MATIE 4

1Al pùorí, a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ tɩ tɛr ɩ a Yeezu cen nɩ a wɛja-kpalɛ pʋɔ, k'aa Gɛgɛra tɩ bɛlɩ ʋ. 2Ʋ na tɩ tɛr a mʋta-tuo bibie lɩz'a ayi nɩ tɩ̃ɩsɔwr lɩz'a ayi a, kɔ̃ wa tɩ kpɛ ʋ na. 3Lɛ n'a a bɛl-bɛlɛ tɩ taw ta yel ʋ: «Fʋ̃ʋ wa ɩ a Naaŋmɩn Bie a, fʋ̃ʋ ƴãw a kʋsɛbɛ a ŋa lɩɛbɩ bʋ̃-dɩrɩ.» 4Ɛ cɛ a Yeezu tɩ sɔw na: «Bɛ sɛb ɩ a ŋa: ‹Bʋ̃-dɩrɩ tɛwr bɛ n'a guole a nɩsaal ɛ, ƴɛrʋ za na yire a Naaŋmɩn nʋɔrɩ́ a, mɩ̀ guole ʋ na.› » 5Lɛ n'a a Gɛgɛra tɩ tɛr ʋ cen nɩ a Zeruzalɛm, na ɩ a tẽ-sõw a pʋɔ, tɩ tɛr ʋ do n a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ nyʋɔrɩ́ za, 6ɛ́ yel ʋ: «Fʋ̃ʋ wa ɩ a Naaŋmɩn Bie a, fʋ̃ʋ yaw tɩ lo a tẽsɔw; bɛ sɛb a: ‹A Naaŋmɩn na ƴãw na malkɩ mɩnɛ ɓaabɩ fʋ a bɛ nuru pʋɔ, a fʋ gbɛr taa wa ŋmɩɛr kʋsɩɛr ɛ.› » 7A Yeezu tɩ sɔw na: «Bɛ mɩ̀ cãa na sɛb: ‹Fʋ kʋ̃ ɩ a Sore fʋ Naaŋmɩn kaa ɩ.› » 8A Gɛgɛra tɩ lɛb a tɛr ʋ do n tãw-kpɛ̃ɛ kpɛ̃ɛ kãw zu, tɩ wul ʋ a tẽ-daa na-mɩnɛ ten za nɩ a vɩɛlʋ 9ɛ yel ʋ: «Fʋ̃ʋ wa lo gbĩ dume pùori mɛ̃ nɩ fʋ tʋɔra siwru a, ɩ̃ na kʋ̀ b ɩ a a ŋa za.» 10Lɛ n'a a Yeezu yel ʋ: «Cen taw zaa, Sɩtaana a! Bɛ sɛb a: ‹A Sore fʋ Naaŋmɩn yõ n'ʋ fʋ na mɩ́ lo gbĩ dume pùori nɩ fʋ tʋɔra siwru, ʋl yõ n'ʋ fʋ na maalɛ.› » 11Lɛ n'a a Gɛgɛra tɩ bɛr ʋ, ɛ́ malkɩ mɩnɛ taw ta kaarɛ a ʋ zie nɩ bʋ̃-dɩrɩ. 12A Yeezu na tɩ wõ kɛ́ bɛ nyɔw nɩ a Zã pàw a, ʋ tɩ cen nɩ a Galile tẽw. 13Ʋ tɩ yi n a Nazarɛtɩ, ɛ cen tɩ kpɩɛr Kafarnawɔm, a Galile kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr, a Zabulɔ̃ nɩ a Nɛfɩtali ten vuo pʋɔ, 14k'aa yele tʋ̃ɔ tu mɛ̃ a a ŋa a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi na tɩ yel a: 15«Zabulɔ̃ tẽw nɩ Nɛfɩtali tẽw na be a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ lowr a, a Zurdɛ̃ man gãwn a, nɩ-bʋʋr-yoru tẽw Galile e! 16A nɩ-bʋʋrɛ bɛl na tɩ be lige pʋɔ a, nyɛ̃ nɩ cãa kpɛ̃ɛ; cãa caal ɩ a bɛl na tɩ be a kũu tẽ-lige pʋɔ a.» 17Lɛ n'a a Yeezu tɩ tĩ hiere yere: «Nyɩ lɩɛbɩ a nyɩ ɩb, a tẽ-vla-naalʋ pɩɛl a.» 18A Yeezu na tɩ cere lanɛ a Galile kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ a, ʋ nyɛ̃ nɩ yɛbr ayi, Sɩmʋ̃ bɛ na bʋɔlɛ Pɩɛr a, nɩ a ʋ yɛb Ãdere bɛ lɔbr mɩ̃ɛ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ, zʋm-nyɔwrbɛ tɩ nɛ bɛ. 19Ʋ tɩ yel bɛ na: «Nyɩ wa tuur mɛ̃, ɛ ɩ̃ na ɩ na nyɩ lɩɛbɩnɩ-nyɔwrbɛ.» 20Daadaa lɛ, bɛ tɩ bɛr ɩ a bɛ mɩ̃ɛnɩ ɛ tu ʋ. 21Ʋ tɩ cen na tɔl blã, lɛb nyɛ̃ yɛbr ayi bɛ mɩnɛ, Zebede bi-dɛbr, Zakɩ nɩ Zã, bɛlɛ nɩ a bɛ sãà Zebede bɛ be a gbor pʋɔ maalɛ a bɛ mɩ̃ɛnɩ ƴãwn. Ʋ tɩ bʋɔlɩ bɛ na. 22Daadaa lɛ, bɛ tɩ bɛr ɩ a bɛ gbor nɩ a bɛ sãà ɛ tu ʋ. 23A Yeezu tɩ cɔlɛ nɩ a Galile tẽw za kanɛ nɩ a nɩbɛ a puoru-dìrú, hiere nɩ a tẽ-vla-naalʋ Yel-nʋ̃ɔ̀, ɛ sanɛ baal-pɛ-bʋʋrɛ za nɩ nɩ-kɔwlʋ bʋʋrɛ za a nɩbɛ zie. 24A ʋ yúor tɩ yi n a Siiri tẽw za, ɛ́ bɛ tɩ tɛr nɩbɛ, baal-pɛ-bʋʋrɛ za nɩ wʋlɛ bʋʋrɛ za na tɩ fɛrɛ a, wa n a ʋ zie: kɔ̃tɔ̃-ìrbɛ, kũkũ-lorbɛ nɩ gbɛɛ. A Yeezu tɩ sanɩ bɛ na. 25Nɩ-yaga yaga na bɛ dɩ vuo a, tɩ tuur ʋ na; bɛ tɩ yi n a Galile tẽw, a Dekapɔl tẽw, a Zeruzalɛm tẽw, a Zude tẽw nɩ a Zurdɛ̃ man gãwn tẽw wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\