɩb zie a, a ʋ pɔw tɩ tõ na bɛ tɩ yel ʋ: «Taa tone nũu a nɩ-mɩŋa ŋa yele pʋɔ ɩ. Ɩ̃ wõ n tuo yaga zánʋ pʋɔ a dɩ̃a a ʋ ƴãw.» 20A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Zifʋ nɩbɛ nɩ-kore tɩ dɔ n a zu-sɛbla ƴãw kɛ́ bɛ zɛlɩ bɛ yuo a Barabasɩ bɛr ɛ kʋ́ a Yeezu. 21A na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ tɩ lɛb a de a ƴɛrʋ sowri bɛ: «A bɛ ayi pʋɔ a, buor sob ʋ nyɩ bɔbr k'ɩ̃ɩ lɛb bɛr?» Bɛ tɩ sɔw na: «Barabasɩ!» 22A Pɩlatɩ tɩ lɛb a sowri bɛ: «Ɛ a Yeezu bɛ na bʋɔlɛ Naaŋmɩn Nɩ-kabra a, ɩ̃ na ɩ ʋ nɩ ŋmɩn?» Bɛ za tɩ sɔw na yel: «Kpa ʋ da-gara zu!» 23Ʋ lɛb sowri bɛ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ ʋ sãw?» Bɛ lɛb bãw cɩɩrɛ kpɛ̃w za yere nɩ: «Kpa ʋ da-gara zu!» 24A Pɩlatɩ na tɩ nyɛ̃ ʋ balɛ ʋ tʋɔra zaa lɛ a, ɛ cɛ a damnʋ nɩ̃ɛ lɛ tɩ bãw zuore a, ʋ tɩ de nɩ kʋ̃ɔ pɛw a ʋ nuru a nɩbɛ za niŋé ɛ yel: «Ɩ̃ za n'ɩ ŋa, ɩ̃ bɛ pʋɔ a nɩ-mɩŋa ŋa kũu yele pʋɔ ɩ. Nyɩ yele n'a.» 25A zu-sɛbla za tɩ sɔw na yel: «A yele a ʋ kũu na na wa n a, a lɛb lo a tɩɩm nɩ a tɩ bibiir zu!» 26A lɛ n'a ʋ tɩ yuo a Barabasɩ kʋ̀ bɛ ɛ ƴãw bɛ fɔb a Yeezu, ɛ ʋ pãa de ʋ kʋ̀ bɛ kɛ́ bɛ tɩ kpa a da-gara zu. 27A Pɩlatɩ sojarɩ tɩ tɛr ɩ a Yeezu kpɛ n a Pɩlatɩ yir, tɩ bʋɔlɩ a bɛ taabɛ za bɛ wa ŋmãa viiri koli a Yeezu. 28Bɛ tɩ yaar ɩ a ʋ bʋ̃-suuri bɛr ɛ de kpar-kpɛ̃ɛ zɩ̃ɛ su ʋ; 29ɛ wob gʋʋr kpa-wʋɔ vɔblɩ ʋ, ɛ ƴãw ʋ bàa-kɛkɛra dʋrʋ nũú, ɛ mɩ́ gbĩ dume a ʋ niŋé ɩrɛ ʋ laar yere nɩ: «Zifʋ mɩnɛ nãà a, fʋ yaanɩ!» 30Bɛ tɩ pʋʋrɛ nɩ mʋtaar waarɛ ʋ, ɛ mɩ́ de a bàa-kɛkɛr va n a ʋ zũú. 31Bɛ na wa ɩ ʋ la baar a, bɛ yaa nɩ a kpar-kpɛ̃ɛ ʋl bɛr ʋ, ɛ lɛb su ʋ a ʋ bʋ̃-suuri. Al pùorí, bɛ tɩ tɛr ʋ na cen nɩ kɛ́ bɛ tɩ kpa ʋ a da-gara zu. 32Bɛ na tɩ yire a tẽw pʋɔ a, bɛ nyɛ̃ Sɩɩrɛn tẽw dɛb kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ Sɩmʋ̃ a, bɛ tɩ fɛr ʋ na ƴãw ʋ tuo a Yeezu da-gara. 33Bɛ na wa ta a zie nɛ bɛ na bʋɔlɛ kɛ Gɔlgɔta a, a pɛr lɛ kɛ Zu-ŋman zie a, 34bɛ de nɩ kalɩ̃kaar ƴãw dãa pʋɔ kʋ̀ a Yeezu k'ʋʋ nyũ. Ʋ tɩ lɛm a kaa ɛ zawrɩ a nyub. 35Bɛ na wa kpa ʋ a da-gara zu baar a, bɛ ŋmɛ n gbãw põ a ʋ bʋ̃-suuri. 36Al pùorí, bɛ tɩ zɩ̃ n a be gu ʋ. 37Bɛ tɩ sɛb ɩ a ʋ kũu pɛr mɛr a ʋ zu-sɔw yel: «A sob ŋa n'ɩ a Yeezu, a Zifʋ mɩnɛ nãà.» 38Bɛ tɩ kpa ʋ nɩ a da-gara zu lãw nɩ nyãnyu-nɩ-kʋ́rbɛ ayi, kãw a ʋ dʋrʋ lowr, ɛ kãw a ʋ gʋba lowr. 39A sɔr-tɔlbɛ tɩ tʋʋr ʋ na gɔwrɛ nɩ zu, 40yere nɩ: «Fʋ̃ʋ na n'ʋ ŋmɛrɛ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ ɛ lɛb mɩɛr ʋ bibie ata a, faa fʋ tʋɔra fʋ̃ʋ wa sɩrɩ ɩ a Naaŋmɩn Bie a, siw a da-gara zu!» 41A Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ nɩ a Zifʋ nɩbɛ nɩ-kore nɩ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ mɩ̀ tɩ ɩrɛ ʋ na laar yere nɩ: 42«Ʋ faa nɩ bɛ mɩnɛ ɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ faa ʋ tʋɔra ɩ! Ʋ ɩ n a Ɩsɩrayɛl nãà, ʋ siw a da-gara zu ƴɛrɛ ŋa, ɛ tɩ na saw na de a ʋ yele! 43Ʋ ƴãw nɩ a ʋ tɩɛrʋ a Naaŋmɩn ƴãw, a Naaŋmɩn ʋ faa ʋ a ƴɛrɛ ŋa, ʋlɛ wa nɔnɛ ʋ a. Ʋ yel a: ‹Ɩ̃ ɩ n Naaŋmɩn Bie!› » 44A nyãnyu-nɩ-kʋ́rbɛ bɛl, bɛ na tɩ kpa a da-gara zu a, mɩ̀ tɩ tʋʋr ʋ nɩ a lɛ. 45A mʋ̃tɔ̃w na wa do põ zɛ̃ taa a, lige pàw nɩ a tẽ-daa za tɩ ta n a mʋ̃tɔ̃w gɔ̃wfʋ daar. 46A mʋ̃tɔ̃w gɔ̃wfʋ daar, a Yeezu tɩ kõ na cɩɩrɩ yel: «Eli, Eli, lema sabaktani», a pɛr lɛ kɛ: «Ɩ̃ Naaŋmɩn ɩ, ɩ̃ Naaŋmɩn ɩ, bʋ̃ʋ n'ʋ so fʋ zawrɩ mɛ̃ bɛr?» 47A nɩbɛ na tɩ ar a be a, bɛ mɩnɛ ti wõ a na ɛ yel: «Ʋlɛ n'ɩ ŋan bʋɔlɛ Eli.» 48Daadaa lɛ, a bɛ kãw tɩ zɔ na cen tɩ 'lɔr sapɔ̃ dã-miiru pʋɔ, cɔr ƴãw bàa-kɛkɛr ƴãw tur ʋ k'ʋʋ nyũ. 49A ŋmaarɛ bɛl tɩ yere na: «Nyɩ vɛ̃ a Eli wa faa ʋ tɩ nyɛ̃!» 50Ɛ cɛ a Yeezu tɩ lɛb a cɩɩrɩ kpɛ̃w za, ɛ ŋmãa vʋʋrʋ. 51A Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ pɛn-yawlatɩ tĩ nɩ a saa zu ɛ ɓar ziir ayi siw tɩ tɔ a pɛrɩ́. A tẽsɔw kɔbr tɩ dam a, a pìe pure yaarɛ, 52a yarʋ yuori, ɛ nɩ-mɩn yaga na tɩ kpi a, ƴãgamɛ lɛb yi a kũu pʋɔ. 53Bɛ tɩ yi n a yarʋ pʋɔ, a Yeezu kũu-pʋɔ-lɛ-yib pùorí, kpɛ a tẽ-sõw Zeruzalɛm pʋɔ tɩ wul bɛ tʋɔra nɩ-yaga. 54A sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ nɩ a sojarɩ bɛl na tɩ gu a Yeezu a, na wa nyɛ̃ a tẽsɔw kɔbr damnʋ nɩ a yele a ŋa a, dɛ̃bɩ̃ɛ tɛr bɛ nɩ yaga ɛ̀ bɛ yere: «Sɩza n'a, a sob ŋa tɩ ɩ n Naaŋmɩn Bie.» 55Pɔwbɛ yaga tɩ ar a zãá ɛ jɩrɛ: Galile tẽw n'a bɛ tɩ tĩ tuur a Yeezu ɛ kaarɛ a ʋ zie. 56Madala tẽw Marya, nɩ Zakɩ nɩ Zuzɛb mã Marya, nɩ Zebede bibiir mã tɩ pʋɔ nɩ a pɔwbɛ bɛ ŋa pʋɔ. 57Zaanʋɔra na wa ta a, nũ-kpɛ̃w sob kãw, na yi Arimate tẽw bɛ bʋɔlɛ Zuzɛb a, tɩ wa na. Ʋ mɩ̀ tɩ ɩ n a Yeezu po-tuure kãw. 58Ʋ tɩ cen na tɩ páw a Pɩlatɩ zɛlɩ a Yeezu ƴãgan. A Pɩlatɩ tɩ ƴãw na bɛ kʋ̀ ʋ. 59A Zuzɛb tɩ de nɩ a Yeezu ƴãgan, de pɛn vla pili nɩ, 60ɛ cen nɩ tɩ ƴãw bɔw paala pʋɔ ʋ na tɩ ƴãw bɛ tuw pìir pʋɔ a ʋl mɩŋa ƴãw a, ɛ bìlì kʋsɛ-kpɛ̃ɛ pàw a bɔw nʋɔr ɛ kul. 61Madala tẽw Marya nɩ Marya ŋa sob tɩ be n be, zɩ̃ tori a bɔw. 62A bio daarɩ na ɩ a Zifʋ mɩnɛ pɩɛnʋ-bibir cɔbrʋ a, a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ cen na tɩ páw a Pɩlatɩ 63yel ʋ: «Sore e, tɩ lɛb a bãwnɩ kɛ́ a zir-ŋmarɛ ŋa na tɩ cãa vʋʋrɛ a, tɩ yel a: ‹A bibie ata pùorí, ɩ̃ na lɛb ayi a kũu pʋɔ.› 64Ƴãw bɛ cen tɩ gu a yaa tɩ ta n a bibie ata, a ʋ po-tuurbɛ taa wa mab zu a ʋ ƴãgan ɛ yel kʋ̀ a nɩbɛ: ‹Ʋ lɛb a yi a kũu pʋɔ.› A zir-pɛ-baara ŋa pãa na ɩ n faa zuo a dãw-niwn sob.» 65A Pɩlatɩ tɩ sɔw na yel bɛ: «Nyɩ nyɛ̃ sojarɩ a yaa gub ƴãw, nyɩ cen tɩ gu n a yaa mɛ̃ a lɛ nyɩ na bɔbr a.» 66Bɛ tɩ cen na tɩ cɔbrɩ a yaa gub, kpàr a yaa nʋɔr kʋsɩɛr ɛ ƴãw nɩbɛ gu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\