MATIE 6

1«Nyɩ gùre nyɩ tʋɔra vla, taa wa tuur a nyɩ puoru yel-bɛrɛ kɛ́ a sãá a nɩbɛ nyɛ̃ nyɩ ɛ, alɛ bɛ ɩ lɛ, nyɩ kʋ̃ páw maalʋ a nyɩ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a zie ɩ. 2A na ɩ a ŋa a, fʋ̃ʋ wa kʋ̀rɛ bom nɩ-kɔmɛ̃ a, ta ɩrɛ gɔmɛ̃ a nɩbɛ niŋé mɛ̃ a lɛ a nɩsaal-libelibe na mɩ́ ɩrɛ a puoru-diru pʋɔ nɩ a sɛɛ pʋɔ, k'aa nɩbɛ tʋ̃ɔ danɛ bɛ a ɩ; yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, bɛ páw nɩ a bɛ maalʋ baarɩ. 3Fʋ̃ʋ a, fʋ̃ʋ wa kʋ̀rɛ bom nɩ-kɔmɛ̃ a, a fʋ gʋba nũu, ʋ ta bãw ʋlɩ bom nɛ a fʋ dʋrʋ nũu na ɩrɛ a ɩ. 4A ŋa n'a a fʋ nɩ-kɔmɛ̃ sõwfʋ na sɔwlɩ, ɛ a fʋ Sãà Naaŋmɩn na mɩ́ nyɛ̃ bom za na sɔwlɩ a, na maalɩ fʋ na.» 5«Nyɩmɛ wa puore a, nyɩ ta mɩ́ ɩrɛ mɛ̃ a nɩsaal-libelibe a ɩ: bɛ mɩ́ nɔnɛ na kɛ bɛ ar sa-ƴẽwn a puoru-diru pʋɔ nɩ a sɔ-carɩ pʋɔ puore, k'aa nɩbɛ za tʋ̃ɔ nyɛ̃ bɛ. Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, bɛ páw nɩ a bɛ maalʋ baarɩ. 6Fʋ̃ʋ a, fʋ̃ʋ wa puore a, kpɛ tɔl a fʋ di-pɛ-baara za pʋɔ, pàw a pan ɛ puore a fʋ Sãà Naaŋmɩn na be a be, a zi-sɔwla ʋl pʋɔ a. A fʋ Sãà Naaŋmɩn na mɩ́ nyɛ̃ bom za na sɔwlɩ a, na maalɩ fʋ na. 7Nyɩmɛ mɩ́ wa puore a, nyɩ ta mɩ́ puule a ƴɛr-been kʋra lɛ mɛ̃ a tɩbɛ dem a ɩ: bɛ mɩ́ manɛ kɛ bɛlɛ wa ƴɛrɛ yaga a n'a a Naaŋmɩn na de a bɛ puoru. 8A na ɩ lɛ a, nyɩ ta ɩrɛ mɛ̃ a bɛl a ɩ, a nyɩ Sãà Naaŋmɩn mɩ́ bãw nɩ a nyɩ bʋ̃-bɔbra ɛ nyɩ bɛ zɛlɩ ʋ sɛr ɛ. 9A na ɩ lɛ a, a nyɩɩm, nyɩ mɩ́ puore a ŋa: ‹Tɩ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ, a nɩbɛ za, bɛ bãw kɛ fʋ̃ʋ n'ɩ a Naaŋmɩn na ɩ sõw a, 10a fʋ naalʋ, ʋ wa, a fʋ pʋ-tɩɛrʋ, ʋ maalɩ a tẽw zu mɛ̃ a tẽ-vla pʋɔ a. 11Kʋ̀ tɩ a dɩ̃a dɩb tɩ na bɔbr a. 12Dɩ a tɩ sãwna suur kʋ̀ tɩ, mɛ̃ a lɛ a tɩɩm tɛɛ za na mɩ́ dɩ suur kʋ̀ a bɛlɩ dem na sãw tɩ a. 13Ta saw a bɛlʋ ta tɩ ɛ, ɛ faa tɩ a Faalʋ-sob nuru pʋɔ. [Fʋ̃ʋ sɩrɩ so naalʋ nɩ kpɛnʋ nɩ danʋ, a yome yome za. Amɛn.]› 14Sɩza n'a, nyɩmɛ mɩ́ wa dɩ a nɩsaalbɛ sãwna suur kʋ̀ bɛ a, a nyɩ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a, mɩ̀ na mɩ́ dɩ n a nyɩ sãwna suur kʋ̀ nyɩ. 15Ɛ cɛ nyɩmɛ bɛ mɩ́ wa dɩ a nɩsaalbɛ sãwna suur kʋ̀ bɛ a, a nyɩ Sãa mɩ̀ kʋ̃ dɩ a nyɩ sãwna suur kʋ̀ nyɩ ɛ.» 16«Nyɩmɛ mɩ́ wa tɛr a mʋta-tuo a, nyɩ ta mɩ́ kʋɔlɛ mɛ̃ a nɩsaal-libelibe a ɩ, bɛ mɩ́ sãw nɩ niwn k'aa nɩbɛ za nyɛ̃ bɛ na tɛr a mʋ̃ta-tuo a. Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, bɛ páw nɩ a bɛ maalʋ. 17Ɛ cɛ fʋ̃ʋ a, fʋ̃ʋ wa tɛr a mʋta-tuo a, fʋ̃ʋ pɛw a fʋ niwn ɛ zɛ a fʋ zu kãa-nyũu, 18a nɩbɛ ta bãwnɩ a fʋ na tɛr mʋta-tuo a ɩ, a fʋ Sãà Naaŋmɩn na nyɛrɛ bom za na sɔwlɩ a, na maalɩ fʋ na.» 19«Nyɩ ta bɔbr na-bome gbõne taa a tẽw zu ka, mɔwr nɩ zãzule na mɩ́ sãwnɛ bɛrɛ, ɛ a nyãnyuwr mɩ́ kar a pamɛ ɛ kpɛ zu a ɩ. 20Nyɩ nɩ̃ɛ bɔbr na-bome gbõne taa a tẽ-vla pʋɔ, be mɔwr nɩ zãzule na bɛ sãwnɛ bɛrɛ a, ɛ nyãnyuwr bɛ karɛ a pamɛ bɛrɛ ɛ zure a. 21A be a fʋ na-bome na be a, be n'a a fʋ tɩɛrʋ mɩ̀ na be.» 22«A mimie n'ɩ a ƴãgan fɩ̃tɩlɛ. A fʋ mimie wa ɩ mimi-kpɛn a, a fʋ ƴãgan za na be n cãa pʋɔ; 23ɛ cɛ a fʋ mimie wa ɩ mimi-sãwnɩ a, a fʋ ƴãgan za na be n lige pʋɔ. A na ɩ lɛ a, a cãa na be a fʋ pʋɔ a, wa ɩ lige a, nyɛ̃ lige na pãa sɛw a!» 24«Nɩr za kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ na-mɩnɛ ayi tõ-tõ-bie ɩ: ʋ na hɩ̃ɛn nɩ a dãw-niwn sob, ɛ nɔnɛ a ayi sob; bɩɩ ʋ na tu n a kãw pùor, ɛ bɛr a kãw. Nyɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ lãw ɩ a Naaŋmɩn nɩ a libir tõ-tõ-biir ɛ.» 25«Lɛ so, ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ: a nyɩ nyɔ-vʋʋrʋ ƴãw a, nyɩ ta tɩɛrɛ bʋ̃ʋ n'ʋ nyɩ na dɩ ɛ; ɛ a nyɩ ƴãgan ƴãw a, nyɩ ta tɩɛrɛ bʋ̃ʋ n'ʋ nyɩ na su ɛ. A nyɔ-vʋʋrʋ bɛ zuo a bʋ̃-dɩrɩ ɛ? Ɛ a ƴãgan bɛ zuo a bʋ̃-suuri ɛ? 26Nyɩ nyɛ̃ a mʋ̃ɔ pʋɔ lili a, a bɛ bʋ̀rɛ ɩ, bɛ cɩɛr ɛ, bɛ suur bowe pʋɔ ɩ, ɛ a nyɩ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a, guole a; nyɩ bɛ zuo a lili polpol lɛ ɩ? 27Nyɩ buor sob ʋ na tɩɛrɛ za, wa ɩ a ʋ nyɔ-vʋʋrʋ ʋ wõwme dɔwlɩ blã? 28A bʋ̃-suuri ƴãw a, bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ mɩ́ dɩ tuo tɩɛrɛ? Nyɩ jɩr nyɛ̃ a lɛ a poru mɔ̃-puuru na mɩ́ bule ìre a: a bɛ tone wone tuo ɛ, bɛ wobr pɛnɛ ɩ, 29ɛ cɛ mãa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ, a Salomɔ̃ tɔr za, nɩ a ʋ dɛpaalʋ vɩɛlʋ za, bɛ tɩ su ta a mɔ̃-puuru a ŋa been kãw za ɩ. 30A Naaŋmɩn mɩ́ wa su a poru pʋɔ mʋ̃ɔ a ŋa a, al na mɩ́ be dɩ̃a ɛ bio bɛ na lɔb a ƴãw vũùmí a, ʋ na ɩ n ŋmɩn kʋ̃ su nyɩ vla zuo lɛ, nyɩɩm a Naaŋmɩn-sawfʋ na bɛ saalɩ a! 31A na ɩ lɛ a, nyɩ ta mɩ́ dɩ tuo tɩɛrɛ yere nɩ: bʋ̃ʋ n'ʋ tɩ na dɩ? Bʋ̃ʋ n'a tɩ na nyũ? Bʋ̃ʋ n'ʋ tɩ na su ɛ? 32Tɩbɛ dem nɛ bɛ mɩ́ bɔbr a a ŋa za kʋra lɛ. Ɛ cɛ a nyɩ Sãà na be a tẽ-vla pʋɔ a, bãwnɩ a na nyɩ na tɛr a a ŋa za yel-ɩra a. 33Nyɩ mɩ́ de niwn bɔbr a Naaŋmɩn-Naalʋ nɩ a ʋ nyɔ-vʋʋr-vla, ʋʋ na kʋ̀ nyɩ nɩ a al za na baa cɛ a dɔwlɩ. 34A na ɩ lɛ a, nyɩ ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ a bio ƴãw ɛ, a bio na tɛr ɩ a ʋ mɩŋa tɩɛrʋ. Bibir za nɩ ʋ balʋ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\