YEL-WULA 14

1Ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ a Péle ʋ ar a Sɩyɔ̃ tãw zu, ʋlɛ nɩ a nɩbɛ tur lɩz'a ayopõi nɩ tur anaar, a ʋ yúor nɩ a ʋ Sãà yúor na tɩ sɛb a bɛ gbẽé a. 2Ɩ̃ tɩ wõ n kɔkɔr na ƴɛrɛ yire a salom zu a, ɩ mɛ̃ kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ kʋ̃ɔnɩ na damnɛ a, mɛ̃ saa na tanɛ kpɛ̃w kpɛ̃w za a. A kɔkɔr ɩ̃ na tɩ wõ a, tɩ ɩ na mɛ̃ korijom ŋmɩɛrbɛ na ŋmɩɛr a bɛ korijom a. 3A nɩ-yaga bɛ ŋa za tɩ yiele nɩ yiel-paala a naalʋ da-kɔw niŋé, a dʋn anaar nɩ a nɩ-kore niŋé. Nɩr za bɛ tɩ tʋɔr zanɛ a yielu ŋa, a bɛ ɩ a nɩbɛ tur lɩz'a ayopõi nɩ tur anaar bɛl bɛ na ya de a tẽw zu a ɩ. 4Bɛ bɛ tɔ pɔwbɛ dɛw bɛ tʋɔra ɩ, bɛ bɛ tɛr dɛwr kãw za ɩ. Bɛ tuur ɩ a Péle, zie nɛ za ʋ na cere a; bɛ ya na de bɛ a nɩsaalbɛ pʋɔ, kɛ́ bɛ tʋ̃ɔ ɩ a dãw-niwn dem bɛ na na de kʋ̀ a Naaŋmɩn nɩ a Péle a. 5Ziri bɛ dãw yi a bɛ nʋɔrɩ́ ɛ; bɛ bɛ tɛr sãwna ɩ. 6Al pùorí, ɩ̃ tɩ nyɛ̃ nɩ malkɩ yũo ʋ laarɛ a saa zu za; ʋ tɩ tɛr ɩ Yel-nʋ̃ɔ̀ na be kʋra lɛ a, na yel kʋ̀ a bɛlɩ dem na kpɩɛr a tẽw zu a: tẽw za, dɔwlʋ za, ƴɛr-pɛ-bʋʋrɛ za nɩ nɩ-bʋʋrɛ za. 7Ʋ tɩ yere na nɩ kɔkɔ-kpɛ̃w: «Nyɩ zɔrɛ a Naaŋmɩn ɛ íre a ʋ yúor, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a ʋ ƴɛrʋ-maalʋ daar ta na. Nyɩ lore gbine dume puore a salom nɩ a tẽw Íre, a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nɩ a kʋl-bɔwrɩ Íre.» 8Malkɩ ayi sob tɩ tu n a dãw-niwn sob, ɛ yere: «A Babɩlɔn tẽ-kpɛ̃ɛ lo na, ʋ lo na! Ʋl na ƴãw a ten za nyũ a ʋ pɩ̃ɔ ɩ-ɩrɩ na bɛ maal ɩ wob a divɛ̃ a.» 9Malkɩ ata sob tɩ tu bɛ na, ɛ yere nɩ kɔkɔ-kpɛ̃w: «Nɩr wa lore gbine dume puore a dʋ̃w nɩ a ʋ dasule a, ɛ́ wa ƴãwnɛ a dʋ̃w bãwfʋ a ʋ gbẽé bɩɩ a ʋ nũú a, 10ʋ mɩ̀ na nyũ n a Naaŋmɩn suur divɛ̃, divɛ̃ bɛ na bɛ pili ɛ cir ƴãw a ʋ suur koli-nyuura pʋɔ a; ɛ a nɩbɛ bɛ ŋa taabɛ na wone nɩ tuo a vũu nɩ a cirbi pʋɔ, a malkɩ son nɩ a Péle niŋé. 11A bɛ dɔwrʋ vũu zʋ̀ʋ́r ìre na duor kʋra lɛ. Bɛ bɛ bãw pɩ̃ɛnʋ mʋ̃tɔ̃w nɩ tɩ̃ɩsɔw ɛ, a bɛlɩ dem na gbine dume puore a dʋ̃w nɩ a ʋ dasule a, nɩ sob nɛ za bɛ na ƴãwnɛ a dʋ̃w yúor bãwfʋ a.» 12A Naaŋmɩn nɩ-sori, a bɛl na sawr a ʋ nɛ-ƴãwnɩ ɛ tɛr a Yeezu saw-deb a, a bɛ kanyir dɩb daar a ta. 13Al pùorí, ɩ̃ tɩ wõ n kɔkɔr a salom zu ʋ yere a ɩ̃ zie: «Sɛb yel: ‹Zu-nʋ̃ɔ dem n'ɩ a bɛl na tĩ kpiir a ƴɛrɛ ŋa ɛ lãw nɩ a Sore a!› A Naaŋmɩn Vʋʋrʋ yere na: ‹Sɩza n'a, bɛ na tʋ̃ɔ na pɩ̃ɛnɛ nɩ a bɛ balʋ bɛ na nyɛ̃ a, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bɛ tome sã-ya tuur bɛ na.› » 14Lɛ n'a ɩ̃ tɩ nyɛ̃ zũzuwr-pla, nɩ nɩr na zɩ̃ a ʋ zu ɩ mɛ̃ nɩsaal-bie a. Ʋ tɩ vɔbl ɩ nãa salmɛ̃ kpa-wʋɔ, ɛ tɛr ci-ŋma-sɔ-nɔ-goraa na dɩrɛ a, a ʋ nũú. 15Malkɩ ƴẽn sob tɩ yi n a Ŋmɩn-yir pʋɔ, ɛ cɩɩrɩ nɩ kɔkɔ-kpɛ̃w yel a sob nɛ na tɩ zɩ̃ a zũzuwr zu a: «Lɔb a fʋ sʋɔ cɛ n a ci, a ci cɛb daar ta na; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a tẽ-daa ci bɩ na.» 16Lɛ n'a, a sob nɛ na zɩ̃ a zũzuwr zu a, tɩ lɔb a ʋ sʋɔ a tẽw zu, a tẽw ci cɛ. 17Malkɩ ƴẽn sob tɩ yi n a Ŋmɩn-yir pʋɔ na be a salom zu a; ʋ mɩ̀ tɩ tɛr ɩ sɔ-nɔ-goraa na dɩrɛ a. 18Malkɩ ƴẽn sob, na ɩ a vũu nɩ-kpɛ̃ɛ a, tɩ yi n a bawr-maal-kuur pɛr wa. Ʋ tɩ cɩɩr a nɩ kɔkɔ-kpɛ̃w yel a sob nɛ na tɛr a sɔ-nɔ-goraa na dɩrɛ a: «Lɔb a fʋ sɔ-nɔ-goraa na dɩrɛ a, ŋma a tẽw divɛ̃-tɩɩr-puó wɔmɛ: a mʋ̃ɔ na.» 19A malkɩ tɩ lɔb ɩ a ʋ sɔ-nɔ-goraa a tẽw zu, ŋma a tẽw divɛ̃-tɩɩr-puó wɔmɛ, lɔb ƴãw a Naaŋmɩn suur bɔw-kpɛ̃ɛ ʋl pʋɔ bɛ na mɩ́ nɛb a a. 20Bɛ tɩ nɛb ɩ a divɛ̃-tɩ-wɔmɛ a bɔw-kpɛ̃ɛ pʋɔ, na bɛ tɩ be a tẽ-kpɛ̃ɛ pʋɔ ɛ be yẽw a; zɩ̃ɩ tɩ yi n a bɔw pʋɔ do tɩ ta a wie nɔ-bamɛ, ɛ gbɔlɩ tɩ ta kilo kɔbr ata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\