FILIB 1

1Pol nɩ Timote, na ɩ a Yeezu Kɩrɩta tõ-tõ-biir a, nɛ bɛ kʋ̀rɛ a sɛbɛ ŋa a Filib tẽw nɩbɛ bɛl za a Yeezu Kɩrɩta na ɩ bɛ pʋɔ a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ pʋɔ a, bɛlɛ nɩ a bɛ kaarbɛ nɩ a bɛ dɩakɩr mɩnɛ. 2A Naaŋmɩn tɩ Sãà nɩ a Sore Yeezu Kɩrɩta maalʋ nɩ ƴã-ɓaarʋ, a be a nyɩ zie. 3Mãa mɩ́ wa lɛ tɩɛrɛ a nyɩ yele a, ɩ̃ mɩ́ puore nɩ a ɩ̃ Naaŋmɩn yaanɩ. 4Kʋra lɛ mãa wa puore kʋ̀rɛ nyɩ a, ɩ̃ mɩ́ puore nɩ nɩ nʋ̃ɔ̀, 5nyɩ na lãw nɩ mɛ̃ a Yel-nʋ̃ɔ̀ hieru ƴãw a zũú, a pɛr tib daar za wa tɩ tɔ a dɩ̃a a. 6Ɩ̃ bɛ bʋnɛ nɩ a yel ŋa ɩ: a Naaŋmɩn na tĩ a tõ-vla ʋl a nyɩ zie a, na cãa na cow ʋ tɩ baarɩ a Yeezu Kɩrɩta lɛ-waa bibir. 7A sɛw na k'ɩ̃ɩ tɛr a tɩɛrʋ a ŋa taabɛ a nyɩ za ƴãw. Ɩ̃ tɛr ɩ a nyɩ za tɩɛrʋ a ɩ̃ socir pʋɔ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nyɩ za pʋɔ nɩ a maalʋ a Naaŋmɩn na kʋ̀ m a pʋɔ, a ƴɛrɛ ŋa ɩ̃ na be a gaso pʋɔ a, nɩ a lɛn daar ɩ̃ na mɩ́ zɛbr a Yel-nʋ̃ɔ̀ yel-mɩŋa zɛbr a. 8Naaŋmɩn dɩ n a ɩ̃ dãsɩɛ, k'ɩ̃ɩ nɔnɛ nyɩ na nɩ a Yeezu Kɩrɩta nɔ̃wfʋ tɔr za. 9Ɛ a ɩ̃ puoru n'ɩ ŋa: kɛ́ a nyɩ nɔ̃wfʋ kɛrɛ dɔwlɛ nɩ bãwfʋ mɩŋa nɩ nyɛrʋ na vɩɛl ʋ za a, 10nyɩ tʋ̃ɔ mɩ́ bãw bom nɛ na vɩɛl a. Lɛ n'a nyɩ na vɩɛl nyɩ za, ɛ́ bɛ tɛr sãwna a Kɩrɩta waa bibir ɛ. 11A yel-mɩnʋ yel-vɩɛlɩ a Yeezu Kɩrɩta na maalɩ a nyɩ zie a, na ɩ na nyɩ kpɛ naalʋ, a Naaŋmɩn yúor zɛwfʋ nɩ a ʋ danʋ ƴãw. 12Yɛbr ɩ, ɩ̃ bɔbr a kɛ́ nyɩ bãwnɩ a: a yele za na ta m a, nɩ̃ɛ na ɩ a Yel-nʋ̃ɔ̀ hieri tɔl nĩdaa. 13A Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ yir za pʋɔ nɩ a ziir za a, nɩr za bãwnɩ a nɩ ƴɛrɛ ŋa, kɛ́ a Kɩrɩta ƴãw n'a ɩ̃ be a gaso pʋɔ. 14A ɩ̃ gaso pʋɔ pawfʋ ɩ na yɛbr yaga zie ɓãa ƴãw bɛr tɩɛrʋ a Sore ƴãw, bɛ lɛb bãw ƴãw fãw bɛr dɛ̃bɩ̃ɛ za ɛ hiere a Naaŋmɩn ƴɛrʋ. 15Sɩza n'a, nyuur a bɛ mɩnɛ ɩrɛ nɩ mɛ̃ hiere a Kɩrɩta, tɛr ɩ cier-taa tɩɛrʋ a ɩ̃ zie; ɛ cɛ bɛ mɩnɛ hiere a Kɩrɩta nɩ tɩɛrʋ na vɩɛl a. 16A bɛ ŋa tone na nɩ nɔ̃wfʋ, bɛ bãw na k'ɩ̃ɩ be n a ka k'ɩ̃ɩ zɛb faa a Yel-nʋ̃ɔ̀. 17Ɛ a bɛl a, cier-taa yã n'a bɛ hiere nɩ a Kɩrɩta. A bɛ tɩɛrʋ bɛ vɩɛl ɛ, bɛ tɩɛr kɛ lɛ n'a bɛ na ɩ a ɩ̃ gaso pʋɔ pawfʋ lɛ bãw wone mɛ̃. 18Ɛ cɛ, a na ɩ m ɩ ŋmɩn? Alɛ saa ŋmɛ̃ ŋmɩŋmɩn za a, tɩɛr-faar a bɛ tɛr, bɩɩ yel-mɩŋa pʋɔ n'a bɛ be a, bɛ hier ɩ a Kɩrɩta, ɛ nʋ̃ɔ̀ kpɩɛr mɛ̃ a al ƴãw; mɔ̃ mɩ̀, ɩ̃ na cãa na cɩlɛ a al ƴãw. 19Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ bãw kɛ a na wa n nɩ faafʋ a ɩ̃ ƴãw a nyɩ puoru zũú, nɩ a Yeezu Kɩrɩta Vʋʋrʋ na sõwne mɛ̃ a zũú. 20Mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na tɩɛrɛ kpɛ̃w za gùre nɩ a, ɩ̃ kʋ̃ nyɛ̃ vĩ towtow ɛ; ɩ̃ bãwnɩ a na, bɛ bʋnɛ zaa pʋrɩ mɩ̀ ɛ, a ƴɛrɛ ŋa nɩ kʋra lɛ, a Kɩrɩta na nyɛ̃ nɩ danʋ a ɩ̃ nɩr ɩb za pʋɔ, alɛ saa ɩ a ɩ̃ cãafʋ pʋɔ n'a, bɩɩ a ɩ̃ kũu pʋɔ n'a a. 21Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, mãa ƴãw a, a nyɔ-vʋʋrʋ n'ɩ a Kɩrɩta, ɛ a kũu bɛ ɩ loba a ɩ̃ zie ɩ. 22Ɛ cɛ, mãa na na cãa tɛr yel-ɩra kãw a ɩ̃ cãafʋ pʋɔ a, a ka n'a ɩ̃ pãa bɛ bãw bʋ̃ʋ n'ʋ ɩ̃ na kaa ir ɛ. 23Ziir a ayi n'a ɩ̃ ar ɩ dɛ bɛ bãw ɛ: ɩ̃ bɔbr a k'ɩ̃ɩ nãá kpi cen tɩ lãw nɩ a Kɩrɩta, lɛ n'a nãá vɩɛl tɩ zuo; 24ɛ cɛ a nyɩɩm ƴãw a, a cãa vʋʋrɛ a tẽw zu ka n'a fɛrɛ zuo. 25Ɩ̃ mɩŋa za bãwnɩ a na, ɩ̃ bãw na k'ɩ̃ɩ na be n be, ɩ̃ na be n be pɩɛlɩ nyɩ za, cãa sõwne nyɩ, nyɩ kɛrɛ dɔwlɛ ɛ tɛr nʋ̃ɔ̀ a nyɩ Naaŋmɩn sawfʋ pʋɔ. 26Lɛ n'a mãa wa lɛb wa be a nyɩ zie a, a danʋ nyɩ na tɛr lãw nɩ a Kɩrɩta a, na kɛrɛ a mãa ƴãw. 27Alɛ saa ŋmɛ̃ ŋmɩŋmɩn a, nyɩ ɩ a nyɩ nyɔ-vʋʋrʋ tuur a Kɩrɩta Yel-nʋ̃ɔ̀, kɛ̀ mãa wa wa a nyɩ nyɛb bɩɩ mãa bɛ wa ka be a, mãa wone kɛ́ nyɩ lãw nɩ taa tɛr tɩɛr-been kpɛ̃w za, kɛ́ nyɩ lãw nɩ soci-been zɛbr a Naaŋmɩn sawfʋ na yi a Yel-nʋ̃ɔ̀ pʋɔ a zɛbr, 28ɛ́ bɛ saw a nyɩ dɔ̃ dem vʋ̃ɔ nyɩ pʋ̀lá zaa pʋrɩ ɛ, lɛ n'a a na wul bɛ kɛ́ bɛ bɔrɛ na, ɛ cɛ a nyɩɩm be a faafʋ sɔr zu, ɛ a za yi Naaŋmɩn zie. 29Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ kʋ̀ nyɩ nɩ a maalʋ ŋa kɛ́ nyɩ tone a Kɩrɩta tome, na bɛ ɩ a ʋ saw-deb tɛwr a, ɛ́ mɩ̀ cãa ɩ a tuo nyɩ na wone a ʋ ƴãw a, 30zɛbr ɩ a zɛb-been nɛ nyɩ na nyɛ̃ ɩ̃ zɛb, ɛ́ nyɩ bãwnɩ ɩ̃ cãa zɛbr a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\