MATIE 9

1A Yeezu tɩ kpɛ n a gbor lɛb gãw a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ cen a ʋ tẽw. 2Nɩbɛ bɛ mɩnɛ tɩ tuo nɩ gbɛr bʋ̃-gana zu wa n a ʋ zie. A Yeezu na tɩ nyɛ̃ bɛ saw de Naaŋmɩn a, ʋ yel ɩ a gbɛr: «Ɩ̃ bie e, ɓãa ƴãw, a fʋ yel-bebe suur dɩ na.» 3Zɩ̃ kɛ Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ bɛ mɩnɛ kãw tɩ tɩɛrɛ nɩ bɛ pʋɔ: «A nɩr ŋa tʋʋr ɩ Naaŋmɩn zʋmɛ!» 4A Yeezu na tɩ bãw a bɛ tɩɛrʋ a, ʋ sowri bɛ na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so a tɩɛr-faar a ŋa be a nyɩ zie? 5Abobe sob a ɩ mɔlɛ zuo, ɩ̃ na na yel: ‹A fʋ yel-bebe suur dɩ na›, bɩɩ ɩ̃ na na yel: ‹Ìr cere a?› 6Ɩ̃ bɔbr a kɛ nyɩ bãwnɩ a, a Nɩsaal Bie tɛr ɩ a yel-bebe suur dɩ-kʋ̀b fãw a tẽw zu ka.» Lɛ n'a ʋ tɩ yel a gbɛr: «Ìr ɓaw a fʋ bʋ̃-gana kule nɩ a fʋ yir.» 7A nɩr nɛ tɩ ìr a kul a ʋ yir. 8A zu-sɛbla na tɩ nyɛ̃ a ŋa a, dɛ̃bɩ̃ɛ tɩ nyɔw bɛ na, ɛ̀ bɛ tɩ íre a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ, ʋl na kʋ̀ a fãw ŋa tɔ a nɩsaalbɛ a. 9A Yeezu na tɩ yi a be cere tɔlɛ a, ʋ nyɛ̃ nɩ dɛb kãw, a yúor na dɩ kɛ Matie a, ʋ zɩ̃ a ʋ tome zie, a zuru-yar deb zie. Ʋ tɩ yel ʋ na: «Tuur mɛ̃!» A Matie tɩ ìr a tu ʋ. 10Zɩ̃ kɛ a Yeezu na tɩ be a Matie yir dɩrɛ a, zuru-yar-dierbɛ nɩ yel-bier-maalbɛ tɩ wa na wa lãw nɩ ʋlɛ nɩ a ʋ po-tuurbɛ dɩrɛ. 11A Farizɩ̃ɛ mɩnɛ na tɩ nyɛ̃ a lɛ a, bɛ tɩ yel ɩ a ʋ po-tuurbɛ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so a nyɩ Wul-wul-kara lãw nɩ a zuru-yar-dierbɛ nɩ a yel-bebe dem dɩrɛ?» 12A Yeezu na tɩ wõ a a, ʋ yel a: «Nɩ-kpɛn bɛ tɛr dɔwta yel-ɩra ɩ, baalbɛ nɛ bɛ mɩ́ tɛr a ʋ yel-ɩra. 13Nyɩ cen tɩ zànɩ a Sɛb-sõw ƴɛr-bie a ŋa pɛr: ‹Nɩ-baal-zɔba n'a ɩ̃ bɔbr, bawr bɛ n'a ɩ.› Ɩ̃ sɩrɩ bɛ wa k'ɩ̃ɩ wa bʋɔlɩ nɩbɛ na tɩɛrɛ kɛ bɛ ɩ n nɩ-mɩn a ɩ, nɩbɛ na bãw kɛ bɛ ɩ n yel-bebe dem a bʋɔlʋ n'a ɩ̃ wa.» 14A Zã-Bati po-tuurbɛ tɩ taw na ta a Yeezu zie sowr ʋ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ so tɩɩm nɩ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ mɩ́ tɛr a mʋta-tuo, ɛ a fʋ po-tuurbɛ bɛl, bɛ mɩ́ tɛr?» 15A Yeezu tɩ sɔw bɛ na: «Kul-taa cuw dem na tʋ̃ɔ na tɛr pʋ-sãwna lɛn daar za a dɛb-sãan na be a bɛ sɔgɔ a bɩɩ? Ɛ cɛ bibie waar a na vɩɛ, bɛ na ír a dɛb-sãan a bɛ sɔgɔ, lɛn daar a bɛ na mɩ́ tɛr a mʋta-tuo. 16Bɛ bɛ dãw de pɛn-paala ɓe n kpar-kʋra ɩ; a pɛn-paala ŋa mɩ́ tawr ɩ a kpar-kʋra pɛn, a vʋɔr mɩ́ lɛb bãw yɛ̀lɩ̀. 17Bɛ mɩ̀ bɛ dãw de divɛ̃ paala ƴãw wɔ-gbã-kore pʋɔ ɩ, alɛ bɛ ɩ lɛ, a wɔ-gban mɩ́ pur a, a divɛ̃ cir, ɛ a wɔ-gban sãw. Bɛ nɩ̃ɛ na mɩ́ ƴãw divɛ̃ paala wɔ-gbã-paalɛ pʋɔ, lɛ n'a a za ayi mɩ́ gã.» 18A Yeezu na tɩ cãa ƴɛrɛ a a ŋa a bɛ zie a, Zifʋ mɩnɛ nɩ-kpɛ̃ɛ kãw tɩ taw na ta lo gbĩ dume a ʋ niŋé ɛ yel: «A ɩ̃ pɔwyale ŋmãa nɩ vʋʋrʋ a ƴɛrɛ ŋa, ɛ cɛ wa ír a fʋ nũu dɔwlɩ a ʋ zu, ʋʋ na lɛb a vʋʋrɛ.» 19A Yeezu tɩ ìr a tuur ʋ, ʋlɛ nɩ a ʋ po-tuurbɛ. 20Zɩ̃ kɛ pɔw kãw a sɩɛ na tɩ cire maalɩ yome pie nɩ ayi a, tɩ yi n a pùorí wa tɔ a Yeezu kparʋ zʋɔrɛ. 21Ʋ tɩ yere nɩ ʋ tʋɔra: «Mãa tʋ̃ɔ ɩ mɛ̃ ɩ̃ páw nɩ a ʋ kparʋ tɛwr tɔ a, ɩ̃ na sanɩ na.» 22Ɛ cɛ a Yeezu na tɩ lɩɛbɩ nyɛ̃ ʋ a, ʋ yel ʋ na: «Ɩ̃ pɔwyaa a, ta zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ, a fʋ Naaŋmɩn-sawfʋ faa fʋ na.» Ɛ a pɛr nɛ pʋɔ, a pɔw baalʋ tɩ sanɩ na. 23A Yeezu na tɩ ta a nɩ-kpɛ̃ɛ yir a, ʋ nyɛ̃ nɩ nɩbɛ na pɛblɛ weli a, nɩ zu-sɛbla na damnɛ a. Ʋ tɩ yel a: 24«Nyɩ taw zaa, a pɔwle bɛ kpi ɛ, gʋ̃ɔ n'a ʋ gúre.» Ɛ cɛ bɛ tɩ ɩrɛ ʋ na laar. 25Bɛ na wa diw a nɩbɛ za bɛ yi a, a Yeezu tɩ kpɛ na nyɔw a pɔwle nũu, ɛ ʋ ìr. 26A yel ŋa tɩ yi na pàw a zie ʋl za. 27A Yeezu na tɩ yi a be cere tɔlɛ a, zɔn ayi kãw tɩ tuur ʋ na ŋmɩɛr cɛlsɩ yere nɩ: « Daviir bi-dɛb ɩ, zɔ tɩ nɩbaalʋ!» 28A Yeezu na wa ta a yir a, a zɔn taw na ta a ʋ zie, ʋ sowri bɛ: «Nyɩ saw na k'ɩ̃ɩ na tʋ̃ɔ na ɩ a lɛ ɛ?» Bɛ sɔw: «Ʋ̃ʋ, Sore e, tɩ saw na!» 29Lɛ n'a a Yeezu tɩ tɔ a bɛ mimie ɛ yel: «A tu a nyɩ zie mɛ̃ a lɛ nyɩ na saw de a.» 30Ɛ a bɛ mimie tɩ nyɛrɛ. Al pùorí, a Yeezu tɩ yel bɛ na lãw nɩ tanʋ za: «Nyɩ gu vla taa ɩrɛ nɩr za wa bãwnɩ a ɩ!» 31Ɛ cɛ bɛ tɩ yire na wa baarɛ ɛ manɩ a ʋ yele pàw a zie ʋl za. 32Bɛ na tɩ yire a, nɩbɛ kãw tɩ tɛr ɩ wõw-takpal na íre kɔ̃tɔmɛ a, wa n a Yeezu zie. 33A Yeezu na wa diw a kɔ̃tɔ̃n baar a, a wõw-takpal tɩ ƴɛrɛ na. A tɩ ɩ n nɔ-ɓãa-yel a zu-sɛbla za zie bɛ yere: «Nɩr bɛ dãw nyɛ̃ a a ŋa taabɛ a Ɩsɩrayɛl tẽw pʋɔ ɩ!» 34Ɛ cɛ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ tɩ yere na: «A kɔ̃tɔmɛ za nãà fãw zũú n'a ʋ diwr a kɔ̃tɔmɛ.» 35A Yeezu tɩ cɔlɛ nɩ a tẽ-bɛrɛ nɩ tẽli, kanɛ nɩ a nɩbɛ a bɛ puoru-diru pʋɔ, ɛ hiere a tẽ-vla-naalʋ Yel-nʋ̃ɔ̀, ɛ sanɛ a baalʋ za nɩ a nɩ-kɔwlʋ za. 36Ʋ na tɩ nyɛ̃ a zu-sɛbla a, nɩbaalʋ tɩ kpɛ ʋ nɩ a bɛ ƴãw; bɛ tɩ bal bal a gã mɛ̃ píir na bɛ tɛr cɩ̃ɩnɛ a. 37A lɛ n'a ʋ tɩ yel a ʋ po-tuurbɛ: «A ci na sɛw cɛb a, gã na bɛ dɩ vuo ɩ, ɛ a tõ-tõ-biir bɛ zɛ̃ bom ɛ; 38nyɩ zɛlɩ a ci sob k'ʋʋ ƴãw tõ-tõ-biir cen tɩ cɛ a ʋ ci.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\