YEL-WULA 12

1Bãwfʋ kpɛ̃ɛ kãw tɩ sãá nɩ a salom zu: pɔw na su a mʋ̃tɔ̃w mɛ̃ kparʋ a, a gbɛɛ dɔwlɩ a cuw zu, ɛ́ ŋmar-bie pie nɩ ayi viiri koli a zu mɛ̃ nãà kpa-wʋɔ a. 2Ʋ tɩ tɛr ɩ pʋɔ, ʋ 'wɔbr, ʋ kone ɛ dɔwr wone nɩ tuo. 3Bãwfʋ yũo tɩ sãá nɩ a salom zu: wa-bɩɛ bɛrʋ zɩ̀ɛ na tɛr zuru ayopõi nɩ ɩlɛ pie a, a zu za mɩ́ tɩ vɔbl ɩ nãà kpa-wʋɔ. 4A salom zu ŋmar-bie na põ ziir ata a, ʋ tɩ pɩɩr ɩ a zi-been dem lɔb a tẽw zu nɩ a ʋ zʋʋr. Ʋ tɩ ar ɩ a pɔw na dɔwr a niŋé, kɛ́ ʋlɛ wa dɔwr a ʋ bie wa baarɛ a, ʋ̃ʋ nyɔw vɔl. 5A pɔw tɩ dɔw nɩ bi-dɛble, na na kaarɛ a ten za zie nɩ gãdaalʋ a. Bɛ tɩ zaa nɩ a ʋ bie cen nɩ a Naaŋmɩn zie, a ʋ naalʋ da-kɔw pɛr. 6A pɔw ʋl a, ʋ tɩ zɔ na kpɛ a wɛja kpalɛ pʋɔ, a be Naaŋmɩn na tɩ cɔbrɩ zie bɛr ʋ, bɛ na tɩ guol ʋ bibie tur ɩ kɔbr ayi dɔwlɩ lɩz'a ata a. 7Lɛ n'a zɛbr tɩ ìr a salom zu: Mɩsɛl nɩ a ʋ malkɩ mɩnɛ tɩ zɛb ɩ nɩ a wa-bɩɛ, ɛ a wa-bɩɛ nɩ a ʋ malkɩ mɩnɛ mɩ̀ tɩ zɛb ɩ bɛ. 8Ɛ cɛ, bɛ tɩ zɛb a tʋ̃ɔ a wa-bɩɛ, zie bɛ tɩ cãa be a salom zu ʋlɛ nɩ a ʋ malkɩ mɩnɛ ƴãw ɛ. 9A wa-bɩɛ, a tẽ-kor-waab, a ʋl bɛ na bʋɔlɛ Gɛgɛra nɩ Sɩtaana a, a tẽ-daa za bɛl-bɛlɛ, bɛ tɩ cã ʋ na lɔb a tẽw zu lãwnɩ a ʋ malkɩ mɩnɛ. 10Al pùorí, ɩ̃ tɩ wõ n kɔkɔ-kpɛ̃w a salom zu ʋ yere: «Ƴɛrɛ ŋa a, a faafʋ pãa ta na, a tɩ Naaŋmɩn kpɛnʋ nɩ a ʋ naalʋ dɩb, a ʋ Kɩrɩta na dɩ nɩ-kpɛ̃ɛnʋ a. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a sob nɛ na mɩ́ mɩl a tɩ yɛbr a, bɛ cã ʋ na lɔb, a ʋl na mɩ́ tɩ mɩlɛ bɛ a Naaŋmɩn niŋé mʋ̃tɔ̃w nɩ tɩ̃ɩsɔw a. 11A tɩ yɛbr zɛb a tʋ̃ɔ ʋ a Péle zɩ̃ɩ ƴãw, nɩ a ƴɛrʋ dãsɩɛ bɛ na dɩ a ƴãw; bɛ bɛ tɩ nɔ̃w a bɛ nyɔ-vʋʋrʋ tɩ zɔ n a kũu dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ. 12A na ɩ a ŋa a, cɩlɛ salom i, nɩ nyɩɩm za na kpɩɛr a ʋ zu a! Ɛ cɛ, baw-bio páw nyɩ na, nyɩɩm tẽ-sɔw nɩ kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ ɛ! Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Gɛgɛra siw na wa a nyɩ zie, ɩ suur tɛwr, ʋ na bãw k'aa vuo na cɛ ʋ a ɩ n ŋmale lɛ a.» 13A wa-bɩɛ na wa nyɛ̃ bɛ cã ʋ lɔb a tẽw zu a, ʋ ìr a diwr a pɔw na dɔw a bi-dɛble a. 14Ɛ cɛ, bɛ tɩ kʋ̀ n a tuw-kpɛ̃ɛ pɩgɛ ayi a pɔw, k'ʋʋ ƴaw nɩ kpɛ n a wɛja kpalɛ pʋɔ, a zie ʋl bɛ na cɔbrɩ a ʋ ƴãw a, bɛ tɩ guol ʋ a be yome ata nɩ ŋmãa, zãá nɩ a waab. 15Lɛ n'a a waab tɩ ow kʋ̃ɔ mɛ̃ man-kpɛ̃ɛ kʋ̃ɔ a, a pɔw pùorí, k'aa kʋ̃ɔ tʋ̃ɔ tuo ʋ cen nɩ. 16Ɛ cɛ, a tẽ-sɔw tɩ sõw nɩ a pɔw: a tẽ-sɔw tɩ haa nɩ a ʋ nʋɔr fuori a man-kpɛ̃ɛ kʋ̃ɔ a wa-bɩɛ na ow a. 17A wa-bɩɛ tɩ nyɛ̃ nɩ nɩ a pɔw suur, cen tɩ zɛbr ɩ a pɔw bʋʋrɛ bɛl na cɛ a, a bɛl na tuur a Naaŋmɩn nɛ-ƴãwnɩ ɛ maal tɛr a yel-mɩŋa a Yeezu na wul a. 18A wa-bɩɛ tɩ ar ɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr biire pʋɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\