MATIE 8

1A Yeezu na tɩ yi a tãw zu siwr a, nɩ-yaga yaga tɩ tu ʋ na. 2Bɛ wa bere na kɔ̃w kãw taw pɩɛl ʋ, lo gbĩ dume a ʋ niŋé ɛ yel ʋ: «Sore e, fʋ̃ʋ wa bɔbr a, fʋ na tʋ̃ɔ na ɩ ɩ̃ lɛb vɩɛl.» 3A Yeezu tɩ dɔl ɩ nũu tɔ n ʋ ɛ yel: «Ɩ̃ bɔbr a, lɛb vɩɛl.» Ɛ daadaa lɛ, a ʋ kɔnʋ baarɩ. 4Al pùorí, a Yeezu tɩ yel ʋ na: «Taa wa nanɩ manɛ a yel ŋa kʋ̀rɛ nɩr za ɩ. Ɛ cɛ cen a bawr-maalɛ tɩ jɩr fʋ kaa, ɛ fʋ tɩr a bawr-maal-bom ʋl a Mõyiir na yel kɛ bɛ mɩ́ tɩr a, a wul bɛ za kɛ fʋ lɛb a vɩɛl.» 5A Yeezu na tɩ kpɩɛr a Kafarnawɔm tẽw pʋɔ a, sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ kãw tɩ taw na pɩɛl ʋ zɛlɛ ʋ yãayãa 6yere nɩ: «Sore e, a ɩ̃ tõ-tõ-bie gbɛr a gã a yir, ʋ wone nɩ tuo yaga za.» 7A Yeezu tɩ yel ʋ na: «Ɩ̃ na cen na tɩ sanɩ ʋ.» 8Ɛ cɛ a sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ lɛb a yel: «Sore e, ɩ̃ bɛ sɛwnɩ kɛ fʋ wa kpɛ a ɩ̃ yir ɛ, ɛ cɛ ƴɛr ƴɛr-bi-been yõ ɛ a ɩ̃ tõ-tõ-bie na sanɩ na. 9Mãa mɩŋa tɛr ɩ nɩ-bɛrɛ, ɛ mɩ̀ dɩ nɩ-kpɛ̃ɛnʋ sojarɩ zu. Ɩ̃ mɩ́ yel ɩ a kãw: ‹Cen›, ʋ cen; ɛ yel a ƴẽn sob: ‹Wa›, ʋ wa, ɛ yel a ɩ̃ tõ-tõ-bie: ‹Ɩ bom ŋa›, ʋ ɩ ʋ.» 10A Yeezu na tɩ wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, ʋ nyɔw nɩ nʋɔr, ɛ yel a bɛlɩ dem na tɩ tuur ʋ a: «Yel-mɩŋa sɩza, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: ɩ̃ bɛ nyɛ̃ a Naaŋmɩn-sawfʋ ŋa tɔ nɩr kãw za zie a Ɩsɩrayɛl tẽw pʋɔ ɩ. 11Ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ, nɩ-yaga na yi n saa-pɛrɩ́ nɩ mʋ̃tɔ̃w-kpɛb-zie wa lãw nɩ a Abraham nɩ a Ɩzaakɩ nɩ a Zakɔb a tẽ-vla-naalʋ cuw dɩb pʋɔ, 12ɛ́ bɛ nɩ̃ɛ diw a tẽ-vla-Naalʋ bibiir bɛr yẽw lige pʋɔ; be n'a bɛ na kone 'wɔbr ɩ nyɩ́mɛ́.» 13Al pùorí, a Yeezu tɩ yel ɩ a sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ: «Kule! A tu a fʋ zie mɛ̃ a lɛ fʋ na saw de a!» Ɛ a pɛr nɛ pʋɔ, a ʋ tõ-tõ-bie tɩ sanɩ na. 14A Yeezu na tɩ cen Pɩɛr yir a, ʋ tɩ nyɛ̃ nɩ a Pɩɛr dɩɛm-mã ʋ gã nɩ ƴã-tʋlʋ. 15Ʋ tɩ tɔ n a ʋ nũu, a ƴã-tʋlʋ bɛr ʋ, ʋ ìr kaarɛ a ʋ zie. 16A zaanʋɔra na wa ta a, bɛ tɛr ɩ kɔ̃tɔ̃-ìrbɛ yaga wa n a Yeezu zie; ʋ tɩ diw nɩ a kɔ̃tɔ̃-faar nɩ ƴɛr-bi-been yõ ɛ sanɩ a baalbɛ za, 17k'aa lɛ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manɛ Ɩzayi na sɛb yel a, tʋ̃ɔ tu: «Ʋlɛ n'ʋ de a tɩ nɩ-kɔwlʋ, ɛ tuo a tɩ baalʋ.» 18A Yeezu na tɩ nyɛ̃ a zu-sɛbla na ŋmãa viiri koli ʋ a, ʋ yel ɩ a ʋ po-tuurbɛ kɛ́ bɛ ɩ bɛ gãw a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ gãwn. 19Naaŋmɩn-Wulu sɛ-sɛbrɛ kãw tɩ taw na ta yel ʋ: «Wul-wul-kara a, ɩ̃ na tuur fʋ nɩ zie nɛ za fʋ na cere a.» 20A Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «A tʋrbaar tɛr ɩ bɔwrɩ kpɩɛr, ɛ a mʋ̃ɔ pʋɔ lili tɛr cowr, ɛ cɛ a Nɩsaal Bie ʋl bɛ tɛr zie na mɩ́ gã pɩ̃ɛnɩ ɛ.» 21A ʋ po-tuure ƴẽn sob kãw tɩ yel ʋ na: «Wul-wul-kara a, kʋ̀ m sɔr ɩ̃ cen tɩ ũù a ɩ̃ sãà baarɩ.» 22Ɛ cɛ a Yeezu tɩ sɔw ʋ na: «Tuur mɛ̃, ɛ bɛr a kũuni bɛ ũune a bɛ kũuni.» 23A Yeezu tɩ kpɛ n a gbor pʋɔ, ɛ a ʋ po-tuurbɛ bɩɛlɛ ʋ. 24Bɛ wa bere na sɛsɛ-kpɛ̃ɛ kãw cɛr a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zu, a kʋ̃ɔ mie tɩ faar na ìr pàw a gbor. Ɛ cɛ a Yeezu ʋl tɩ gúre na. 25A ʋ po-tuurbɛ tɩ taw na ta sɩ̃wnɛ ʋ yere nɩ: «Sore e, faa tɩ, tɩ kpiir a!» 26Ʋ tɩ yel bɛ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ, nyɩɩm a Naaŋmɩn-sawfʋ na bɛ saalɩ a?» Lɛ n'a ʋ tɩ ìr ar ɛ tanɩ a sɛsɛb nɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ, a zie ŋmãa vʋʋrʋ cɩ̃ɩɩ! 27A nɩbɛ tɩ nyɔw nɩ nʋɔr yere nɩ: «Ãa n'ɩ a sob ŋa, a sɛsɛb nɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ za wa sawr a ʋ nʋɔr?» 28A Yeezu na tɩ gãw a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ ta a Gadara tẽw a, kɔ̃tɔ̃-ìrbɛ ayi kãw tɩ yi n yarʋ pʋɔ tuor ʋ. A bɛ po-tuolu zũú, nɩr za bɛ tɩ saw tuur a sɔr ʋl ɛ. 29Bɛ tɩ ŋmɩɛr ɩ cɛlsɩ yere nɩ: «Bʋ̃ʋ n'a jɩrɛ fʋ, Naaŋmɩn Bie e? Fʋ wa na kɛ fʋ wa sɔbr tɩ niwn ɛ a daar bɛ ta sɛr ɛ?» 30Zɩ̃ kɛ doba-yaga yaga tɩ ar a zãá blã a be bɔbr a bʋ̃-dɩrɩ. 31A kɔ̃tɔmɛ tɩ zɛlɛ nɩ a Yeezu yere nɩ: «Fʋ̃ʋ wa diwr tɩ a, fʋ̃ʋ ƴãw tɩ cen tɩ kpɛ a dobaar a ŋa pʋɔ.» 32A Yeezu tɩ yel a na: «Nyɩ cen.» A tɩ yi na cen tɩ kpɛ a dobaar pʋɔ. A dobaar za tɩ yi a tãw na ɩ cũgbulu a zu, ɛ dãw taa tɩ lo a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ tu kʋ̃ɔ. 33A doba-cɩ̃ɩnbɛ tɩ zɔ na kul a tẽw pʋɔ tɩ manɩ a za, lãw nɩ a kɔ̃tɔ̃-ìrbɛ yele. 34Lɛ n'a a tẽw dem za tɩ yi tuori a Yeezu; bɛ na wa nyɛ̃ ʋ a, bɛ zɛlɩ ʋ na k'ʋʋ yi zaa a bɛ tẽw pʋɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\