MATIE 28

1A pɩɛnʋ-bibir na wa tɔl baar a, a kɔsɩɛra bibir biɓaar-sɛ̃w, a Madala tẽw Marya nɩ a Marya ŋa sob tɩ wa na kɛ́ bɛ wa nyɛ̃ a yaa. 2Bɛ wa bere na a tẽsɔw kɔbr dam yaga za; Sore malkɩ tɩ yi n salom zu siw bìlì a kʋsɩɛr bɛr ɛ do zɩ̃ a ʋ zu. 3Ʋ tɩ ŋmɛ̃ na mɛ̃ saa nyɩwrʋ a, ɛ a bʋ̃-suuri pɛlɩ mɛ̃ cuw a. 4Dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ nyɔw nɩ a yaa gurbɛ bɛ mawr, ɛ wa ɩ mɛ̃ bɛ kpi na a. 5A malkɩ tɩ de nɩ a ƴɛrʋ yel a pɔwbɛ: «A nyɩɩm, nyɩ ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ. Ɩ̃ bãwnɩ a na, a Yeezu bɛ na kpa a da-gara zu a n'ʋ nyɩ bɔbr. 6Ʋ bɛ be ka ɩ, ʋ lɛb a yi a kũu pʋɔ mɛ̃ a lɛ ʋ na tɩ yel a, nyɩ wa nyɛ̃ a be ʋ na tɩ gã a, 7ɛ cen fɔ̃w tɩ yel a ʋ po-tuurbɛ: ‹Ʋ lɛb a yi a kũu pʋɔ, ɛ cɛlɛ nyɩ a Galile tẽw, be n'a nyɩ na nyɛ̃ ʋ.› Ɩ̃ yel a kʋ̀ nyɩ baarɩ.» 8Bɛ tɩ yi n a yaa pɛr fɔ̃wfɔ̃w lɛ, ɛ́ dɛ̃bɩ̃ɛ lãw nɩ nʋ̃ɔ̀ za ɩrɛ bɛ yaga za, bɛ zɔ cen tɩ yel kʋ̀ a ʋ po-tuurbɛ. 9Bɛ wa bere na a Yeezu tuori bɛ yel bɛ: «Nyɩ yaanɩ!» Bɛ tɩ taw na ta lo gbĩ dume nyɔw a ʋ gbɛɛ, ɛ pùor ʋ nɩ bɛ tʋɔra siwru. 10Lɛ n'a a Yeezu tɩ yel bɛ: «Nyɩ ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, nyɩ cen tɩ yel a ɩ̃ yɛbr kɛ́ bɛ cen a Galile tẽw: be n'a bɛ na tɩ nyɛ̃ m.» 11A pɔwbɛ na tɩ cãa be a sɔr zu a, sojarɩ bɛ mɩnɛ na tɩ pʋɔ a yaa gurbɛ pʋɔ a, tɩ wa n a tẽw pʋɔ wa manɩ a yele za na ɩ a, kʋ̀ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ. 12A bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Zifʋ nɩbɛ nɩ-kore tɩ ɓã n taa ɛ wõ taa, ɛ kʋ̀ libi-bɛrʋ a sojarɩ 13ɛ kpãa bɛ a ŋa: «Nyɩ mɩ́ yel a ŋa kʋ̀ a nɩbɛ: ‹A ʋ po-tuurbɛ wa n tɩ̃ɩsɔw tɩ na gúre a, wa zu ɓaw a ʋ ƴãgan.› 14Ɛ alɛ wa lo a na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ tòbrí a, tɩ na bãw nɩ lɛ tɩ na na ɩ a ʋ suur ɓãa, ʋ taa wa fɛrɛ nyɩ a.» 15A sojarɩ tɩ de nɩ a libie ɛ tu a lɛ bɛ na yel kʋ̀ bɛ a. A ŋa n'a a yel ŋa ŋmɛ yaarɩ a Zifʋ mɩnɛ sɔgɔ wa tɩ tɔ n dɩ̃a. 16A po-tuurbɛ pie nɩ been tɩ cen nɩ a Galile tẽw, a tãw ʋl zu a Yeezu na tɩ ƴãw nʋɔr kʋ̀ bɛ kɛ́ bɛ cen a. 17Bɛ na wa nyɛ̃ ʋ a, bɛ lo na gbĩ dume pùor ʋ nɩ bɛ tʋɔra siwru, ɛ cɛ bɛ mɩnɛ tɩ cãa na bʋnɛ. 18A Yeezu tɩ taw na pɩɛlɩ bɛ ɛ ƴɛr a bɛ zie a ŋa: «Naaŋmɩn kʋ̀ m ɩ fãw za a salom zu nɩ a tẽw zu. 19A na ɩ lɛ a, nyɩ cen tɩ ɩ a nɩ-bʋʋrɛ za bɛ lɩɛbɩ a ɩ̃ po-tuurbɛ, nyɩ kʋ̀rɛ bɛ a suob a Sãà nɩ a Bie nɩ a Vʋʋrʋ Sõw yúor ƴãw, 20ɛ zànɩ nɩ bɛ bɛ tuur a al za ɩ̃ na ƴãw nʋɔr kʋ̀ nyɩ a. Ɛ mãa a, ɩ̃ be n a nyɩ zie bibie za na tɩ ta n a tẽw baarʋ daar.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\